Mój profil

Menu Mój profil znajduje się w prawym górnym rogu ekranu na desktopie, a na urządzeniach mobilnych w menu bocznym. Z rozwijanego menu można wybrać opcje: Moje dane, Moje dokumenty, Moja e-Teczka, Bezpieczeństwo oraz Wyloguj.

Menu Mój profil

Moje dane

Widoczność sekcji Moje dane uzależniona jest od ustawienia uprawnienia do „Dane pracowników” Własne w schemacie uprawnień. Aby sekcja była widoczna uprawnienie musi być ustawione na Edycja lub Podgląd. Ustawienie uprawnienia Dane pracowników, Własne na Brak spowoduje, że Użytkownik nie będzie widział tej sekcji w swoim profilu.

Moje dane podzielone są na kilka zakładek:

 • Dane kontaktowe
 • Adresy
 • Dane etatowe
 • PPK
 • Ocena
 • Szkolenia
 • RCP
 • Zastępstwa
 • Inne

Zakładka Dane kontaktowe zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika. Z tego poziomu można uzupełnić lub zmienić dane dotyczące m.in. numeru pokoju, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, czy posiadanych komunikatorów. Można dodać lub zmienić swoje zdjęcie. Maksymalny rozmiar dodawanego zdjęcia to 5 MB.

Moje dane – Dane kontaktowe

Dane te przenoszone są do bazy systemu ERP, do formularza pracownika pod przyciskiem  Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM. Podobnie dane dotyczące służbowego telefonu, adresu e-mail i numeru pokoju wprowadzone przez operatora bazy danych ERP będą widoczne w aplikacji Comarch HRM.

Zakładka Adresy zawiera dane wyświetlane z formularza pracownika dotyczące uzupełnionych adresów zameldowania, zamieszkania i korespondencyjnego. Adres zameldowania jest wyświetlany zawsze, pozostałe dwa adresy są wyświetlane warunkowo, jeśli zostały uzupełnione w bazie danych systemu ERP.

Moje dane – Adresy

Zakładka Dane etatowe zawiera informacje dotyczące etatu. Dane te nie są edytowalne. Widoczność stawki zaszeregowania jest zależna od ustawień wprowadzonych w schemacie uprawnień pracownika. Zakładka widoczna tylko dla pracowników zatrudnionych na etat.

Moje dane – Dane etatowe

Zakładka PPK zawiera informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownika. Z tego poziomu, w zależności od statusu pracownika, dostępne są informacje związane ze statusem uczestnictwa w PPK oraz wysokością deklarowanych składek na PPK. Dane te nie są edytowalne. Dodatkowo w tym miejscu istnieje możliwość wygenerowania wydruków deklaracji związanych z PPK.  

Zakładka PPK jest widoczna, gdy z poziomu bazy danych systemu ERP została wskazana instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Moje dane – PPK

Zakładka Ocena pracownika zawiera informację o wadze pracownika oraz okresie w jakim ona obowiązuje. Wagę może dodać i zmienić przełożony, a zalogowany pracownik ma możliwość tylko podglądu obowiązującej go wagi. Za pomocą wag można różnicować stanowiska pracy w firmie. Zakładka w Moich danych będzie widoczna tylko wtedy, gdy pracownik ma uzupełnioną wagę. Wagę pracownik może również zobaczyć w Arkuszu oceny służącym do okresowej oceny pracownika.

Moje dane – Ocena

Zakładka Szkolenia zawiera informację o zrealizowanych przez pracownika szkoleniach.

Moje dane – Szkolenia

Zakładka RCP widoczna jest jeśli uruchomiona jest integracja Comarch HRM z systemem rejestracji czasu pracy Comarch TNA, a pracownik posiada w nim konto lub ma przypisany identyfikator. Więcej informacji o integracji z Comarch TNA tutaj. Sekcja Twoje identyfikatory wyświetlana jest jeśli do pracownika przypisany jest identyfikator. Zawiera dane o rodzaju, numerze oraz statusie identyfikatora (aktywny, zablokowany). Dla aktywnego identyfikatora istnieje możliwość zgłoszenia jego zagubienia, która spowoduje, że zostanie zablokowany.

