Kurier FedEx

Konfiguracja kuriera FedEx

W celu aktywacji kuriera FedEx konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: Service Availability API dla kuriera FedEx

Okno edycji danych logowania
 • Numer rachunku bankowego – umożliwia wprowadzenie jednego numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki pieniężne związane z wysyłką za pobraniem. Numer rachunku bankowego drukowany jest na każdej etykiecie.

 

Szablon spedycji dla kuriera FedEx

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu – Szybka paczka FedEx
 • Sposób odbioru – lista rozwijana z możliwością wyboru jednej z opcji: Dostawa przez kuriera lub Dostawa do punktu odbioru
 • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru z listy rozwijanej typu przesyłki w zależności od wybranego sposobu dostawy:
  • standardowa paczka, przesyłka listowa, przesyłka paletowa dla dostawy przez kuriera
  • standardowa paczka dla Dostawy do punktu odbioru
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości

 • Zlecenie odbioru – umożliwia wybór stałego odbioru paczki przez kuriera (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość w PLN lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek– pozwala na wprowadzenie rodzajów paczek w zależności od usług oferowanych przez danego spedytora). Oznaczenie parametru Domyślne wymiary podpowiada maksymalne wymiary dopuszczalne przez kuriera dla danego rodzaju paczki:
  • 150x30x30 oraz maksymalna waga 35kg dla paczki standardowej
  • 120x80x180 oraz maksymalna waga: 200kg dla palety
  • domyślnie przekazywana waga 1 kg dla przesyłki listowej
 • Usługi dodatkowe – sekcja dostępna w przypadku wybrania opcji Dostawa przez kuriera. Umożliwia wybór usług dodatkowych według specyfiki kurierów i zależne od rodzaju paczki:
  • Do rąk własnych
  • Doręczenie do 9:00 / 10:00 / 12:00
  • Doręczenie w sobotę
  • Potwierdzenie doręczenia
  • Zwrot potwierdzonych dokumentów
  • Zwrot potwierdzonego listu

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy (osoby prywatnej lub firmy), pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

 

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • osób kontaktowych nabywcy oraz odbiorcy oraz numerów ich telefonów

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru – umożliwia określenie sposobu odbioru. W przypadku wybrania opcji Dostawa do punktu odbioru prezentowana jest dodatkowa sekcja z przyciskiem Wybierz, który otwiera listę punktów odbioru. Użytkownik może wyszukać wybrany punkt po kodzie pocztowym lub wskazując go na mapie.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak ubezpieczanie przesyłki czy pobrane COD.
Uwaga
W przypadku zleceń za pobraniem, wartość ubezpieczenia przesyłki nie może być niższa niż wartość uzupełniona w polu Pobranie COD.

Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.

 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego.
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki).

 

 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki w przypadku wybrania opcji dostawy: Dostawa przez kuriera.
Sekcja Usługi dodatkowe na ZNP

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zleceniatyp i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego wyświetlane będą numery listów przewozowych.

W sekcji Dokumenty wysyłki, w zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

 • Zarejestruj u kuriera – w przypadku kuriera FedEx wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.
Uwaga
Jeżeli na szablonie FedEx zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera FedEx istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?”.
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja łącząca dwie opisane wyżej operacje.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania.

Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?