Raporty do inwentaryzacji

1. Inwentaryzacja ciągła

Podczas przekazywania arkusza inwentaryzacji ciągłej przekazaniedoRealizacjiCiaglej w Comarch WMS Zarządzanie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w bazie danych (niespójność danych dla jednostki logistycznej, która powinna znajdować się na jednym położeniu wraz z zasobami, a znajduje się na dwóch różnych położeniach), przekazanie inwentaryzacji do realizacji, zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat:

Wskazówka

Powyższą sytuację można sprawdzić na bazie danych za pomocą zapytania:

SELECT * FROM WMS.StructureObjectsResources SOR
JOIN WMS.LogisticUnitObjects LUO ON SOR.LogisticUnitObjectId = LUO.Id
WHERE SOR.StructureObjectId <> LUO.StructureObjectId

Należy uzgodnić położenie dla jednostki logistycznej w tabelach WMS.StructureObjectsResources oraz WMS.LogisticUnitObjects (dla wszystkich rekordów z powyższego zapytania). Po ich uzgodnieniu, należy przekazać ponownie arkusz inwentaryzacyjny do realizacji.

Po przekazywaniu arkusza inwentaryzacji ciągłej przekazaniedoRealizacjiCiaglej w Comarch WMS Zarządzanie i w przypadku istnienia nieprawidłowości związanych z dokumentami pojawia się okno Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Dostępne również przycisk odpowiadający odświeżeniu Odswiez raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Następnie przycisk, który pozwala przenieść się do zakładki Synchronizacja SprawdzSynchronizacje i wyświetla nieprawidłowe wpisy.

W zakładce Błędy w kolejce znajduje się informacja o ilości nieprawidłowych wpisów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS.
dosynchro

Po naciśnięciu na liczbę przy napisie wykryto błędy w kolejce automatycznie zostanie wyświetlona zakładka Synchronizacja z listą komunikatów powodujących tą sytuację.

W zakładce Niezatwierdzone dokumenty wyświetlone zostają dyspozycje w Comarch WMS, które nie zostały zatwierdzone i należy je zatwierdzić. Jest możliwość zaznaczenia pola przy każdej pozycji, a następnie w menu kontekstowym, które się wyświetli zatwierdzenia przekazaniedoRealizacjiCiaglej lub anulowania iko_anul1 zaznaczonych dyspozycji.

Po wyjaśnieniu nieprawidłowych komunikatów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS, anulowaniu lub zatwierdzeniu dokumentów magazynowych, które nie są zatwierdzone pojawi się przycisk do przekazania arkusza inwentaryzacyjnego do realizacji przekazaniedoRealizacjiCiaglej.

W zakładce Rezerwacje wyświetlone zostaną wszystkie zasoby, które są zarezerwowane pod wydanie (opis procesu: Przyjęcie z rezerwacją zasobu pod wydanie) i są powiązane z arkuszem inwentaryzacyjnym:
1) w przypadku inwentaryzacji ciągłej partii – wyświetlone zostaną zasoby z rezerwacją, jeżeli towary (wybrane zostały wszystkie partie) albo partia (na wskazanej partii jest rezerwacja) oznaczone są rezerwacją pod wydanie;
2) w przypadku inwentaryzacji ciągłej położenia – wyświetlone zostaną zasoby z rezerwacją, jeżeli na wskazanym do inwentaryzacji położeniu znajduje się zasób z rezerwacją pod wydanie.

Istnieje możliwość zaznaczenia danej pozycji na liście, a następnie z menu kontekstowego wycofać rezerwację pod wydanie wybierając przycisk lub przejść do dokumentu naciskając przycisk . W przypadku inwentaryzacji ciągłej opcją rozwiązania sytuacji, może być przesunięcie zarezerwowanego zasobu na inne położenie, które nie podlega inwentaryzacji.