Sekcja Aplikacja Comarch TNA jest widoczna jeśli pracownikowi został nadany dostęp do aplikacji Comarch TNA. Jeśli nie aktywował jeszcze swojego konta może to zrobić z tego miejsca. Dostępne są tu również ikony przenoszące Użytkownika odpowiednio do App Store lub Google Play, skąd można pobrać mobilną wersję aplikacji Comarch TNA.

Moje dane – RCP. Widok dla pracownika z przypisanym identyfikatorem oraz dostępem do aplikacji Comarch TNA, który loguje się do niej za pomocą adresu mailowego

Jeśli pracownik loguje się do Comarch TNA za pomocą loginu, a nie adresu mailowego w tym miejscu ma możliwość zresetowania swojego hasła. Niezależnie od tego w jaki sposób pracownik loguje się do Comarch TNA może skorzystać z opcji co spowoduje, że w nowej karcie przeglądarki otworzy się Comarch TNA, a Użytkownik zostanie zalogowany bez konieczności podawania hasła.

Moje dane – RCP. Widok dla pracownika z przypisanym identyfikatorem oraz dostępem do aplikacji Comarch TNA, który loguje się do niej za pomocą loginu

Wskazówka
Jeśli konto w Comarch TNA zakładane było w oparciu o login, a następnie w Comarch HRM pracownikowi został uzupełniony adres e-mail to aby zmienić metodę logowania do Comarch TNA należy go również wprowadzić po stronie Comarch TNA. Taka sama sytuacja jest jeśli pracownik zmienia adres mailowy na inny.

Zakładka Zastępstwa jest widoczna dla pracownika z uprawnieniem do podgląd dla zastępstwa własne. Są na niej widoczne 2 sekcje:

 • pracownicy, których zastępujesz – widoczne są tu aktualne i przyszłe zastępstwa pełnione przez zalogowanego Użytkownika. Są to informacje o zastępstwach podczas nieobecności innego pracownika jak również zastępstwa w centrach podległościowych. Z informacji na screenie poniżej widać, że aktualnie zalogowany Użytkownik (Babińska Joanna):
  • jest zastępcą kierownika Zama Wiktor w centrum SKLEP (bezterminowo),
  • zastał wskazany jako zastępca przez Czekaj Katarzynę na czas jej nieobecności od 15.06.2023 do 30.06.2023,
  • jest zastępcą kierownika Zama Wiktor w centrum ADMINISTRACJA w okresie od 17.07.2023 do 21.07.2023.
 • pracownicy, którzy Cię zastępują – widoczne są tu osoby pełniące zastępstwa za aktualnie zalogowanego Użytkownika. Z informacji na screenie poniżej widać, że Babińską Joannę podczas jej nieobecności od 24.07.2023 do 28.07.2023 oraz od 1.09.2023 do 9.09.2023 zastępuje Malinowska Halina.

Moje dane- Zastępstwa – widok pracownika

W przypadku Użytkownika będącego kierownikiem centrum (tylko kierownik, zastępca nie) mającego uprawnienie do edycji zastępców w centrum (Struktura podległościowa – Aktywne lub Tylko edycja zastępstw) w sekcji Pracownicy, którzy Cię zastępują widoczna jest lista zastępców wynikająca ze struktury podległościowej wraz z możliwością dodania/edycji/usunięcia. Z informacji na screenie poniżej widać, że Babińska Joanna jest zastępcą aktualnie zalogowanego Użytkownika Zama Wiktor w centrum SKLEP (bezterminowo) oraz w centrum ADMINISTRACJA w okresie od 17.07.2023 do 21.07.2023.

Moje dane – Zastępstwa – widok kierownika

Kierownik z powyższymi uprawnieniami ma w tym miejscu możliwość wskazania kolejnego zastępcy. Po wybraniu opcji  pojawi się okno, na którym należy wskazać:
– Centrum – do wyboru spośród listy centr, którymi kieruje dany pracownik,
– Zastępca – do wyboru spośród listy pracowników zgodnie z ustawieniami na karcie pracownika, wprowadzonymi przez jego przełożonego (wszyscy współpracownicy lub wybrana grupa pracowników),
– Okres pełnienia zastępstwa kierownika centrum z domyślną datą od bieżącą oraz możliwością ustawienia braku terminu do.

