Inwentaryzacja ciągła

1. Inwentaryzacja ciągła w WMS Zarządzanie

Inwentaryzacja ciągła umożliwia lepsze planowanie przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ możliwe jest sukcesywne wybieranie kolejnych lokalizacji magazynowych lub towarów do sprawdzenia tak, aby objąć procesem weryfikacji zasobów cały magazyn.

Ten typ inwentaryzacji może być także wykorzystywany do sprawdzenia położeń lub towarów, dla których operatorzy zgłaszają np. braki zasobów. Przeprowadzenie inwentaryzacji wewnętrznej artykułu lub położenia ze zgłoszoną niezgodnością pozwala na zaktualizowanie faktycznej ilości magazynowej towaru oraz ewidencję braków lub nadwyżek w systemie ERP.

Uwaga
W przypadku włączenia rezerwacji online na magazynie, nie będzie możliwości realizacji inwentaryzacji ciągłej na tym magazynie.

1.1 Zakładanie inwentaryzacji

Inwentaryzacja wewnętrzna zakładana jest z poziomu Comarch WMS Zarządzanie. Aby operator miał możliwość dodania tego typu inwentaryzacji należy nadać mu odpowiednie uprawnienia.

rys.1_inwciag

Aby dodać nową inwentaryzację należy przejść do menu Inwentaryzacja i wybrać ikonę rys.plus_inwciag. Wyświetlona zostanie formatka, na której definiowane są parametry inwentaryzacji wewnętrznej

rys.3_inwciag

W sekcji Ogólne istnieje możliwość wyboru inwentaryzacji:

 • położenia – należy wówczas określić magazyn oraz położenie lub kilka położeń,
 • partii towaru – należy wówczas określić magazyn oraz towar/poszczególne partie towaru

W sekcji Parametry Odczytów należy wybrać typ inwentaryzacji:

 • porównawcza – magazynier otrzymuje na kolektor listę towarów objętych inwentaryzacją. Po zamknięciu takiego odczytu ilości na arkuszu są nadpisywane odczytanymi ilościami.
 • przyrostowa – magazynier otrzymuje na kolektor pustą listę towarów. Skanując kolejne towary i podając ich ilość lista zostaje stopniowo uzupełniana. Po zamknięciu odczytu, odczytane ilości są dodawane do ilości na arkuszu.

Realizacja odczytów inwentaryzacji może być przeprowadzana przez wielu operatorów.
rys.2_inwciag
rys.3_inwciag

Wybrane do inwentaryzacji zasoby są zablokowane dla innych operacji magazynowych (np. przesunięcia czy wydania) do czasu zatwierdzenia spisu przez kierownika.
Po zaznaczeniu arkusza inwentaryzacji ciągłej użytkownik ma dostęp do menu kontekstowego danego arkusza. Z jego poziomu może edytować lub usunąć dany arkusz inwentaryzacji, o ile nie został przekazany do realizacji.

Po wygenerowaniu pozycji arkusza, poprzez wybranie ikony rys.pior_inwciag, kierownik może go przekazać do realizacji na kolektorze – w aplikacji Comarch WMS Magazynier.

rys.5_inwciag

Podczas przekazywania arkusza inwentaryzacji ciągłej przekazaniedoRealizacjiCiaglej, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w bazie danych (niespójność danych dla jednostki logistycznej, która powinna znajdować się na jednym położeniu wraz z zasobami, a znajduje się na dwóch różnych położeniach), przekazanie inwentaryzacji do realizacji, zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat:

Wskazówka

Powyższą sytuację można sprawdzić na bazie danych za pomocą zapytania:

SELECT * FROM WMS.StructureObjectsResources SOR
JOIN WMS.LogisticUnitObjects LUO ON SOR.LogisticUnitObjectId = LUO.Id
WHERE SOR.StructureObjectId <> LUO.StructureObjectId

Należy uzgodnić położenie dla jednostki logistycznej w tabelach WMS.StructureObjectsResources oraz WMS.LogisticUnitObjects (dla wszystkich rekordów z powyższego zapytania). Po ich uzgodnieniu, należy przekazać ponownie arkusz inwentaryzacyjny do realizacji.

