Mój profil

Menu Mój profil znajduje się w prawym górnym rogu ekranu na desktopie, a na urządzeniach mobilnych w menu bocznym. Z rozwijanego menu można wybrać opcje: Moje dane, Moje dokumenty, Zmień hasło oraz Wyloguj.

Menu Mój profil

Moje dane

Moje dane podzielone są na kilka zakładek:

 • Dane kontaktowe
 • Adresy
 • Dane etatowe
 • Ocena
 • Szkolenia

Zakładka Moje dane zawiera informacje dotyczące zalogowanego użytkownika. Z tego poziomu można uzupełnić lub zmienić dane dotyczące m.in. numeru pokoju, numeru telefonu służbowego, adresu e-mail, czy posiadanych komunikatorów. Można dodać lub zmienić swoje zdjęcie. Maksymalny rozmiar dodawanego zdjęcia to 5 MB.

Moje dane

Dane te przenoszone są do bazy systemu ERP, do formularza pracownika pod przyciskiem Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM. Podobnie dane dotyczące służbowego telefonu, adresu e-mail i numeru pokoju wprowadzone przez operatora bazy danych ERP będą widoczne w aplikacji Comarch HRM.

 

Zakładka Adresy zawiera dane wyświetlane z formularza pracownika dotyczące uzupełnionych adresów zameldowania, zamieszkania i korespondencyjnego. Adres zameldowania jest wyświetlany zawsze, pozostałe dwa adresy są wyświetlane warunkowo, jeśli zostały uzupełnione w bazie danych systemu ERP.

Moje dane – Adresy

Zakładka Dane etatowe zawiera informacje dotyczące etatu. Dane te nie są edytowalne.

Moje dane – Dane etatowe

Zakładka Ocena pracownika zawiera informację o wadze pracownika oraz okresie w jakim ona obowiązuje. Wagę może dodać i zmienić przełożony, a zalogowany pracownik ma możliwość tylko podglądu obowiązującej go wagi. Za pomocą wag można różnicować stanowiska pracy w firmie. Zakładka w Moich danych będzie widoczna tylko wtedy, gdy pracownik ma uzupełnioną wagę. Wagę pracownik może również zobaczyć w Arkuszu oceny służącym do okresowej oceny pracownika.

Moje dane – Ocena pracownika   

Zakładka Szkolenia zawiera informację o zrealizowanych przez pracownika szkoleniach.

Moje dane – Szkolenia

Moje dokumenty

Moje dokumenty – lista wydruków udostępnionych zalogowanemu pracownikowi. Wydruki mogą być udostępniane z bazy danych systemu ERP, a w aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik może je zobaczyć i wydrukować.

Dostęp do wydruków udostępnionych użytkownikowi jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Ustawienia w schemacie uprawnień dotyczące Dokumentów (własnych) mogą być następujące:

 • Edycja – możliwość pobranie dokumentów przez pracownika,
 • Podgląd – podgląd kafelków z dokumentami bez możliwości pobrania wydruku,
 • Brak – brak opcji Moje dokumenty w menu dla zalogowanego pracownika.

Operator zalogowany do bazy systemu ERP połączonej z Comarch HRM, ma dostęp do Archiwum wydruków,  gdzie może zarządzać wydrukami pracowników, tzn. dodawać lub usuwać wydruki widoczne w aplikacji Comarch HRM.

W bazie danych systemu ERP wydruki mogą być udostępnione na dwa sposoby:

 • Wydruk danych > wybór wydruku związanego z pracownikiem > Udostępnij w Comarch HRM: wydruk wykonany z formularza pracownika będzie widoczny w aplikacji Comarch HRM dla Użytkownika którego dotyczy.
 • CRM > Archiwum wydruków > dla wydruków z formularza pracownika wybór opcji w menu kontekstowym: Udostępnij w Comarch HRM lub Blokuj w Comarch HRM.

W aplikacji Comarch HRM zalogowany użytkownik zobaczy udostępnione mu wydruki, które są wykonane z poziomu otwartego formularza pracownika lub z poziomu listy pracowników, listy wypłat lub listy deklaracji jeśli ich definicja zawiera Podmiot jakim jest pracownik. Standardowe wydruki które mogą być widoczne w aplikacji to np.:

 • Wydruki z formularza pracownika (np. skierowanie na badania okresowe, ZUS IMIR)
 • Wydruki z formularza wypłaty (np. kwitek wypłaty)
 • Wydruki z listy wypłat (np. kwitek wypłaty – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy pracowników (np. karta zasiłkowa – wiele plików e-mail)
 • Wydruki z listy deklaracji PIT (np. wydruki seryjne PIT-11 – wiele plików e-mail)

Dokumenty w aplikacji mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. Mogą być posortowane wg nazwy, identyfikatora, opisu dokumentu lub daty wydruku. Można również wyszukać wydruk za pomocą opcji „Znajdź dokument”.

Moje dokumenty – widok kafelkowy

W oknie filtra możliwe jest wyszukiwanie dokumentów określonego rodzaju oraz ze wskazanego okresu wydrukowania. W menu Moje dokumenty domyślnie wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca.