Dodatkowo na tym oknie można nadać dodatkowe uprawnienia wybranemu zastępcy jeśli ich nie posiada:

 • dodawanie i akceptacja urlopów pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Urlopy/Podwładnego lub nie ma aktywnego uprawnienia Akceptacja urlopów podwładnych,
 • dodawanie i akceptacja delegacji pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Delegacje/Podwładnego
 • dodawanie i akceptacja szkoleń pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Szkolenia/Podwładnego. Ta opcja jest widoczna tylko i wyłącznie jeśli dostępny jest moduł Rozwój pracownika.

Wskazówka
Dodanie zastępcy z tego miejsca jest równoznaczne z dodaniem  zastępcy w strukturze podległościowej dla danego centrum we wskazanym okresie. Oznacza to, że wskazany zastępca będzie korzystał z uprawnień w przypisanym do siebie schemacie w sekcji dla Podwładnego wraz z ewentualnym rozszerzeniem uprawnień wskazanych w tym miejscu.

Jeśli jako zastępca zostanie wskazany Użytkownik, który nie ma aktywnego konta w Comarch HRM to zamiast listy rozszerzonych uprawnień będzie widoczny komunikat o braku dostępu do aplikacji dla wybranego pracownika. 

Zakładka Inne jest widoczna dla pracownika jeśli w schemacie uprawnień ma ustawiony dostęp do edycji lub podglądu pracy zdalnej oraz nadany limit pracy zdalnej lub w konfiguracji aplikacji zaznaczono parametr Wymagana akceptacja regulaminu pracy zdalnej . Widoczna w tym miejscu jest liczba dni wykorzystanej pracy zdalnej oraz przysługujący pracownikowi limit miesięczny oraz roczny dla pracy zdalnej okazjonalnej, a także informacja o dacie zaakceptowania regulaminu pracy zdalnej.

Moje dane – Inne

Moje dokumenty

Moje dokumenty – lista wydruków udostępnionych zalogowanemu pracownikowi. Wydruki mogą być udostępniane z bazy danych systemu ERP, a w aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik może je zobaczyć i wydrukować.

Dostęp do wydruków udostępnionych użytkownikowi jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Ustawienia w schemacie uprawnień dotyczące Dokumentów (własnych) mogą być następujące:

 • Edycja – możliwość pobranie dokumentów przez pracownika,
 • Podgląd – podgląd kafelków z dokumentami bez możliwości pobrania wydruku,
 • Brak – brak opcji Moje dokumenty w menu dla zalogowanego pracownika.

Operator zalogowany do bazy systemu ERP połączonej z Comarch HRM, ma dostęp do Archiwum wydruków,  gdzie może zarządzać wydrukami pracowników, tzn. dodawać lub usuwać wydruki widoczne w aplikacji Comarch HRM.

W bazie danych systemu ERP wydruki mogą być udostępnione na dwa sposoby:

 • Wydruk danych > wybór wydruku związanego z pracownikiem > Udostępnij w Comarch HRM: wydruk wykonany z formularza pracownika będzie widoczny w aplikacji Comarch HRM dla Użytkownika którego dotyczy.
 • CRM > Archiwum wydruków > dla wydruków z formularza pracownika wybór opcji w menu kontekstowym: Udostępnij w Comarch HRM lub Blokuj w Comarch HRM.

W aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik zobaczy udostępnione mu wydruki, które są wykonane z poziomu otwartego formularza pracownika lub z poziomu listy pracowników, listy wypłat lub listy deklaracji jeśli ich definicja zawiera Podmiot jakim jest pracownik.

Seryjnie do aplikacji Comarch HRM można eksportować z programu Comarch ERP Optima jedynie wydruki kaskadowe, zawierające w nazwie zwrot 'wiele plików e-mail’.

Standardowe wydruki które mogą być widoczne w aplikacji to np.:

 • Wydruki z formularza pracownika (np. skierowanie na badania okresowe, ZUS IMIR)
 • Wydruki z formularza wypłaty (np. kwitek wypłaty)
 • Wydruki z listy wypłat (np. kwitek wypłaty – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy pracowników (np. karta zasiłkowa – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy deklaracji PIT (np. wydruki seryjne PIT-11 – wiele plików e-mail)

Dokumenty w aplikacji mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. Mogą być posortowane wg nazwy, identyfikatora, opisu dokumentu lub daty wydruku. Można również wyszukać wydruk za pomocą opcji „Znajdź dokument”.

