Termin płatności na koniec miesiąca – EOM

Jedną z metod na wyznaczenie terminu płatności jest formuła End of Month, czyli koniec miesiąca. Ustalenie terminu płatności w oparciu o tę metodę jest możliwe po zaznaczeniu parametru EOM na nagłówku dokumentu. Parametr jest także możliwy do zaznaczenia na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe – ustawione w tym miejscu warunki płatności przenoszone są na dokumenty handlowe w momencie wystawiania ich na danego kontrahenta.

Możliwość ustalenia terminu płatności w oparciu o EOM dostępna jest na dokumentach:

 • OS, ZS, FS (korekty automatyczne i ręczne), FSV (korekty), PAR (korekty automatyczne i ręczne)
 • FSL, KFSL
 • OZ, ZZ, FZ (korekty automatyczne i ręczne), FZV (korekty)
 • FZL KFZL
 • DN, KN
 • WZ (korekty)
 • MON, WEZ, NO
Pola Terminu płatności na dokumencie handlowym

Pola Terminu płatności w sekcji Płatność na nagłówku dokumentu handlowego składa się kolejno z czterech elementów:

 • pola z ilością dni, jaką należy dodać do daty wystawienia dokumentu w celu ustalenia terminu płatności (wartość pobierana domyślnie z pola Termin na karcie kontrahenta)
 • parametru EOM (wartość pobierana domyślnie z parametru EOM (Koniec miesiąca) na karcie kontrahenta)
 • pola z ilością dni o jaką należy skorygować termin płatności ustawiony na koniec miesiąca (wartość pobierana domyślnie z pola Koryguj o na karcie kontrahenta)
 • daty z terminem płatności

Pola związane z terminem płatności dostępne na nagłówku dokumentu, są również dostępne na formularzu płatności dla dokumentów ofert i zamówień, dla opcji Ilość dni od daty faktury. W przypadku pozostałych dokumentów, na formularzu płatności dostępne jest jedynie pole z datą dla terminu płatności, które przyjmuje taką samą wartość jak pole z datą dla terminu płatności w nagłówku dokumentu.

Uwaga
W przypadku wystawiania korekt automatycznych do dokumentów, jak i korekt ręcznych, warunki płatności również będą pobierane z karty kontrahenta.

Do momentu zatwierdzenia dokumentu ustawienia terminu płatności podlegają edycji na następujących warunkach:

 • jeśli parametr EOM jest zaznaczony, istnieje możliwość zmiany zarówno ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu, jak i ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca
 • nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu
 • można odznaczyć parametr EOM, co spowoduje wyszarzenie i wyzerowanie pola z ilością dni dla opcji Koryguj o i odszarzenie pola z datą dla terminu płatności
 • jeśli parametr EOM nie został zaznaczony, operator może go zaznaczyć i do pola Koryguj o wprowadzić ilość dni o jaką ma zostać skorygowany termin płatności wyznaczony na koniec miesiąca
 • pole z ilością dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu jest aktywne bez względu na ustawienie parametru EOM

Algorytm wyznaczania terminu płatności na dokumentach handlowo – magazynowych

 • jeśli zaznaczono parametr EOM: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola Termin + przesunięcie daty na ostatni dzień miesiąca + ilość dni z pola Koryguj o (dodatnia lub ujemna)
 • jeśli nie zaznaczono parametru EOM: Termin płatności = data wystawienia dokumentu + ilość dni z pola Termin

Jeśli parametr EOM jest zaznaczony, do momentu zatwierdzenia dokumentu istnieje możliwość zmiany:

 • ilości dni, o jaką ma zostać przesunięty termin płatności w stosunku do daty wystawienia dokumentu
 • ilości dni, o jaką ma zostać skorygowany termin płatności od ostatniego dnia miesiąca

Nie można modyfikować daty z terminem płatności – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na płatnościach tego dokumentu.

Kopiowanie dokumentów

Kopiując dokumenty, ustawienia związane z formą płatności, ilością dni oraz parametrem EOM zostaną przeniesione z dokumentu źródłowego na nowy dokument. Termin płatności na nowym dokumencie zostanie natomiast wyliczony zgodnie z ustawieniami na dokumencie – zarówno w nagłówku dokumentu, jak i na jego płatnościach.

Przenoszenie warunków płatności podczas generowania z dokumentów z zaznaczonym parametrem EOM

Oferty

GenerowanieTermin związany z EOM – nie minąłTermin związany z EOM już upłynął
OS -> ZS
OZ -> ZZ
(na płatności OS/OZ wskazany termin to: Termin płatności)
Na dokument ZS/ZZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.


Na dokument ZS/ZZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.
OS -> ZS
OZ -> ZZ
(na płatności OS/OZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)
Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.
OZ -> OSNa OS nie zostaną przeniesione warunki płatności. Po dodaniu kontrahenta na dokument parametry związane z warunkami płatności zostaną przeniesione z karty kontrahenta.

Zamówienia

GenerowanieTermin związany z EOM – nie minąłTermin związany z EOM już upłynął
ZS -> FS/PAR
ZS -> FSL -> FS
ZS -> WZ -> FS/PAR
ZZ -> FZ
ZZ -> FZL -> FZ
(na ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury)
Na dokument ZS/ZZ przeniesione zostaną wszystkie parametry związane z warunkami płatności, termin płatności zostanie wyliczony na podstawie daty wystawienia generowanego dokumentu oraz przeniesionych nagłówkowych szczegółów płatności.

ZS -> FS/PAR
ZS -> FSL -> FS
ZS -> WZ -> FS/PAR
ZZ -> FZ
ZZ -> FZL -> FZ
(na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności)
Na dokument FS/PAR/FZ przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.Na dokument FS/PAR/FZ zostaną pobrane warunki płatności z karty kontrahenta, w oparciu o nie zostanie wyliczony termin płatności.
ZS -> FSL
ZZ -> FZL
(na ZS/ZZ wskazany termin to: Termin płatności lub
Ilość dni od faktury)
Termin płatności ustalany jest zgodnie z datą wystawienia faktury zaliczkowej, a forma płatności zaczytywana jest ze źródłowego zamówienia. W przypadku, gdy na zamówieniu widnieje forma płatności . Wówczas, jako forma płatności na dokumencie faktury zaliczkowej ustawiona zostanie forma płatności określona na karcie kontrahenta, na którego wystawiony jest dokument.

Dokumenty magazynowe

GenerowanieTermin związany z EOM – nie minąłTermin związany z EOM już upłynął
FS -> WZ
PAR -> WZ
WZ -> FS
WZ -> PAR
Na generowany dokument przeniesiona zostanie data z terminem płatności, a liczba dni w polu Termin zostanie wyliczona na jej podstawie, parametr EOM jest odznaczony.
ZS -> WZ
(na płatności ZS/ZZ wskazany termin to: Ilość dni od faktury lub
Termin płatności)
Na dokument WZ przeniesiona zostanie liczba dni w polu Termin, a termin płatności zostanie wyliczony na tej podstawie.

Korekty

W przypadku generowania korekt (ręcznie lub automatycznie) w wyniku zarejestrowania innych korekt, warunki płatności dla generowanych korekt pobierane są ze źródłowej korekty. Przykładowy scenariusz, w którym w wyniku zarejestrowania jednej korekty generowana jest druga: FS WZ KIFS KIWZ lub PAR FS KIFS KIPAR.

Czy ten artykuł był pomocny?