Po przekazaniu do realizacji przekazaniedoRealizacjiCiaglej w Comarch WMS Zarządzanie arkusza inwentaryzacyjnego i w przypadku istnienia nieprawidłowości związanych z dokumentami pojawia się okno Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację (opis funkcjonalności znajduje się w artykule Raporty do inwentaryzacji.

 

1.2 Podgląd realizacji inwentaryzacji

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia kierownikowi magazynu monitorowanie efektów odczytów zrealizowanych przez magazynierów. Po zamknięciu odczytu, w przejrzysty sposób oznaczane są ilości zgodne, ubytki oraz nadwyżki wobec stanu znajdującego się w systemie.

rys.6_inwciag

Po zakończeniu realizacji wszystkich odczytów, kierownik magazynu na podstawie zebranych informacji o stanach magazynowych oraz różnicach, może podjąć dalsze działania:

 • zatwierdzić arkusz inwentaryzacyjny – zaktualizować stany magazynowe w Comarch WMS na podstawie odczytów dokonanych przez magazynierów,
 • anulować dany arkusz oraz ponownie zlecić dany obszar do inwentaryzacji (w przypadku dużych różnic kierownik może powtórzyć spis danego towaru/położenia w celu uniknięcia pomyłek).

rys.7_inwciag

Po zamknięciu inwentaryzacji w Comarch WMS Zarządzanie kafel arkusza zawiera informacje takie jak:

 • numerator inwentaryzacji w WMS,
 • rodzaj inwentaryzacji,
 • status inwentaryzacji,
 • kod i nazwa magazynu,
 • inwentaryzowane położenie/partia towaru,
 • data wystawienia oraz data zamknięcia inwentaryzacji wewnętrznej,
 • liczba pozycji na arkuszu.

rys.8_inwciag

1.3 Przekazywanie różnic inwentaryzacyjnych do systemu ERP

Po zatwierdzeniu arkusza inwentaryzacji wewnętrznej w Zarządzaniu (oraz zaktualizowaniu ilości w Comarch WMS), kierownikowi magazynu prezentowane jest podsumowanie inwentaryzacji wraz z porównaniem ilości w systemie ERP.
rys.9_inwciag

W przypadku zidentyfikowanych różnic w stanach, osoba zarządzająca ma możliwość przekazania do systemu ERP dokumentów ewidencjonujących te różnice. Dodatkowo kierownik magazynu może zmodyfikować ręcznie ilość przekazywaną do systemu ERP, na podstawie wyświetlanych danych o stanach handlowych oraz niezrealizowanych bądź jeszcze niewygenerowanych dokumentach.

Od wersji Comarch WMS 2019.6 istnieje możliwość zbiorczego generowania dokumentów różnic dla wszystkich pozycji.

Uwaga
Funkcjonalność jest dostępna dla określonych profili użytkowników w Comarch WMS Zarządzanie, którym nadano uprawnienie: Zbiorcze generowanie dokumentów różnic.

Na podstawie przekazanych danych z inwentaryzacji wewnętrznej, w systemie ERP generowane są dokumenty dla:

 • nadwyżek – tworzony jest dokument (W)AWD,
 • niedoborów – dokument (W)ZMW.

Dla dokumentów wynikających z inwentaryzacji ciągłej, w systemie Comarch ERP XL, użytkownik ma możliwość wygenerowania odpowiednich dokumentów handlowych:

 • PW dla dokumentu przyjęcia nadwyżek z (W)AWD,
 • RW dla dokumentu ewidencji niedoborów z (W)ZWM.