W oknie filtra możliwe jest wyszukiwanie dokumentów określonego rodzaju oraz ze wskazanego okresu wydrukowania. W menu Moje dokumenty domyślnie wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca.

– takie oznaczenie będzie widoczne w widoku kafelkowym dla wydruków, które zostały wyświetlone w Moich dokumentach, przez użytkownika zalogowanego do aplikacji Comarch HRM.

Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia mailowego/SMS wysyłanego do kierownika/zastępcy lub na podany dodatkowy adres mailowy/numer telefonu w momencie, kiedy pracownik pobierze udostępnione mu dokumenty. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych został opisany w rozdziale Konfiguracja.

Jeśli w konfiguracji zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej wydruk.

 

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku kafelkowego do widoku listy dokumentów.

Moja e-Teczka

Widoczność sekcji Moja e-Teczka uzależniona jest od ustawienia uprawnienia do „Moja e-Teczka” Własne w schemacie uprawnień. Aby sekcja była widoczna uprawnienie musi być ustawione na Edycja lub Podgląd.

W tej sekcji Użytkownik będzie miał dostęp do dokumentów zgromadzonych w jego elektronicznej teczce osobowej. Będą tu widoczne wszystkie pozycje akt osobowych, niezależnie od tego czy dodane zostały przez samego pracownika, jego przełożonego, czy operatora bezpośrednio w Comarch ERP (np. pracownika działu kadr).

Uprawnienie do podglądu własnej e-Teczki daje możliwość jedynie wyświetlenia zgromadzonych dokumentów. Ustawienie w schemacie uprawnienia do edycji własnej e-Teczki daje możliwość samodzielnego dodawania dokumentów oraz ich edycji, ale tylko do momentu kiedy znajdują się w części „Do zatwierdzenia”.

W celu dodania nowego dokumentu należy użyć przycisku .

Formularz dodawania dokumentu do własnej e-Teczki

Na oknie dodawania dokumentu z listy rozwijanej należy wskazać Tytuł dokumentu. Na liście znajdują się  pozycje dodane na listę słownikową „Tytuły dokumentów w e-Teczce” w bazie danych firmy w systemie Comarch ERP. Jako załącznik można wskazać pliki w formacie PDF. Opcjonalnie można dodać własny opis dokumentu. Pozostałe dane tj. data dokumentu oraz część e-Teczki są wypełnione automatycznie i nie podlegają edycji. Dokumenty dodane z poziomu Comarch HRM trafiają do części „Do zatwierdzenia”. Następnie Operator systemu ERP po ich weryfikacji przenosi dokumenty do właściwej części e-Teczki.

Wskazówka
Podgląd plików dodanych do dokumentów bezpośrednio w Comarch ERP HR dostępny jest jeśli są one zapisywane do firmowej bazy danych (w Start / Konfiguracja / Program / Płace / e-Teczka ustawiono: Parametry zapisu dokumentów w e-Teczce: firmowa baza danych).

Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia mailowego/SMS wysyłanego w momencie dodania przez pracownika dokumentu do e-Teczki. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych został opisany w rozdziale Konfiguracja.

Dokumenty w sekcji moja e-Teczka mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. W obu widokach dla danego dokumentu prezentowane są: tytuł dokumentu, numer dokumentu, część e-Teczki i data dokumentu.

moja e-Teczka, widok kafelkowy

moja e-Teczka, widok listy

Użytkownik może wyszukiwać dokumenty używając okna „Znajdź dokument” oraz filtrować widoczne dokumenty po tytule, części e-Teczki oraz dacie.

Wskazówka
Dokumenty dodawane poprzez aplikację Comarch HRM w nazwie dokumentu zawsze zawierają symbol HDOK, natomiast dokumenty dodane z poziomu systemu ERP zawierają symbol zgodny z ustawianiami po stronie systemu ERP. Domyślnym symbolem jest EDOK.

Kierownik z odpowiednimi uprawnieniami może dodawać dokumenty do e-Teczki dla swoich podwładnych. Ta funkcjonalność została opisana dokładniej tutaj.

 

Bezpieczeństwo

Zakładka Bezpieczeństwo podzielona jest na 3 sekcje.

