Allegro InPost Kurier

Konfiguracja Allegro InPost Kurier

W celu aktywacji kuriera Allegro InPost Kurier konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: InPost API ShipX.

Okno edycji danych logowania

Oprócz danych do logowania, dostępne jest dodatkowe pole Paczkomat nadawcy, które pozwala na wskazanie domyślnego paczkomatu, z którego nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień wyświetlane jest okno Lista paczkomatów, z poziomu którego można wyszukać wybrany paczkomat

Uwaga
Tylko jeden paczkomat może zostać oznaczony jako domyślny paczkomat nadawcy.

Szablon spedycji dla kuriera Allegro InPost Kurier

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka Allegro InPost Kurier
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru z listy rozwijanej rodzaju przesyłki dostępnego dla danego kuriera (tj. Allegro miniKurier24 InPost lub Allegro Kurier24 InPost)
 • Sposób nadania – do wyboru jedna z opcji: Nadanie w Paczkomacie, Nadanie w PaczkoPunkcie, Odbiór przez kuriera (domyślnie).
 • Domyślny rodzaj paczki – umożliwia określenie domyślnej kategorii przesyłki dla nowotworzonego ZNP:
  • dla usługi Allegro miniKurier24 dostępne są paczki: Gabaryt A, Gabaryt B oraz Gabaryt C
  • dla usługi Allegro Kurier24 InPost dostępna jest standardowa paczka
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera lub opcji: zamówienie kuriera (opcja domyślna)
 • Ubezpieczenie przesyłki – umożliwia wskazanie stałej wartość dla określonej waluty lub pobieranie wartości z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Ubezpieczenie może być określone jedynie w walucie PLN.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – prezentuje wymiary dla każdego z rodzajów przesyłek dostępnych dla kuriera. Zmiana domyślnych wartości możliwa jest wyłącznie przy wybranej usłudze Allegro Kurier24 InPost (przesyłka standardowa):
  • dla Gabarytu A: szerokość = 8 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64 oraz maksymalna waga nie może przekraczać 10 kg.
  • dla Gabarytu B: szerokość = 19 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64 oraz maksymalna waga nie może przekraczać 10 kg.
  • dla Gabarytu C: szerokość = 41 cm, długość = 38 cm, wysokość= 64 oraz maksymalna waga nie może przekraczać 10 kg.
  • dla standardowej paczki, maksymalna szerokość = 80 cm, długość= 40 cm, wysokość =40 cm, a waga jednej paczki nie może przekraczać 30 kg.
 • Usługi dodatkowe: powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (opcje: SMS i e-mail) – parametr domyślnie zaznaczony bez możliwości edycji.

Zlecenie nadania przesyłki

Wskazówka
W przypadku zmiany kuriera na Allegro Inpost Kurier bezpośrednio na zleceniu, dostępny jest wariant z wykupioną usługą Allegro:

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Uwaga
W danych adresowych jako kraj ustawiona jest Polska, bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • danych kontaktowych odbiorcy: numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz numeru telefonu nadawcy

 

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Wybór usługiAllegro miniKurier24 InPost lub Allegro Kurier24 InPost
 • Szczegóły nadania – informacje o wybranym sposobie nadania
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj paczki, jej waga oraz wymiar. Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora.

Dla paczki prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • MPK – miejsce powstania kosztów wykorzystywane przez niektóre firmy
 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki (m.in. godzin odbioru czy powiadomień sms/e-mail)
Zlecenie nadania przesyłki
Przykład
W przypadku kuriera Allegro InPost Kurier, zlecenie, które zostało stworzone w aplikacji Comarch Shipping, a następnie przekazane do rejestracji w serwisie kuriera i aktualnie oczekuje na nadanie numeru listu przewozowego, może przyjąć stan: Przetwarzane. Status zostanie automatycznie zmieniony na Potwierdzono, gdy zostanie nadany numer zlecenia. Informacje na liście zostaną zaktualizowane po jej odświeżeniu lub po wybraniu przycisku Odśwież status przesyłki.

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego. W przypadku kuriera Allegro InPost Kurier, numer listu przewozowego zawiera link śledzenia przesyłki wygenerowany przez przewoźnika, który kieruje do strony umożlwiającej podgląd aktualnego miejsca, w którym znajduje się przesyłka.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Jeżeli na szablonie kuriera InPost zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera InPost istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – ze względu na specyfikę usług kuriera, zgodnie z którymi nie ma możliwości zamówienia kuriera na konkretny dzień i godzinę, okno Termin przyjazdu kuriera nie jest prezentowane.

Uwaga
Przycisk Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie jest dostępny dla potwierdzonych przesyłek paczkomatowych z opcją nadania w paczkomacie lub POP.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?