Kurier InPost Paczkomaty

Konfiguracja kuriera InPost Paczkomaty

W celu aktywacji kuriera InPost Paczkomaty konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: API ShipX.

Okno edycji danych logowania

Oprócz danych do logowania, dostępne jest dodatkowe pole Paczkomat nadawcy, które pozwala na wskazanie domyślnego paczkomatu, z którego nadawane będą paczki. Po wybraniu przycisku Wybierz/Zmień wyświetlane jest okno Lista paczkomatów, z poziomu którego można wyszukać wybrany paczkomat.

Uwaga
Tylko jeden paczkomat może zostać oznaczony jako domyślny paczkomat nadawcy.

Szablon spedycji dla kuriera InPost Paczkomaty

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu Szybka paczka InPost Paczkomaty
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru z listy rozwijanej jednej z opcji:
  • Paczkomat standard – nadanie paczki w paczkomacie, punkcie obsługi paczek lub u kuriera
  • Podaj dalej – opcja, w której paczkomat nadawczy jest równocześnie paczkomatem odbiorczym.

Uwaga
Jeżeli wybrana zostanie opcja Podaj dalej sposób nadania zostaje automatycznie zaktualizowany na Nadanie w paczkomacie bez możliwości zmiany, a paczkomat odbiorczy przyjmie taka sama wartość parametru jak paczkomat nadawczy. Usługa podaj dalej charakteryzuje się nadaniem i odbiorem paczki w tym samym paczkomacie.

 • Sposób nadania – lista rozwijana z opcjami: Nadanie w paczkomacie (ustawienie domyślne), Nadanie w PaczkoPunkcie, Odbiór przez kuriera.

Uwaga
W przypadku wyboru opcji Odbiór przez kuriera, Sposób dostawy automatycznie zostanie ustawiony na Dostawa do paczkomatu, bez możliwości zmiany.

 • Sposób odbioru – lista z opcjami:
  • Dostawa do Paczkomatu
  • Dostawa przez kuriera – opcja ta dostępna jest wyłącznie dla nadań w paczkomacie oraz POP
  • Domyślny rodzaj paczki – możliwość wyboru z listy rozwijanej rodzaju przesyłki dostępnego dla danego kuriera (tj. standardowa paczka, przesyłka paletowa Gabaryt A, Gabaryt B, Gabaryt C). Wybrany rodzaj paczki jest domyślnie podpowiadany na nowym ZNP.
 • Zawartość przesyłki – pole obowiązkowe, pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie którego utworzono zlecenie
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości
 • Ubezpieczenie przesyłki – umożliwia wskazanie stałej wartość dla określonej waluty lub pobieranie wartości z dokumentu źródłowego, na podstawie którego utworzone zostało ZNP. Ubezpieczenie może być określone jedynie w walucie PLN.
 • MPK (miejsce powstawania kosztów) – wykorzystywane w niektórych firmach w procesie rozliczania paczek:
  • Wartość z dokumentu źródłowego
  • Stała wartość
 • Wymiary i wagi przesyłek – dla przesyłek paczkomatowych maksymalna waga to 25kg. Pola są domyślnie uzupełniane wartościami zgodnymi z aktualnymi wymaganiami opisanymi na stronie kuriera (bez możliwości edycji):
  • dla gabarytu A – 8 x 38 x 64 cm
  • dla gabarytu B – 19 x 38 x 64 cm
  • dla gabarytu C – 41 x 38 x 64 cm
 • Usługi dodatkowe:
  • Powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (opcje: SMS i e-mail) – wymagane
  • Paczka w weekend
Uwaga
Paczka w weekend nie jest dostępny jeżeli sposób nadania ustawiony jest na Nadanie w PaczkoPunkcie.

Zlecenie nadania przesyłki

Wskazówka
W przypadku zmiany kuriera na InPost Paczkomaty bezpośrednio na zleceniu, dostępny jest wariant z wykupioną usługą Allegro:

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Uwaga
W danych adresowych jako kraj ustawiona jest Polska, bez możliwości zmiany.

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły odbioru i nadania –wygląd sekcji różni się w zależności od wybranej usługi kuriera, poszczególne pola zostały opisane w podrozdziale szablon spedycji.
 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak zawartość czy ubezpieczanie przesyłki. Pole Typ przesyłki ustawiane jest automatycznie na podstawie kraju nadawcy i odbiorcy bez możliwości zmiany.
 • Paczki – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj paczki, jej waga oraz wymiary
Uwaga
W przypadku kuriera InPost Paczkomaty na jednym zleceniu może znajdować się tylko jedna paczka.

Dostępne rodzaje paczek wynikają z obsługiwanych przez aplikację usług spedytora bez możliwości ich edycji.

Dla paczki prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)

 

 • MPK – miejsce powstania kosztów, wykorzystywane przez niektóre firmy
 • Usługi dodatkowe – pozwala na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki. Opcja powiadom odbiorcę o nadaniu przesyłki (SMS i e-mail) są domyślnie zaznaczone, bez możliwości zmiany.
Zlecenie nadania przesyłki

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja i zamówienie kuriera.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ i status przesyłki oraz numer listu przewozowego.

Jeżeli kurier umożliwia przekazywanie wartości z pól: Uwagi i Zawartość per paczka, będą one prezentowane na etykiecie zgodnie z ograniczeniem wynikającym z ustawień dla konkretnego kuriera. W przeciwnym wypadku, na etykiecie dostępna będzie suma tych wartości oddzielona przecinkiem, prezentowana zgodnie z kolejnością dodawania paczek.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Przycisk Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie jest dostępny dla potwierdzonych przesyłek paczkomatowych z opcją nadania w paczkomacie lub POP.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
W protokole odbioru nie są uwzględnianie przesyłki dla kuriera InPost paczkomaty ze sposobem nadania w paczkomacie lub paczkopunkcie.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?