Przyjęcia magazynowe

Przyjęcia magazynowe

Pod przyciskiem [Przyjęcia magazynowe] dostępna jest lista dokumentów przyjęć magazynowych. Przycisk dostępny jest z poziomu:

 • głównego okna aplikacji -> sekcja Magazyn -> kafel [Przyjęcia magazynowe]
Kafel [Przyjęcia magazynowe] w głównym oknie mPOS
 • menu bocznego –> kafel [Magazyn] -> kafel [Przyjęcia]

Kafel [Przyjęcia]
Na liście dokumentów przyjęć magazynowych dostępne są dokumenty do przyjęcia:

 • MM- – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku mPOS
 • ZZ – dokumenty wystawione w systemie ERP na magazyn mPOS
 • PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane do dokumentów ZZ, z poziomu stanowiska mPOS

Lista dokumentów przyjęć magazynowych podzielona jest na dwie zakładki pomiędzy którymi można się przełączać:

 • Aktywne – lista dokumentów MM-, ZZ, które wymagają realizacji
 • Zakończone – lista dokumentów zrealizowanych
Lista dokumentów przyjęcia magazynowego

W górnym prawym rogu znajdują się ikony filtrów oraz wyszukiwarki, ich ustawienia wpływają na wyniki na obu zakładkach.

 

Filtry

Filtry umożliwiają zawężenie wyszukiwania dokumentów z poziomu listy. Na stanowisku mPOS możliwe jest filtrowanie według:

 • Przewidywanego terminu dostawy: Od najnowszych
 • Przewidywanego terminu dostawy: Od najstarszych
 • Daty wystawienia: Od najnowszych
 • Daty wystawienia: Od najstarszych
 • Statusu – dostępne opcje:
  • Anulowany
  • Zatwierdzony
  • Niezatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • W realizacji
  • Zrealizowany
  • Zamknięty
 • Przewidywanego terminu dostawy (jako przedział dat)
 • Daty wystawienia (jako przedział dat)
 • Typu dokumentu:
  • Wszystko
  • MM-
  • ZZ
  • PZ
 • Magazynu docelowego
 • Dostawcy

Dostępne filtry z poziomu listy przyjęć magazynowych

W celu usunięcia filtrowania należy wybrać przycisk [Wyczyść filtry] w prawym górnym rogu. Na dole okna znajduje się przycisk [Pokaż wyniki], który umożliwia zawężenie wyświetlanych magazynów według ustawionych filtrów.

 

 

Przyjęcie ZZ

Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest z poziomu listy przyjęć magazynowych.

Uwaga
Użytkownik na stanowisku mPOS nie ma możliwości ręcznej zmiany statusu dokumentu zamówienia zakupu

Z  poziomu listy przyjęć można:

 • przyjąć zamówienie zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij]
 • podejrzeć artykuły znajdujące się na dokumencie ZZ przy pomocy przycisku [Podgląd]
 • przejść do szczegółów dokumentu wybierając zakładkę Szczegóły
Podgląd dokumentu zamówienia zakupu

W głównym oknie dokumentu widoczny jest Status przyjęcia zewnętrznego z rozwijanymi sekcjami:

 • Nowy dokument – prezentowana jest ogólna ilość artykułów znajdujących się na zamówieniu zakupu
Sekcja Nowy dokument na podglądzie ZZ
 • Przyjęcie – wyświetlane jest podsumowanie przyjętych artykułów:
  • Oczekiwane – ilość artykułów znajdujących się na dokumencie ZZ, która oczekuję na przyjęcie
  • Brakujące – ilość brakujących artykułów
  • Przyjęte nieoczekiwanie – ilość artykułów dodanych dodatkowo do dokumentu ZZ
  • Wszystkie przyjęte – ilość wszystkich artykułów jakie zostały do tej pory przyjęte
Zakładka Szczegóły wybranego Zamówienia zakupu

Z poziomu podglądu dokumentu ZZ można również przejść do zakładki Szczegóły, na której prezentowane są informacje o dokumencie, tj.:

 • Status
 • Data realizacji
 • Magazyn docelowy
 • Dostawca – z poziomu szczegółów dokumentu ZZ, wybierając dostawcę, zostaje otwarte okno ze szczegółami kontrahenta, w którym znajdują się informację o:
  • Danych kontrahenta m.in. imię nazwisko, numer karty lojalnościowej
  • Numerze telefonu
  • E-mailu
  • Kodzie pocztowym
  • Mieście
  • Ulicy
  • Numerze domu
  • Numerze mieszkania
 • Dokumentach przyjęć – prezentowane są wszystkie dokumenty PZ powiązane z dokumentem ZZ, z tego poziomu można podejrzeć wybraną PZ. Na podglądzie dokumentu widoczne są:
  • Status
  • Data przyjęcia
  • Podsumowanie przyjęcia w tym:
   • Zamówione artykuły
   • Nieoczekiwane artykuły
   • Odrzucone artykuły
   • Wszystkie przyjęte
  • Przyjęte artykuły – można wybrać przycisk [Więcej] aby przejść do szczegółów listy artykułów
Podgląd dokumentu przyjęcia zewnętrznego

Przyjęcie dokumentu ZZ

Wybierając przycisk [Przyjmij] otwiera się okno Przyjęcie zamówienia, w którym można:

 • zmienić ilości artykułów
 • zeskanować przyjmowane artykuły
 • dodać nowe artykuły
Uwaga
Dodanie nowych artykułów do PZ jest możliwe jeżeli w systemie Comarch ERP Altum aktywny jest parametr: Dodawania nowych elementów na PZ generowanych z ZZ.
 • zaparkować dokument w celu późniejszej kontynuacji

Po zatwierdzeniu przyjęcia tworzy się nowy dokument PZ, co powoduję zmianę statusu zamówienia zakupu na Zrealizowany lub W realizacji jeżeli nie wszystkie artykuły z zamówienia zostały przyjęte.

Dokument przyjęcia

Możliwość przyjmowania wielu zamówień zakupu jednocześnie

Na liście dokumentów przyjęć dostępny jest przycisk [Przyjmij wiele zamówień zakupu] w systemie Comarch ERP Altum. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Przycisk [Przyjmij wiele zamówień zakupu]

Przycisk umożliwia wybór kilku zamówień zakupu. Po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu] prezentowana jest lista zamówień zakupu, z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia.

Lista dokumentów do przyjęcia w celu wygenerowania jednoczesnego przyjęcia

Aby było możliwe utworzenie pojedynczego dokumentu przyjęcia zewnętrznego powiązanego z wybranymi zamówieniami zakupu, muszą być zgodne następujące warunki:

 • informacje o kontrahencie
 • informacje o dostawcy
 • magazyn docelowy
 • typ transakcji
 • kierunek i sposób agregacji VAT
Wybrane dwa zamówienia zakupu o tych samych właściwościach

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] uruchomione zostanie okno Przyjęcia zewnętrzne ze wszystkimi pozycjami z zaznaczonych dokumentów ZZ.

Dokument PZ wygenerowany w procesie przyjęcia jednocześnie kilku ZZ

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu tj.: informacje o kontrahencie, dostawcy, magazynie i rodzaju transakcji nie będą takie same, system wygeneruje kilka dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane, jeżeli w systemie Comarch ERP Altum aktywowany zostanie parametr: Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach.

Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum parametr Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS, po uprzednim aktywowaniu parametru Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie. Aktywowanie funkcjonalności umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Jeżeli z listy ZZ, po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu], zostaną wybrane dokumenty ZZ różniące się na przykład kontrahentem, zostaną one przyjęte jednocześnie, jednak zostaną utworzone dwa dokumenty przyjęcia.

