Widok Planowanie klienta

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Planowanie klienta.

Instrukcje dotyczące widoku Planowanie klienta, np. pozwalające na utworzenie lub edycję danych artykułów na potrzeby planowania klienta, znajdują się w dokumencie Instrukcje: widok Planowanie klienta.

W widoku Planowanie klienta należy wprowadzić odpowiednie dane dla każdego klienta, dla którego jest świadczona usługa Zapasy zarządzane przez dostawcę (VMI). Dane planowania klienta są aktywne tylko wtedy, gdy są aktywowane usługi Zapasy zarządzane przez dostawcę (VMI). Odpowiedzialność za zarządzanie i uzupełnienie zapasów dla klienta jest po stronie dostawcy. Warunkiem jest zapewnienie dostawcy wglądu w aktualne dane w magazynie klienta lub regularne, np. codzienne informacje o zmianach stanu zapasów przekazywane przez klienta.
W opisywanych scenariuszach (VMI), propozycja sprzedaży jest zaleceniem systemu wskazującym, jakie artykuły i w jakiej ilości należy dostarczyć klientowi. Utworzone propozycje sprzedaży opierają się na danych planowania na poziomie Klient + Artykuł i aktualnych danych o zapasach klienta. Aplikacja Obliczanie propozycji sprzedaży wykorzystuje dane wprowadzone w widoku Planowanie klienta. Z propozycji sprzedaży można wygenerować zamówienia sprzedaży.

Uwaga
Widok Planowanie klienta jest dostępny, jeśli dany artykuł jest artykułem sprzedaży (ustawienia w widoku Sprzedaż) i artykułem magazynowym (ustawienia w widoku Logistyka magazynowa).

Nagłówek aplikacji

W nagłówku aplikacji użytkownik może wyświetlić dane podstawowe artykułu. Dane te nie mogą być edytowane w widoku Klasyfikacja klientów. Sekcja główna jest identyczna dla każdego widoku aplikacji Artykuły.

Szczegółowy opis typu danych możliwych do zdefiniowania w sekcji głównej oraz opis widoku Podstawowe znajduje się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy

Widok Planowanie klienta składa się z zakładki Ogólne.

Uwaga
Dane planowania klienta mogą być wprowadzane na formularzu artykułu tylko dla artykułów sprzedażowych podlegających usłudze VMI.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne w aplikacji Artykuły

Na zakładce Ogólne znajdują się nieedytowalne pola wyświetlane w celach informacyjnych:

 • Status artykułu – odnosi się do danych sprzedażowych określonego artykułu, pole pobierane z widoku Sprzedaż
 • Zablokowany do – odnosi się do danych sprzedażowych określonego artykułu, pole pobierane z widoku Sprzedaż
 • EAN – unikalny numer identyfikacyjny artykułu, pole pobierane z widoku Podstawowe
 • Typ specyfikacji – stosowany jest na potrzeby logistyki magazynowej, pole pobierane z widoku Logistyka magazynowa
 • Artykuł alternatywny – może zostać użyty, jeśli poszukiwany artykuł w danym momencie jest niedostępny, pole pobierane z widoku Podstawowe
 • Alias artykułu – stosowany jest do sprzedaży tego samego przedmiotu pod różnymi numerami i opisami np. w celu wyceny zależności od ich zastosowania, pole pobierane z widoku Podstawowe
Sekcja Dane planowania
Sekcja Dane planowania w aplikacji Artykuły

W sekcji Dane planowania dostępne są następujące pola:

