Okno płatności (Enterprise, Altum)

Elementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

 • Faktura sprzedaży
 • Faktur zaliczkowych
 • Paragon
 • Korekta
 • TAX FREE
Okno płatności
Okno płatności

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Do zapłaty – kwota wynikająca z transakcji wyświetlona w walucie systemowej
 2. Formy płatności – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
 3. Kwota do przypisania – pole automatycznie uzupełnione kwotą z pola Do zapłaty. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.
Uwaga
Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie ERP.
 • Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę kwoty do przypisania do formy płatności
 • Pozostało/Reszta – kwota wyświetlona w walucie systemowej
Uwaga
Udostępnianie oraz definiowanie form płatności odbywa się po stronie systemu ERP.
Możliwe jest przypisanie kwoty do zapłaty:

 • do formy płatności po wybraniu kafla z daną formą płatności
 • kilkukrotnie do tej samej formy płatności
 • w dostępnych walutach

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności prezentowana jest jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Prezentacja różnych walut dla tej samej formy płatności
Prezentacja różnych walut dla tej samej formy płatności
Uwaga
W przypadku kilkukrotnej zapłaty tą samą formą płatności (typu Bank, Czek lub Karta) generują się osobne płatności.
Przykład
Na stanowisku sprzedaży detalicznej klient chce zapłacić za paragon dwiema formami płatności: kartą płatniczą oraz gotówką. Kwota do zapłaty za dokument wynosi 359,96 PLN.
W oknie płatności operator zmienia kwotę do przypisania z 359,96 PLN na 309,96 PLN. Następnie wybiera formę płatności Karta. Dla pozostałej kwoty 50,00 PLN wybiera formę płatności Gotówka. Na koniec zatwierdza okno płatności.

Okno płatności z przypisanymi formami płatności Gotówka oraz Karta
Okno płatności z przypisanymi formami płatności Gotówka oraz Karta

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

 • [Wyczyść] – usuwa wszystkie dodane płatności poza dokonanymi już płatnościami kartą. Przycisk jest widoczny, jeżeli kwota została przypisana do formy płatności. Brak widoczności przycisku:
  • dotyczy form płatności typu Karta
  • dotyczy form płatności, które wymagają zewnętrznej walidacji (w integracji z Ingenico)
  • zależy od ustawienia w systemie ERP sposobu czyszczenia rozliczonych płatności dla form z zewnętrzną walidacją
 • [Faktura] – powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej faktury powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
 • [Cofnij] – usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [TAX FREE] – powoduje zatwierdzenie paragonu oraz otwarcie nowego dokumentu TAX FREE powiązanego z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na TF. Przycisk domyślnie ukryty.
 • [Reszta z bonu] – umożliwia przypisanie reszty z bonu do gotówki lub nowego bonu. Przycisk widoczny tylko w przypadku zapłaty bonem z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty.
 • [Zatwierdź]
 • [Zamknij] powoduje następujące akcje:
  • przy braku płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
  • po dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu Karta. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych płatności (przycisk [Wyczyść]).
  • po zatwierdzeniu całej płatności – w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne.
Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

 • dokument zostaje wydrukowany
 • w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat „Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”.

Jeżeli w systemie ERP jest zaznaczony parametr Automatyczne zamykanie okna płatności oraz zostały skonfigurowane formy płatności, dla których ma następować otwarcie szuflady na stanowisku POS, to:

 • przypisanie kwoty do formy płatności (zarówno do tej formy płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, jak i dla pozostałych) nie spowoduje otwarcia szuflady
 • zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, spowoduje otwarcie szuflady
 • zatwierdzenie okna, rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, nie spowoduje jego automatycznego zamknięcia. Po wybraniu przycisku [Zamknij] następuje weryfikacja, czy szuflada jest zamknięta. Jeżeli szuflada jest zamknięta, to okno płatności zostanie zamknięte. W przeciwnym wypadku okno płatności nadal pozostanie otwarte, a aplikacja wyświetli notyfikację: „Proszę zamknąć szufladę”.
Uwaga
Weryfikacja otwartej szuflady przy zamykaniu okna płatności odbywa się tylko przy integracji z Ingenico.
 • zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której nie powinna zostać otwarta szuflada, powoduje jego automatyczne zamknięcie
Uwaga
W przypadku rozliczenia dokumentu wieloma formami płatności, zachowanie mechanizmu będzie zależeć od tego, czy pośród tych form płatności co najmniej jedna wywołuje otwarcie szuflady.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu Karta powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą terminala płatniczego.

Uwaga
Po pomyślnym zrealizowaniu płatności przycisk [Wyczyść] nie jest widoczny w oknie płatności.

W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: „Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?” z dostępnymi opcjami:

 • Tak – potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
 • Nie – anuluje płatność kartą
Uwaga
W przypadku braku integracji z terminalem płatniczym, taki moduł może zostać zakomentowany w pliku konfiguracyjnym aplikacji (POS2.exe.config):

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” />

Wówczas dla płatności kartą pojawia się komunikat z pytaniem, czy płatność się powiodła.

Płatność bonem

W aplikacji można płacić bonem:

 • własnym
 • zewnętrznym
Formy płatności typu Bon
Formy płatności typu Bon

Wybranie formy płatności typu Bon powoduje otwarcie okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny.

