Dodawanie artykułów do cennika

Dodawanie artykułów do cennika możliwe jest na zakładce Artykuły dostępnej na formularzu cennika. Za pomocą przycisku [Dodaj] możliwe jest zdefiniowanie cen dla:

  • Towarów
  • Usług
  • Kompletów z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument – z wyłączeniem cenników progowych
  • Kompletów z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument – jedynie dla cenników rozchodowych

W zależności od wybranej podstawy kalkulacji, w tabeli Artykuły prezentowane są następujące informacje: Kod, Nazwa, Poprzednia cena, Ostatnia cena zakupu, Typ ceny zakupu, Wartość ceny zakupu, Cena z cennika, J.m., Marża %, Mnożnik, Cena netto, Cena brutto, Waluta, Data aktywacji, Czas dostawy (dni) oraz Punkty.

Kolumny: J.m., Cena netto, Cena brutto, Marża %, Mnożnik, Waluta, Czas dostawy (dni) i Punkty są edytowalne na liście, co pozwala na ich zdefiniowanie bezpośrednio w poszczególnych wierszach tabeli z artykułami. Różnicowanie cen względem jednostek zostało opisane w dedykowanym artykule.

W cenniku innym niż progowy, dla artykułów z cechą, ceny określone na zakładce Artykuły są niezależne od cech/partii artykułów. Ceny dla poszczególnych kombinacji cech mogą zostać dodatkowo zdefiniowane w sekcji Cennik wg cech. Warunki prezentowania tej sekcji zostały opisane w artykule Różnicowanie cen względem partii.

Dla artykułu o typie komplet z zaznaczony parametrem na karcie artykułu Pobieraj składniki na dokument dostępna jest dodatkowa sekcja – Elementy kompletu, w której można zdefiniować ceny dla składników kompletu. Nie ma możliwości wpisania ceny netto/ceny brutto dla całego zestawu.

Uwaga
Nie ma możliwości wpisania ceny netto/ceny brutto dla całego zestawu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.
Elementy kompletu

W sekcji Elementy kompletu dostępne są pola:

Prezentuj – pole z listą rozwijaną; opcje dostępne na tej liście są uzależnione od podstawy kalkulacji wskazanej w nagłówku dokumentu. W zależności od wybranej opcji, system zmienia dane dostępne w komórkach macierzy cech lub składników kompletu.

Cecha – (pole dostępne tylko dla artykułów z cechą) pole informacyjne; prezentuje kolejne wartości cech oddzielone przecinkami charakteryzujące aktualnie zaznaczoną komórkę w macierzy cech

Waluta – kolumna prezentuje symbol waluty, w jakiej wyrażone są ceny danego artykułu w danym cenniku. Nie ma możliwości ustawienia innej waluty dla poszczególnych kombinacji cech/partii lub składników kompletu – pole jest wyszarzone

Element – prezentuje element kompletu aktualnie zaznaczonej komórki w tabeli z elementami kompletu

Jednostka – pole informacyjne; prezentuje jednostkę elementu kompletu aktualnie zaznaczonej komórki w tabeli z elementami kompletu.

Tabela elementów kompletu – tabelka budowana w oparciu o elementy kompletu na karcie danego artykułu o typie komplet. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia cen dla składników kompletu bezpośrednio w tabeli.

Układ cech w macierzy cech może być dowolnie modyfikowany przez operatora. Wystarczy, że operator przeniesie komórkę z nazwą cechy w inne miejsce. Poniżej przykładowe układy macierzy cech z dwoma cechami uwzględnianymi w cenniku.

Przykładowe układy macierzy cech dla dwóch cech

W każdej aktywnej komórce macierzy operator może wprowadzić/zmienić cenę netto, cenę brutto oraz w zależności od podstawy kalkulacji określonej dla całego cennika wielkość procentową marży lub mnożnik. Pozostałe dane prezentowane w komórkach macierzy, tj. wartość ceny zakupu, poprzednia cena, ostatnia cena zakupu, czy cena z cennika nie podlegają edycji i są automatycznie ustawiane przez system w wyniku kalkulacji cennika.

Jeśli operator decyduje się na jedną z form kalkulacji cennika dokonywaną przez system, po wybraniu przycisku [Kalkulacja cennika] wielkość procentowa marży lub mnożnik zostają automatycznie skopiowane z pól w górnej części formularza cennika do komórek w macierzy. Operator może również ręcznie zmienić te wartości dla poszczególnych komórek macierzy wskazując odpowiednią opcję w polu Prezentuj i edytując komórkę. W efekcie system zaktualizuje ceny dla komórek, w których dokonano zmian.

Uwaga
Przy zmianie stawki VAT na karcie artykułu ceny w cennikach nie są aktualizowane. Jeśli użytkownik chce, aby zostały uwzględnione nowe stawki, musi jeszcze raz uruchomić kalkulację cennika (dla cenników nieaktywnych) lub skalkulować nowy cennik na podstawie innego cennika.

Czy ten artykuł był pomocny?