Przyjęcie MM-

W oknie Przyjęcia magazynowe na zakładce Aktywne, znajdują się dokumenty MM-, które należy zrealizować. Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów, które:

 • są w stanie Zatwierdzony
 • mają wygenerowany dokument MM+, ale jest on anulowany
 • mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+, do którego przypisane jest stanowisko mPOS
Okno przyjęcia magazynowego MM-

Po wybraniu dokumentu zobaczymy widok przesunięcia magazynowego. Jest on podzielony na dwie karty:

 • Przyjmij – wyświetla obecny etap przyjęcia dokumentu. Rozwinięcie poszczególnych etapów pozwala na wyświetlanie szczegółów w formie statystyk takich jak oczekiwana ilość artykułów do przyjęcia, brakujące przyjęcia, nieoczekiwane przyjęcia.
Okno przyjęcia dokumentu MM-
 • Szczegóły – wyświetla szczegóły dokumentu (ilość oczekiwanych artykułów, magazyn źródłowy i docelowy oraz datę realizacji)

Na dole widoczne są przyciski:

 • [Przyjmij] – umożliwia procesowanie dokumentu. W przypadku gdy edytowany jest zaparkowany dokument, to nazwa tego przycisku zmienia się na Kontynuuj przyjmowanie
 • [Podgląd] – wyświetla listę oczekiwanych artykułów do przyjęcia. Pole Szukaj umożliwia wyszukanie wskazanych pozycji

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] otworzy się lista artykułów oczekiwanych do przyjęcia.
Po wybraniu konkretnej pozycji można wpisać przyjmowaną na magazyn ilość. Ikony w górnym prawym rogu pozwalają na:

 • Ikona plusa – dodanie artykułu spoza oczekiwanych artykułów. Dodane w ten sposób artykuły można usuwać z listy przyjęcia.
 • Ikona więcej – pokazuje przycisk [Przyjmij wszystkie] – czyli oznaczenie wszystkich pozycji jako przyjętych zgodnie z oczekiwanymi ilościami. Zostanie wyświetlone okno potwierdzające ten wybór.

Na dole widoczny jest pasek zatwierdzania przyjęcia oraz przycisk:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument na liście aktywnych. W każdym momencie możliwa jest jego kontynuacja.
Okno przyjęcia dokumentu MM-

W przypadku gdy zostanie dodany artykuł spoza dokumentu lub wpisane przyjęte ilości przekroczą tą oczekiwaną, pojawi się komunikat informujący o dodatkowym artykule.

W przypadku gdy zadeklarowane ilości są mniejsze niż oczekiwane, to przy przejściu dalej pojawi się komunikat, że część pozycji zostanie oznaczona jako brakująca.

Po wybraniu przycisku [Dalej] zostanie wyświetlona statystyka przyjęcia:

 • Wysłane produkty – ilość produktów zadeklarowana jako wysłana
 • Oczekiwane i przyjęte artykuły – ilość przyjętych oczekiwanych artykułów
 • Nieoczekiwane artykuły – artykuły spoza listy pozycji dokumentu
 • Brakujące – ilość oczekiwanych brakujących towarów w dostawie (prezentowana w przypadku brakujących elementów)
 • Przyjęte – jako suma przyjętych
Podsumowanie przyjęcia

Przyciskiem [Zatwierdź] można zatwierdzić przyjęcie. W tym przypadku zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie dostawy. Dokument przesunięcia trafi na zakładkę Zakończone.

Jeśli otworzymy zakończony dokument, pojawi nam się widok edycji taki jak w przypadku aktywnego dokumentu. W tym przypadku wszystkie etapy będą zakończone, a na dole będą widniały przyciski:

 • [Podgląd] – pozwala na przegląd przyjętych artykułów i ich ilości.
 • [Anuluj przyjęcie] – pozwala na anulowanie dokumentu
Okno zatwierdzonego dokumentu MM-

Anulowanie przyjęcia

Jeśli zajdzie potrzeba anulacji zatwierdzonego przyjęcia można tego dokonać z poziomu zakładki Zakończone. Należy wskazać odpowiedni dokument, a następnie na podglądzie dokumentu wybrać opcję Anuluj przyjęcie. Anulacje należy potwierdzić w oknie, które się pojawi.

Uwaga
Z poziomu stanowiskach Comarch mPOS nie jest możliwe anulowanie zatwierdzonego dokumentu magazynowego wygenerowanego w procesie przyjęcia. Taki dokument jest możliwy do anulowania w systemie ERP.

 

Czy ten artykuł był pomocny?