Grupy spisowe

Comarch WMS pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji z wykorzystaniem grup spisowych. Funkcjonalność ta pozwala na inwentaryzowanie jednego położenia przez dwie grupy spisowe, gdzie w ramach każdej z nich inny magazynier wykonuje niezależny odczyt. Weryfikacja przez dwie grupy spisowe pozwala na zminimalizowanie prawdopodobieństwa błędów ludzkich podczas realizacji odczytów inwentaryzacji. Kierownik, porównując dwa wyniki odczytów pozycji na arkuszu inwentaryzacyjnym, może podjąć decyzję o zatwierdzeniu arkusza inwentaryzacyjnego lub przekazaniu go do ponownego przeliczenia w związku z występowaniem różnic pomiędzy odczytami dokonanymi przez operatorów należących do różnych grup spisowych.

Grupy spisowe definiowane są z poziomu Comarch WMS Zarządzanie. Operator będzie miał możliwość konfiguracji grup spisowych w przypadku, gdy zostaną mu nadane odpowiednie uprawnienia w menu Ustawienia w ramach Uprawnień operatorów.

W celu konfiguracji grup spisowych należy przejść do menu Inwentaryzacja lub Harmonogramów inwentaryzacji i wybrać ikonę
Wyświetlona zostanie lista grup spisowych.


W celu dodania nowej grupy spisowej należy wybrać ikonę .

Wyświetlony zostanie formularz, na którym definiowane są ustawienia danej grupy spisowej.

Uwaga
W przypadku przypisania do grupy spisowej jedynie operatorów, którzy nie mają dostępu do modułu Inwentaryzacja pojawia się poniższy komunikat.
bezdostepudomodulu

Jeśli zostanie zapisana grupa spisowa zawierająca operatora, który należy już do innej grupy spisowej pojawi się odpowiedni komunikat.
wielu

W przypadku dezaktywowania grupy spisowej jej nazwa będzie prezentowana szarą czcionką oraz będzie wyświetlana na końcu listy.
nieaktywna

W sekcji Ogólne istnieje możliwość zdefiniowania:

  • Język tłumaczenia nazwy grup – wybór języka przy pomocy flagi, umożliwia operatorowi wprowadzanie tłumaczenia nazwy procesu;
  • Nazwa – możliwość zdefiniowania dowolnej nazwy, przy czym musi różnić się od pozostałych już istniejących grup spisowych;
  • Opis – opcjonalny opis grupy spisowej;
  • Status – Aktywny/Nieaktywny – określa, czy dana grupa spisowa jest aktywna/nieaktywna.
Wskazówka
Oznaczenie grupy spisowej jako nieaktywna spowoduje brak możliwości jej wyboru przy konfiguracji inwentaryzacji, przy czym będzie możliwy jej podgląd w celu ustalenia jacy operatorzy przeprowadzali inwentaryzacje w przeszłości

W sekcji Operatorzy wybierani są przypisani do operatora pracownicy, którzy mają wykonywać odczyty w ramach danej grupy spisowej. Natomiast sekcja Dodatkowy członek komisji pozwala na zdefiniowanie pracowników realizujących inwentaryzację, którzy nie mają dostępu do Comarch WMS np. pracownicy firmy kontrolującej prawidłowość zapisów lub audytorzy zewnętrzni.

Przeprowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem różnych grup spisowych jest możliwe w przypadku, gdy podczas zakładania arkusza inwentaryzacji lub harmonogramu inwentaryzacji, w ramach parametru wyboru ilości wymaganych odczytów zostanie zaznaczona opcja dwóch odczytów.
Wówczas konieczne jest wyznaczenie dwóch grup spisowych, które będą wykonywały odczyty.
Grupy spisowe mogą być również przypisywane do arkusza inwentaryzacji wygenerowanego z systemu ERP.


Uwaga
Zaznaczenie opcji Edycja odczytu przez wielu operatorów spowoduje, że odczyty będą mogły być realizowane przez wielu operatorów przypisanych do grupy spisowej

Po zrealizowaniu odczytów przez operatorów należących do różnych grup spisowych można zaobserwować wynik ich pracy.
zrealizowane

Po wybraniu wpisu w arkuszu, który został zrealizowany przez obie grupy spisowe jest możliwość wykonania ponownego odczytu za pomocą przycisku ponownyodczyt co spowoduje utworzenie nowego odczytu, którego wynik będzie definitywnym określeniem ilości. Ponadto, w przypadku, kiedy oba odczyty dla danej pozycji arkusza różnią się wartościami w ramach obu grup spisowych, za pomocą przycisku wyborodczytu istnieje możliwość wyboru poprawnego odczytu. Po jego wybraniu pojawia się okno wyboru, który odczyt jest poprawny. W oknie tym można zaznaczyć tylko jeden z dwóch odczytów.

wybor

Uwaga
Po imporcie arkusza kalkulacyjnego jest możliwość wykonania odczytów dla każdej z grupy spisowych.
Uwaga
W przypadku, gdy którakolwiek z kolumn w danym wierszu ma pustą lub niepoprawną wartość, wówczas cały wiersz nie zostanie zaimportowany. W takim przypadku użytkownik może ponownie zaimportować arkusz po wcześniejszym poprawieniu lub uzupełnieniu wartości w wierszu, który nie został zaimportowany.

W aplikacji Comarch WMS Zarządzanie istnieje możliwość przypisania grup spisowych również do harmonogramu inwentaryzacji. W takim przypadku, w oknie definiowania takiego harmonogramu, analogicznie do inwentaryzacji ciągłej, dostępny jest parametr wyboru liczby wymaganych odczytów i grup spisowych. Po przekazaniu harmonogramu do realizacji, każdy z powiązanych do niego arkuszy inwentaryzacyjnych zachowuje się jak przy inwentaryzacji ciągłej.

harmonogram

Ponadto jest możliwość przypisania grup spisowych do arkusza inwentaryzacji z systemu Comarch ERP.

z erp

Czy ten artykuł był pomocny?