Przewoźnik DB Schenker

Konfiguracja przewoźnika DB Schenker

W celu aktywacji przewoźnika DB Schenker konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera: WebService API DB Schenker.

Okno edycji danych logowania

Oprócz wprowadzenia danych do logowania, przewoźnik DB Schenker wymaga uzupełnienia dodatkowych pól:

 • Numer klienta – numer zleceniodawcy w systemie DB Schenker
 • Numer PalletId – numer wykorzystywany w przypadku usług dodatkowych związanych z wymianą palet. Jest wymagany wyłącznie w przypadku, jeśli zaznaczona będzie opcja usługi dodatkowej: System paletowy 1:1. Parametr jest wyświetlany na ZNP pod adresem e-mail w danych nadawcy.

 

Szablon spedycji dla przewoźnika DB Schenker

Szablon spedycji

Na szablonie spedycji dostępne są następujące pola:

 • Nazwa szablonu – Szybka paczka DB Schenker
 • Rodzaj usługi – możliwość wyboru jednej z opcji:
  • System (domyślnie)
  • System Premium
Uwaga
Wybór rodzaju usług determinuje czas dostawy, rodzaj jednostek logistycznych oraz usług dodatkowych.
 • Domyślna jednostka transportowa – umożliwia wybór nośnika, na którym będzie transportowany towar:
Rodzaj usługiDostępne jednostki transportowe
System i System Premium Puszka
Karton
Paleta EUR lub EPAL ( domyślnie)
BIG BAG
Paleta jednorazowa
Paleta niestandardowa (XP)
Paleta przemysłowa
Paleta CHEP
½ palety
¼ palety
Niespaletyzowane, duże AGD
½ palety CHEP

Uwaga
Wybrana jednostka transportowa będzie domyślnie podpowiadana na nowotworzonym zleceniu. 

 • Zawartość przesyłki – pozwala na przekazanie kurierowi opisu zawartości danej paczki. Dostępne są opcje:
  • Numer dokumentu źródłowego ­– po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostanie uzupełniony numer dokumentu na podstawie, którego utworzono zlecenie,
  • Numer dokumentów powiązanych – po zaznaczeniu parametru w polu Zawartość przesyłki zostaną, uzupełnione numery dokumentów powiązanych z dokumentem na podstawie, którego utworzono zlecenie,
  • Zadeklarowana zawartość – po zaznaczeniu parametru należy wpisać informację o domyślnej zawartości.

Sekcja Informacje o towarze umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji o przewożonym towarze, które są wymagane do określenia przez przewoźnika. Zawiera następujące pola:

 • Nazwa towaru z opcjami:
  • Zdefiniowana nazwa towaru pochodząca z systemu zewnętrznego
  • Zdefiniowana nazwa towaru
 • Zabezpieczenie towaru, które umożliwia określenie formy zabezpieczenia przesyłki z opcjami:
  • Zdefiniowane zabezpieczanie towaru pochodzące z systemu zewnętrznego
  • Zdeklarowane zabezpieczanie towaru
 • Instrukcje transportowe – zawiera podstawowe informacje jakie muszą być przestrzegane podczas załadunku i rozładunku danego towaru. Dostępne są opcje:
  • zdefiniowane instrukcje transportowe pochodzące z systemu zewnętrznego
  • zdeklarowane instrukcje transportowe
Uwaga
Opcja pobierania nazwy/zabezpieczenia/instrukcji towaru z systemu zewnętrznego na dzień dzisiejszy nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP XL oraz Comarch ERP XT.
 • Wymiary i wagi przesyłek– sekcja składa się z tabeli zawierającej informacje o rodzaju paczki, jej wadze [kg] oraz wymiarach [cm] i informacji, czy towar jest piętrowalny. Po zaznaczeniu parametru Domyślne wymiary, system uzupełnia pola domyślnymi wartościami dostępnymi dla danego nośnika, z możliwością ich dalszej edycji przez użytkownika.
Domyślne wagi i wymiary przesyłek
 • Usługi dodatkowe – dostępność usług dodatkowych uzależniona jest od wybranego rodzaju usługi. Udostępnione zostały następujące opcje:
Rodzaj usługiDostępne usługi dodatkowe
System• Wniesienie (tylko w opcji System)
• Wyładunek
• FixDay10
• FixDay
• FixDay13
• Opakowania niestandardowe
• System paletowy 1:1
• Awizacja e-mail
• Awizacja SMS
• Awizacja telefoniczna
• Awizacja telefoniczna (odbiór)
• Dokument zwrotny - obraz
• Dokument zwrotny - oryginał
System Premium • Wniesienie
• Wyładunek
• Opakowania niestandardowe
• Premium10
• Premium13
• System paletowy 1:1
• Awizacja e-mail
• Awizacja SMS
• Awizacja telefoniczna
• Awizacja telefoniczna (odbiór)
• Dokument zwrotny - obraz
• Dokument zwrotny - oryginał
 • Dokument zwrotny – obraz / Dokument zwrotny – oryginał – po wybraniu opcji Tak, prezentowane jest dodatkowe pole umożliwiające wybór typu dokumentu:
  • FV
  • WZ
  • LP

Uwaga
Możliwe jest zaznaczenie wszystkich typów dokumentów lub ich kombinacji.

Uwaga
Zaznaczenie jednej z opcji dotyczących dokumentu zwrotnego dezaktywuje drugą z nich.

 

Zlecenie nadania przesyłki

Zlecenie nadania przesyłki
 • Dane odbiorcy – dane osobowe oraz adresowe odbiorcy, pola obligatoryjne do zarejestrowania nowego zlecenia. W przypadku tworzenia ZNP na podstawie dokumentu źródłowego, pola te zostają automatycznie uzupełnione danymi ze wskazanego dokumentu.
 • Dane nabywcy – dane osobowe oraz adresowe nadawcy, domyślnie uzupełniane na podstawie informacji podanych z poziomu Ustawienia → Ogólne → Dane nadawcy. W polu kraj ustawiana jest automatycznie Polska bez możliwości zmiany.

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak rodzaj usługi, data nadania czy COD – jako waluta Pobrania COD ustawiana jest waluta PLN bez możliwości zmiany.

Do zapisu ZNP konieczne jest uzupełnienie:

 • Nazwy i danych adresowych nabywcy i odbiorcy oraz NIPu nadawcy
 • Numeru telefonu – wyłącznie, gdy zaznaczona usługa dodatkowa „Awizacja SMS” lub „Awizacja telefoniczna”
 • Adresu e-mail – wyłącznie, gdy zaznaczona usługa dodatkowa „Awizacja e-mail”
 • PalletID – wyłącznie w przypadku, jeśli zaznaczona będzie jedna z usług dodatkowych: System Obrotu Paletami lub System paletowy 1:1.

 

Kolejna część formularza domyślnie uzupełniana jest wartościami zdefiniowanym na szablonie spedycji wybranym na nagłówku zlecenia, z możliwością zmiany przez operatora. Zawiera takie informacje jak:

 • Szczegóły przesyłki – pozwala na określenie szczegółowych informacji dotyczących zlecenia, takich jak rodzaj usługi, data nadania czy COD – jako waluta Pobrania COD ustawiana jest waluta PLN bez możliwości zmiany.

Uwaga
Aktualnie w aplikacji Comarch Shipping można realizować zlecenia nadań przesyłki tylko na terenie kraju i wyłącznie transportem drogowym.

 • Informacje o towarze – zawiera pola opisujące charakterystykę towaru, jego zabezpieczenie i instrukcje transportowe.
 • Podsumowanie zlecenia – prezentuje dane o całkowitej wadze i objętości przesyłki, ilości miejsc paletowych, ilości jednostek transportowych oraz metrów ładowanych. Informacje są wyliczane automatycznie na podstawie jednostek transportowych bez możliwości edycji.
 • Jednostki transportowe – sekcja umożlwiająca określenie takich informacji jak rodzaj oraz jednostki paczek, ich waga oraz wymiary
Uwaga
W ramach jednego zlecenia możliwa jest wysyłka paczek wyłącznie tego samego rodzaju.

