Inwentaryzacja magazynu zbiorczego z obsługą położeń zmiennych

1. Inwentaryzacja magazynu zbiorczego z obsługą położeń zmiennych

Inwentaryzacja zaplanowana z poziomu systemu ERP dotyczy wszystkich magazynów, które w aplikacji Comarch WMS wchodzą w skład magazynu zbiorczego z obsługą położeń zmiennych.

Uwaga
W takiej konfiguracji magazynu zbiorczego (obsługa położeń zmiennych), nie ma możliwości utworzenia inwentaryzacji w systemie ERP na pojedynczy magazyn składowy.

Po dodaniu jednego z magazynów składowych zostanie wyświetlony komunikat oraz automatycznie zostaną dodane pozostałe aktywne magazyny dołączone do magazynu zbiorczego w Comarch WMS.

Po wyrażeniu zgody, wszystkie magazyny składowe zostaną dodane na nagłówek inwentaryzacji.


W Comarch WMS na podstawie inwentaryzacji zaplanowanej w ERP XL, zostanie utworzony jeden Arkusz Inwentaryzacji dotyczący wszystkich magazynów składowych danego magazynu zbiorczego z obsługą położeń zmiennych.

Funkcjonalność inwentaryzacji jest bezpośrednio powiązana z parametrem Magazyn domyślny dla nowych pozycji odczytu, który dostępny jest podczas tworzenia magazynu zbiorczego. Dla nowej pozycji odczytu inwentaryzacyjnego, domyślnie ustawiany będzie magazyn składowy wybrany przez użytkownika w tym polu.

Dodatkowo w ustawieniach ogólnych Comarch WMS Zarządzanie, został dodany skorelowany z powyższym parametrem, nowy parametr: Łączenie pozycji na odczytach z różnych magazynów składowych podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego:

 • Odznaczony (wartość domyślna) – podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego, to operator w Comarch WMS Magazynier wskazuje magazyn składowy, na którym znajduje się pozycja, a pozycje na liście odczytów są rozbite per magazyn składowy;
 • Zaznaczony – podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego, operator na odczycie wprowadza zsumowane ilości zasobów na położeniu, bez rozróżnienia na magazyny składowe, a same pozycje na odczycie są grupowane
  Przykład
  Na położeniu współdzielonym są 3 pozycje tej samej partii towaru, ale każda ma inny magazyn składowy, przy włączonym parametrze użytkownik inwentaryzując to położenie będzie miał jedną sumaryczną pozycję do odczytania. Parametr ten również wpływa na import arkusza, jeżeli jest zaznaczony, w arkuszu nie ma kolumny wskazującej magazyn składowy, dla którego jest inwentaryzowana pozycja.

Jeżeli parametr Łączenie pozycji na odczytach z różnych magazynów składowych podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego jest zaznaczony i inwentaryzacja dotyczy magazynu z obsługą położeń zmiennych, to w przypadku inwentaryzacji z systemu ERP XL oraz inwentaryzacji ciągłej położenia, użytkownik w Comarch WMS Magazynier nie wskazuje magazynu składowego.

Magazyn składowy ustawiany jest na podstawie algorytmu, który został opisany poniżej w tym artykule.

Uwaga
Na magazynie zbiorczym z obsługą położeń stałych (niezależnie czy położenia są współdzielone czy nie), w ERP XL można wskazać tylko jeden magazyn składowy do inwentaryzacji, więc nie ma możliwości na odczytach wskazywać magazynów składowych. W przypadku odczytania zasobu, który znajduje się na innym magazynie składowym niż ten inwentaryzowany zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym fakcie. W przypadku inwentaryzacji ciągłej położeń użytkownik podczas inwentaryzacji, może zmienić magazyn składowy na odczycie, jeżeli położenie jest współdzielone.

Po zakończeniu odczytów w Comarch WMS Magazynier lub zaimportowaniu odczytów przez arkusz excel, kierownik magazynu, może sprawdzić ich poprawność w Comarch WMS Zarządzanie (standardowa funkcjonalność).

