Harmonogramy inwentaryzacji ciągłej

Comarch WMS wprowadza dodatkową funkcjonalność do już istniejącego procesu inwentaryzacji ciągłej. Skupia się ona głównie na możliwości przygotowania harmonogramów inwentaryzacji, które pozwolą na zarządzanie obciążeniem prac związanych z wykonywaniem inwentaryzacji ciągłej. Harmonogram inwentaryzacji ciągłej pozwala na kompleksowe przeprowadzenie inwentaryzacji w ciągu ustalonego okresu dla lokalizacji magazynowych, czy partii towarowych. Schemat ten może być powielany na kolejne okresy inwentaryzacyjne.

Funkcjonalność harmonogramów jest częścią inwentaryzacji ciągłej – do modułu Inwentaryzacja została dodana odpowiednia zakładka.

Uwaga
Aby operator mógł dodawać i zarządzać harmonogramami, musi posiadać odpowiednie uprawienia, które mogą zostać nadane Comarch WMS Zarządzanie->Ustawienia->Uprawnienia operatorów.

W zakładce [Harmonogram] wyświetlana jest lista wszystkich harmonogramów inwentaryzacji ciągłej. Są tu zawarte informacje w kontekście każdego harmonogramu, który zawiera: numerator harmonogramu, rodzaj inwentaryzacji, magazyn podlegający inwentaryzacji, liczba arkuszy utworzonych w harmonogramie, data początkowa i końcowa harmonogramu oraz jej stan (w przypadku anulowania harmonogramu inwentaryzacji, wyświetlany jest również powód anulowania). W module [Inwentaryzacja] zostaną wyświetlone wszystkie arkusze inwentaryzacyjne powiązane z harmonogramami oraz arkusze inwentaryzacyjne niepowiązane z harmonogramami.

Operator ma możliwość przełączania się pomiędzy widokiem listy harmonogramów (przycisk ) a widokiem kalendarza (planowanie inwentaryzacji) wybierając przycisk . Operator otrzymuje informację jakiego dnia ma odbyć się realizacja danego arkusza z harmonogramu i na jakim magazynie. Obie listy można szczegółowo filtrować wg zdefiniowanych pól (status arkuszy inwentaryzacyjnych, rodzaj i zakres inwentaryzacji, magazyn) oraz sortować według daty planowanej realizacji (najwcześniej lub najpóźniej).

W widoku kalendarza, za pomocą strzałek, operator ma możliwość poruszania się po kalendarzu oraz podejrzenia inwentaryzacji zaplanowanych na poprzedni lub kolejny tydzień. Ponadto, gdy operator naciśnie na nazwę miesiąca, otworzy się „mini kalendarz”, na którym jest możliwość przejścia do widoku dowolnego tygodnia lub powrót do tygodnia, w którym zawiera się obecna data.

Kliknięcie na komórkę oznaczającą dzień, w którym ma odbyć się inwentaryzacja wyświetli jej szczegóły. Ponowne kliknięcie na szczegóły spowoduje przeniesienie do opcji arkusza, z którego użytkownik ma możliwość wygenerowania arkusza, jeśli istnieje w stanie zainicjowanym (planowanym i nie jest zaznaczona opcja automatycznego przekazania do realizacji przy tworzeniu harmonogramu) lub w przygotowaniu. Jeśli arkusze nie są automatycznie przekazywane do realizacji, operator ma możliwość wcześniejszego lub późniejszego przekazania arkusza do realizacji, niż jest to wskazane w harmonogramie. Przy przekazywaniu arkusza ręcznie do realizacji, który był zaplanowany na inny dzień, operator jest o tym powiadamiany odpowiednim komunikatem (po czym musi potwierdzić, że chce przekazać ten arkusz do realizacji).

Tworzenie harmonogramu inwentaryzacji ciągłej

Utworzenie nowego harmonogramu jest możliwe za pomocą przycisku z poziomu modułu [Inwentaryzacja] w zakładce [Harmonogram]:

Zostanie wyświetlony formularz zakładania harmonogramu inwentaryzacji ciągłej:

[ OGÓLNE ]

Inwentaryzacja – inwentaryzacja położeń / inwentaryzacja partii towarów

Generowanie dokumentów różnic

Harmonogram inwentaryzacji – funkcja sumarycznego rozliczenia inwentaryzacji dla wszystkich zatwierdzonych arkuszy inwentaryzacyjnych, które są podpięte pod harmonogram – funkcja ta służy do ograniczenia do minimum generowanych dokumentów różnicowych w systemie ERP.
Arkusz inwentaryzacji – dokumenty różnicowe są generowane po zatwierdzeniu arkusza inwentaryzacyjnego, a przed jego zamknięciem.

