Kontrola jakości

Informacje ogólne

W systemie Comarch ERP XL istnieje funkcjonalność pozwalająca na rejestrowanie kontroli jakości dla produktów lub materiałów znajdujących się na zleceniach produkcyjnych.

Funkcjonalność ta pozwala m. in. na:

 • Definiowanie w systemie parametrów kontroli jakości,
 • Tworzenie wzorców kontroli jakości jako grup wybranych parametrów KJ,
 • Przypisanie wybranych parametrów kontroli jakości do materiałów/wyrobów w technologii,
 • Zarejestrowanie, w ramach dokumentu PKJ (Protokołu kontroli jakości), kontroli jakości dla materiałów lub wyrobów na zleceniu produkcyjnym, na podstawie określonych parametrów KJ i zapisanie odpowiednich wyników kontroli.

W wersji 2021.0, do istniejącej już obsługi kontroli jakości w produkcji, dodano możliwość rejestrowanie kontroli jakości w logistyce. Biuletyn ten został podzielony na dwie części. Pierwsza opisuje funkcjonalność kontroli jakości w produkcji, druga zaś przedstawi wyłącznie zmiany wprowadzone do systemu w ramach udostępnienia kontroli jakości w logistyce.

 

Kontrola jakości w produkcji

Parametry kontroli jakości

Parametr kontroli jakości określa normy, wg których sprawdzana będzie zgodność wyrobu lub materiału podczas wykonywania kontroli jakości. Nowe parametry można dodawać w systemie z poziomu:

 • Listy parametrów kontroli jakości,
 • Wzorca kontroli jakości,
 • Materiału w technologii, zakładki [KJ],
 • Protokołu kontroli jakości.

Dodanie nowego parametru z innego poziomu niż Lista parametrów kontroli jakości spowoduje, że parametr ten zostanie uwzględniony także na liście parametrów kontroli jakości.

W oknie nowego parametru na zakładce [Ogólne], dostępne są następujące informacje:

Parametr kontroli jakości
Parametr kontroli jakości

 • Kod– w polu podajemy kod parametru. Pole jest wymagane do uzupełnienia
 • Nazwa– w polu definiujemy nazwę parametru
 • Jednostka– w polu wskazujemy jednostkę dla norm parametru. Można w tym polu wybrać jednostkę, spośród listy jednostek miar, zdefiniowanych w konfiguracji systemu lub wpisać inną dowolną jednostkę, która zostanie dopisana do ogólnej listy jednostek w systemie.
 • Opis– w polu można umieścić dodatkowy opis, dotyczący parametru
 • Format danych– w obszarze wybieramy typ parametru (więcej w rozdziale 3.1.1.1), oraz wskazujemy odpowiedni format dla norm
 • Norma– w obszarze definiujemy normy dla parametru kontroli jakości. W zależności od typu parametru, normy będą miały inną postać.
 • Utworzył– w polu prezentowana jest informacja, kto utworzył dany parametr oraz data utworzenia
 • Modyfikował– w polu prezentowana jest informacja, kto ostatnio zmodyfikował dany parametr oraz data modyfikacji
 • URL– w polu można podać adres URL

Do parametru można przypisywać atrybuty, a także załączniki, odpowiednio w ramach zakładek [Atrybuty] i [Załączniki].

Uwaga
Uwaga: Załączniki i atrybuty przypisane do parametrów KJ, dodanych do materiału w technologii, będą odpowiednio kopiowane na odpowiadające im parametry, dodawane automatycznie do dokumentu PKJ, wystawianego z poziomu danego wyrobu lub materiału, znajdującego się na dokumencie ZP.

Możliwe jest zdefiniowanie trzech typów parametrów kontroli jakości:

 • Lista – umożliwia definiowanie w ramach parametru listy norm – wartości, jakie dany parametr może przyjąć – zarówno zgodnych, jak i niezgodnych.

W obszarze: Norma definiujemy listę wartości oraz zaznaczamy, która z wartości jest zgodna. Można także określić, która z wartości ma być domyślnie prezentowana na liście parametrów dla danego parametru. Jeśli nie zaznaczymy, która z wartości ma być domyślna, wówczas na liście parametrów prezentowana będzie pierwsza wartość.

Dodatkowo, jeśli w oknie danego parametru nie będzie zaznaczona opcja: Lista zamknięta, wówczas podczas wykonywania KJ będzie można dla danego parametru podać wynik inny niż te, które zostały zdefiniowane na liście norm dla tego parametru. Jeśli natomiast parametr: Lista zamknięta będzie zaznaczony, wówczas wynikiem KJ dla danego parametru będzie mogła być jedynie wartość znajdująca się na liście norm.

 • Zakres– umożliwia zdefiniowanie normy w postaci zakresu liczbowego lub zakresu dat, w zależności od wybranego formatu. Wartości graniczne będą traktowane jako zgodne z normą.
 • Flaga – umożliwia definiowanie parametru, dla którego normą jest odpowiedź: „Tak” lub „Nie”

 

Lista parametrów kontroli jakości

Na liście parametrów kontroli jakości widoczne będą wszystkie parametry KJ zdefiniowane przez Użytkownika, na potrzeby rejestrowania kontroli jakości w systemie.

