Comarch POS Agent

Informacje podstawowe

Usługa (POS Agent) dostarcza aktualne informacje o stanach magazynowych na każdym stanowisku , podczas wystawiania dokumentów. Informacje te prezentowane są z uwzględnieniem poszczególnych magazynów. Wszystkie procesy w magazynie będą mogły zachodzić w trybie offline z centralą, dzięki czemu korzystanie z tej usługi zapewni pełną autonomię sklepu, poprzez zagwarantowanie, że stan magazynowy jest zawsze aktualny.

W trybie pracy offline z centralą, do komunikacji z usługą POS Agent wykorzystywany jest broker wiadomości Comarch POS Agent Broker. Komponent ten agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta w danym sklepie.

Usługa POS Agent to miejsce, w którym przechowywane będą wszystkie niezbędne informacje dla stanowiska POS m.in.:

 • zaparkowane dokumenty
 • statystyka licznika bramek
 • stany magazynowe wraz z rezerwacjami

Zasada działania

Usługa POS Agent działa jako samodzielna usługa z własną bazą danych na tym samym komputerze co baza Comarch POS lub osobnym.

Przed zatwierdzeniem dokumentów POS Agent weryfikuje poprawność stanów magazynowych na dokumentach:

 • handlowych:
  • Paragony (PAR) oraz ich korekty ilościowe i ręczne
  • Faktury sprzedaży (FS) oraz ich korekty ilościowe i ręczne
  • Zamówienia sprzedaży (ZS)
 • magazynowych:
  • Przesunięcia międzymagazynowe (MM-/MM+)
  • Przychody oraz rozchody wewnętrzne (PW/RW) oraz ich korekty ilościowe
  • Przyjęcia oraz wydania zewnętrzne (PZ/WZ) oraz ich korekty ręczne

Instalacja i konfiguracja

Instalacja usługi Comarch POS Agent odbywa się przy pomocy narzędzia Comarch ERP Auto Update.

Uwaga
Wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Auto Update 2020.0.

Po uruchomieniu Comarch ERP Auto Update należy wykonać następujące czynności:

 • Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail.
  Dodanie produktu Comarch Retail
 • Dla produktu Comarch POS dodać komponent Comarch POS Agent.
Dodanie komponentu Comarch POS Agent
 • Skonfigurować komponent Comarch POS Agent. Okno konfiguracji otwierane jest poprzez zaznaczenie komponentu oraz wybranie z menu przycisku [Konfiguracja]. W oknie należy wskazać dane do połączenia z serwerem Microsoft SQL Server Management Studio, na którym zostanie zainstalowana baza POS Agent.
  Konfiguracja połączenia z serwererm SQL dla POS Agent
  • Nazwa serwera – nazwa serwera wraz z instancją, na którym zostanie zainstalowana baza danych
  • Nazwa bazy danych – domyślnie podpowiada się BOSDB_[kod_profilu]
  • Dane do logowaniaLogin, Hasło

Przycisk [Test połączenia] umożliwia sprawdzenie nawiązania połączenia ze wskazanym serwerem.

 • Następnie należy zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji komponentu przez wybranie odpowiednio przycisków [Zapisz] i [Zamknij].

Konfiguracja

 • Należy skonfigurować w systemie ERP stanowisko POS Agent. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w dokumentacji systemu ERP w artykułach dotyczących dodawania i konfiguracji nowego stanowiska POS.
 • W kolejnym kroku należy otworzyć katalog instalacyjny POS Agent i uruchomić aplikację PosAgentConfigurator.exe.
 • Pojawi się błąd informujący o tym, że usługa jest odinstalowana:

 

Błąd dotyczący odinstalowanej usługi
 • Po naciśnięciu przycisku [OK] otwiera się okno konfiguratora:
Konfigurator POS Agent
 • W aplikacji należy podać:
  • Adres IP usługi POS Agent – adres IP komputera, na którym została zainstalowana usługa POS Agent
  • Port usługi POS Agent – domyślnym portem jest 8098
  • Adres serwera OMS – domyślnym adresem jest http://localhost:8099/DataService/
  • Kod POS Agenta – kod POS Agent wprowadzony w systemie ERP
  • GUID – wartość nadawana automatycznie
 • Usługę instaluje się za pomocą przycisku [Instaluj]. Poprawność wcześniej wprowadzony danych można zweryfikować za pomocą przycisku [Weryfikuj]. Natomiast przycisk [Rejestruj] służy do rejestracji usługi POS Agent.
 • W celu weryfikacji czy proces zakończył się poprawnie, należy przejść na zakładkę POS Agent w Comarch ERP Altum i sprawdzić, czy zaktualizowane zostały wpisy w polach: Host, Port i GUID.

W aplikacji POS, po instalacji usługi, dostępna jest ikona której kolor informuje o stanie połączenia z usługami:

 • Zielony – wszystkie usługi są włączone

 • Żółty – jedna z usług jest wyłączona

 • Czerwony – wszystkie usługi są wyłączone

Uwaga
Każde stanowisko POS i mPOS w sklepie powinna nawiązać połączenie ale tylko z POS Agent w przypadku potwierdzenia dowolnego dokumentu magazynowego. Jednak jedynie połączenie z centralą zapewnia, że dokument magazynowy zawiera poprawną – dostępną ilość i będzie prawidłowo przetwarzany.

Dodatkowo pod ikoną dostępny jest również przycisk [Ustawienia usług], który otwiera okno konfiguracji usług aplikacji Comarch POS, dostępny również z menu głównego pod kaflem Konfiguracja.

Okno Konfiguracja usług aplikacji Comarch POS

Czy ten artykuł był pomocny?