Dla inwentaryzacji ciągłej położeń

Wybrane położenia – po wskazaniu magazynu należy wskazać położenia, które zostaną zinwentaryzowane.
Cały magazyn – po wskazaniu magazynu wszystkie położenia z tego magazynu będą wskazane do inwentaryzacji.

Dla inwentaryzacji ciągłej partii towarów

Wybrane partie – po wskazaniu magazynu wskazujemy konkretne partie towarów, które zostaną zinwentaryzowane.
Wszystkie towary – po wskazaniu magazynu wszystkie towary z karty towarowej zostaną wskazane do inwentaryzacji. Parametr „Tylko stany niezerowe” oznacza, że inwentaryzacji podlegać będą tylko towary, które posiadają zasoby po stronie Comarch WMS lub ERP.

[ CZĘSTOTLIWOŚĆ PLANOWANIA ZADAŃ ]

Planowanie harmonogramu na wybrany dzień – zostanie wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny na konkretny wskazany dzień.

Planowanie harmonogramu na okres od – do

Należy wskazać okres, w którym zawarty jest harmonogram inwentaryzacji oraz podać w jakich dniach tygodnia mają być przeprowadzone inwentaryzacje. W tym miejscu działa specjalny algorytm, który na podstawie wskazanych parametrów (zakres dat, rodzaj dni) generuje n liczbę arkuszy inwentaryzacyjnych powiązanych z harmonogramem.
Dla inwentaryzacji partii towarów liczba kart towaru do inwentaryzacji przypadających na jeden dzień to (suma wybranych kart towarów)/(suma wybranych dni). Natomiast dla inwentaryzacji położeń liczba położeń podlegających inwentaryzacji przypadających na jeden dzień to (suma wybranych położeń)/(suma wybranych dni). Suma wybranych dni jest wyliczana w zależności od zaznaczonych opcji: dni robocze, sobota, niedziela. W przypadku, gdy wynik posiada resztę z dzielenia – pozostała część partii towarów położeń jest równomiernie dzielona pomiędzy arkusze zaczynając od pierwszego.

[ PARAMETRY ODCZYTÓW ]

Typ inwentaryzacji
Porównawcza – magazynier otrzymuje na kolektor listę towarów objętych inwentaryzacją. Po zamknięciu takiego odczytu ilości na arkuszu są nadpisywane odczytanymi ilościami.
Przyrostowa – magazynier otrzymuje na kolektor pustą listę towarów. Skanując kolejne towary i podając ich ilość lista zostaje stopniowo uzupełniana. Po zamknięciu odczytu, odczytane ilości są dodawane do ilości na arkuszu.

Realizacja odczytów inwentaryzacji – z poziomu Comarch WMS Magazynier lub z poziomu innego systemu.

Edycja odczytu przez wielu operatorów – z poziomu Comarch WMS Magazynier odczyty mogą być realizowane przez wielu operatorów.

Automatyczne przekazanie arkusza w dniu realizacji – po wygenerowaniu arkuszy inwentaryzacyjnych do harmonogramu są one w stanie zainicjowanym. W przypadku zaznaczenia tego parametru, w dniu planowanej inwentaryzacji arkusz zostanie przekazany do realizacji o godzinie 00:00 (tylko przy włączonej usłudze synchronizacji). Jeśli usługa będzie wyłączona, przekazanie arkusza nastąpi po jej włączeniu. Jeżeli parametr jest odznaczony, konieczne jest ręczne przekazanie do realizacji arkusza inwentaryzacyjnego.

Uwaga
Istnieje możliwość konfiguracji godziny automatycznego przekazania arkusza. W tym celu należy odpowiednio zmodyfikować wartość parametru StocktakingSchedulerTime w tabeli WMS.Configuration i zrestartować usługę synchronizacji Comarch WMS Service.
Uwaga
Arkusze w stanie zainicjowanym oznaczone zostaną kolorem niebieskim.

Uwaga
Jeśli nie uda się automatycznie przekazać arkusza do realizacji (np. w przypadku gdy istnieją niezatwierdzone dokumenty dla danego położenia lub usługa synchronizacji Comarch WMS Service nie działa prawidłowo), wówczas arkusz zostanie oznaczony wykrzyknikiem (na liście arkuszy inwentaryzacyjnych oraz w widoku kalendarza harmonogramów inwentaryzacji).

Dodatkowo jeśli arkusz się „przeterminuje” (nie został przekazany do realizacji w dniu, na który jest zaplanowany), wówczas oprócz ikony wykrzyknika, arkusz oznaczony jest kolorem pomarańczowym oraz ikoną zegarka informującą o przeterminowaniu takiego arkusza (na liście arkuszy, jak i w widoku kalendarza).

Czy ten artykuł był pomocny?