Widok filtra – moje dokumenty

Pobrano – takie oznaczenie będzie widoczne dla wydruków, które zostały wyświetlone w Moich dokumentach, przez użytkownika zalogowanego do aplikacji Comarch HRM.

Jeśli w konfiguracji zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej wydruk.

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku kafelkowego do widoku listy dokumentów.

Zmień hasło

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany hasła, którym posługuje się do zalogowania w aplikacji. Można to wykonać wybierając w Moim profilu opcję Zmień hasło.

Aby zmienić hasło należy podać stare hasło, a następnie ustalić nowe hasło zgodne z polityką bezpiecznych haseł. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i spełniać 3 z 4 podanych zasad (duże litery, małe litery, cyfry lub znak specjalny). W przypadku niespełnienia tych warunków pojawia się odpowiednia informacja.

Jeżeli Użytkownik nie pamięta hasła do aplikacji, to na oknie logowania może skorzystać z opcji jego resetowania. Opcja ta jest dostępna wyłącznie w sytuacji, gdy w konfiguracji aplikacji została ustawiona skrzynka pocztowa. W celu zresetowania hasła po wybraniu „Nie pamiętasz hasła?” należy wskazać adres email powiązany z kontem Użytkownika. Po podaniu prawidłowego adresu powiązanego wyłącznie z jednym kontem na wskazany adres przesyłana jest instrukcja resetu hasła.

Wygenerowanie nowego hasła jest również możliwe z poziomu konta Administratora. W tym celu należy wykorzystać opcję Generuj hasła.

Wyloguj

Opcja Wyloguj pozwala na opuszczenie aplikacji.
Pracownicy

w menu Pracownicy zostały zgrupowane opcje dotyczące wyświetlania list pracowników, kwalifikacji, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów podwładnych pracowników.

Menu Pracownicy

 
Lista pracowników

Lista pracowników – wyświetlana jest lista pracowników w układzie kafelkowym. Za pomocą zdefiniowanych filtrów można zawęzić listę osób, np. tylko do bezpośrednich podwładnych. W tym miejscu można odnaleźć kontakt do innego pracownika, np. numer telefonu, nr pokoju, adres e-mail oraz nazwę centrum w którym pracuje. Dodatkowe oznaczenie informuje, że pracownik w dniu dzisiejszym jest nieobecny.

Dane pracownika – widok kafelkowy osoby nieobecnej

Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest kierownik z uprawnieniami podglądu do Listy pracowników, to na kolejnych zakładkach może sprawdzić wagę oraz zrealizowane szkolenia. Dostęp do danych adresowych i etatowych podwładnych jest uzależniony od ustawienia uprawnienia Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych.

Kierownik posiadający uprawnienia do edycji Listy pracowników może też uzupełniać lub zmieniać informacje w zakładce Moje dane, a w zakładce Ocena pracownika ma możliwość dodania lub zmiany wagi swojego pracownika.

Waga może być dodana na wskazany okres lub bezterminowo. Istnieje możliwość tworzenia historii przyznanych pracownikowi wag. Wagi mogą być liczbami dodatnimi całkowitymi lub ułamkami. Pracownik może zobaczyć obowiązującą go wagę po przejściu w Mój profil > Moje dane.

Dane pracownika – waga pracownika

Lista pracowników może być wyświetlona i zawężona za pomocą filtra:

 • Wszyscy podwładni,
 • Bezpośredni podwładni,
 • Wszyscy pracownicy (przy tym ustawieniu filtra wyświetlani są również właściciele)
 • Podwładni w centrum

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja „Szukaj”, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Na liście widoczne są tylko osoby zatrudnione na etat lub umowę cywilno-prawną oraz właściciele.

Na formularzu pracownika dostępny jest kalendarz obejmujący jego plan pracy, nieobecności, delegacje oraz szkolenia. Po wyszukaniu pracownika jego kierownik w zależności od posiadanych uprawnień może w jednym miejscu edytować/podejrzeć plan pracy, nieobecności, delegacje czy szkolenia swojego podwładnego.

Pod przyciskiem Zmień widok można przejść do widoku listy pracowników.

 
Kwalifikacje

W menu Kwalifikacji wyświetlane są uprawnienia kończące się w bieżącym miesiącu.

Dostęp do kwalifikacji jest uzależniony od nadanych wcześniej uprawnień. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlani są pracownicy ze wszystkimi kwalifikacjami, dla których data „Ważne do” zawiera się w okresie bieżącego miesiąca. Istnieje możliwość filtrowania po nazwie kwalifikacji oraz po dacie ważności w zakresie od‑do.

Widok filtra – kwalifikacje

Lista kwalifikacji domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Zawiera wówczas podstawowe informacje dotyczące kwalifikacji,  są to: Nazwisko i imię, Akronim, Nazwa kwalifikacji oraz Data ważności kwalifikacji.

Kwalifikacje – widok kafelkowy

Z poziomu aplikacji Comarch HRM można wprowadzić kwalifikację dla siebie lub podwładnego pracownika. Wybór spowoduje otwarcie formularza kwalifikacji, w którym użytkownik może wybrać kolejnych pracowników (podpowiada się zalogowany użytkownik), odnotować daty Od i Do, Datę ważności kwalifikacji, zaznaczyć pola Wymagane, Ukończone oraz uzupełnić Komentarz.