Listę można otworzyć za pomocą opcji: Parametry KJ znajdującej się w menu na zakładce [Kontrola jakości]

Lista parametrów kontroli jakości
Lista parametrów kontroli jakości

Z poziomu listy można dodawać, modyfikować lub usuwać parametry, przy czym usuwać można tylko te parametry, których nie dodano do wzorca, technologii lub protokołu kontroli jakości.

Za pomocą przycisków:

 •  Dodaj – otwierane jest okno nowego parametru
 •  Zmień – otwierane jest okno zaznaczonego na liście parametru, w trybie do edycji.

Niektóre modyfikacje wykonane na parametrach znajdujących się na liście, zostaną także uwzględnione we wszystkich miejscach w systemie, w których dany parametr został użyty (tzn. w technologii, we wzorcu, na PKJ ). Ww. aktualizacja obejmuje:

 • Zmianę kodu parametru
 • Zmianę nazwy parametru
 • Zmianę wartości parametru: Archiwalny
 • Zmianę wartości parametru: Lista zamknięta

Pozostałe dane nie będą aktualizowane w kontekście obiektów, do których już przypisano dany parametr. Jeśli przykładowo, na liście parametrów zmienione zostaną obowiązujące dla danego parametru normy, wówczas zmiana ta będzie widoczna tylko na parametrze znajdującym się na liście i zostanie uwzględniona w kontekście obiektów, do których przypisywany będzie parametr tylko w momencie jego przypisywania. Na wzorcu, materiale w technologii, czy dokumencie PKJ, na których już występuje dany parametr, zmiana nie zostanie ujęta, chyba że parametr zostanie ponownie przypisany do danego obiektu.

 • Usuń – usuwane są wskazane na liście parametry. Usunięcie parametru będzie możliwe tylko, gdy nie został on dodany do wzorca, materiału w technologii lub do dokumentu PKJ.

Elementy prezentowane na liście można zawężać, poprzez stosowanie dostępnych filtrów:

 • Ogólny filtr z konstruktorem– pozwala na dowolne zawężanie prezentowanych na liście parametrów
 • Filtr: Archiwalne– pozwala na wyświetlenie na liście także archiwalnych parametrów
 • Typ– pozwala na zawężenie listy do parametrów wybranego typu

Dodatkowo z poziomu listy parametrów za pomocą metody Edit in Place można zmieniać normy określone dla parametrów.

 

Wzorce kontroli jakości

Parametry KJ zdefiniowane na liście parametrów, można grupować w ramach wzorców kontroli jakości.

Listę wzorców kontroli jakości można uruchomić za pomocą opcji: Wzorce KJ znajdującej się w menu, na zakładce [Kontrola jakości]:

Lista wzorców KJ
Lista wzorców KJ

Nowy wzorzec KJ można dodać:

 • z poziomu listy wzorców KJ,
 • z poziomu menu, z zakładki [Kontrola jakości], za pomocą opcji Dodaj wzorzec
Wzorzec KJ
Wzorzec KJ

Na wzorcu KJ na zakładce [Ogólne] dostępne są następujące dane:

 • Kod – w polu określamy kod wzorca. Pole jest wymagane do uzupełnienia,
 • Nazwa– w polu określamy nazwę wzorca,
 • Utworzył– informacja o operatorze, który utworzył dany wzorzec oraz o dacie utworzenia,
 • Modyfikował– informacja, kto ostatnio modyfikował dany wzorzec oraz data modyfikacji,
 • Archiwalny– za pomocą parametru można oznaczyć dany wzorzec jako archiwalny, co będzie oznaczało, że z takiego wzorca nie będzie można przypisywać parametrów do materiałów w technologii, czy też do dokumentów PKJ.
 • Obszar: Parametry– w obszarze można dodawać, usuwać, edytować parametry KJ, a także odpowiednio je filtrować.
 • Opcja dla przycisku Dodaj: Dodaj parametr / Dodaj z listy parametrów otwiera okno nowego parametru w trybie do edycji. Dodanie nowego parametru z poziomu wzorca będzie równoznaczne z dodaniem go na listę parametrów KJ oraz przypisaniem go do danego wzorca.
 • Opcja dla przycisku Dodaj: Dodaj z listy parametrów / Dodaj z listy parametrów otwiera listę parametrów w trybie do wyboru- zaznaczone na liście parametry, po naciśnięciu opcji: Wybierz, będą dodawane do wzorca
 • Przycisk:  Zmień podnosi w trybie od edycji okno danego parametru. Wykonane z tego poziomu zmiany będą widoczne tylko w kontekście danego wzorca.
 • Opcja:  Usuń – usuwa z danego wzorca zaznaczone parametry
 • Standardowy filtr pozwala na dowolne filtrowanie dodanych do wzorca parametrów
 • Filtr: Archiwalne– pozwala na wyświetlenie dodatkowo archiwalnych parametrów wzorca, lub na ich ukrycie.
 • URL– w polu można podać adres url
 • Opis– w polu można wprowadzić dodatkowy opis dla wzorca

Z poziomu wzorca KJ, z zakładki [Towary], za pomocą opcji: można przypisać towary do wzorca. Samo przypisanie towarów do wzorca jest tylko informacyjne – nie będzie powodowało ograniczeń podczas rejestrowania KJ dla danego wyrobu/materiału w systemie.

