Kolejność pobierania cen artykułów na dokumentach rozchodowe

Przypadek I

Ustalając cenę dla elementu dokumentu rozchodowego, kiedy w nagłówku w polu Nabywca wskazano kontrahenta, a na karcie tego kontrahenta nie zaznaczono parametru Najniższa cena na dokumentach rozchodowych, system wykona kolejno poniższe kroki.

Uwaga

Warunkiem skorzystania z danego typu ceny wskazanego w konkretnym kroku jest to, aby był on dostępny dla:

 • centrum, w którym wystawiany jest dokument (zalogowane centrum)
 • centrum w imieniu którego wystawiany jest dokument (centrum będące właścicielem dokumentu – pole Właściciel na formularzu dokumentu)
 • grupy operatorów, do której należy zalogowany operator i, która jest dostępna w zalogowanym centrum
 1. Pobierze domyślny typ ceny dla kontrahenta ustawiony na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe i ustawi go na elemencie dokumentu. Cenę ustali w następujący sposób:
  1. Jeśli znajdzie cenniki na tym typie ceny, wśród nich szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jakie określono na elemencie dokumentu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  2. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 1.1, a jednostka określona na elemencie dokumentu to jednostka pomocnicza wówczas wśród cenników na tym typie ceny szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie takim samym artykułem i cechami, ale z jednostką podstawową tego artykułu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę, przeliczy ją na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej dla tego artykułu) i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  3. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 1.2, ustawi cenę 0.
 2. Jeśli system nie może skorzystać z powyższego typu ceny, pobierze domyślny typ ceny dla centrum, w imieniu, którego wystawiany jest dokument (centrum będące właścicielem dokumentu – pole Właściciel na formularzu dokumentu), ale tylko jeśli ten typ ceny jest jednocześnie dostępny dla danego kontrahenta. Ten typ ceny ustawi na elemencie dokumentu. Cenę ustali w następujący sposób:
  1. Jeśli znajdzie cenniki na tym typie ceny, wśród nich szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jakie określono na elemencie dokumentu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  2. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 2.1, a jednostka określona na elemencie dokumentu, to jednostka pomocnicza, wówczas wśród cenników na tym typie ceny szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie takim samym artykułem i cechami, ale z jednostką podstawową tego artykułu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę, przeliczy ją na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej dla tego artykułu) i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  3. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 2.2, ustawi cenę 0.
 3. Jeśli powyższy typ ceny nie może zostać pobrany na element dokumentu, system pobierze wszystkie cenniki utworzone na typach ceny, do których przypisany jest dany kontrahent, a które nie są typami domyślnymi dla niego.
  1. Jeśli znajdzie takie cenniki wśród nich będzie szukał takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jakie określono na elemencie dokumentu. Jeśli znajdzie takie cenniki wybierze najbardziej aktualny pobierze z niego typ ceny oraz cenę i ustawi je na elemencie dokumentu.
  2. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 3.1, a jednostka określona na elemencie dokumentu, to jednostka pomocnicza wówczas wśród cenników utworzonych na takich typach ceny szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie takim samym artykułem i cechami, ale z jednostką podstawową tego artykułu. Jeśli znajdzie takie cenniki wybierze najbardziej aktualny pobierze z niego typ ceny oraz cenę przeliczy ją na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej dla tego artykułu) i ustawi je na elemencie dokumentu.
 4. Jeśli system nie znajdzie takiego cennika lub typu ceny, pobierze wszystkie cenniki utworzone na typach cen niepowiązanych z żadnym kontrahentem.
  1. Jeśli znajdzie takie cenniki, wśród nich szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jakie określono na elemencie dokumentu. Jeśli znajdzie takie cenniki wybierze najbardziej aktualny pobierze z niego typ ceny oraz cenę i ustawi je na elemencie dokumentu.
  2. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 4.1, a jednostka określona na elemencie dokumentu, to jednostka pomocnicza, wówczas wśród cenników utworzonych na takich typach ceny będzie szukał takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie takim samym artykułem i cechami, ale z jednostką podstawową tego artykułu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny pobierze z niego typ ceny oraz cenę przeliczy ją na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej dla tego artykułu) i ustawi je na elemencie dokumentu.
 5. Jeśli system nie znajdzie takiego cennika lub typu ceny, pobierze domyślny typ ceny dla centrum, w imieniu którego wystawiany jest dokument (bez względu na to, czy centrum, w którym wystawiany jest dokument, grupa operatorów, do której należy zalogowany operator oraz kontrahent mają dostęp do tego typu ceny). Ten typ ceny ustawi na elemencie dokumentu. Cenę ustali w następujący sposób:
  1. Jeśli znajdzie cenniki na tym typie ceny, wśród nich szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jakie określono na elemencie dokumentu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  2. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 5.1, a jednostka określona na elemencie dokumentu, to jednostka pomocnicza, wówczas wśród cenników na tym typie ceny szuka takich cenników, które posiadają pozycję z dokładnie takim samym artykułem i cechami, ale z jednostką podstawową tego artykułu. Jeśli znajdzie takie cenniki, wybierze najbardziej aktualny, pobierze z niego cenę, przeliczy ją na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika jednostki pomocniczej do jednostki podstawowej dla tego artykułu) i ustawi ją na elemencie dokumentu.
  3. Jeśli nie znajdzie cennika w pkt. 5.2, ustawi cenę 0.
C:\Users\anna.sliwa\Desktop\rozch.PNG
Schemat pobierania cen na dokumenty rozchodowe

