Uprawnienia operatorów

W miejscu tym znajdują się wszyscy pracownicy lub tylko pracownicy, którzy zostali przypisani do odpowiedniego centrum w strukturze podległościowej. Uzależnione jest to od uprawnień, jakie zostały przypisane na roli operatorowi. Po kliknięciu na danego operatora można przypisać mu określoną rolę (Rys. poniżej). Dostępne są 4 podstawowe role: Brygadzista, Kierownik magazynu, Magazynier oraz dodatkowy profil Administratora. Oprócz tych ról można tworzyć własne.

Kliknięcie w ikonę obap_iko24 znajdująca się w prawym górnym roku spowoduje otarcie karty z istniejącymi rolami, gdzie można edytować role jak i również tworzyć całkiem nowe.

Uwaga
W przypadku zmiany profilu lub ustawień profilu dla innego użytkownika – zmiany uprawnień będą obowiązywały po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika, któremu uprawnienia zostały zmienione.

Okno umożliwiające tworzenie nowej roli dla operatora zostało podzielone na trzy kolumny: Ogólne, Zarządzanie oraz Magazynier.

 • Ogólne – ustawienie globalne:
 • Nazwa – nazwa roli,
 • Zarządzanie – ustawienia, które dotyczą aplikacji Comarch WMS Zarządzanie:
 • Jednostki logistyczne – ustawienia dotyczące jednostek logistycznych (sekcja dostępna tylko przy włączonej obsłudze jednostek logistycznych):
  • Dodawanie nowego typu – określa czy dany operator może tworzyć nowe typy jednostek logistycznych,
  • Dodawanie nowej jednostki – zezwolenie na dodanie nowej jednostki logistycznej,
 • Dokumenty magazynowe – ustawienia dotyczące dokumentów magazynowych (bez zaznaczenia tych uprawnień dokumenty te nie są wyświetlane):
  • Generowanie z dokumentów handlowych – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych,
  • Generowanie z zamówień – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z zamówień,
  • Generowanie ze zleceń – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych ze zleceń produkcyjnych,
  • Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych – określa czy operator może dodawać i edytować przesunięcia magazynowe z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Edycja sposobu dostawy na dyspozycjach – zaznaczenie opcji umożliwia operatorowi zmianę sposobu dostawy na dyspozycjach z poziomu listy dyspozycji; przy odznaczonej opcji nie ma możliwości modyfikacji sposobu dostawy, ikona obap_iko25 jest wyszarzona,
  • Zatwierdzanie dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera – umożliwia zatwierdzanie dyspozycji przyjęcia z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.
 • Inwentaryzacja
  • Dodawanie i edycja inwentaryzacji ciągłej – umożliwia wystawianie inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Wybór towarów do ponownego odczytu inwentaryzacyjnego – opcja zaznaczona pozwala na zlecenie ponownego odczytu inwentaryzacyjnego partii towaru lub położenia,
  • Eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku,
  • Import odczytu inwentaryzacyjnego z pliku,
  • Zbiorcze generowanie dokumentów różnic – umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów różnic dla wszystkich pozycji (bez konieczności zaznaczania poszczególnych pozycji),
 • Struktura magazynowa – ustawienia umożliwiające zarządzanie elementami magazynu:
  • Definiowanie struktury magazynu – włączenie tego uprawnienia spowoduje, że pracownik, który je posiada będzie mógł budować strukturę magazynową,
  • Edycja elementów struktury magazynu – zezwala na określenie parametrów poszczególnych elementów struktury. Przy braku zaznaczenia nie można edytować parametrów: wygenerowanych położeń, elementów definicji struktury, typów obiektów. Nie można też usuwać ani dodawać nowych typów obiektów magazynu,
 • Inne uprawnienia:
   • Przydzielenie dyspozycji operatorom – umożliwia ręczne rozdzielanie dyspozycji, pozycji oraz nośników na poszczególnych operatorów,
   •  Automatyczne przydzielenie dyspozycji – opcja możliwa do włączenie tylko wówczas, gdy załączone jest prawo „Przydzielenie dyspozycji operatorom”. Umożliwia ona automatyczne przypisywanie przez system dyspozycji na dostępnych operatorów. Przydzielanie to dotyczy dokumentów AWD, ZWM pochodzących z systemu Comarch ERP Altum oraz dokumentów MP wygenerowanych automatycznie na podstawie stanów minimalnych,
