Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności

Aplikacja umożliwia obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastępuje od 01.11.2019r. obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia.
Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nim płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN.
Korzystanie z funkcjonalności na stanowiskach POS możliwe jest po wybraniu w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich.

Uwaga
Uruchomienie obsługi MPP wyłącza obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach.

Zmiana w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu na opcję W księgowości dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich:

 • dezaktywuje w aplikacji mechanizmy dotyczące MPP
 • przy włączonej obsłudze odwrotnego obciążenia, ponownie ją aktywuje

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

Parametr Podzielona płatność na podglądzie karty artykułu
Parametr Podzielona płatność na podglądzie karty artykułu
Uwaga
Na karcie artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument nie jest prezentowana wartość dla właściwości Podzielona płatność.

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Uwaga
Mechanizm MPP nie wpływa na stawkę VAT pobieraną na dokument.

Dokument

Na dokumencie (ZS, FSL, FS, KFSL, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

 • dokument jest niezatwierdzony
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
Parametr Podzielona płatność na fakturze sprzedaży
Parametr Podzielona płatność na fakturze sprzedaży
Uwaga
Modyfikacja wartości parametru Podzielona płatność na dokumencie nie wpływa na ustawienie tego parametru na pozycji dokumentu czy karcie artykułu.

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

 • rodzaj transakcji to Krajowa
 • wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
 • dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
 • na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony (w przypadku FSL weryfikowane są pozycje z zamówienia sprzedaży, do którego generowana jest zaliczka)
 • wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa bądź równa 15 000 PLN (w przypadku generowanej faktury jest weryfikowana wartość dokumentu po odliczeniu zaliczek)

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:

 • zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.
 • formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN staną się nieaktywne
Okno płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie
Okno płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na dokumencie

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

Sekcja Forma płatności na wydruku faktury płatności z zastosowaniem MPP
Sekcja Forma płatności na wydruku faktury płatności z zastosowaniem MPP

Kontynuowanie dokumentu

Podczas kontynuacji dokumentu z parkingu ustawienie parametru Podzielona płatność pozostaje takie samo jak w momencie zaparkowania dokumentu. W przypadku wprowadzenia modyfikacji na kontynuowanym dokumencie (dodanie/usunięcie pozycji), na pozycjach dokumentu ustawienie parametru Podzielona płatność jest na nowo pobierane z kart artykułów.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania:

 • ZS → FS, ZS → FSL, ZS → FSL → FS wartość parametru Podzielona płatność jest przenoszona z dokumentu źródłowego (zamówienia sprzedaży) z możliwością modyfikacji. Podczas zatwierdzania dokumentu FS, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt dokumentów FS/FSL parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony z możliwością edycji. Podczas zatwierdzania korekty dokumentu, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
 • korekt ręcznych (KIFS), mechanizm MPP działa analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej FS
 • FS z PAR parametr Podzielona płatność zawsze jest odznaczony i ukryty
 • OS → ZS oraz realizacji ZS (bez wygenerowanych zaliczek), dla których dokumenty źródłowe mają zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlona notyfikacja: „Wyłączono obsługę odwrotnego obciążenia. Ceny artykułów zostały zaktualizowane.” oraz zamiast parametru Odwrotne obciążenie pojawi się parametr Podzielona płatność z możliwością edycji
 • FS z ZS (z wygenerowanymi zaliczkami), dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, wartość tego parametru zostanie przeniesiona z dokumentu źródłowego
 • ZS → FSL, dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlony komunikat blokujący: „Od 01.11.2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Na zamówieniu zostało zastosowane odwrotne obciążenie. Czy chcesz zarejestrować fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?” z możliwymi do wyboru opcjami:
  • Tak – aplikacja otworzy formularz nowo dodawanej zaliczki z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie
  • Nie – nie zostanie wygenerowany dokument do ZS i użytkownik wróci do listy dokumentów handlowych

W przypadku wyłączenia obsługi MPP w systemie ERP, podczas generowania:

 • Korekt do dokumentów z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie
 • FSL/FS do zamówień sprzedaży z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie

Czy ten artykuł był pomocny?