Inwentaryzacja opakowań kaucjonowanych i jednorazowych

1. Inwentaryzacja z systemu ERP

Przy zakładaniu inwentaryzacji z systemu ERP na arkuszu inwentaryzacji dostępny jest parametr 'Tylko j. logistyczne WMS’. Po zaznaczeniu tej opcji operator może dodać na arkusz inwentaryzacji pozycje z towarami powiązanymi z typami jednostek logistycznych.

Pozycje na pozostałe towary należy dodać na oddzielny arkusz założony dla tego nagłówka inwentaryzacji, na którym opcja 'Tylko j. logistyczne WMS’ jest odznaczona.

Uwaga
Do poprawnego rozliczenia inwentaryzacji po stronie systemu ERP XL konieczne jest założenie arkusza z zaznaczoną opcją 'Tylko j. logistyczne WMS’.

Na arkuszu tym rozliczane są zarówno zajęte jak i puste jednostki logistyczne. Po przekazaniu arkusza do realizacji w Comarch WMS, z poziomu WMS Zarządzanie na nagłówku arkusza należy również określić „Sposób inwentaryzacji jednostek logistycznych”.

  • Wszystkich – inwentaryzacja wymaga odczytów dla zajętych i pustych jednostek logistycznych. Do systemu ERP wysyłana jest suma odczytanych jednostek logistycznych i na jej podstawie rozliczany jest stan handlowy w Comarch ERP XL. Dla takiego arkusza operator musi dokonać odczytu stanu pustych jednostek logistycznych w WMS Magazynier. Stan zajętych jednostek logistycznych rozliczany jest na podstawie odczytów zasobów na jednostkach logistycznych na drugim arkuszu powiązanym z tym nagłówkiem inwentaryzacji.
  • Tylko zajętych – użytkownik nie odczytuje pustych jednostek logistycznych, tylko zasoby na zajętych jednostkach logistycznych na innych arkuszach inwentaryzacji. Do systemu ERP wysyłana jest różnica wynikająca z brakujących lub nadmiarowych zajętych jednostek logistycznych. Tak oznaczony arkusz nie jest prezentowany operatorowi w WMS Magazynier, a co za tym idzie, operator nie dodaje odczytów do takiego arkusza inwentaryzacji. Pozycje na nim dodawane są automatycznie po odczytaniu zasobu na zajętej jednostce logistycznej.

Inwentaryzacje jednostek logistycznych są dodatkowo oznaczone na liście inwentaryzacji w WMS Zarządzanie przez ikonę palety oraz sposób inwentaryzacji jednostek.

1.1 Inwentaryzacja wszystkich jednostek logistycznych

Inwentaryzacja wszystkich jednostek logistycznych pozwala na zweryfikowanie i rozliczenie ilości wszystkich jednostek logistycznych danego typu. Arkusz wszystkich jednostek logistycznych składa się z dwóch części:

  1. Na samym arkuszu kaucji w WMS Magazynierze odczytywane są puste jednostki logistyczne.
  2. Na powiązanych arkuszach towarowych przenoszone są różnice w ilościach zajętych jednostek logistycznych.

Po przekazaniu do realizacji w WMS arkusza z jednostkami logistycznymi oraz z towarami prezentowane są one w WMS Zarządzanie. Po wybraniu na arkuszu sposobu inwentaryzacji jednostek logistycznych: Wszystkie, prezentowane są na nim pozycje z pustymi jednostkami logistycznymi.

Na arkuszu z towarami prezentowane są natomiast pozycje towarów oraz pozycje z zajętymi jednostkami logistycznymi, których typ powiązany jest z kaucją lub opakowaniem jednorazowym, oznaczone kolorem pomarańczowym.

W WMS Magazynier operatorowi prezentowane są oba arkusze inwentaryzacji i na obu powinien dokonać odczytów.

Na arkuszu z jednostkami logistycznymi odczyt pozycji przebiega tak samo jak dla zwykłego towaru – odczytywany jest stan pustych jednostek na magazynie. Po zatwierdzeniu, odczytana ilość prezentowana jest na arkuszu inwentaryzacji jednostek logistycznych.

Na arkuszu z towarami operator odczytuje pozycje zasobów znajdujących się na jednostkach logistycznych. Odczyt zajętej jednostki logistycznej następuje automatycznie po odczytaniu przynajmniej jednej pozycji zasobu znajdującego się na danej jednostce. Jeśli operator nie odczyta pozycji zasobu z jednostki logistycznej lub wskaże na pozycji ilość równą 0, pozycja zajętej jednostki logistycznej również traktowana jest jako nieodczytana.

Po zatwierdzeniu arkusze przekazywane są do systemu Comarch ERP XL i na podstawie odczytów zrealizowanych na obu arkuszach generowane są dokumenty różnic PW/RW. Suma odczytanych wolnych i zajętych jednostek logistycznych z obu arkuszy przekazywana jest do systemu ERP i na jej podstawie wyliczana jest różnica ilości handlowej.

