Wprowadzenie do pobierania cen artykułów na dokumentach

Możliwość definiowania wielu cenników obowiązujących w tym samym czasie pozwala na zarządzaniem cenami w zależności od kontrahenta, aktualnie obowiązujących promocji czy centrum, w którym prowadzona jest transakcja.

Ustalenie ceny dla elementu następuje podczas dodawania go na dokument oraz zmiany:

 • daty na dokumencie
 • kontrahenta głównego na dokumencie
 • centrum, w imieniu którego wystawiany jest dokument (pole Właściciel na formularzu dokumentu)
 • kodu artykułu na dokumencie
 • cechy dodanego artykułu (tylko podczas zmiany cechy, dla której na karcie artykułu zaznaczono parametr Cennik)
 • jednostki
 • typu ceny
 • ilości (przypadku korzystania z cenników progowych)

Niezależnie od typu transakcji, podczas ustalania ceny uwzględniane są tylko takie typy cen, które są jednocześnie dostępne dla:

 • centrum, w którym wystawiany jest dokument (zalogowane centrum)
 • centrum, w imieniu którego wystawiany jest dokument (centrum będące właścicielem)
 • grupy operatorów, do której należy zalogowany operator i która jest dostępna w zalogowanym centrum
Uwaga
W przypadku pobierania cen dla składników kompletów z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument w pierwszej kolejności system poszuka ceny dla składników zestawu. Jeśli nie znajdzie takiego cennika, poszuka ceny dla artykułów należących do kompletu.

W przypadku, gdy zdefiniowanych jest kilka cenników jednocześnie spełniających opisane kryteria, cena na dokumencie jest zawsze pobierana z najbardziej aktualnego cennika, czyli takiego na którym:

 • data Obowiązuje od jest najbliższa dacie wystawienia dokumentu lub
 • data aktywacji dla danej pozycji jest najbliższa dacie wystawienia dokumentu
Uwaga
Jeśli grupa operatorów posiada uprawnienie Modyfikacja zatwierdzonego cennika, operator zalogowany w ramach takiej grupy może dowolnie edytować ceny w cenniku. Jeżeli jednak zmodyfikuje ceny lub próg w aktywnym cenniku, wtedy data aktywacji dla poszczególnych pozycji może być późniejsza niż data aktywacji (zatwierdzenia) całego cennika.
Wskazówka

Jeżeli żaden typ ceny nie spełni wszystkich powyższych wymagań, na elemencie elementu ustawiony będzie:

 • typ ceny – domyślny dla centrum, w imieniu którego wystawiany jest dokument
 • cena na dokumentach przychodowych równą 0
 • cena na dokumentach rozchodowych:
  • pobraną z najbardziej aktualnego cennika utworzonego na tym typie ceny zawierającego pozycję z takim samym artykułem, jednostką i cechami jak na elemencie dokumentu,
  • jeśli nie znajdzie cennika z taką pozycją, a na elemencie dokumentu wskazano jednostkę pomocniczą artykułu – pobierze cenę z najbardziej aktualnego cennika utworzonego na tym typie ceny zawierającego pozycję z takim samym artykułem, cechami, ale jednostką podstawową tego artykułu. Dodatkowo przeliczy tę cenę na cenę dla jednostki pomocniczej według przelicznika tych jednostek zdefiniowanego na karcie artykułu
  • jeśli nie znajdzie żadnego cennika zawierającego odpowiednią pozycję – ustawi cenę 0
Wskazówka
Wyjątek od powyższych reguł stanowi operacja kopiowania dokumentów. W takim przypadku typ ceny oraz cena są zawsze przenoszone bezpośrednio z dokumentu źródłowego, nawet jeżeli operator kopiujący dokument nie ma uprawnień do typów cen występujących na dokumencie źródłowym. Zmiana ceny przez operatora na dokumencie będzie jednak uniemożliwiała ponowne ustawienie niedostępnego dla niego typu ceny.
Uwaga
Do ustalenia ceny dla elementu dokumentu system korzysta tylko z aktywnych cenników oraz takich, których data Obowiązuje do jeszcze nie upłynęła.

Czy ten artykuł był pomocny?