Uprawnienia do cenników

Zarządzanie cenami i ich modyfikacja jest uwarunkowane uprawnieniami dostępnymi dla grup operatorów z poziomu Konfiguracja -> Struktury Firmy -> Grupy operatorów ->  zakładka Inne uprawnienia, takimi jak:

Modyfikacja zatwierdzonego cennika

Po zaznaczeniu parametru zalogowany operator należący do takiej grupy operatorów, ma możliwość edytowania aktywnego cennika z poziomu:

 • zakładki Sprzedaż/Zakup -> Cenniki na nagłówku cennika
 • zakładki Sprzedaż/Zakup ->  Cenniki zakładka Artykuły
 • karty artykułu, zakładka Ogólne – dla wszystkich dostępnych
Uwaga
Pomimo zaznaczonego parametru Modyfikacja zatwierdzonego cennika nie ma możliwości usuwania elementów z aktywnego cennika.

Modyfikacja ceny początkowej

Uprawnienie pozwala użytkownikowi edytować cenę początkową (pobieraną z cennika) na dokumentach do momentu zatwierdzenia dokumentu. Modyfikacji ceny początkowej podlegają jednak tylko te pozycje, których cena została pobrana z cennika utworzonego na typie ceny, do którego dany operator ma dostęp. W przeciwnym razie nie jest ona dostępna do modyfikacji – np. w przypadku, gdy operator edytuje dokument wystawiony przez innego operatora.

Dodatkowym ograniczeniem zakresu edycji ceny na dokumencie jest parametr Sprawdzaj cenę początkową minimalną i maksymalną na dokumentach. Jest on dostępny z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel. Po zaznaczeniu tego parametru system kontroluje, czy operator nie wprowadził ceny początkowej wykraczającej poza przedział cenowy wyznaczony na podstawie najbardziej aktualnych cenników dla danego artykułu utworzonych na typach cen powiązanych z zalogowaną grupą operatora i dostępnych w centrum wystawiającym dokument oraz centrum będącym właścicielem dokumentu.

Przykład

W systemie zaznaczono parametr Sprawdzaj cenę początkową minimalną i maksymalną na dokumentach oraz grupie operatorów CA_Handel nadano uprawnienie Modyfikacja ceny początkowej.

Zdefiniowano nowe typy cen: TC1, TC2,TC3.

Istnieją grupy operatorów: b2_admin, b2_deafult, CA_Handel.

Przypisanie typów cen do grup operatorów systemie wygląda następująco:

 • TC1 – b2_admin, Grupa_1,
 • TC2 – b2_admin, Grupa_1,
 • TC3 – b2_admin
 • TC4 – b2_deafult

W centrum Firma dostępne są wszystkie typy cen oraz grupy operatorów b2_admin b2_default.

W centrum WROCŁAW – podrzędne do centrum Firma dostępne są typy cen: TC1, TC2, TC3 oraz grupa operatorów CA_Handel.

Data wystawienia dokumentu to 03.12.2013 r.

Na podstawie typów cen stworzono następujące cenniki:

Nazwa cennikaNazwa typu cenyObowiązuje odCena artykułu
Cennik_1TC_120.11.201920 zł
Cennik_2TC_102.12.201990 zł
Cennik_3TC_205.08.2018120 zł
Cennik_4TC_309.09.20195 zł
Cennik_5TC_412.12.202099 zł

Operator należący do grupy CA_Handel loguje się do centrum HANDEL CA/FOOD.

Podczas dodawania dokumentu i modyfikacji ceny początkowej, system wybierze najbardziej aktualne cenniki dla danego typu ceny (data Obowiązuje od najbliższa dacie wystawienia dokumentu) oraz cenniki dostępne dla aktualnie zalogowanej grupy. Na ich podstawie ustali przedział cenowy, który nie może zostać przekroczony.

Nazwa cennikaNazwa typu cenyObowiązuje odCena artykułuPowód odrzucenia
Cennik_1TC_120.11.201920 zł Cennik_2 jest utworzony na tym samym typie ceny i jest bardziej aktualny
Cennik_2TC_102.12.201990 zł-
Cennik_3TC_205.08.2018120 zł-
Cennik_4TC_309.09.20195 złBrak dostępu do typu ceny dla operatora
Cennik_5TC_412.12.202099 złBrak dostępu do typu ceny dla operatora i centrum

W opisanym przypadku, system nie pozwoli na ustalenie ceny początkowej poza dopuszczalnym zakresem cenowym: minimum – 90  zł, maksimum – 120  zł.

Uwaga
Modyfikacja ceny początkowej nie jest dostępna na korektach.

Cena początkowa nie jest sprawdzana na dokumentach:

 • generowanych
 • które zostały wcześniej zapisane, jeśli nie zostanie wyedytowany element, na którym zmieniono cenę początkową
Przykład
Jeśli dokument zostanie zapisany ze zmienioną ceną początkową przez jednego operatora, a następnie zaloguje się inny operator, dla którego ustalona tam cena początkowa nie mieści się w jego zakresie cen minimalnej i maksymalnej, to jeśli nie wyedytuje tego elementu ma możliwości zapisania i zatwierdzenia dokumentu.

Blokada ceny końcowej, jeśli cena początkowa jest równa 0

Uprawnienie jest dostępne do edycji wyłącznie, gdy dla wybranej grupy operatorów zaznaczony jest parametr Modyfikacja ceny początkowej. Gdy dla danej grupy operatorów zostanie on odznaczony, automatycznie zostanie również odznaczony parametr Blokada ceny końcowej, jeśli cena początkowa jest równa 0.

Jeżeli cena początkowa na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS, WZ, FZ, ZZ, OZ, PZ) wynosi 0, to przy zaznaczonym parametrze system nie pozwoli na zmianę ceny końcowej z poziomu:

 • listy elementów EIP na dokumencie – pola w kolumnach Cena i Wartość netto/brutto są wyszarzone
 • szczegółów elementu na dokumencie – pola Cena, Wartość i Marża są wyszarzone (zarówno na zakładce Ogólne i Kalkulacja)
 • szczegółów opakowania na dokumentach przychodowych (jak wyżej)

Dopiero, gdy cena początkowa zostanie zmieniona, to pola z Ceną, Wartością netto/brutto, Marżą zostaną aktywowane i udostępnione do edycji.

Czy ten artykuł był pomocny?