Za pomocą przycisku użytkownik może zmienić widok kafelków na widok listy.

Na obu widokach, użytkownik po wybraniu przycisku ma możliwość zablokowania możliwości dodawania odczytów przez operatorów.

Uwaga
Przycisk jest aktywny dopiero po zamknięciu pierwszego odczytu w Comarch WMS Magazynier (lub imporcie arkusza).

Po wybraniu przycisku zostanie wyświetlony komunikat: Czy na pewno chcesz zablokować możliwość dodawania nowych odczytów dla tej inwentaryzacji? Możliwe opcje wyboru: Tak lub Anuluj, gdzie:

 • Tak – zmienia status arkusza inwentaryzacyjnego na zablokowany do edycji przez magazyniera. Z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier nie można dodawać nowych odczytów, gdy ten status jest na arkuszu inwentaryzacji.
 • Anuluj – użytkownik powraca do widoku listy arkusza inwentaryzacyjnego.
Komunikat przy próbie dodania odczytu, gdy arkusz został zablokowany

Jeśli arkusz został zablokowany, użytkownik może go odblokować za pomocą przycisku . W przypadku wyboru przycisku zostanie wyświetlony komunikat: Czy na pewno chcesz odblokować dodawanie odczytów w Comarch WMS Magazynier? Nowe odczyty wpłynął na zmiany ustalone dla arkusza w Zarządzaniu. Opcje: Tak oraz Anuluj, gdzie;

 • Tak – zmienia status arkusza inwentaryzacyjnego, na poprzedni (w realizacji) i możliwe jest  dodawanie kolejnych odczytów z poziomu Comarch WMS Magazynier oraz import z pliku.
 • Anuluj – użytkownik powróci do widoku listy arkusza inwentaryzacyjnego.

Na tej liście w Comarch WMS Zarządzanie, użytkownik ma możliwość zmiany widoku na kafelki, odświeżenia listy pozycji, pobrania arkusza, anulowania inwentaryzacji, zatwierdzenia inwentaryzacji (synchronizacji do systemu ERP) oraz filtrowania pozycji, które zostaną wyświetlone (Nadwyżki, Niedobory, Ilości zgodne, Brak odczytu, Powtórzony odczyt, Zajęte jednostki logistyczne).

 

2. Priorytet magazynu składowego

Priorytet magazynu (na oknie konfiguracji magazynu zbiorczego) ma na celu pozwolić na konfigurację kolejności według, której rozliczane są różnice podczas inwentaryzacji z włączonym parametrem Łączenie pozycji na odczytach z różnych magazynów składowych podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego.

Niższy priorytet oznacza, że w pierwszej kolejności z tego magazynu będzie pobierana brakująca ilość pomiędzy odczytem, a wartością systemową – jeżeli zabraknie, to ilość zostanie pobrana z kolejnego magazynu składowego według priorytetów rosnąco. W przypadku nadwyżki kolejność jest odwrotna tzn. uzupełniana ilość w pierwszej kolejności (do sumy zgodnej z ilością systemową na poziomie partii) z magazynu o wyższym priorytecie (kolejność malejąca).

Uwaga
Magazyn, który znajduje się na liście magazynów składowych na samej górze przyjmuje priorytet najwyższy. Zmiana priorytetu odbywa się poprzez wykorzystanie strzałek góra/dół:

 • Użycie strzałki w dół skutkować będzie przesunięciem magazynu składowego, poniżej następnego na liście (zmiana w widoku listy kolejności magazynów);
 • Użycie strzałki w górę skutkować będzie przesunięciem magazynu składowego, powyżej następnego na liście (zmiana w widoku listy).