Aplikacja Comarch HRM

Z tego miejsca można dokonać zmiany hasła do logowania do aplikacji Comarch HRM. W tym celu należy kliknąć w przycisk , podać stare hasło, a następnie ustalić nowe hasło zgodne z polityką bezpiecznych haseł. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i spełniać podane zasady (duże litery, małe litery, cyfry, znak specjalny). W przypadku niespełnienia tych warunków pojawia się odpowiednia informacja.

Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła do aplikacji, to na oknie logowania może skorzystać z opcji jego resetowania. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy w konfiguracji aplikacji została ustawiona skrzynka pocztowa. W celu zresetowania hasła po wybraniu „Nie pamiętasz hasła?” należy wskazać adres email powiązany z kontem Użytkownika. Po podaniu prawidłowego adresu powiązanego wyłącznie z jednym kontem na wskazany adres przesyłana jest instrukcja resetu hasła.

Wygenerowanie nowego hasła jest również możliwe z poziomu konta Administratora. W tym celu należy wykorzystać opcję Generuj hasła.

Wydruki z Comarch ERP HR

W tej sekcji Użytkownik ma możliwość wygenerowania oraz zmiany hasła dla wydruków udostępnianych z Comarch ERP HR. Aby nadać nowe hasło należy wskazać opcję ,  a następnie ustalić nowe hasło zgodne z polityką bezpiecznych haseł. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i spełniać podane zasady (duże litery, małe litery, znak specjalny). W przypadku niespełnienia tych warunków pojawia się odpowiednia informacja. Natomiast aby zmienić hasło, po wskazaniu opcji , należy podać stare hasło, a następnie ustalić nowe hasło zgodnie z powyższymi zasadami.

Weryfikacja dwuetapowa

Sekcja widoczna jest jeśli w instlacji Comarch HRM została skonfigurowana weryfikacja dwuetapowa.

Z tego miejsca istnieje możliwość:

 • sparowania urządzenia / kolejnego urządzenia – jeśli sparowanie zostało wcześniej usunięte, z tego miejsca można dokonać nowego sparowania lub ewentualnie sparować kolejne urządzenie, gdzyż dane konto może być powiązane z Google Authenticator na wielu urządzeniach jednocześnie,
 • usunięcia sparowania – operacja będzie dotyczyła wszystkich sparowanych urządzeń.

Menu Mój profil / Bezpieczeństwo

Wyloguj

Opcja Wyloguj pozwala na opuszczenie aplikacji.
Pracownicy

W menu Pracownicy zostały zgrupowane opcje dotyczące wyświetlania list pracowników, kwalifikacji, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów podwładnych pracowników.

Menu Pracownicy
Lista pracowników

Lista pracowników – wyświetlana jest lista pracowników w układzie kafelkowym lub widoku listy.  W tym miejscu można odnaleźć kontakt do innego pracownika, np. numer telefonu, nr pokoju, adres e-mail, nazwę centrum, w którym pracuje, czy tez zweryfikować status obecności danego pracownika. Za pomocą zdefiniowanych filtrów można zawęzić listę osób, np. tylko do bezpośrednich podwładnych lub filtrować według statusu obecności pracowników.

w widoku kafelkowym lub czerwona kropka w widoku listy informuje, że pracownik w dniu dzisiejszym ma odnotowaną nieobecność. Jeśli został wskazany zastępca dla tej nieobecności to po najechaniu na ikonę dodatkowej informacji zostanie wyświetlone jego nazwisko.

w widoku kafelkowym lub zielona kropka w widoku listy oznacza, że pracownik w dniu dzisiejszym potwierdził swoją obecność w pracy. Status ten związany jest z funkcją potwierdzania rozpoczęcia pracy przez pracowników (włączono parametr Potwierdzanie obecności przy rozpoczęciu pracy w konfiguracji aplikacji na zakładce Pozostałe ).

Dane pracownika – widok kafelkowy osoby nieobecnej

Lista pracowników będzie dostępna jeśli Użytkownik w schemacie uprawnień ma ustawiony Podgląd lub Edycję uprawnienia Dane pracowników dla Podwładnego. Dodatkowo w uprawnieniu należy wskazać zakres:

 • Firma – widoczni będą wszyscy pracownicy,
 • Centrum – dla pracownika widoczni będą pracownicy centrum, do którego sam należy oraz kierownik/zastępcy tego centrum. Dla kierownika widoczni będą dodatkowo pracownicy w centrach, dla których jest wskazany jako kierownik/zastępca.

