Rabat progowy na artykuł

W definicji rabatu progowego ustalane są progi dotyczące ilości kupowanych przez kontrahenta artykułów oraz wysokość rabatu dla każdego progu i dla wybranej waluty. Progi rabatu weryfikowane są po zliczeniu sumy ilości danego artykułu na wszystkich pozycjach dokumentu.

Uwaga
Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy weryfikacji warunków rabatu progowego brane są pod uwagę następujące dane:

 • zgodność waluty dokumentu z walutą wybraną na definicji rabatu progowego
 • zgodność ceny początkowej z ceną określoną na definicji rabatu progowego
 • zgodność jednostki miary pozycji dokumentu z jednostkami miary wybranymi na definicji rabatu progowego
 • czy artykuł podlega rabatowaniu
 • czy artykuł nie jest typu Skup lub Bon

Rabat progowy obliczany jest na podstawie ceny początkowej artykułu.

Jeśli na dokumencie zostanie wprowadzona zmiana:

 • ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie ilościowego rabatu progowego
 • ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie cenowego rabatu progowego, jeśli na skutek wykonanej modyfikacja zostanie zmieniona cena artykułu
 • jednostki miary artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego
 • kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli użytkownik wybierze opcję Tak dla komunikatu: „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?”
 • kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli w systemie ERP została uruchomiona opcja automatycznego przeliczania ustawień kontrahenta

Rabat progowy nie może być łączony z promocją pakietową. Ilość artykułów z naliczoną promocją pakietową nie jest brana pod uwagę przy weryfikacji warunków rabatu progowego.

W przypadku kontynuacji realizacji zaparkowanego dokumentu lub otwarcia zamówienia sprzedaży, rabaty progowe nie są ponownie przeliczane. Dopiero modyfikacja takiego dokumentu (przykładowo zmiana ilości pozycji dokumentu) wywołuje ponowne przeliczenie rabatu.

Podczas generowania dokumentów:

 • ZS → FSL, PAR → FS – rabaty progowe nie podlegają modyfikacji
 • OS → ZS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. Zmniejszenie ilości, zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie dostępnych rabatów bez wyświetlania komunikatu.
 • ZS → PAR/FS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie, wyłącznie na nią zostaną nadane aktualne rabaty. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS), zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:
  • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
  • Nie – nie zostaje wprowadzona modyfikacja na dokumencie (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji). Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającemu rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez jej przeliczenia.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS, na generowanym dokumencie zmiana ceny regularnej artykułu lub usunięcie pozycji spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami do wyboru Tak, Nie.

Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat progowy na artykuł. Przy próbie zwiększenia ilości pojawi się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat progowy:

 • 5% rabatu od dwóch sztuk artykułu
 • 10% rabatu od trzech sztuk artykułu
 • dotyczy artykułów o kodzie APA252 oraz ABA200

Na stanowisku POS na paragon zostaje zeskanowany dwa razy artykuł APA252 oraz raz artykuł ABA200. Rabat na dokumencie zostanie naliczony w następujący sposób:

 • APA252 – 5% rabat
 • APA252 – 5% rabat
 • ABA200 – rabat nienaliczony

Czy ten artykuł był pomocny?