Oznaczenie, dla których towarów dany wzorzec jest domyślny
Oznaczenie, dla których towarów dany wzorzec jest domyślny

Za pomocą przycisku: Oznacz jako domyślny dla towaru można zaznaczyć, że dany wzorzec KJ jest wzorcem domyślnym dla wybranych towarów, co będzie później skutkowało tym, że podczas wiązania takiego towaru z kartą materiału w technologii, będzie on automatycznie w niej oznaczany jako materiał/wyrób, który podlega KJ i przypisane zostaną do niego parametry KJ z wzorca domyślnego.

Za pomocą przycisku Odepnij towar od wzorca można odpiąć dany towar od wzorca.

Przypisywanie towarów do wzorca lub ich odpinanie od wzorca, a także oznaczanie wzorców, jako domyślne będzie także widoczne i możliwe do wykonania z poziomu karty/grupy towarowej.

 

Przypisywanie wzorców KJ do grup towarowych i towarów

Wzorce KJ można przypisywać do grup towarowych, tzn. do wszystkich towarów w danej grupie lub do wybranych kart towarowych. Operacja przypisania wzorca KJ do karty towaru będzie tożsama z przypisaniem towaru do wzorca KJ.

Na wzorcu towarowym oraz na karcie towaru udostępniono nową zakładkę [KJ], z poziomu której można przypisywać wzorce KJ do towarów.

Na wzorcu oraz na karcie towaru, na zakładce [KJ] obsłużono następujące opcje:

Przypisz wzorzec KJ – za pomocą opcji otwierana będzie lista wzorców KJ, z której można wybrać i przypisać wzorce do grupy towarowej. Przypisanie wzorca do grupy będzie oznaczało przypisanie go do wszystkich kart towarowych należących do tej grupy.

Odepnij wzorzec KJ – za pomocą opcji będzie można odpiąć wzorzec od grupy towarowej lub od karty towaru.

Zmień – za pomocą opcji będzie można otworzyć dany wzorzec KJ w trybie do edycji/podglądu.

Oznacz wzorzec jako domyślny dla towaru>/<Oznacz wzorzec jako domyślny dla towarów z tej grupyza pomocą opcji wybrany wzorzec zostanie oznaczony jako domyślny dla towarów.

 

Przypisywanie parametrów KJ do wyrobów lub materiałów w technologii

W oknie: Materiał w technologii, po zaznaczeniu nowego parametru Podlega KJ pojawi się zakładka [KJ], na której będzie można zdefiniować wstępny schemat kontroli jakości dla wyrobu lub materiału.

Parametr: Podlega KJ i zakładka: KJ widoczna po zaznaczeniu ww. parametru

Jeśli karta towarowa wyrobu lub materiału ma przypisany wzorzec domyślny, wówczas podczas wybierania tej karty w oknie: Materiał w technologii, automatycznie zaznaczany będzie parametr: Podlega KJ, a na zakładce [KJ] w obszarze: Parametry dodane zostaną wszystkie parametry zdefiniowane na danym wzorcu domyślnym.

Automatyczne przenoszenie parametrów z wzorca domyślnego na materiał w technologii podczas przypisywania karty towaru do materiału w technologii

W oknie Materiał w technologii, na zakładce [KJ], za pomocą opcji znajdujących się w pop-up menu obok plusa można przypisać parametry z wybranego wzorca lub z listy parametrów, lub też zdefiniować nowy parametr.

Dodatkowo, wyłącznie w przypadku wyrobów w obszarze: Niezgodne oznacz jako można wskazać, z jaką kartą towaru ma być powiązany ewentualny wyrób niezgodny i na jaki magazyn powinien być przyjęty, a także określić, czy ma on być produktem ubocznym. Domyślnie pola będą wypełniane kodem danego produktu i magazynem ustawionym dla tego produktu w oknie Materiał w technologii na zakładce [Ogólne]. Dane z obszaru: Niezgodne oznacz jako będą domyślnie przenoszone na dokument PKJ, dodawany z poziomu danego wyrobu na ZP.

W oknie Materiał w technologii, na zakładce [KJ], udostępniono opcję: Utwórz wzorzec na podstawie parametrów, za pomocą której można utworzyć nowy wzorzec KJ, na którym automatycznie dodane zostaną parametry KJ, jakie określono na materiale w technologii.

 

Oznaczanie operacji jako kontroli jakości

W oknie Operacja w technologii, udostępniono nowy parametr: Kontrola jakości. Zaznaczenie parametru spowoduje, że dana operacja będzie na dokumencie ZP wyróżniana dodatkowym znacznikiem „KJ”. Oznaczenie to jest wyłącznie informacyjne – nie będzie powodowało ograniczeń związanych z możliwością rejestrowania kontroli jakości dla wyrobów/materiałów.

Na harmonogramie operacji dodano nowy filtr Kontrole jakości, po zaznaczeniu którego na liście prezentowane będą tylko te operacie, które oznaczono jako kontrole jakości.

Listę operacji, które zostały oznaczone jako kontrole jakości, można także otworzyć, za pomocą nowej opcji: Operacje KJ, dostępnej w menu na zakładce [Kontrola jakości].

