Marża na dokumentach

Marża określa zysk/nadwyżkę uzyskiwaną ze sprzedaży towarów. Pilnowanie minimalnej marży nie dopuszcza do sprzedaży towarów i usług poniżej określonego progu wyrażonego procentowo. W systemie jest możliwość zautomatyzowania procesu kontroli marży, dzięki czemu użytkownik nie musi jej sam wyliczać podczas sprzedaży.

Aby kontrola marży odbywało się prawidłowo, należy:

 • określić parametr Sposób kalkulacji marży (System Konfiguracja Handel)
 • określić parametr Pilnowanie marży od ceny nabycia (System Konfiguracja Handel)
 • określić procentową wielkość minimalnej marży na karcie artykułu na zakładce Ogólne (Główne Artykuły)
 • zaznaczyć parametr Marża min. na karcie artykułu na zakładce Ogólne dla każdego cennika rozchodowego, dla którego system ma sprawdzać marżę

Sposób kalkulacji marży decyduje o tym, w jaki sposób wyliczana jest wartość marży oraz cena końcowa sprzedaży, a także jaki zakres wartości jest dostępny w polu Minimalna marża na karcie artykułu. W systemie istnieją następujące sposoby:

 • W stu

marża [%] = zysk / cena sprzedaży = (cena sprzedaży – koszt zakupu) / cena sprzedaży

cena sprzedaży = koszt zakupu / (1 – marża)

Opcja Od stu nie niesie za sobą ograniczeń dla pola Minimalna marża. Przy takiej konfiguracji wielkość określona w tym polu stanowi procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do ceny zakupu/nabycia (założenie: cena zakupu/nabycia = 100%).

 • Od stu

narzut [%] = cena sprzedaży / koszt zakupu – 100% = (cena sprzedaży – koszt zakupu) / koszt zakupu

cena sprzedaży = narzut * koszt zakupu + koszt zakupu

W przypadku opcji W stu dopuszczalny zakres wartości dla pola Minimalna marża to przedział 0 – 100. Przy takiej konfiguracji zdefiniowana w tym polu wielkość określa procentowy stosunek zysku (różnica między końcową ceną sprzedaży i ceną zakupu/nabycia) do końcowej ceny sprzedaży (założenie: cena sprzedaży = 100%).

Jeśli użytkownik ręcznie zmieni cenę końcową pozycji na wartość niezgodną z założeniami marży minimalnej, to podczas próby zapisu:

 • obok wartości pozycji pojawi się czerwony wykrzyknik sygnalizujący błąd
 • użytkownik zostanie poinformowany, jaka powinna być minimalna wartość sprzedaży danego artykułu, aby została osiągnięta minimalna marża
 • na dokumentach korygujących system uniemożliwi skorygowanie wartości artykułu, aby marża była niższa od minimalnej marży

Marża minimalna jest kalkulowana tylko, jeśli na dokument pobrano zasoby. W przypadku ZS bez zasobów oraz FS i PAR na braki, system nie kontroluje minimalnej marży, gdyż nie jest znany koszt zakupu.

Kontrola marży minimalnej przy generowaniu dokumentów

Na definicji dokumentu OS/ZS (Struktura firmy edycja wybranego centrum/firmy Dokumenty OS/ZS) dodany został parametr Kontrola marży minimalnej przy generowaniu dokumentów. Jest on domyślnie odznaczony zarówno podczas konwersji, jak i podczas kreowania nowej bazy. W zależności od tego, czy parametr jest:

 • zaznaczony – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS sprawdza, czy zostały spełnione warunki marży minimalnej, jeśli nie, to cena może być modyfikowana w stosunku do ceny na dokumencie źródłowym o marżę minimalną
 • odznaczony – system podczas generowania z dokumentu ZS dokumentów FS/WZ/PAR lub podczas generowania z OS dokumentu ZS nie sprawdza, czy warunki marży minimalnej zostały spełnione. Wartości są przenoszone z dokumentu źródłowego.

Czy ten artykuł był pomocny?