Uwaga
Przy zatwierdzaniu arkuszy inwentaryzacji należy pamiętać, że arkusz na opakowania kaucjonowane/jednorazowe należy zatwierdzać jako ostatni. W pierwszej kolejności należy zatwierdzić wszystkie arkusze inwentaryzacyjne na towary. W przypadku próby zatwierdzenia arkusza na kaucje przed zatwierdzeniem pozostałych arkuszy wyświetlany jest odpowiedni komunikat.


1.2 Inwentaryzacja zajętych jednostek logistycznych

Inwentaryzacja zajętych jednostek logistycznych może być wykorzystywana w przypadku braku potrzeby inwentaryzacji pustych jednostek. Stan wyliczany jest tylko na podstawie odczytów zajętych jednostek.
Po przekazaniu do realizacji w WMS arkusza z jednostkami logistycznymi oraz arkusza z towarami prezentowane są one w WMS Zarządzanie. Po wybraniu na arkuszu sposobu inwentaryzacji jednostek logistycznych: Tylko zajętych widoczne są na nim pozycje zajętych jednostek logistycznych. Arkusz inwentaryzacyjny kaucji w takiej konfiguracji pełni funkcję informacyjną, na temat różnic w stanach zajętych jednostek logistycznych ze wszystkich arkuszy dla towarów. Z poziomu arkusza zajętych jednostek logistycznych można wykonać tylko zatwierdzenie na sam koniec inwentaryzacji.

Na arkuszu z towarami prezentowane są natomiast pozycje towarów oraz pozycje z zajętymi jednostkami logistycznymi oznaczone kolorem pomarańczowym.

W WMS Magazynier operatorowi prezentowany jest jednak tylko arkusz z towarami. Arkusz z jednostkami logistycznymi nie wymaga odczytów dlatego nie jest on widoczny w WMS Magazynier.
Na arkuszu z towarami operator odczytuje pozycje zasobów znajdujących się na jednostkach logistycznych. Odczyt zajętej jednostki logistycznej następuje automatycznie po odczytaniu przynajmniej jednej pozycji zasobu znajdującego się na danej jednostce. Jeśli operator nie odczyta pozycji zasobu z jednostki logistycznej lub wskaże na pozycji ilość równą 0, pozycja zajętej jednostki logistycznej również traktowana jest jako nieodczytana.

Odczyt zajętych jednostek przenoszony jest również na arkusz z jednostkami logistycznymi.

Uwaga
Jeżeli operator chce dokonać ponownego odczytu wybranej jednostki logistycznej, należy wykonać to z poziomu arkusza na którym inwentaryzowany jest dany zasób znajdujący się na wybranej jednostce logistycznej.

Po zatwierdzeniu arkusze przekazywane są do systemu Comarch ERP XL i na podstawie odczytów zrealizowanych na arkuszu z towarami generowane są dokumenty różnic PW/RW. Suma odczytanych zajętych jednostek logistycznych przekazywana jest do systemu ERP i na jej podstawie wyliczana jest różnica ilości handlowej.

Uwaga
Przy zatwierdzaniu arkuszy inwentaryzacji należy pamiętać, że arkusz na opakowania kaucjonowane/jednorazowe należy zatwierdzać jako ostatni. W pierwszej kolejności należy zatwierdzić wszystkie arkusze inwentaryzacyjne na towary. W przypadku próby zatwierdzenia arkusza na kaucje przed zatwierdzeniem pozostałych arkuszy wyświetlany jest odpowiedni komunikat.


2. Inwentaryzacja ciągła z WMS Zarządzanie

Podczas inwentaryzacji ciągłej jeśli na arkusz dodana zostanie pozycja z kartą towarową powiązaną z jednostką logistyczną (pusta jednostka logistyczna) traktowana jest ona jak zwykły towar i jej odczyt przebiega analogicznie. Jedyną różnicą w stosunku do zwykłego towaru jest sposób rozliczenia – puste jednostki logistyczne rozliczane są łącznie z zajętymi jednostkami logistycznymi i na podstawie łącznej ilości wysyłana jest różnica lub suma do systemu ERP XL.

Na arkuszu inwentaryzacji w WMS Zarządzanie pozycje z zajętymi jednostkami logistycznymi oznaczone są kolorem pomarańczowym.

Zajęte jednostki logistyczne inwentaryzowane są na podstawie kodu identyfikującego paletę oraz zasobów, które się na niej znajdują. Po odczytaniu przynajmniej jednej pozycji z zasobem znajdującym się na zajętej jednostce logistycznej, pozycja jednostki również oznaczana jest jako odczytana. Jeśli zasoby znajdujące się na jednostce logistycznej nie zostaną odczytane, pozycja zajętej jednostki logistycznej również traktowana jest jako nieodczytana.