 

Protokół kontroli jakości

Protokół kontroli jakości (PKJ) to dokument, za pomocą którego można zarejestrować w systemie wykonanie kontroli jakości dla wyrobów lub materiałów, znajdujących się na zleceniach produkcyjnych. Dokument PKJ posiada osobną definicję.

Protokół kontroli jakości można dodawać w systemie:

 • z poziomu wyrobu lub materiału znajdującego się na realizacji operacji
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ, znajdującej się na zakładce [Procesy] na ZP
 • z poziomu zakładki [KJ] znajdującej się na ZP
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ znajdującej się w menu
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ, znajdującej się na zakładce [Materiały] na Harmonogramie operacji
 • z poziomu listy PKJ.

Protokół kontroli jakości może przyjmować dwa stany: Niepotwierdzony i Potwierdzony.

Rejestracja kontroli jakości odbywa się na niepotwierdzonym dokumencie PKJ. Po potwierdzeniu dokumentu nie można na nim wykonywać zmian poza standardowym dodawaniem atrybutów i załączników. Proces potwierdzania dokumentu jest jednak odwracalny. W przypadku gdy zachodzi potrzeba dodania/zmiany informacji na dokumencie PKJ, który został już potwierdzony, można taki dokument otworzyć za pomocą odpowiedniej funkcji.

Protokół kontroli jakości, zakładka Ogólne
Protokół kontroli jakości, zakładka Ogólne

Na zakładce [Ogólne], na dokumencie PKJ, znajdują się następujące informacje:

 • Obszar KJ– wybieramy czy protokół ma dotyczyć produkcji, czy logistyki. Logistyczny PKJ jest opisany w rozdziale Kontrola jakości w logistyce.
 • Wyrób/Materiał– w polu wskazujemy wyrób lub materiał, którego dotyczy kontrola jakości rejestrowana na danym dokumencie PKJ. Pole jest automatycznie wypełniane, gdy dokument PKJ dodawany jest bezpośrednio z poziomu wyrobu/materiału znajdującego się na realizacji operacji. Za pomocą przycisku Wyrób/Materiał można przypisać do PKJ materiał lub wyrób znajdujący się na realizacji operacji, na ZP.
 • Operacja– w polu wskazujemy operację znajdującą się na ZP, w ramach której wytwarzany jest wyrób podlegający kontroli jakości (lub pobierany jest materiał, podlegający kontroli jakości). Pole wypełniane jest automatycznie w momencie, gdy uzupełniane jest pole Wyrób. Za pomocą przycisku Operacja można przypisać do PKJ operację z ZP.
 • Dokument- w polu wskazujemy dokument ZP lub HPR, w ramach którego wytwarzany jest wyrób podlegający kontroli jakości (lub pobierany jest materiał podlegający kontroli jakości). Pole wypełniane jest automatycznie, gdy uzupełniane jest pole Wyrób lub Operacja
 • Status protokołu– w polu można wskazać dodatkowy status dla protokołu związany np. z danym etapem realizacji kontroli jakości. Wartości dla pola są definiowane przez Użytkownika w ramach nowego słownika kategorii Statusy PKJ
 • Ilość razem– w polu można określić ogólną ilość wyrobu/materiału, jaka podlega kontroli. W sytuacji, gdy dokument PKJ dodawany jest bezpośrednio z poziomu wyrobu/materiału znajdującego się na realizacji operacji, wówczas pole jest domyślnie wypełniane ilością tego wyrobu/materiału określoną na ZP. Jeśli natomiast PKJ dodawany jest osobno, bez powiązania z zasobem na ZP, wówczas pole wypełniane jest ilością 0. Ilość określoną w polu można zmieniać do momentu potwierdzenia dokumentu PKJ. Ilość razem nie może być mniejsza od sumy ilości Zgodnych i Niezgodnych.
 • Zgodnych– w polu można określić ilość wyrobów/materiałów zgodnych wg KJ. Domyślnie pole wypełniane jest ilością 0.
 • Niezgodnych– w polu można określić ilość wyrobów/materiałów niezgodnych wg KJ. Domyślnie pole wypełniane jest ilością 0.
 • Wynik KJ– w polu można zapisać ogólny wynik kontroli jakości. Wartości dla pola są definiowane przez Użytkownika w ramach nowego słownika kategorii Wynik KJ.

Jeśli PKJ dodawany jest dla wyrobu, który podlega KJ, wówczas pola Produkt oraz Magazyn wypełniane są domyślnie wartościami określonymi w analogicznych polach w oknie: Materiał w technologii na zakładce [KJ]. Dodatkowo, poprzez zaznaczenie parametru Uboczny można określić czy wyrób niezgodny ma być produktem ubocznym. Obok pola Magazyn, znajduje się funkcja: Podziel zasób na zgodny i niezgodny, której uruchomienie spowoduje, że na realizacji operacji ilość wyrobu, dla którego wykonywana jest kontrola jakości, zostanie zmieniona na taką, jaką określono w polu Zgodnych, oraz dodatkowo dodana zostanie pozycja do danej realizacji operacji na wyrób niezgodny, w ilości określonej w polu: Niezgodnych. Dodany automatycznie produkt niezgodny zostanie powiązany z kartą towaru, którą wskazano w polu Produkt.

