InPost Paczkomat®

Konfiguracja kuriera InPost Paczkomat®

W celu aktywacji kuriera InPost Paczkomat® konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: API ShipX.

Oprócz danych do logowania, dostępne jest dodatkowe pole Paczkomat® nadawcy, które pozwala na wskazanie domyślnego automatu paczkowego, z którego nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień wyświetlane jest okno Lista urządzeń Paczkomat®, z poziomu którego można wyszukać wybrany paczkomat.

Uwaga
Tylko jeden paczkomat może zostać oznaczony jako domyślny paczkomat nadawcy.

Szablon spedycji dla kuriera InPost Paczkomat®

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu Szybka paczka InPost Paczkomat®
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru z listy rozwijanej jednej z opcji:
  • Przesyłka Paczkomat® Podaj dalej – opcja, w której paczkomat nadawczy jest równocześnie automatem paczkowym odbiorczym.

Uwaga
Jeżeli wybrana zostanie opcja Przesyłka Paczkomat® Podaj dalej, to sposób nadania zostaje automatycznie zaktualizowany na Nadanie w Paczkomat®  bez możliwości zmiany, a paczkomat odbiorczy przyjmie taka sama wartość parametru jak paczkomat nadawczy. Usługa podaj dalej charakteryzuje się nadaniem i odbiorem paczki w tym samym automacie paczkowym.

 • Sposób nadania – lista rozwijana z opcjami:Paczkomat® (ustawienie domyślne), PaczkoPunkt, Kurier.

Uwaga
W przypadku wyboru opcji Kurier, Sposób dostawy automatycznie zostanie ustawiony na Paczkomat® , bez możliwości zmiany.

 • Sposób odbioru – lista z opcjami:
  • Paczkomat®
  • Dostawa przez kuriera – opcja ta dostępna jest wyłącznie dla nadań w paczkomat oraz POP
 • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru z listy rozwijanej rodzaju przesyłki dostępnego dla danego kuriera (tj. standardowa paczka, przesyłka paletowa Gabaryt A, Gabaryt B, Gabaryt C). Wybrany rodzaj paczki jest domyślnie podpowiadany na nowym ZNP.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Ubezpieczenie przesyłki – umożliwia wskazanie stałej wartość dla określonej waluty lub pobieranie wartości z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Ubezpieczenie może być określone jedynie w walucie PLN.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – dla przesyłek paczkomatowych maksymalna waga to 25kg. Pola są domyślnie uzupełniane wartościami zgodnymi z aktualnymi wymaganiami opisanymi na stronie kuriera (bez możliwości edycji):
  • dla gabarytu A – 8 x 38 x 64 cm
  • dla gabarytu B – 19 x 38 x 64 cm
  • dla gabarytu C – 41 x 38 x 64 cm
 • Usługi dodatkowe:
  • Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (opcje: SMS i e-mail) – wymagane
  • Paczka w weekend
Uwaga
Paczka w weekend nie jest dostępny jeżeli sposób nadania ustawiony jest na PaczkoPunkt.

Zlecenie nadania przesyłki

Wskazówka
W przypadku zmiany kuriera na InPost Paczkomat® bezpośrednio na zleceniu, dostępny jest wariant z wykupioną usługą Allegro:

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Uwaga
W danych adresowych jako kraj ustawiona jest Polska, bez możliwości zmiany.

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru i nadania –wygląd sekcji różni się w zależności od wybranej usługi kuriera, poszczególne pola zostały opisane w podrozdziale szablon spedycji.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj paczki, jej waga oraz wymiary
Uwaga
W przypadku kuriera InPost Paczkomat® na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.

Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora bez możliwości ich edycji.

Dla paczki prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • MPK – miejsce powstania kosztów, wykorzystywane przez niektóre firmy
 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki. Opcja powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (SMS i e-mail) są domyślnie zaznaczone, bez możliwości zmiany.

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Przycisk Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie jest dostępny dla potwierdzonych przesyłek z opcją nadania w automacie paczkowym lub POP.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
W protokole odbioru nie są uwzględnianie przesyłki dla kuriera InPost Paczkomat® ze sposobem nadania: Paczkomat® lub PaczkoPunkt.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?