2. Inwentaryzacja z systemu ERP

Podczas przekazywania arkusza inwentaryzacji  realizacja w Comarch WMS Zarządzanie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości w bazie danych (niespójność danych dla jednostki logistycznej, która powinna znajdować się na jednym położeniu wraz z zasobami, a znajduje się na dwóch różnych położeniach), przekazanie inwentaryzacji do realizacji, zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat:

Wskazówka

Powyższą sytuację można sprawdzić na bazie danych za pomocą zapytania:

SELECT * FROM WMS.StructureObjectsResources SOR
JOIN WMS.LogisticUnitObjects LUO ON SOR.LogisticUnitObjectId = LUO.Id
WHERE SOR.StructureObjectId <> LUO.StructureObjectId

Należy uzgodnić położenie dla jednostki logistycznej w tabelach WMS.StructureObjectsResources oraz WMS.LogisticUnitObjects (dla wszystkich rekordów z powyższego zapytania). Po ich uzgodnieniu, należy przekazać ponownie arkusz inwentaryzacyjny do realizacji.

Po przekazaniu do realizacji realizacja w Comarch WMS Zarządzanie arkusza inwentaryzacyjnego i w przypadku istnienia nieprawidłowości związanych z dokumentami pojawia się okno Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Dostępne również będą kolejno przyciski odpowiadające odświeżeniu Odswiez raportu dokumentów blokujących inwentaryzację, przycisk odblokowania magazynu OdblokujMagazyn pozwalający na wstrzymanie inwentaryzacji co pozwoli na korektę dokumentów powodujących nieprawidłowości i po jego naciśnięciu w zakładce „Niezatwierdzone dokumenty” pojawi się przycisk do zaznaczenia/odznaczenia wszystkich dokumentów i jest wtedy możliwość zaznaczenia pola przy każdej pozycji, a następnie w menu kontekstowym, które się wyświetli zatwierdzenia przekazaniedoRealizacjiCiaglej lub anulowania iko_anul1 zaznaczonych dyspozycji. Następnie przycisk, który pozwala przenieść się do zakładki Synchronizacja SprawdzSynchronizacje i wyświetla nieprawidłowe wpisy. Dalej jest przycisk, który służy do przekazania do realizacji arkusza inwentaryzacyjnego PrzekazDoRealizacji.

W zakładce Błędy w kolejce znajduje się informacja o ilości nieprawidłowych wpisów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS.
dosynchro

Po naciśnięciu na liczbę przy napisie wykryto błędy w kolejce automatycznie zostanie wyświetlona zakładka Synchronizacja z listą komunikatów powodujących tą sytuację. Należy skonsultować z administratorem systemu i wyjaśnić sytuację tych dokumentów, jeśli jest to możliwe ponowić ich synchronizację.

W zakładce Dokumenty niepowiązane znajdują się listy dokumentów magazynowych, dla których nie ma dokumentów handlowych oraz dokumentów handlowych, do których nie wygenerowano dokumentów magazynowych.

Należy do nich wygenerować odpowiednie dokumenty, a następnie je zatwierdzić.

Zakładka Niezatwierdzone dokumenty zawiera tabelę dokumentów magazynowych po stronie Comarch WMS, które są niezatwierdzone. Należy zatwierdzić wszystkie dokumenty znajdujące się w tej zakładce, przed rozpoczęciem inwentaryzacji.

Uwaga
W przypadku włączenia rezerwacji online na danym magazynie, w zakładce Niezatwierdzone dokumenty będą widniały dokumenty w buforze, które nie zostały jeszcze przekazane do realizacji w Comarch WMS.
Uwaga
Dokument ZWM zatwierdzony z poziomu Comarch ERP, na którym są braki można zatwierdzić z bez uzupełniania tych braków. Braki nie będą następnie przetwarzane i po inwentaryzacji nie pobiorą zasobów.

W zakładce Rezerwacje wyświetlone zostaną wszystkie zasoby, które są zarezerwowane pod wydanie (opis procesu: Przyjęcie z rezerwacją zasobu pod wydanie) i są powiązane z arkuszem inwentaryzacyjnym:
1) przypadku inwentaryzacji z systemu ERP – zostaną wyświetlone zasoby z rezerwacją, jeżeli zostały objęte inwentaryzacją (towar podlega inwentaryzacji lub magazyn/położenie na którym jest zasób podlega inwentaryzacji);

Istnieje możliwość zaznaczenia danej pozycji na liście, a następnie z menu kontekstowego wycofać rezerwację pod wydanie wybierając przycisk lub przejść do dokumentu naciskając przycisk .

Uwaga
W ustawieniach profilu operatora parametr parametr pozwala na przekazanie arkusza inwentaryzacyjnego do realizacji pomimo komunikatów znajdujących się w raportach inwentaryzacyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny?