Kurier DHL POP

Konfiguracja kuriera DHL POP

W celu aktywacji kuriera DHL POP konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: Parcelshop Manager WebAPI dla DHL POP.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji dla kuriera DHL POP

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka DHL POP
 • Domyślny rodzaj paczkiStandardowa paczka (bez możliwości zmiany)
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
Uwaga
Dozwolona ilość znaków w polu Zawartość jest ustalana przez Kuriera. Jeżeli długość powstałego opisu zostanie przekroczona, będzie wymagała korekty na utworzonym zleceniu.
 • Zlecenie odbioru – pozwala na wybór jednej z opcji: stały odbiór lub zamówienie kurier
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – pole pozwala na wprowadzenie parametrów dla dostępnego rodzaju przesyłki: paczka standardowa. Parametr Domyślne wymiary podpowiada maksymalne wymiary dopuszczalne przez kuriera (waga: 25 kg, wymiary 80x60x60 cm).
Uwaga
W przypadku kuriera DHL POP na jednym zleceniu może być tylko jedna paczka.
 • Usługi dodatkowe – w przypadku kuriera DHL POP obsługiwana jest jedna usługa: Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (SMS, E-mail)

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu. W polu kraj możliwe jest wybranie: Polski, Niemiec albo Danii.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • kraju odbiorcy
 • danych kontaktowych odbiorcy: telefonu oraz e-maila (wyłącznie w przypadku, gdy zaznaczony został parametr Powiadom obiorcę o nadaniu przesyłki e-mail) oraz telefonu nadawcy
Uwaga
Dla zleceń zagranicznych (Niemcy, Dania) pochodzących z programu Comarch ERP XL konieczne jest podanie kodu pocztowego punktu w danych odbiorcy.
 • Szczegóły odbioru – pole pozwana na zdefiniowanie punktu, do którego dostarczona będzie przesyłka. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień prezentowane jest okno Lista punktów odbioru z możliwością wyszukiwania po kodzie pocztowym. Lista jest domyślnie zawężona do obszaru zgodne z wpisanym w filtrze kodem pocztowym odbiorcy.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
W przypadku kuriera DHL POP (przesyłka z odbiorem w punkcie) na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.
 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowePowiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (SMS, E-mail)
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja zlecenia nadania przesyłki

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Uwaga
W przypadku kuriera DHL POP, użytkownik ma zarówno możliwość zarejestrować przesyłkę, a następnie fizycznie zanieść ją do wybranego punktu nadania, jak i zamówić przyjazd kuriera przez aplikację.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

 • Zamów kuriera –wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Termin przyjazdu kuriera
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.
Uwaga
Jeżeli na szablonie DHL POP zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera DHL istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja łącząca dwie opisane wyżej operacje.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania. W przypadku, gdy w aplikacji aktywowany jest zarówno kurier DHL oraz DHL POP, generowany jest jeden protokół odbioru (wspólny dla obu kurierów)

Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?