Uwaga
Uwaga: Zmiana ilości wyrobu znajdującego się na realizacji operacji za pomocą funkcji: Podziel zasób na zgodny i niezgodny, będzie możliwa tylko w takim zakresie, w jakim będą na to pozwalały warunki systemowe. Przykładowo, jeśli dany wyrób będzie w całości związany z innym zasobem, wówczas zmiana ilości nie będzie możliwa.

 • Przyczyna odrzucenia– w polu można wskazać przyczynę odrzucenia, dla wyrobu niezgodnego. Pole jest widoczne tylko, gdy dokument PKJ powiązany jest z wyrobem znajdującym się na zleceniu. Wartości, które będzie można wskazać w polu, należy zdefiniować w nowym słowniku kategorii Przyczyny odrzucenia.
 • obszar: Parametry KJ– w obszarze znajdują się parametry, wg których przeprowadzona ma być kontrola jakości, a także wyniki kontroli jakości dla poszczególnych parametrów.

Jeśli dokument PKJ będzie dodawany z poziomu wyrobu/materiału, znajdującego się na ZP i dla tego materiału/wyrobu określono w technologii parametry KJ, wówczas te parametry zostaną domyślnie przepisane na dokument PKJ. W przeciwnym przypadku parametry, wg których ma być prowadzona kontrola jakości należy dodać ręcznie na dokument PKJ.

Za pomocą opcji: Podaj wynik KJ kontekstowo dla danego parametru otwierane będzie okno, w którym można podać wynik kontroli. Formatka Wynik kontroli jakości będzie miało różną postać, w zależności od typu parametru.

Wynik kontroli jakości można również podać z poziomu okna danego elementu (parametru) PKJ.

Dodatkowo w ramach kolumny/pola Dla ilości dla danego parametru można podać, dla jakiej ilości materiału/wyrobu wystąpił dany wynik KJ.

Na zakładce [Nagłówek] na dokumencie PKJ prezentowane są informacje dotyczące numeru dokumentu, właściciela, operatora, który utworzył, modyfikował i zatwierdził dokument, opisu i URL.

Wszystkie zmiany wykonywane na dokumencie PKJ są rejestrowane w ramach zakładki [Historia zmian]. Na tej zakładce mamy informacje o tym, który operator wykonał daną modyfikację i kiedy ją wykonał.

Zakładki [Atrybuty] oraz [Załączniki] na dokumencie PKJ, obsłużono analogicznie jak dla innych obiektów w systemie.

Listę wszystkich dokumentów PKJ, wystawionych w systemie, można otworzyć, za pomocą opcji Protokoły KJ, znajdującej się w menu.

Na liście: Protokoły kontroli jakości obsłużono:

 • Ogólny filtr z konstruktorem,
 • Filtr Właściciel,
 • Stan– za pomocą filtra można prezentować na liście dokumenty PKJ w zależności od ich stanu: Potwierdzone, Niepotwierdzone lub <Wszystkie>,
 • Status– umożliwia filtrowanie dokumentów wg ich statusu,
 •  Dodaj – opcja umożliwia dodawanie nowych dokumentów PKJ,
 •  Zmieńopcja umożliwia edycję/podgląd wskazanego na liście dokumentu PKJ,
 •  Usuńopcja umożliwia usunięcie dokumentu PKJ. Usunąć można tylko niepotwierdzony dokument PKJ i tylko taki, na podstawie którego nie został wygenerowany automatycznie wyrób niezgodny.

Lista dokumentów PKJ przypisanych do konkretnego zlecenia produkcyjnego znajduje się na zakładce [KJ] na tym dokumencie.

Na dokumencie PKJ dodawanym z poziomu dokumentu ZP automatycznie będzie wypełniane powiązane ze zleceniem.

Automatyczne wiązanie dokumentu PKJ z ZP podczas dodawania PKJ z poziomu dokumentu ZP
Automatyczne wiązanie dokumentu PKJ z ZP podczas dodawania PKJ z poziomu dokumentu ZP

Lista dokumentów PKJ przypisanych do konkretnego wyrobu lub materiału znajdującego się na zleceniu produkcyjnym widoczna jest na zakładce [KJ] w oknie Edycja Produktu/Edycja Surowca.

Na dokumencie PKJ dodawanym z poziomu materiału/wyrobu znajdującego się na ZP automatycznie będzie wypełniane powiązane ze zleceniem, operacją i danym zasobem.

Kontrola jakości w logistyce

W wersji 2021.0 dodano możliwość obsługi kontroli jakości dla obiektów logistycznych. Poniżej opisano najważniejsze funkcje udostępnione w ramach tego rozszerzenia funkcjonalności.

Kontrola Jakości w module sprzedaż

Dostęp do zakładki [Kontrola jakości], możemy również uzyskać z modułu Sprzedaż. Opcje dostępne na tej zakładce, będą identyczne, jak te na zakładce dostępnej z modułu Produkcja, czyli:

 • lista wzorców kontroli jakości,
 • możliwość dodania wzorca KJ,
 • lista parametrów kontroli jakości,
 • lista protokołów kontroli jakości,
 • możliwość dodania PKJ.
Dostęp do kontroli jakości z modułu sprzedaż
Dostęp do kontroli jakości z modułu sprzedaż

Logistyczny protokół kontroli jakości

Lista PKJ

Ze względu na to, że lista protokołów kontroli jakości może zawierać zarówno PKJ produkcyjne, jak i logistyczne na raz, zdecydowano nie udostępniać osobnej listy z różnymi kolumnami dla obu typów protokołów. Dlatego też, standardowo, nawet jeśli użytkownik korzysta wyłącznie z PKJ produkcyjnych, lista będzie posiadała kolumny typowo logistyczne t.j. Kontrahent, Towar.