Przypadek II

Jeżeli na dokumencie rozchodowym w polu Nabywca został wskazany kontrahent, na karcie którego zaznaczono parametr Najniższa cena na dokumentach rozchodowych, na wszystkich elementach tego dokumentu system poszukuje najniższej ceny dla tego kontrahenta.

Kolejność poszukiwania ceny dla elementu dokumentu jest następująca:

 1. zostaną pobrane rozchodowe typy cen, które są dostępne jednocześnie w centrum, które jest właścicielem dokumentu (pole Właściciel na formularzu dokumentu) oraz w centrum, w którym wystawiany jest dokument (zalogowane centrum)
 2. spośród takich typów cen zostaną wybrane tylko te typy cen, które są dostępne dla kontrahenta wskazanego na dokumencie w polu Nabywca
 3. dla każdego z tych typów cen pobrany zostanie:
  1. najbardziej aktualny cennik zawierający pozycję z takim samym artykułem, jednostką i cechami, jak na elemencie dokumentu
  2. jeśli nie ma cennika z taką pozycją, a na elemencie została ustawiona jednostka pomocnicza artykułu – najbardziej aktualny cennik zawierający pozycję z takim samym artykułem i cechami, ale jednostką podstawową
 4. spośród tych cenników wybrany zostanie ten, który posiada najniższą cenę dla danej pozycji – z niego zostanie pobrany typ ceny oraz cena, które trafią na element dokumentu; jeśli na elemencie dokumentu została określona jednostka pomocnicza, a cena pochodzi z pozycji dla jednostki podstawowej, zostanie ona przeliczona na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika tych jednostek zdefiniowanego na karcie artykułu)
 5. jeśli nie ma żadnego cennika posiadającego taką pozycję, na elemencie ustawiony zostanie domyślny typ ceny dla centrum będącego właścicielem dokumentu oraz cena 0
 6. jeśli nie ma żadnego typu ceny dostępnego dla nabywcy wskazanego na dokumencie, pobrany zostanie typ ceny domyślny dla centrum, które jest właścicielem dokumentu (pole Właściciel na formularzu dokumentu), bez względu czy dostęp do tego typu ceny ma centrum wystawiające dokument (zalogowane centrum) oraz zalogowany operator. Dla tego typu ceny, cena:
  1. zostanie pobrana z najbardziej aktualnego cennika, zawierającego pozycję z takim samym artykułem, jednostka i cechami, jak na elemencie dokumentu
  2. jeśli nie ma cennika z taką pozycją, a na elemencie została ustawiona jednostka pomocnicza artykułu – zostanie pobrana z najbardziej aktualnego cennika, zawierającego pozycję z takim samym artykułem i cechami, ale jednostką podstawową; zanim taka cena trafi na dokument, zostanie przeliczona na cenę dla jednostki pomocniczej (względem przelicznika tych jednostek, zdefiniowanego na karcie artykułu)
  3. jeśli nie ma cennika z taką pozycją – wyniesie 0

Czy ten artykuł był pomocny?