W systemie ERP wygenerowane po inwentaryzacji dokumenty opatrzone są id inwentaryzacji oraz jej numerem z Comarch WMS Zarządzanie.

W systemie ERP dla takich dokumentów handlowych ewidencjonujących różnice, została wprowadzona konfiguracja serii oraz sposobu ich generowania (zapis do bufora, zatwierdzenie lub brak generowania)

Uwaga
Aby nowo dodana seria w ERP XL działała poprawnie z dokumentami różnicowymi z inwentaryzacji ciągłej, należy podczas dodawania nowej serii przejść na zakładkę „Dokumenty”, a następnie zaznaczyć zarówno dokumenty magazynowe, jak i handlowe, które mają się do nich wygenerować.


 

2. Inwentaryzacja ciągła w WMS Magazynier

Inwentaryzacja ciągła umożliwia lepsze planowanie przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ możliwe jest sukcesywne wybieranie kolejnych lokalizacji magazynowych lub towarów do sprawdzenia tak, aby objąć procesem weryfikacji zasobów cały magazyn.

Ten typ inwentaryzacji może być także wykorzystywany do sprawdzenia położeń lub towarów, dla których operatorzy zgłaszają np. braki zasobów. Przeprowadzenie inwentaryzacji wewnętrznej artykułu lub położenia ze zgłoszoną niezgodnością pozwala na zaktualizowanie faktycznej ilości magazynowej towaru oraz ewidencję braków lub nadwyżek w systemie ERP.

Inwentaryzacja wewnętrzna zakładana jest z poziomu Comarch WMS Zarządzanie. Po wygenerowaniu pozycji arkusza, kierownik przekazuje go do realizacji na kolektorze – w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
rys.11_inwciagmg

2.1 Inwentaryzacja położenia

W przypadku inwentaryzacji położenia, po wybraniu arkusza i rozpoczęciu odczytu, zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem danego położenia.
rys.12_inwciagmg
Po potwierdzeniu położenia, zostaną wyświetlone pozycje wygenerowane na arkuszu inwentaryzacyjnym w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie
rys.13_inwciagmg
Następnie po wybraniu danej pozycji, zostanie podniesiona pozycja odczytu, na której należy podać jego rzeczywistą ilość i zapisać pozycję odczytu.
rys.14_inwciagmg
W przypadku wybrania przycisku „Dodaj” na liście inwentaryzowanych pozycji, zostanie zainicjowane dodanie nowej pozycji odczytu, która nie znajduje się na arkuszu inwentaryzacyjnym.

rys.15_inwciagmg

Wskazówka

Od wersji Comarch WMS 2022.5.1 operator ma możliwość wyboru typu jednostki logistycznej dla nowej pozycji odczytu. Na nowym odczycie ustawiany jest domyślny typ jednostki logistycznej. Użytkownik może zmienić typ jednostki logistycznej wybierając przycisk prezentujący nazwę domyślnego typu w tym przykładzie Paleta:

Po wybraniu przycisku możliwy jest wybór typu jednostki logistycznej dla nowej pozycji odczytu:

Dodanie nowej pozycji odczytu zakańczamy za pomocą przycisku „Zapisz”, wówczas zostanie wyświetlony komunikat. Wybierając „Tak” – zostanie dodana nowa pozycja odczytu; „Nie” – nowa pozycja odczytu nie zostanie dodana.

rys.16_inwciagmg
Po sczytaniu wszystkich pozycji można zapisać lub zamknąć odczyt. W przypadku zamknięcia odczytu jego ponowne otwarcie nie będzie możliwe.

Dla już zrealizowanych (zamkniętych) odczytów lub odczytów w realizacji (zapisanych), podczas inwentaryzacji ciągłej położeń, prezentowany jest kod położenia, którego dotyczy ten odczyt.