Uwaga

Jeżeli na arkuszu inwentaryzacyjnym rozliczane są zasoby (nowo dodane pozycje na arkusz lub nieodczytane pozycje arkusza), które znajdują się na jednostkach logistycznych z włączoną obsługą kaucji, wówczas w momencie zatwierdzania arkusza w Comarch WMS Zarządzanie, zostanie wyświetlony komunikat:

Wybranie przycisku:

Tak – spowoduje zatwierdzenie arkusz według obecnego stanu
Nie – powrót do arkusza do stanu przed próbą zatwierdzenia, użytkownik może wówczas anulować arkusz lub zatwierdzić.

3. Inwentaryzacja pustych jednostek logistycznych, dla których włączona jest opcja: Dodatkowy unikalny numer nośnika

Puste jednostki logistyczne rozumiane są jako Towary powiązane z typem jednostki logistycznej oraz z włączonym parametrem Dodatkowy unikalny numer nośnika. Inwentaryzacja pustych jednostek odbywa się w ramach arkusza z zaznaczonym parametrem: 'Tylko j. logistyczne WMS’.

Po przekazaniu arkusza do realizacji w Comarch WMS Zarządzanie, należy dodać nowy odczyt po stronie Comarch WMS Magazynier. Pozycje arkusza jednostek logistycznych wyglądać będą w sposób następujący:

Po wskazaniu jednostki logistycznej do odczytu, które są oznaczone opcją: Dodatkowy unikalny numer nośnika, okno pozycji odczytu nośnika wyglądać będzie jak poniżej. Prezentowane są informacje dotyczące: jakiej pozycji towarowej dotyczy dany odczyt, magazyn/magazyn składowy, na którym dokonywany jest odczyt, położenie oraz ilość odczytanych unikalnych numerów nośnika.

Na tym widoku operator powinien skanować unikalny numer nośnika dodając kolejne pozycje sztuka po sztuce.

Po zmianie opcji na: Skanowanie: -1 możliwe będzie usunięcie wcześniej dodanej pozycji, np. w przypadku pomyłki operatora.

W przypadku zeskanowania unikalnego kodu nośnika, który znajduje się na innym magazynie, taki kod jednostki logistycznej, nie zostanie dodany na odczyt oraz zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

W przypadku zeskanowania unikalnego kodu jednostki logistycznej, który nie znajduje się bazie danych, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

Jeśli operator wybierze przycisk: Nie – nowy unikalny kod nośnika nie zostanie dodany. Jeśli wybierze przycisk: Tak, wówczas nowy unikalny kod nośnika zostanie dodany na arkusz inwentaryzacyjny.

W przypadku, gdy operator chce zrezygnować z realizacji odczytu kodów nośnika, należy wybrać przycisk: Strzałka wstecz:

wówczas zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat w aplikacji:

Zakończenie skanowania kodów nośnika na danym położeniu umożliwia przycisk: Zakończ.

Odczytane pozycje nośników można wyfiltrować za pomocą zmiany filtra na: Odczytane.

Za pomocą przycisku: Dodaj, operator ma możliwość dodania nowej pozycji odczytu nośnika, która nie znajdowała się na arkuszu inwentaryzacyjnym.

Po wybraniu przycisku: Dodaj, należy wybrać towar.

Następnie położenie, na którym operator chce dodać odczyt.

Analogicznie jak powyżej operator skanuje unikalne numery nośnika, na danym położeniu.

Jeśli operator zakończył dodawanie odczytów, należy wybrać przycisk: Zakończ na odczycie inwentaryzacyjnym (analogicznie jak w przypadku zwykłej inwentaryzacji).

Podsumowanie arkusza inwentaryzacyjnego będzie widoczne w Comarch WMS Zarządzanie.

Uwaga
Jeżeli operator chce dokonać ponownego odczytu wybranej jednostki logistycznej, należy wykonać to z poziomu arkusza na którym inwentaryzowany jest dany zasób znajdujący się na wybranej jednostce logistycznej.

Po zatwierdzeniu arkusze przekazywane są do systemu Comarch ERP XL i na podstawie odczytów zrealizowanych na arkuszu z towarami generowane są dokumenty różnic PW/RW. Suma odczytanych zajętych jednostek logistycznych przekazywana jest do systemu ERP i na jej podstawie wyliczana jest różnica ilości handlowej.

Podczas inwentaryzacji ciągłej jeśli na arkusz dodana zostanie pozycja z kartą towarową powiązaną z jednostką logistyczną (pusta jednostka logistyczna) traktowana jest ona jak zwykły towar i jej odczyt przebiega analogicznie jak powyżej. Jedyną różnicą w stosunku do zwykłego towaru jest sposób rozliczenia – puste jednostki logistyczne rozliczane są łącznie z zajętymi jednostkami logistycznymi i na podstawie łącznej ilości wysyłana jest różnica lub suma do systemu ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?