Szczegóły dotyczące schematów uprawnień dostępne są tutaj.

Zakres widocznych danych po wejściu w profil pracownika uzależniony jest od tego, czy zalogowany Użytkownik pełni funkcję kierowniczą. Użytkownik niebędący kierownikiem/zastępcą będzie widział tylko dane kontaktowe innych pracowników. Kierownik/zastępca z odpowiednimi uprawnieniami będzie miał możliwość wglądu do większej ilości informacji w stosunku do swoich podwładnych.

Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest kierownik z uprawnieniami podglądu do Dane pracowników – Podwładnego, to na kolejnych zakładkach może sprawdzić wagę pracownika (związaną z oceną okresową) oraz zrealizowane przez pracownika szkolenia. Dostęp do danych adresowych i etatowych podwładnych jest uzależniony od ustawienia uprawnienia Adresy i dane etatowe podwładnych. W schemacie kierownika można również nadać uprawnienia do podglądu stawki zaszeregowania pracownika.

Kierownik posiadający uprawnienia do edycji Dane pracowników – Podwładnego może też uzupełniać lub zmieniać informacje w zakładce Dane kontaktowe, a w zakładce Ocena ma możliwość dodania lub zmiany wagi swojego pracownika.

Waga może być dodana na wskazany okres lub bezterminowo. Istnieje możliwość tworzenia historii przyznanych pracownikowi wag. Wagi mogą być liczbami dodatnimi całkowitymi lub ułamkami. Pracownik może zobaczyć obowiązującą go wagę po przejściu w Mój profil > Moje dane.

Dane pracownika – waga

Zakładka Zastępstwa widoczna jest dla kierownika posiadającego uprawnienie do edycji lub podglądu Zastępstwa – Podwładnego. W tym miejscu można podejrzeć, kto może zostać wskazany jako zastępca pracownika podczas jego nieobecności. Domyślnie zaznaczona jest pozycja Dowolny współpracownik, co oznacza, że pracownika może zastąpić każdy pracownik z jego centrum podległościowego oraz kierownik lub zastępca kierownika. W przypadku kierownika może go zastąpić także pracownik z dowolnego centrum, którym kieruje. Kierownik z uprawnieniem do edycji Zastępstwa – Podwładnego odznaczając pozycję Dowolny współpracownik może wskazać konkretną osobę lub osoby z dostępnej listy (spośród osób wymienionych dla opcji Dowolny współpracownik).

Dane pracownika – Zastępstwa

Jeżeli pracownik ma przypisany schemat uprawnień z nałożonym limitem pracy zdalnej lub w konfiguracji zaznaczony jest parametr Wymagana akceptacja regulaminu pracy zdalnej to na jego formularzu dostępna jest zakładka Inne. Kierownik może z tego miejsca sprawdzić wykorzystanie limitów pracy zdalnej oraz, czy pracownik zaakceptował regulamin pracy zdalnej, a jeśli tak to z jaką datą. Jeśli posiada uprawnienia do edycji pracy zdalnej podwładnego może z tego poziomu ustawić dla pracownika indywidualny miesięczny limit pracy zdalnej.

Dane pracownika – Inne

Dla kierownika/zastępcy dostępne są poniższe filtry, za pomocą których można zawężać listę pracowników:

 • Wszyscy podwładni,
 • Bezpośredni podwładni,
 • Wszyscy pracownicy (przy tym ustawieniu filtra wyświetlani są również właściciele),
 • Współpracownicy (dostępny, gdy kierownik w uprawnieniu ma ustawiony zakres Centrum – wówczas filtr pokazuje pracowników centrum, do którego należy (bez podcentr), kierownika i zastępców tego centrum oraz pracowników centr dla których jest kierownikiem/zastępcą (z podcentrami)),
 • Podwładni w centrum z możliwością wskazania konkretnego centrum.

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja „Szukaj”, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Na liście widoczne są tylko osoby zatrudnione na etat lub umowę cywilno-prawną oraz właściciele.

Na formularzu pracownika dostępny jest kalendarz obejmujący jego plan pracy, nieobecności, delegacje oraz szkolenia. Po wyszukaniu pracownika jego kierownik w zależności od posiadanych uprawnień może w jednym miejscu edytować/podejrzeć plan pracy, nieobecności, delegacje czy szkolenia swojego podwładnego.