Formularz kwalifikacji – edycja

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku okna kafelkowego do listy. Wówczas pokażą się dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji takie jak: Wymagane oraz Ukończone.

Lista kwalifikacji – widok typu lista

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja Znajdź pracownika, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Pozostałe operacje dostępne w Kwalifikacjach:

  Usuń – z poziomu aplikacji Comarch HRM można usunąć kwalifikacje swoje oraz podwładnych pracowników

Edytuj – można dokonać zmian w kwalifikacji swojej lub podwładnego pracownika. Do trybu edycji wchodzimy również poprzez kliknięcie w kafelek lub w pozycje na liście.

Zaznacz wszystkie kwalifikacje – po wykonaniu tej operacji możemy dla zaznaczonych osób dodać nowe kwalifikacje lub usunąć wybrane kwalifikacje.
Umowy cywilnoprawne

Na liście Umowy cywilnoprawne wyświetlane są osoby z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Przy domyślnych ustawieniach filtra wyświetlają się pracownicy z umowami trwającymi w okresie bieżącego miesiąca. Aby wyświetlić umowy zawarte w innym okresie lub także wypłacone, należy zmienić parametry filtrowania.

Widok filtra – umowy zlecenie

Lista umów cywilnoprawnych domyślnie wyświetlana jest w widoku kafelkowym. Zawiera wówczas podstawowe informacje dotyczące umowy, są to: Nazwisko i imię, Akronim, Numer umowy oraz Daty trwania umowy.

Umowy – widok kafelkowy

Pod przyciskiem Zmień widok możliwe jest przełączenie widoku okna w postaci listy. Dodatkowo widoczne są oznaczenia statusu umowy:

2019-03-01 – 2019-03-15 – ‘przeterminowana’, czas trwania umowy wyświetlany w kolorze czerwonym oznacza, że termin zakończenia umowy minął a umowa nie została w całości wypłacona.

Spłacona – takie oznaczenie będzie widoczne dla umowy, która została w całości wypłacona.

Lista umów – widok typu lista

Na oknie dostępna jest opcja Szukaj, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków.

Po kliknięciu w kafelek lub wybraniu konkretnej umowy na liście podnoszony jest formularz umowy, na którym jest możliwość podejrzenia szczegółów umowy:

 • Nazwisko i imię pracownika
 • Tytuł umowy
 • Rodzaj umowy
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Opis

Z poziomu aplikacji Comarch HRM nie ma możliwości modyfikacji oraz dodawania umów zleceń.
Dokumenty pracowników

Dokumenty pracowników – Użytkownicy aplikacji mogą mieć dostęp do wydruków udostępnionych ich podwładnym pracownikom. Dostęp do tej części menu wymaga odpowiedniego ustawienia schematu uprawnień. W konfiguracji opcja dla Dokumentów domyślne jest ustawiona na Brak. Ustawienia w schemacie uprawnień mogą być następujące:

 • Brak – nie ma dostępu do wydruków podwładnych pracowników, brak tej opcji w menu
 • Podgląd – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników, bez możliwości ich pobierania i drukowania
 • Edycja – jest dostęp do wydruków podwładnych pracowników oraz możliwość ich pobierania i drukowania

Po włączeniu uprawnienia na Edycja lub Podgląd w menu Pracownicy pojawi się opcja Dokumenty pracowników. Z tego poziomu kierownik może sprawdzić jakie dokumenty zostały udostępnione jego pracownikom, jakie zostały pobrane przez jego podwładnych, a także sam może wydrukować dokumenty wysłane z bazy danych systemu ERP.

Dokumenty w widoku kafelkowym są posortowane alfabetycznie wg nazwiska pracowników, a w obrębie nazwiska wg nazwy wydruku.

Pobrano – takie oznaczenie pojawi się dla wydruków, które chociaż raz zostały wyświetlone przez pracownika  w Moich dokumentach. Informacja o pobraniu wydruku jest widoczna na liście wydruków oraz w Historii operacji.

Jeśli w Konfiguracji>Bezpieczeństwo zaznaczono opcję Zabezpiecz pobrane dokumenty pracowników hasłem, to pobrany na dysk dokument PDF będzie można otworzyć tylko po wprowadzeniu hasła otrzymanego na adres e-mail osoby pobierającej dokument pracowniczy.

Lista dokumentów – widok kafelkowy

Po przełączeniu widoku kafelkowego na widok listy pojawiają się dodatkowe informacje, np. data pobrania dokumentu przez pracownika. Data pobrania dokumentu jest dniem, w którym pracownik, jako ‘właściciel’ wydruku pobrał dokument po raz pierwszy.

Lista dokumentów podwładnych pracowników – widok listy

W menu Dokumenty wyświetlane są dokumenty, których data wydruku dotyczy bieżącego miesiąca. Przy wykorzystaniu filtra możliwe jest wyszukanie dokumentów, np. z innego okresu lub z określonego Centrum.

Okno filtrowania dokumentów