Okno Wczytaj bon zewnętrzny
Okno Wczytaj bon zewnętrzny
Uwaga
Obsługa płatności typu Bon wymaga pracy aplikacji w trybie Online. Dla wybranych rodzajów bonów zewnętrznych z oznaczonym wymaganiem zewnętrznej walidacji, nie jest wymagana praca w trybie online.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Numer bonu – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
 2. Lista bonów – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:
  • Numer
  • Rodzaj
  • Kwota
 3. Pozostało – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów
Uwaga
Definiowanie bonów oraz generowanie bonów typu Własny odbywa się po stronie systemu ERP.
Okno zawiera następujące przyciski:

 • [Zamknij] – zamyka okno
 • [Usuń] – usuwa z listy wprowadzony bon
 • [Zatwierdź] – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu Bon
Okno Bon
Okno Bon

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] pojawi się okno Bon składające się z elementów:

 1. Numer wprowadzonego bonu
 2. Kwota – domyślnie kopiowana jest wartość z pola Pozostało, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
 3. Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę pola Kwota
 4. Pozostało – kwota analogiczna jak w przypadku okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny

W przypadku wprowadzenia numeru:

 • bonu (typu Własny) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Bon o tym numerze nie istnieje.”
 • bonu (typu Własny) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bonu].”
Okno płatności z rozliczoną kwotą przy pomocy bonów
Okno płatności z rozliczoną kwotą przy pomocy bonów
Uwaga
Nie ma możliwości wybrania bonów o typie Zewnętrzny przy zwrocie na dokumentach korekt (KIFS, KIPAR). Dla tych dokumentów zwrot płatności można zrealizować jedynie bonami o typie Własny.

Reszta z gotówki

W aplikacji możliwe jest rejestrowanie wydawanej reszty dla formy płatności typu Gotówka, w przypadku dokumentów: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KFSL, korekt ręcznych oraz dokumentów z procesu wymiany.

Uwaga
Włączenie parametru Rejestrowanie reszty odbywa się po stronie systemu ERP.
Przykład
Na stanowisku POS kwota do zapłaty za paragon wynosi 75 PLN. Klient płaci za paragon banknotem 100 PLN.

 • W przypadku wyłączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzy się automatyczne KP na kwotę 75 PLN.
 • W przypadku włączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzą się automatycznie dwa dokumenty kasowe: KP na kwotę 100 PLN oraz KW na kwotę 25 PLN.

Na wydruku dokumentu (w formacie PDF), w sekcji dotyczącej formy płatności prezentowana jest informacja o kwocie przyjętej do kasy oraz kwocie wydanej w formie reszty.

Uwaga
Reszta wydawana jest zawsze w walucie systemowej.

Reszta z bonu

W przypadku płatności bonami jednorazowymi z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty w systemie ERP, istnieje możliwość wydania reszty w postaci gotówki, bądź na kartę podarunkową.
Dla takich bonów, po zatwierdzeniu okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny pojawi się okno umożliwiające przypisanie formy płatności do kwoty prezentowanej w polu Reszta z bonu. Okno to można wywołać również z poziomu okna płatności po wybraniu przycisku [Reszta z bonu].

Reszta z bonu
Reszta z bonu

Po wybraniu:

 • przycisku [Zamknij] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności automatycznie pojawi się okno reszty z bonu.
 • formy płatności [Gotówka] zostanie ponownie wyświetlone okno płatności
 • formy płatności [Bon własny] zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru bonu, który ma zostać uzupełniony o kwotę reszty
 • opcji [Brak reszty] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności nie pojawi się już okno reszty z bonu.

Kwota reszty prezentowana jest na przycisku [Reszta z bonu].

Prezentowana reszta z bonu na przycisku w oknie płatności
Prezentowana reszta z bonu na przycisku w oknie płatności

 

Grupowanie form płatności

Uwaga
Funkcjonalność grupowania form płatności nie jest dostępna we współpracy z systemem Comarch ERP Altum.

Z poziomu systemu ERP dla form płatności danego typu można zdefiniować prefiks lub RegEx (parametry schematu numeracji). Dzięki temu formy płatności danego typu mogą być zgrupowane pod jednym kaflem (dokumentów handlowych oraz kasowo-bankowych).

Uwaga
W systemie ERP użytkownik może zdefiniować, które formy płatności danego typu mają być grupowane.

Ponieważ zgrupowane formy płatności danego typu mogą nie mieć określonego prefiksu (parametrów schematów numeracji), to w systemie ERP można zdefiniować, która forma płatności ma być ustawiana domyślnie dla danego typu.
Po wybraniu w oknie płatności zgrupowanego kafla oraz wczytaniu płatności, aplikacja zweryfikuje, która forma płatności została użyta. Następnie, jeżeli:

 • odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności jest aktywna – ta forma płatności zostanie ustawiona w oknie rozliczenia
 • odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności nie jest aktywna – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczenia oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Wybrana forma płatności jest nieaktywna. Została ustawiona domyślna forma płatności.”
 • nie istnieje odpowiadający schemat numeracji dla użytej formy płatności – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczenia

Czy ten artykuł był pomocny?