W celu wyświetlenia wyłącznie jednego typu protokołów kontroli jakości, w dolnej części okna udostępniono filtr, umożliwiający wyświetlanie:

 • Obu typów dokumentów PKJ,
 • Wyłącznie PKJ produkcyjnych,
 • Wyłącznie PKJ logistycznych.
Obszar KJ
Obszar KJ

Generowanie logistycznego PKJ

Protokół kontroli jakości logistyczny możemy dodać w systemie:

 • z poziomu listy PKJ,
 • za pomocą opcji Dodaj PKJ znajdującej się w menu,
 • ze wskazanego/zaznaczonych dokumentów handlowych (FZ, FRR, PZ, PZI, PKA, PW, FS, FW, WZ, FSE, WZE, PA, WKA, RW),
  Uwaga
  Jeśli PKJ zostanie wygenerowany z jednego dokumentu, wówczas pojawi się lista elementów do wyboru i system wygeneruje protokół dla wskazanych elementów.
  Jeśli zaś PKJ zostanie stworzone dla wielu dokumentów, okno to się nie pojawi i system sam wybierze elementy, dla których ma powstać PKJ. Wybierze te pozycje towarowe, które mają przypisany domyślny wzorzec kontroli jakości i doda ustalone na nim parametry KJ.
 • ze zlecenia produkcyjnego, do powiązanego RW / PW,
 • z poziomu formatki surowca / produktu, na zakładce [Związane] po zaznaczeniu RW / PW,
 • z poziomu karty towaru, na zakładce [Zasoby] / [Wg dokumentów], lub po podniesieniu danej pozycji,
 • z poziomu karty towaru, na zakładce [Kontrola jakości] / [Protokoły KJ],
 • automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu przychodu FZ / FRR / PZ / PZI / PW / PKA, po zaznaczeniu odpowiedniego parametru na definicji tych dokumentów (zakładka [Inne], Generowanie dokumentu PKJ),
Uwaga
W tym przypadku, generowanie PKJ odbędzie się dla tych elementów zatwierdzanego dokumentu, które dotyczą towarów z przypisanym domyślnym wzorcem kontroli jakości. Pozycje bez takiego wzorca zostaną pominięte. System utworzy więc tyle dokumentów PKJ, dla ilu towarów z tegoż dokumentu taki wzorzec przypisano.
Automatyczne generowanie dokumentu PKJ z FZ
Automatyczne generowanie dokumentu PKJ z FZ

 

Uwaga
W związku z tym, że ewentualna kontrola jakości w sprzedaży odbywa się raczej przed samą sprzedażą (zanim dokument zostanie zatwierdzony), zdecydowano, że w wersji 2021.0 nie zostanie udostępniona możliwość obsługi kontroli jakości dla dokumentów rozchodowych.

W każdym przypadku, samo wygenerowanie dokumentu PKJ i dodanie do niego dostawy, nie sprawi, że zostanie ona automatycznie zablokowana. Blokady dostawy dokonuje uprawniony operator ręcznie. Więcej o tym w rozdziale Blokowanie dostaw.

Formatka logistycznego PKJ

Protokół kontroli jakości dla obiektów logistycznych posiada formatkę różniącą się od tej używanej w produkcji.
Za przełączanie się między formatką logistyczną, a produkcyjną, służy parametr Obszar KJ.
Puste PKJ tworzone z poziomu modułu Sprzedaż i PKJ generowane z innych dokumentów / pozycji towarowych / dostaw, będą miały automatycznie zaznaczony obszar: logistyka.

Poniżej opisano przypisywanie towaru / dokumentu / dostaw, do logistycznego protokołu kontroli jakości, czyli główna funkcjonalność odróżniająca go od produkcyjnego protokołu kontroli jakości. Pozostałe pola, takie jak parametry, zostały opisane w rozdziale: Kontrola jakości w produkcji / Protokół kontroli jakości.

Logistyczny PKJ
Logistyczny PKJ

Towar na PKJ

Przypisanie na PKJ dokumentu handlowego nie jest obowiązkowe. Użytkownik może zarejestrować protokół bez wskazywania konkretnego elementu dokumentu, wprowadzając na niego jedynie towar (kontrola Urządzenia / Narzędzia zarejestrowanego przy pomocy karty towarowej itp.).

Przypisania towaru można dokonać poprzez wybór towaru z listy otwieranej stosowny przyciskiem lub poprzez podanie stosownego kodu w kontrolce z towarem. Jeżeli Użytkownik poda kod, wówczas System przypisze na PKJ towar zidentyfikowany wg poniższych zasad i kolejności:

 • towar z kodem zgodnym z podaną wartością
 • towar z numerem EAN przypisanym czy to na karcie towaru, czy to na jego jednostce pomocniczej
 • towar, którego zasób ma numer EAN zgodny z podanym
 • towar, którego dostawa ma numer EAN zgodny z podanym

W przypadku identyfikacji towaru na podstawie EAN zasobu / dostawy, system przypisuje na PKJ nie tylko towar, ale również dostawę oraz dokument, który tą dostawę założył. Jeżeli dostaw z podanym numerem EAN jest wiele, wówczas ustalana jest najpóźniejsza z nich.