Pod przyciskiem Zmień widok można przejść do widoku listy pracowników.

 
Kwalifikacje

W menu Kwalifikacji wyświetlane są uprawnienia kończące się w bieżącym miesiącu.

Dostęp do kwalifikacji jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlani są pracownicy ze wszystkimi kwalifikacjami, dla których data „Ważne do” zawiera się w okresie bieżącego miesiąca. Istnieje możliwość filtrowania po nazwie kwalifikacji oraz po dacie ważności w zakresie od‑do.

Lista kwalifikacji domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Zawiera wówczas podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji, są to: Nazwisko i imię, Nazwa kwalifikacji, Data ważności oraz Akronim.

Kwalifikacje – widok kafelkowy

Z poziomu aplikacji Comarch HRM można wprowadzić kwalifikację dla siebie lub podwładnego pracownika. Wybór spowoduje otwarcie formularza kwalifikacji, w którym użytkownik może wybrać kolejnych pracowników (podpowiada się zalogowany użytkownik), odnotować daty Od i Do, Datę ważności kwalifikacji, zaznaczyć pola Wymagane, Ukończone oraz dodać Komentarz.

Formularz kwalifikacji – edycja

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku okna kafelkowego do listy. Wówczas pokażą się dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji takie jak: Wymagane oraz Ukończone.

Lista kwalifikacji – widok typu lista

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja Znajdź pracownika, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Pozostałe operacje dostępne w Kwalifikacjach:

  Usuń – z poziomu aplikacji Comarch HRM można usunąć kwalifikacje swoje oraz podwładnych pracowników

Edytuj – można dokonać zmian w kwalifikacji swojej lub podwładnego pracownika. Do trybu edycji wchodzimy również poprzez kliknięcie w kafelek lub w pozycje na liście.

Zaznacz wszystkie kwalifikacje – po wykonaniu tej operacji możemy dla zaznaczonych osób dodać nowe kwalifikacje lub usunąć wybrane kwalifikacje.
Umowy cywilnoprawne

Na liście Umowy cywilnoprawne wyświetlane są osoby z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlają się pracownicy z umowami trwającymi w okresie bieżącego miesiąca. Aby wyświetlić umowy zawarte w innym okresie lub także wypłacone, należy zmienić parametry filtrowania.

Lista umów cywilnoprawnych domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Zawiera wówczas podstawowe informacje dotyczące umowy, są to: Nazwisko i imię, Akronim, Numer umowy oraz Daty trwania umowy.

Umowy – widok kafelkowy

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku okna w postaci listy. Dodatkowo widoczne są oznaczenia statusu umowy:

2019-03-01 – 2019-03-15 – ‘przeterminowana’, czas trwania umowy wyświetlany w kolorze czerwonym oznacza, że termin zakończenia umowy minął a umowa nie została w całości wypłacona.

– takie oznaczenie będzie widoczne na kafelku dla umowy, która została w całości wypłacona. W widoku listy umowa spłacona będzie oznaczona ikoną żółtej kropki.

Na oknie dostępna jest opcja Szukaj, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków.

Po kliknięciu w kafelek lub wybraniu konkretnej umowy na liście podnoszony jest formularz umowy, na którym jest możliwość podejrzenia szczegółów umowy:

 • Nazwisko i imię pracownika
 • Tytuł umowy
 • Rodzaj umowy
 • Data zawarcia
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Opis

Z poziomu aplikacji Comarch HRM nie ma możliwości modyfikacji oraz dodawania umów zleceń.

Widok umowy cywilnoprawnej
Dokumenty pracowników

Dokumenty pracowników – Użytkownicy aplikacji mogą mieć dostęp do wydruków udostępnionych ich podwładnym pracownikom. Dostęp do tej części menu wymaga odpowiedniego ustawienia schematu uprawnień. W konfiguracji opcja dla Dokumentów domyślne jest ustawiona na Brak. Ustawienia w schemacie uprawnień mogą być następujące:

 • Brak – nie ma dostępu do wydruków podwładnych pracowników, brak tej opcji w menu
 • Podgląd – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników, bez możliwości ich pobierania i drukowania
 • Edycja – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników oraz możliwość ich pobierania i drukowania

Po włączeniu uprawnienia na Edycja lub Podgląd w menu Pracownicy pojawi się opcja Dokumenty pracowników. Z tego poziomu kierownik może sprawdzić jakie dokumenty zostały udostępnione jego pracownikom, jakie zostały pobrane przez jego podwładnych, a także sam może wydrukować dokumenty wysłane z bazy danych systemu ERP.