 • Magazyn – (pole wymagane) w tym polu należy wybrać magazyn, w ramach którego umieszczane będą stany magazynowe klienta, które są niezbędne do planowania sprzedaży. Obliczanie propozycji sprzedażowych odbywa się na podstawie „zapasów zewnętrznych” z właścicielem zapasów, czyli klientem dodanym w tym magazynie (zatem na liczbę planowanej sprzedaży, ma wpływ stan magazynowe klienta).
 • Planista ds. sprzedaży – należy wybrać pracownika pełniącego role planisty ds. sprzedaży, który będzie odpowiedzialny za planowanie sprzedaży artykułów. Wybrana osoba musi być pracownikiem wewnętrznym przypisanym do tej samej firmy, która została wybrana w polu Magazyn. Tworzony przez pracownika plan sprzedaży to kryterium podczas planowanej sprzedaży. Tylko artykuły magazynowe przyporządkowane do tego planisty zostaną uwzględnione w planowaniu.
 • Wielkość partii – pole pozwala na wprowadzenie wielkości partii sprzedaży, która jest wykorzystywana podczas obliczania propozycji sprzedaży. Domyślną jednostką jest jednostka określona jako podstawowa dla tego artykułu. W przypadku, gdy jako wielkość wpisana zostanie wartość 0 oznacza, że informacja o wielkości partii sprzedaży nie jest uwzględniona w ramach propozycji sprzedaży, zapotrzebowanie jest wyrównywane do wartości w tym polu.
 • Minimalny stan magazynowy – pole pozwala na określenie minimalnego stanu magazynowego, wykorzystywanego podczas obliczania propozycji sprzedaży. Domyślną jednostką jest jednostka określona jako podstawowa dla tego artykułu. W przypadku, gdy jako wielkość wpisana zostanie wartość 0 oznacza, że informacja o minimalnym stanie magazynowym nie jest uwzględniania. Minimalny stan magazynowy to ilość artykułu, która zawsze powinna być dostępna na magazynie. Pozwala ona na pokrycie wszelkich różnic pomiędzy oczekiwaną a rzeczywistą ilością zapasu.
 • Maksymalny stan magazynowy – pole pozwala na określenie maksymalnego stanu magazynowego, wykorzystywanego podczas obliczania propozycji sprzedaży. Domyślną jednostką jest jednostka określona jako podstawowa dla tego artykułu.
 • Sygnalny stan magazynowy – pole pozwala na określenie ostrzegawczego stanu magazynowego, wykorzystywanego podczas obliczania propozycji sprzedaży. Domyślną jednostką jest jednostka określona jako podstawowa dla tego artykułu. W przypadku, gdy jako wielkość wpisana zostanie wartość 0 oznacza, że informacja o ostrzegawczym stanie magazynowym nie jest uwzględniania. Ostrzegawczy stan magazynowy jest większy niż minimalny stan magazynowy, jako że stan minimalny musi pokryć zużycie w czasie realizacji uzupełnienia.
 • Poziom uzupełnienia stanów magazynowych – pole pozwala na wprowadzenie poziomu uzupełnienia stanów magazynowych (większych niż zero) wykorzystywanego podczas obliczania propozycji sprzedaży. Domyślną jednostką jest jednostka określona jako podstawowa dla tego artykułu. W przypadku, gdy jako wielkość wpisana zostanie wartość 0 oznacza, że informacja o poziomie uzupełnienia stanów magazynowych jest nie jest uwzględniana. Poziom uzupełnienia stanów magazynowych jest wykorzystywany w celu uzupełnienia zapasów na magazynie, jeśli ich stan magazynowy jest niższy niż stan ostrzegawczy. Po obliczeniu propozycji sprzedaży poziom uzupełnienia stanów magazynowych jest wprowadzany jako wymagana ilość.
 • Czas odnowienia zapasów – pole pozwala na wprowadzenie czasu odnowienia zapasów, wykorzystywanego podczas obliczania propozycji sprzedaży oraz planowanej daty dostawy. Średni czas odnowienia zapasów to orientacyjny przedział czasu, w którym dany artykuł może zostać ponownie zakupiony. Obejmuje on czas od wystawienia dokumentu zamówienia zakupu w formie zleceń klienta do momentu otrzymania dostawy przez klienta. Czas odnowienia zapasów jest zawsze podawany w dniach kalendarzowych.
 • Czas zaopatrzenia – pole pozwala na wprowadzenie czasu zaopatrzenia wyrażony w dniach roboczych, wykorzystywany podczas obliczania propozycji sprzedaży.

Automatyczne zastosowanie danych w środowisku wielofirmowym

Dla klienta można zapisać dane artykułu, czyli dane dla zapasów zarządzanych przez dostawcę na potrzeby planowania klienta. Jeśli nie występują dane artykułu dla planowania klienta i wybranej organizacji, używane są dane istniejące w organizacji nadrzędnej. Wyszukiwanie w zakresie hierarchii sprzedaży odbywa się w porządku rosnącym, w oparciu o początkowo wybraną organizację i prowadzone jest do momentu spełnienia następujących warunków:

 • znalezione zostały odpowiednie dane bez znacznika usuwania
 • w hierarchii sprzedaży został osiągnięty najwyższy węzeł (organizacja) czyli aktywny klient OLTP, jednak nie ma tam żadnych odpowiednich danych. W takim przypadku wyszukiwanie nie przynosi żadnych wyników. Wyszukiwania nie można anulować ani nie można go wyświetlić.
 • ta sama organizacja odpowiedzialna za edycję, co w wybranej organizacji, nie może być wprowadzona dla wszystkich odpowiednich jednostek biznesowych w aplikacji Organizacje, aby organizacja nadrzędna mogła zostać zweryfikowana. W takim przypadku wyszukiwanie nie przynosi żadnych wyników.

Jednostki biznesowe istotne dla procesu weryfikacji to:

 • klasyfikacja artykułu sprzedaży od 1 do 5
 • klasyfikacja cen artykułu sprzedaży
 • klasyfikacja premii artykułu sprzedaży

Jeśli użytkownik należy do podrzędnej organizacji sprzedaży, wykorzystywane są również istniejące dane artykułów dla planowania klienta, funkcjonujące w ramach tej podrzędnej organizacji. Jeśli dane organizacji podrzędnej nie są odpowiednie dla organizacji użytkownika, możliwe są następujące działania:

 • oznaczenie danych organizacji nadrzędnej do usunięcia
 • wprowadzenie poprawnych dla organizacji podrzędnych danych artykułu dla planowania klienta na potrzeby organizacji użytkownika

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji związanych z organizacją znajdują się w dokumencie Artykuły. Ogólne informacje dotyczące środowiska wielofirmowego znajdują się w dokumencie Wprowadzenie: Wielofirmowość.

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje dotyczące ustawień związanych z aplikacją Artykuły i jej widokami, konfigurowanych w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Dane planowania klienta – com.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData – wykorzystywana jest przez widok Planowanie klienta aplikacji Artykuły w celu:

 • przyporządkowywania uprawnień
 • definiowania działań
 • importowania i eksportowania danych

Jednostka ta stanowi część grupy jednostek biznesowych

com.cisag.app.sales.Master1Data

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień znajdują się w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Przyporządkowanie organizacji

Aby dany użytkownik mógł korzystać z widoku Planowanie klienta aplikacji Artykuły, musi on być przyporządkowany do organizacji, która jest połączona ze strukturą organizacyjną Sprzedaż.

Funkcje specjalne

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji zależnych od organizacji znajdują się w rozdziale Środowisko wielofirmowe i jednofirmowe z uprawnieniami do treści dokumentu Artykuły. W środowisku jednofirmowym aplikacja nie posiada funkcji specjalnych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły Widok Planowanie klienta jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?