Jeżeli identyfikacja towaru się nie uda, wówczas podnoszona jest lista towarów w trybie do wyboru, na której Użytkownik powinien samodzielnie wskazać towar.

Po przypisaniu towaru na PKJ System dodaje do protokołu te parametry KJ, które znajdują się w domyślnym wzorcu KJ danego towaru, o ile takowy został dla tego towaru zdefiniowany. Dotychczasowe parametry nie są natomiast usuwane ani przy zmianie towaru, ani przy jego usuwaniu z PKJ. Decyzja o ewentualnym usunięciu parametru/ów pozostaje po stronie Użytkownika.

Element dokumentu handlowego na PKJ

Przypisanie dokumentu handlowego, a tak naprawdę elementu dokumentu handlowego na PKJ jest możliwe, o ile na protokole wskazano towar. Odbywa się to przy użyciu przycisku Dokument otwierającego historię towaru. Wskazany przez Użytkownika element oraz wszystkie jego dostawy / subelementy zostają wówczas przypisane do protokołu. Jeżeli kontrola ma dotyczyć tylko niektórych spośród wielu dostaw elementu, wówczas zbędne dostawy mogą zostać usunięte przyciskiem kosza/stosowną opcją menu kontekstowego listy subelementów PKJ.

Podczas przypisywania elementu handlowego oraz podczas dodawania/usuwania subelementów PKJ System modyfikuje Ilość podlegającą kontroli jakości o ile użytkownik nie podał dotąd ani ilości zgodnej, ani ilości niezgodnej.

Usuwanie przypisanego dokumentu

Przypisany na formatkę PKJ dokument można usunąć o ile nie dokonano na nim blokady dostawy, o czym więcej w rozdziale Blokada dostaw. Do usunięcia dokumentu z PKJ służy przycisk kosza przy kontrolce dokumentu. W przypadku, gdy na PKJ dokonano blokady dostawy Użytkownik najpierw powinien ją odblokować i dopiero po wykonaniu tej operacji będzie mógł odłączyć dokument z PKJ.

Uwaga
Wszystkie dokumenty PKJ związane z danym dokumentem handlowym będą prezentowane na zakładce [PKJ] listy związanych.

Generowanie reklamacji zakupu z dokumentu PKJ

Udostępniona została możliwość generowania reklamacji zakupu na podstawie protokołów kontroli jakości, w tym dla wielu zaznaczonych PKJ. Reklamacja taka tworzona jest dla elementu dokumentu zakupu FZ, PZ, PZI, PKA, FRR przypisanego na danym PKJ, pod warunkiem, że dokument zakupu został już zatwierdzony.  Podczas tworzenia reklamacji jw. zastosowane zostały identyczne zasady, jakie obowiązują obecnie przy generowaniu RLZ z listy dokumentów zakupu, w przypadku, gdy dokumenty zakupu dotyczą różnych kontrahentów pojawia się stosowne pytanie i od odpowiedzi udzielonej przez użytkownika zależy czy System wygeneruje jeden, wspólny dokument RLZ bez kontrahenta, czy też odrębne RLZ dla każdego z tych kontrahentów.

Generowanie reklamacji zakupu ze wskazanych PKJ
Generowanie reklamacji zakupu ze wskazanych PKJ

Otwieranie, zamykanie i edycja potwierdzonego PKJ

Uprawniony Operator może edytować potwierdzony PKJ w zakresie oceny jakościowej kontrolowanego obiektu tj. podać wynik kontroli oraz ilość dla poszczególnych parametrów KJ, wynik KJ, ilości zgodnych, niezgodnych, przyczynę odrzucenia dla całego nagłówka protokołu, a także zmienić jego Status i Opis. Taki Operator może również dokonać operacji zamknięcia PKJ. Operacja ta, dostępna w menu kontekstowym ustala status PKJ na Zamknięty, co oznacza, że żaden Operator nie może już dokonać żadnej zmiany na danym protokole.

Operacja zamykania dokumentu PKJ
Operacja zamykania dokumentu PKJ

Zachowana została obecna możliwość otwierania PKJ tj. cofania potwierdzonego (ale niezamkniętego) dokumentu do bufora.

Dla wszystkich ww. operacji tj. edycji potwierdzonego PKJ, otwierania potwierdzonego PKJ oraz zamykania potwierdzonego PKJ konieczne jest prawo operatora Operacje na potwierdzonych/PKJ.

Operacje na potwierdzonych PKJ
Operacje na potwierdzonych PKJ

Dodatkowo zostały dodane zakazy: Otwarcie potwierdzonego PKJ i Zamknięcie potwierdzonego PKJ, po to, aby możliwe było przyznanie operatorowi tylko jednego/dwóch z ww. uprawnień.

