Kurier DPD

Konfiguracja kuriera DPD

W celu aktywacji kuriera DPD konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: DPD Web Service API dla kuriera DPD.

Okno edycji danych logowania

Szablon spedycji dla kuriera DPD

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonuSzybka paczka DPD
 • Sposób odbioru – możliwość wyboru jednej z opcji: Dostawa przez kuriera lub Dostawa do punktu DPD pickup (dostępna wyłącznie na terenie Polski)
 • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru z listy rozwijanej typu przesyłki dostępnego dla danego kuriera; domyślnie ustawiona jest wartość Standardowa przesyłka
Uwaga
Zgodnie z wymaganiami kuriera DPD wszystkie paczki w ramach jednego zlecenia muszą należeć do jednego rodzaju.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartośc
Uwaga
W przypadku zleceń wielopaczkowych, po zaznaczeniu parametru Zdeklarowana zawartość, wpisane w tym polu informacje domyślne dla przesyłki są kopiowane na ZNP dla każdej z paczek w polu Zawartość.
 • Zlecenie odbioru – możliwość wyboru stałego odbioru paczki przez kuriera (wg ustalonego zakresu godzinowego) lub opcji: zamówienie kuriera
 • Ubezpieczenie przesyłki – należy wskazać stałą wartość dla określonej waluty lub zaznaczyć, aby wartość była pobierana z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Jeżeli wybrana została stała wartość, zostanie ona przeniesiona na zlecenie niezależnie od sposobu jego utworzenia. W przypadku, gdy parametr zostanie odznaczony, to na ZNP tworzonych:
  • na podstawie dokumentów z zewnętrznych systemów, jako wartość ubezpieczenia zostanie uzupełniona wartość brutto dokumentu lub w przypadku braku jej przekazania – wartość uzupełniona w parametrze Ubezpieczenie przesyłki,
  • ręcznie w aplikacji, jako wartość ubezpieczenia podpowiadana jest wartość określona w parametrze niezależnie od wskazania Stała wartość/Wartość z dokumentu źródłowego.
 • Wymiary i wagi przesyłek–pole pozwala na wprowadzenie parametrów dla każdej z kategorii przesyłek dostępnych dla kuriera: Po zaznaczeniu opcji domyślne, pola są uzupełniane wartościami zgodnymi z aktualnymi wymaganiami opisanymi na stronie kuriera:
  • szerokość = 80 cm, długość 120 cm, wysokość= 180 cm ( razem z paletą) dla przesyłki paletowej. Wszystkie wymiary musza zostać określone w liczbach całkowitych, a jej maksymalna waga nie może przekraczać 700 kg
  • dla przesyłki standardowej, maksymalna długość może wynosić 175 cm, a waga jednej paczki nie może przekraczać 50 kg. Suma wymiarów przesyłki (Wysokość + szerokość + długość) nie może być mniejsza niż 300 cm
 •  Usługi dodatkowe – pozwala na wybór usług dodatkowych dostępnych w zależności od wybranego sposobu odbioru. W przypadku wybranego sposobu odbioru: dostawa przez kuriera, do wyboru są następujące opcje:
  • Do rąk własnych
  • Doręczenie do 9:30
  • Doręczenie do 12:00
  • Doręczenie na wskazaną godzinę
  • Doręczenie w sobotę
  • Dokument zwrotny – parametr domyślnie zaznaczony, zaznaczenie pola aktywuje usługę w ramach której kurier dostarczający przesyłkę zabezpieczy zwrot podpisanych dokumentów.

W przypadku wybranego sposobu odbioru: dostawa do punktu DPD pickup, dostępna jest wyłącznie opcja otrzymania dokumentu zwrotnego.

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki

 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu UstawieniaOgólneDane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • nazwy odbiorcy i nadawcy
 • adresu odbiorcy i nadawcy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość
 • kraju odbiorcy
 • danych kontaktowych nadawcy: telefonu oraz e-maila (wyłącznie w przypadku dostawy do punktu DPD pickup) oraz telefonu nadawcy i e-maila odbiorcy
 • osoby kontaktowej nadawcy (w przypadku dostawy do punktu) i osoby kontaktowej odbiorcy

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru – sekcja zawiera pole Sposób odbioru z opcjami: Dostawa przez kuriera oraz Dostawa do punktu DPD pickup (opcja dostępna wyłącznie na terenie Polski). W przypadku wybrania drugiej opcji, prezentowane jest dodatkowe pole Punkt odbioru. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień prezentowane jest okno Lista punktów odbioru z możliwością wyszukiwania po mieście lub kodzie danego punktu.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz ilość paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
W przypadku przesyłek z odbiorem w punkcie, na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.
Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z paczek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działanie podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja lub rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego oraz link do śledzenia przesyłki, który wygenerowany przez przewoźnika, kieruje do strony umożlwiającej podgląd aktualnego miejsca, w którym znajduje się przesyłka.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W sekcji Dokumenty wysyłki, zależności od ustawienia suwaka, użytkownik ma możliwość wyświetlenia danych etykiet wraz z dedykowanym numerem zlecenia.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

 • Zamów kuriera – w przypadku kuriera DHL wyświetlone zostaje okno Termin przyjazdu kuriera z możliwością wskazania daty i godziny jego przyjazdu. Domyślnie data operacji ustawiana jest jako:
  • data nadania zlecenia, w przypadku zamawiania kuriera dla jednego zlecenia i gdy wybrana na zleceniu data nadania jest datą bieżącą lub przyszłą,
  • data bieżąca, w przypadku zamawiania kuriera dla wielu zleceń lub dla zlecenia, którego data nadania jest z przeszłości,
  • kolejny dzień, w przypadku, gdy zamówienie kuriera wykonywane jest po godzinie, w której dla wybranego na zleceniu kuriera możliwy jest odbiór przesyłek.
Termin przyjazdu kuriera

W oknie informacje o wysyłce po wybraniu numeru listu przewozowego dla konkretnej paczki, użytkownik jest przekierowywany do linku śledzenia przesyłki.

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

 • wydrukowanie etykiety
 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF/ZPL. W protokole dla kuriera DPD dostępne jest również dodatkowe pole Typ przesyłki z opcjami: Przesyłka krajowa, Przesyłka International.
Okno generowania protokołu odbioru

W przypadku kuriera DPD, wygenerowane protokoły są automatycznie numerowane i przypisywane do danego zlecenia. Należy pamiętać, że ponowne wywołanie przygotowania protokołu w tej samej dacie spowoduje usunięcie poprzednio utworzonego protokołu. Oznacza to, że tylko ostatnio wykonany protokół zawiera wszystkie zlecenia z danego dnia.

Czy ten artykuł był pomocny?