Kurier DHL

Konfiguracja kuriera DHL

W celu aktywacji kuriera DHL konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: DHL24 WebAPI dla kuriera DHL.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji dla kuriera DHL

Szablon spedycji

 

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka DHL
 • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru z listy rozwijanej typu przesyłki dostępnego dla danego kuriera (tj. standardowa paczka, przesyłka kopertowa, przesyłka paletowa)
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
Zadeklarowana zawartość
Uwaga
Określenie zawartości przesyłki jest wymagane przez kuriera DHL. 
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek– pozwala na wprowadzenie rodzajów paczek w zależności od usług oferowanych przez danego spedytora (np. przesyłka paletowa, standardowa paczka). Oznaczenie parametru Domyślne wymiary podpowiada maksymalne wymiary dopuszczalne przez kuriera dla danego rodzaju paczki.
Uwaga
W przypadku rodzaju paczki: przesyłka listowa nie jest wymagane określenie jej wymiarów oraz wagi – pola te są niedostępne.
 • Usługi dodatkowe – pozwala na wybór usług dodatkowych według specyfiki kurierów i zależne od rodzaju paczki:
  • Dokument zwrotny – parametr domyślnie odznaczony, zaznaczenie pola aktywuje usługę w ramach której kurier dostarczający przesyłkę zabezpieczy zwrot podpisanych dokumentów.

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • kraju odbiorcy
 • danych kontaktowych odbiorcy: telefonu oraz e-maila (wyłącznie w przypadku, gdy zaznaczony został parametr Powiadom obiorcę o nadaniu przesyłki e-mail) oraz telefonu nadawcy

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
Maksymalna ilość paczek na jednym zleceniu wynosi 15.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki
Usługi dodatkowe na ZNP

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki, link śledzenia oraz numer listu przewozowego.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W sekcji Dokumenty wysyłki, zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

Okno potwierdzenia wysyłki

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

 • Zamów kuriera – w przypadku kuriera DHL wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Uwaga
Wybranie daty przyjazdu kuriera innej niż data nadania na zleceniu spowoduje aktualizacje daty nadania na zleceniu.
Termin przyjazdu kuriera
Uwaga
Jeżeli na szablonie DHL zaznaczony został parametr Stały odbiór, to wybranie przycisku Zamów kuriera/Zarejestruj i zamów kuriera wyświetlone zostanie dedykowane ostrzeżenie: „Dla kuriera DHL istnieje podpisana umowa stałego odbioru. Czy chcesz mimo to zamówić przyjazd kuriera?„:
 • Zarejestruj i zamów kuriera – opcja łącząca dwie opisane wyżej operacje.

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Protokół odbioru generowany jest na podstawie określonej przez użytkownika Daty nadania. W przypadku, gdy w aplikacji aktywowany jest zarówno kurier DHL oraz DHL POP, generowany jest jeden protokół odbioru (wspólny dla obu kurierów).

Okno generowania protokołu odbioru

Czy ten artykuł był pomocny?