Zakazy operatora w zakresie edycji PKJ
Zakazy operatora w zakresie edycji PKJ
Przyklad

Po wprowadzeniu ww. praw i nowego stanu PKJ udostępniona została następująca ścieżka procesu kontroli jakości:

 • Operator A zleca kontrolę jakości, tj. rejestruje PKJ wprowadzając na niego kontrolowany obiekt oraz listę parametrów, które należy dla niego sprawdzić, a następnie potwierdza taki PKJ, co oznacza, że przedmiot i zakres kontroli został ustalony i zatwierdzony i nie może ulec zmianie;
 • Operator B dokonuje kontroli jakości tj. dokonuje stosownych pomiarów i podaje ich wyniki dla poszczególnych parametrów. Do chwili zamknięcia protokołu wyniki kontroli mogą być jeszcze zmieniane przez uprawnionego/ych operatorów;
 • Po zakończeniu wszystkich badań i podaniu ich wyników na PKJ Operator dokonuje operacji zamknięcia PKJ, co oznacza, że wyniki kontroli są ostateczne.

Blokowanie dostaw

Przypisanie dostawy/dostaw na PKJ nie oznacza ich automatycznego blokowania. Takiej blokady może dokonać samodzielnie uprawniony do tego Operator, używając przycisku kłódki po ustawieniu kursora na dostawie, którą chce zablokować lub poprzez użycie stosownej opcji menu kontekstowego.

Blokowanie / odblokowywanie dostaw
Blokowanie / odblokowywanie dostaw

Blokowanie dostaw zostało obsłużone poprzez tworzenie rezerwacji zasobowych wskazujących na tą dostawę. Powstanie tyle rezerwacji, na ilu magazynach znajdują się w danej chwili zasoby założone przez tą dostawę. Blokada taka dokonywana jest dla całej ilości dostawy, a dokładniej – pełnej ilości w zasobach na nią wskazujących, bez względu na to, jaka ilość towaru z tej dostawy podlega kontroli.

Zablokowanie dostawy protokołem kontroli jakości oznacza, że nie będzie jej można sprzedać, przesunąć na inny magazyn, użyć jako surowca do produkcji itp.

Dostawę odblokowujemy również z poziomu blokującego ją protokołu kontroli jakości.

Rezerwacje zakładane przez PKJ

Rezerwacja utworzona w wyniku blokady dostawy na PKJ ma charakter techniczny, a co za tym idzie Użytkownicy mają do nich ograniczony dostęp.

Ilość towaru zablokowanego na PKJ ujmowana jest w łącznej ilości rezerwacji prezentowanych na liście towarów oraz liście zasobów. Lista rezerwacji PKJ prezentowana jest na zakładce [Rezerwacje] historii towaru przy wartości: <wszystkie> filtra: Zakres, oraz po wyborze nowej wartości w filtrze: Protokoły kontroli jakości. Formatka takiej rezerwacji podnoszona jest wyłącznie w trybie do poglądu, bez możliwości jej edycji.

Ilości zablokowanej protokołem kontroli jakości nie można zwolnić na potrzeby rozchodu czy też korekty przychodu, ilość ta jest również blokowana podczas generowania RW zamykającej Inwentaryzację.

Lista protokołów na zakładce Rezerwacje historii towaru
Lista protokołów na zakładce Rezerwacje historii towaru

Obsługa zablokowanych dostaw w BST

Informacja o ilości zablokowanej dla poszczególnych towarów obsłużona została przy pomocy nowego składnika BST: Zablokowana protokołem kontroli jakości. Ilość z takich dostaw prezentowana jest w kolumnie: Zamówiona, stosownie pomniejsza więc saldo dla danego towaru. Udostępniona została również kontekstowa informacja o numerach dokumentów PKJ, na których takiej blokady dokonano. Informacja ta dostępna jest w sekcji: Dokumenty, po ustawieniu kursora na ww. składniku.

Ujmowanie ilości zablokowanej w BST
Ujmowanie ilości zablokowanej w BST

Uwaga
Aby wyróżnić zablokowane dostawy / zasoby obsłużone zostało prezentowanie stosownego znacznika Zablokowany na szczegółach dostawy / zasobu oraz stosownej ikony na liście dostaw / zasobów.

Prawo Operatora do blokowania/zwalniania dostaw

Zarówno blokowanie  jak i odblokowanie dostaw dostępne jest wyłącznie dla Operatora ze stosownym prawem Blokowanie/zwalnianie dostaw. Wynika to m.in. z faktu, że blokada taka dokonywana jest niezależnie od prawa do danego magazynu, stąd nie każdy Użytkownik powinien jej dokonywać.

Prawo do blokowania / zwalniania kontrolowanych dostaw
Prawo do blokowania / zwalniania kontrolowanych dostaw

Ograniczenia związane z kontrolą jakości w logistyce

Przyjęto poniższe ograniczenia w zakresie edytowania, usuwania i anulowania dokumentów PKJ oraz dokumentów handlowych z nimi związanych:

 • Nie można usuwać dokumentu PKJ, jeżeli dokonano na nim blokady dostawy,
 • Nie można usuwać / anulować dokumentu handlowego, jeżeli jego element znajduje się na PKJ,
 • Nie można usunąć elementu dokumentu handlowego, jeżeli jest on powiązany z PKJ,
 • Nie można usunąć subelementu dokumentu handlowego powiązanego z PKJ.

Czy ten artykuł był pomocny?