Dla każdej z jednostek prezentowane są pola:

 • Zawartość – informacje o zawartości przygotowanej paczki. Pole uzupełniane zgodnie z parametrem Zawartość przesyłki ustawionym na szablonie z możliwością modyfikacji na ZNP lub przekazywana z systemu zewnętrznego
 • Uwagi – dodatkowe informacje o przesyłce, które mogą być przenoszone na wydruk etykiety w zależności od specyfiki kuriera (np. informacje dotyczące działania podczas nieobecności adresata czy dodatkowe wskazówki dotyczące miejsca dostarczenia przesyłki)
 • SSCC – kod konkretnej paczkiumożliwia rozróżnienie paczek w obrębie jednej przesyłki. Wartość pola może być wprowadzona ręcznie zgodnie z symboliką GS128 bez poprzedzających „00”.

 

 • Usługi dodatkowe pozwalają na określenie dodatkowych informacji dotyczących odbioru przesyłki, ich dostępność zależy od wybranego rodzaju jednostki logistycznej.
Zlecenie nadania przesyłki

 

Realizacja ZNP

Po zapisaniu danego zlecenia, kolejnym krokiem jest jego rejestracja.

Rejestrację zlecenia u kuriera można wykonać z poziomu:

 • otwartego formularza ZNP
 • listy zleceń – zaznaczając jedno lub wiele ZNP będących w stanie Zapisany i wybierając dedykowany przycisk w menu nad listą
 • wskazaniu na liście ZNP w stanie Zapisany, po wybraniu przycisku trzykropka

Po przejściu walidacji parametrów przesyłki w aplikacji kuriera, zostaje nadany numer listu przewozowego oraz udostępniona możliwość drukowania etykiet.

Rejestracja zostanie przerwana stosownym komunikatem, jeżeli:

 • zlecenie znajduje się w niepoprawnym statusie
 • wystąpi błąd wykonania operacji po stronie aplikacji kuriera
 • niepoprawnie skonfigurowano parametry dostępu do aplikacji kuriera
 • na zleceniu nie ma uzupełnionych wymaganych pól

Po zarejestrowaniu wysyłki u kuriera z poziomu okna ZNP wyświetlone jest okno Potwierdzenie wysyłki, prezentujące takie informacje jak: numer zlecenia, typ przesyłki, rodzaj usługi, jednostka transportowa, nazwa towaru, zabezpieczenie, instrukcje transportowe czy numer listu przewozowego.

Dane wyświetlane w potwierdzeniu mogą różnić się w zależności od informacji zwracanych z serwisu kuriera. Dla zleceń wielopaczkowych, w polu Nr listu przewozowego prezentowany jest zawsze numer listu pierwszej paczki.

W przypadku, gdy na potwierdzeniu wysyłki dostępnych jest kilka etykiet, wybranie przycisku Drukuj wszystkie uruchamia wydruk wszystkich etykiet w wybranym przez użytkownika formacie.

Potwierdzenie wysyłki dostępne jest również bezpośrednio z listy zleceń (pod przyciskiem trzykropka) dla pojedynczego zlecenia w stanie Potwierdzone, Zlecone lub Wysłane.

Uwaga
Przyciski Zamów kuriera oraz Zarejestruj i zamów kuriera nie są dostępne na zleceniach dla przewoźnika DB Schenker – przewoźnik współpracuje z Klientami na zasadzie wskazania tylko orientacyjnych godzin – przeważnie jest to przedział całodobowy, lub czas pracy magazynu. Wszystkie inne podjazdy na konkretna godzinę odbywają się po kontakcie z opiekunem handlowym.

 

Kolejnymi krokami realizacji ZNP są:

 • wydrukowanie etykiety w formacie PDF
 • wygenerowanie protokołu odbioru, który umożliwia wygenerowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek, dla których wydrukowane zostały już etykiety PDF/ZPL.
Okno generowania protokołu odbioru
Uwaga
Dla zleceń z ustawioną usługą System i System Premium zamiast protokołu drukowany list przewozowy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?