 

3. Działanie mechanizmu obliczającego i algorytmu rozdzielającego pomiędzy magazyny składowe

Tak jak zostało już wspomniane powyżej, jeżeli parametr Łączenie pozycji na odczytach z różnych magazynów składowych podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego jest zaznaczony i inwentaryzacja dotyczy magazynu z obsługą położeń zmiennych, to w przypadku inwentaryzacji z systemu ERP XL oraz inwentaryzacji ciągłej położenia, użytkownik w Comarch WMS Magazynier nie wskazuje magazynu składowego. Magazyn składowy ustawiany jest na podstawie algorytmu.

W przypadku różnic inwentaryzacyjnych, algorytm dokona obliczeń na podstawie zamkniętych odczytów (sumy odczytów na poziomie całego arkusza).

Nadwyżka jest to dodatni wynik  różnicy pomiędzy sumą odczytów, a sumą systemową danej partii w obrębie arkusza inwentaryzacji.

Przykład
Przykładowa symulacja:

Niedobory jest to ujemny wynik różnicy pomiędzy sumą odczytów, a sumą systemową danej partii per arkusz inwentaryzacji. Liczona jest analogicznie jak nadwyżka, ale wynik jest mniejszy od zera.

Przykład
Przykładowa symulacja:

Wynik zgodny jest w przypadku, gdy suma odczytów równa się sumie systemowej w obrębie arkusza inwentaryzacji.

Uwaga
Działanie algorytmu rozdzielającego ilości odczytane pomiędzy magazyny składowe dla konkretnych zasobów zostanie uruchomione zawsze podczas dodawania ilości z odczytów po zamknięciu go w Comarch WMS Magazynier.

Informacje o tym, jak algorytm interpretuje to co jest nadwyżką, a co niedoborem dla partii opisane zostało powyżej. Następnie algorytm uruchamia bardziej szczegółowy sposób dzielenia ilości pomiędzy magazyny składowe po dokonaniu odczytów i skupia się na równomiernym rozłożeniu ilości pomiędzy magazyny składowe, tak aby wyrównać do ilości systemowych per magazyn, na podstawie ilości odczytanych.

Uwaga
Algorytm równomiernego rozdzielania ilości pomiędzy magazyny składowe działa na poziomie konkretnej partii (LotID) dla całego arkusza inwentaryzacji.

W sytuacji, gdy ilość odczytana jest równa ilości systemowej (porównanie ilości odczytanej przez operatora i sumy ilości na magazynach składowych), magazyny składowe zostaną ustawione na podstawie wartości systemowych.

W przypadku mniejszej ilości odczytanej niż systemowa, przy rozdzielaniu na magazyny składowe, dla każdej takiej pozycji odczytu zostanie ustawiony magazyn składowy na podstawie wartości systemowej, stosując się do zasady ustawiania według kolejności magazynów składowych. Brakujące ilości zostaną pobrane kolejno z magazynów składowych według priorytetów ustawionych na magazynach składowych (priorytety zostaną ustawione w kolejności rosnącej, np. MAG1 (główny=1), MAG2 (2), MAG3 (3), gdy brakuje ilości na MAG1, ilości zostaną pomniejszone na MAG2, a następnie na MAG3.

Przykładowa symulacja:

Jeżeli wskazano większą ilość na odczycie niż systemowa, to przy ustalaniu magazynu składowego, w pierwszej kolejności dla każdej takiej pozycji ustawiona zostanie ilość zgodna według wartości systemowych np. odczytano ilość 416, a systemowo było 412 – w tym wypadku dla ilości 412 ustawione zostaną magazyny składowe, według ilości systemowych, a dodatkowa ilość 4 sztuk zostanie rozłożona w następujący sposób: ustawione zostaną magazyny składowe (kolejność priorytetów malejąca) i uzupełnione dla wybranego magazynu do momentu uzyskania takiej samej sumy partii po stronie ilości odczytanych, co była przy sumach systemowych wyjściowo.

Uwaga
Jeżeli dla kolejnych pozycji odczytu, operator rejestruje dodatkowe ilości, a sumaryczne ilości odczytane i systemowe są równe na magazynach składowych, taka nadwyżka zostanie zaewidencjonowana na magazynie z najniższym priorytetem (równym 1).

Przykładowa symulacja:

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?