2.2 Zgłaszanie niedoboru towaru na położeniu

Podczas realizacji pozycji dyspozycji, Magazynier ma możliwość zgłoszenia niezgodności stanu towaru na położeniu w przypadku odnotowania braku zadysponowanej ilości towaru na danym położeniu. Zgłoszenie niezgodności stanu skutkuje powstaniem w aplikacji WMS Zarządzanie inwentaryzacji ciągłej o statusie W przygotowaniu.

Uwaga
Po zgłoszeniu niedoboru towaru, przed przekazaniem do realizacji, należy w WMS Zarządzaniu odświeżyć stany towarowe na inwentaryzacji.

Zgłoszenie niedoboru towaru na położeniu zostało dodane domyślnie jako opcja dodatkowa podczas realizacji:

 • dokumentu ZWM powstałego na podstawie dokumentu z Comarch ERP XL (także w procesie wieloetapowym na każdym etapie),
 • dokumentu MP z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Po rozpoczęciu realizacji pozycji dokumentu w opcjach Dodatkowe pojawi się nowa opcja do wyboru: Zgłoś niedobór.
rys.17_inwciagmg

Wybierając opcję Zgłoś niedobór Operator musi potwierdzić zgłoszenie.

rys.18_inwciagmg

Uwaga
W razie niepowodzenia zgłoszenia niedoboru towaru zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zgłosić informacji o niedoborze towaru”, np. w przypadku gdy została już zgłoszona taka sama inwentaryzacja.
Zgłaszanie niedoborów jest dodatkowo warunkowane parametrami zawartymi w tabeli WMS.ProcessTasks. Parametry te zostały opisane w artykule Konfiguracja ustawień dokumentów w Comarch WMS (punkt 1.5).

2.3 Inwentaryzacja partii towaru

W przypadku inwentaryzacji partii towaru, po rozpoczęciu odczytu inwentaryzacji, w aplikacji WMS Magazynier zostaną zaprezentowane położenia, na którym znajdują się partie danego towaru (wygenerowane w WMS Zarządzanie, podczas tworzenia arkusza inwentaryzacyjnego)

Uwaga
Po dodaniu nowego lub edycji istniejącego otwartego odczytu inwentaryzacji wewnętrznej położenia, zostanie wyświetlone okno pozycji odczytów, na których prezentowane są istniejące pozycje, niezależnie od tego czy inwentaryzacja jest typu przyrostowego czy porównawczego.

rys.13_inwciagmg

Następnie należy zeskanować położenie lub nośnik, na którym znajduje się dana pozycja.

rys.20_inwciagmg

Jeżeli wprowadzono położenie lub nośnik z istniejącej pozycji – zostanie podniesiona pozycja odczytu, w której należy podać ilość oraz potwierdzić towar. W przypadku, gdy towar ma partie podzielone na cechy, wówczas należy potwierdzić również cechę towaru.

Uwaga
W przypadku, gdy na karcie towaru w ERP XL została zaznaczona opcja „Oznacz partię towaru: datą ważności”, na pozycji odczytu, wymagane będzie potwierdzenie daty ważności.

rys.21_inwciagmg

Jeżeli wprowadzono nowe położenie – zostanie zainicjowane dodanie nowej pozycji odczytu (tak, jak w przypadku naciśnięcia przycisku „Dodaj” na widoku pozycji inwentaryzacji).

rys.22_inwciagmg

Po sczytaniu wszystkich pozycji można zapisać lub zamknąć odczyt. W przypadku zamknięcia odczytu jego ponowne otwarcie nie będzie możliwe.

Przykład
Sposób edycji ilości wprowadzonej na zrealizowanej pozycji odczytu można konfigurować za pomocą parametru Wprowadzanie różnicy podczas edycji odczytanej pozycji dostępnego w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie w ustawieniach ogólnych.
edycja
Przy zaznaczonym parametrze należy wprowadzić różnicę ilości.

edycja2
Przy odznaczonym parametrze należy wprowadzić docelową ilość jaka ma być ustawiona dla edytowanej pozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?