Limity kredytowe

Limit kredytowy to funkcjonalność związana z kredytem kupieckim. Jest to relacja, w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku. Istota tej formy kredytowania polega na tym, że odbiorca nabywając od dostawcy towary lub usługi nie dokonuje zapłaty od razu, lecz po upływie określonego czasu.

Aby użytkownik miał możliwość kontroli wartości kredytu kupieckiego grupa operatorów, do której należy, musi mieć nadane uprawnienie Modyfikacja limitów kredytowych (Konfiguracja Struktura firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia).

Następnym krokiem jest zdefiniowanie limitu kredytowego na karcie kontrahenta na zakładce Limity kredytowe. Zakładka nie jest dostępna dla kontrahenta będącego jedynie dostawcą w systemie.

Zakładka limity kredytowe na karcie kontrahenta
Zakładka limity kredytowe na karcie kontrahenta

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania limitu:

 • nieograniczonego – po zaznaczeniu parametru Limit kredytowy nieograniczony kontrahent ma możliwość zaciągnięcia u dostawcy kredytu nieograniczonego kwotowo, lista limitów kredytowych zostaje wyszarzona i limity nie będą brane pod uwagę
 • na podstawie kredytu pobranego z karty innego kontrahenta – ten rodzaj kredytu pozwala na przyznanie kilku kontrahentom jednej puli kredytowej. Po zaznaczeniu parametru Limit kredytowy z karty innego kontrahenta wyszarzana zostaje sekcja dotycząca definiowania limitu, a uaktywnione zostaje pole Kontrahent, którego wybór powoduje otwarcie listy kontrahentów w celu wskazania kontrahenta.
 • Ograniczonego – w celu zdefiniowania tego typu limitu należy w sekcji Wykorzystywany limit kredytowy wybrać przycisk [Dodaj]. Po jego wybraniu na liście pojawi się nowy wiersz, w którym użytkownik powinien określić pola:
  • Od, Do – pozwala na określenie przedziału czasowego, w jakim obowiązywać ma dany limit kredytowy. Użytkownik ma możliwość wyboru daty za pomocą wbudowanego kalendarza, dostępnego pod przyciskiem strzałki.
  • Kwota limitu – pozwala na określenie wartości kredytu, jaką kontrahent może wykorzystać we wcześniej określonym przedziale czasowym
  • Waluta limitu – określa w jakiej walucie udzielany jest kredyt danemu kontrahentowi. Lista rozwijana zawiera wszystkie waluty zdefiniowane w systemie. Domyślną walutą kredytu jest waluta powiązana z kontrahentem.
  • Nieograniczona kwota – zaznaczenie parametru oznacza przyznanie kontrahentowi nieograniczonej kwoty limitu kredytowego we wcześniej zdefiniowanym okresie. W takiej sytuacji nie obowiązuje kwota wprowadzona w kolumnie Kwota limitu.

System nie ogranicza ilości limitów kredytowych. W zależności od okresu, dla którego zostały zdefiniowane limity kredytowe, przyjmują one na liście określone kolory:

 • czarny – limit z okresu przeszłego
 • jasnozielony – aktywny limit kredytowy
 • zielony – limit kredytowy obejmuje dzień dzisiejszy
 • niebieski – limit z datą początkową późniejszą niż data dzisiejsza
 • czerwony – błędnie zdefiniowany limit kredytowy

Do konfiguracji kredytu kupieckiego niezbędne jest również określenie poziomu kontroli limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentów rozchodowych (Konfiguracja Struktura firmy Firma Dokumenty Definicja wybranego typu dokumentu).

Edytując ustawienia dla takich typów dokumentów jak: FS, ZS, PAR oraz WZ operator może określić odrębny sposób kontroli dla każdego z nich. Do wyboru są trzy opcje:

 • brak kontroli – podczas zatwierdzania danego dokumentu system nie sprawdza, czy kontrahent, na którego wystawiony jest dokument, posiada wystarczający limit by pokryć powstałe zobowiązanie, po prostu udziela kredytu
 • ostrzeżenie – system poinformuje operatora o przekroczeniu limitu, gdy kontrahent nie posiada wystarczających środków na pokrycie zobowiązania
 • blokada sprzedaży – system nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu i nierozliczenie płatności za dokument, jeśli limit kredytowy kontrahenta, na którego wystawiono dokument, został przekroczony; dokument zostanie zapisany do bazy w stanie niezatwierdzonym

Obliczanie dostępnego limitu kredytowego

Nad listą ze zdefiniowanymi limitami kredytowymi jest dostępny przycisk kalkulacji, po naciśnięciu którego zostaną wyliczone wartości Kwota oraz Procentowo, informujące o wykorzystanym dotąd limicie.

Na saldo limitu kredytowego wpływają następujące wartości:

Zwiększenie salda

 • Saldo należności:
  • Nierozliczone kwoty wszystkich płatności typu Należność
  • Kwoty brutto wszystkich dokumentów WZ niezwiązanych z FS
  • Wartości zatwierdzonych zamówień sprzedaży, których realizacja się nie rozpoczęła (nie wygenerowano z nich żadnych dokumentów)
 • Saldo wpłat/wypłat:
  • Nierozliczone kwoty wszystkich operacji kasowych/bankowych typu Wpłata

Zmniejszenie salda

 • Saldo należności:
  • Nierozliczone kwoty wszystkich płatności typu Zobowiązanie
  • Kwoty brutto wszystkich dokumentów PZ niezwiązanych z FZ
  • Wartości zatwierdzonych zamówień zakupu, których realizacja się nie rozpoczęła (nie wygenerowano z nich żadnych dokumentów)
 • Saldo wpłat/wypłat:
  • Nierozliczone kwoty wszystkich operacji kasowych/bankowych typu Wypłata
Uwaga

W przypadku ujemnego salda należności/zobowiązań do wyliczenia salda limitu brana jest:

 • wartość 0
 • oraz saldo wpłat i wypłat

 

Czy ten artykuł był pomocny?