Dokumenty w widoku kafelkowym są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pracowników, a w obrębie nazwiska wg nazwy wydruku.

– takie oznaczenie pojawi się w widoku kafelkowym dla wydruków, które chociaż raz zostały wyświetlone przez pracownika  w Moich dokumentach. Informacja o pobraniu wydruku jest widoczna na liście wydruków oraz w Historii operacji.

Jeśli w Konfiguracji>Bezpieczeństwo zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem, to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej dokument pracowniczy.

Lista dokumentów – widok kafelkowy

Po przełączeniu widoku kafelkowego na widok listy pojawiają się dodatkowe informacje, np. data pobrania dokumentu przez pracownika. Data pobrania dokumentu jest dniem, w którym pracownik, jako ‘właściciel’ wydruku pobrał dokument po raz pierwszy.

W menu Dokumenty wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca. Przy wykorzystaniu filtra możliwe jest wyszukanie dokumentów, np. z innego okresu lub z określonego Centrum.

Okno filtrowania dokumentów

Powiadomienia mailowe/SMS

Istnieje możliwość skonfigurowania powiadomień mailowych/SMS wysyłanych do kierownika/zastępcy oraz ewentualny dodatkowy adres mailowy w przypadku kiedy pracownik pobierze udostępniony mu dokument. Decyduje o tym parametr Dokumenty pracownika – pobranie ustawiony w konfiguracji aplikacji. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych/SMS został opisany w rozdziale Konfiguracja.

 
e-Teczka

Widoczność menu e-Teczka uzależniona jest od ustawienia w schemacie uprawnienia „e-Teczka – dodawanie dokumentów podwładnych”.

Z poziomu e-Teczka kierownik lub zastępca kierownika może dodawać dokumenty do elektronicznej teczki osobowej swoich podwładnych. Dodane przez Użytkownika dokumenty można usuwać i edytować do momentu, kiedy znajdują się w części „Do zatwierdzenia”.

W celu dodania nowego dokumentu należy użyć przycisku .

Formularz dodawania dokumentu do e-Teczki podwładnego

Na oknie dodawania dokumentu należy wskazać pracownika dla którego dodawany jest dokument. Z listy rozwijanej należy wskazać Tytuł dokumentu. Na liście znajdują się pozycje dodane na listę słownikową „Tytuły dokumentów w e-Teczce” w bazie danych firmy w systemie Comarch ERP. Jako załącznik można wskazać pliki w formacie PDF. Opcjonalnie można dodać własny opis dokumentu. Pozostałe dane tj. data dokumentu oraz część e-Teczki są wypełnione automatycznie i nie podlegają edycji. Dokumenty dodane z poziomu Comarch HRM trafiają do części „Do zatwierdzenia”. Następnie Operator systemu ERP po ich weryfikacji przenosi dokumenty do właściwej części e-Teczki.

Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia mailowego/SMS wysyłanego w momencie dodania pracownikowi dokumentu. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych/SMS został opisany w rozdziale Konfiguracja.

Dokumenty w sekcji moja e-Teczka mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. W obu widokach dla danego dokumentu prezentowane są: tytuł dokumentu, numer dokumentu, część e-Teczki i data dokumentu.

e-Teczka, widok kafelkowy

e-Teczka, widok listy

Użytkownik może wyszukiwać dokumenty używając okna „Znajdź pracownika” oraz filtrować widoczne dokumenty po centrum, tytule, części e-Teczki oraz dacie.

Uwaga
Kierownik w sekcji e-Teczka widzi tylko dokumenty pracowników, które sam dodał. Nie są dla niego widoczne dokumenty dodane przez podwładnego samodzielnie lub bezpośrednio przez Operatora systemu ERP.

Pracownik z odpowiednimi uprawnieniami może dodawać dokumenty do własnej e-Teczki z poziomu Mój profil/Moja e-Teczka. Ta funkcjonalność została opisana dokładniej tutaj.