   • Definiowanie algorytmów – zezwolenie na dostęp do funkcji opisanych w artykule Algorytmy zarządzania magazynem,
   • Dostęp do modułu ustawień – zablokowano możliwość dokonania modyfikacji w sytuacji gdy:
    • tylko jeden operator jest przypisany do profilu z dostępem do modułu ustawień. Wówczas blokada zmiany profilu na taki bez tego uprawnienia jest niemożliwa,
    • istnieje tylko jeden profil z dostępem do modułu ustawień, do którego przypisani są operatorzy. Występuje blokada zapisania tego profilu bez tego uprawnienia,
   • Dostęp do modułu raportów – włączenie opcji umożliwia dostęp do modułu raportów; wyłączenie opcji powoduje ukrycie modułu Raporty w menu głównym aplikacji,
   • Modyfikacja ustawień towaru – dotyczy ustawień normatywów (np. stany minimalne na położeniach, położenia domyślne dla towarów). Bez tego uprawnienia nie ma możliwości edycji, dodawania oraz usuwania zarówno stanów minimalnych/maksymalnych jak i również położeń domyślnych,
   • Modyfikacja konfiguracji spedycji – po włączeniu opcji w menu Ustawienia dostępny będzie kafel „Konfiguracja spedycji”.
   • Dostęp do modułu synchronizacji – po włączeniu opcji w menu głównym będzie dostępny moduł synchronizacja – jest to narzędzie pozwalające na kontrolę błędów synchronizacji. Po wyłączeniu tej opcji, moduł nie będzie dostępny z menu głównego.
   • Dostęp do modułu konfiguratora menu kolektora – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do dodatkowego modułu w ustawieniach, dzięki któremu mamy możliwość graficznej konfiguracji menu głównego.
   • Dostęp do modułu konfiguratora procesów – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do modułu procesów, w którym uzyskujemy dostęp do graficznego konfiguratora procesów.
   Uwaga
   Bardzo ważne, aby dostęp do konfiguratora procesów i konfiguratora menu głównego Comarch WMS Magazynier miały osoby odpowiedzialne za wdrożenie/utrzymanie systemu z profilem Administratora. Nie jest wskazane nadawanie takich uprawnień magazynierom, czy nawet kierownikom magazynu.
   Uwaga
   Na potrzeby dostępu do konfiguratorów w Comarch WMS Magazynier stworzono nowy rodzaj profilu: Administrator. Dla profilu Administrator domyślnie, należy ustawić wszystkie parametry z sekcji „Zarządzanie” jako włączone, natomiast część parametrów z sekcji „Magazynier” ustawić jako wyłączone.
 • Magazynier – ustawienia dotyczące aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • Towary:
    • Dodawanie nowego towaru – parametr zezwalający magazynierowi z poziomu kolektora na założenie nowej karty towarowej,
    • Dodawanie nowego EANu na karcie towaru – parametr odpowiadający za umożliwienie dodawanie dodatkowych kodów EAN na karcie towaru z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier,
    • Edycja EANu na karcie towaru – parametr umożliwiający edytowanie kodów EAN przypisanych do towaru,
   • Dostęp do modułów – załączenie spowoduje udostępnienie poniższych modułów w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
    • Przyjęcia,
    • Wydania,
    • Przesunięcia,
    • Zamówienia wewnętrzne,
    • Inwentaryzacja,
    • Lista kontrahentów,
   • Zapis dokumentów:
    • Zapis do bufora – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do bufora,
    • Zatwierdzenie – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do systemu ERP jako zatwierdzony,
    • Wybór operatora – pracownika po skończonej pracy z dokumentem ma możliwość zapisu do bufora bądź też może go od razu zatwierdzić. Wyboru dokonuje w wyświetlonym oknie (zapisz lub zatwierdź),
  Uwaga
  Jeżeli na profilu operatora w menu Ustawienia ->Ustawienia Operatorów ustawiono inne uprawnienie do zapisu dokumentu niż na danym procesie w menu Ustawienia -> Procesy wówczas pod uwagę brane jest zawsze uprawnienie bardziej restrykcyjne.
  Przykład
  Na procesie wydania ustawiono “Zapis dokumentu: wybór operatora”, natomiast w Ustawieniach Operatorów ustawiono “Zapis dokumentu: zapis do bufora”. Operator realizaując dyspozycję zapisze ją do bufora.
   • Dokumenty magazynowe:
    • Realizacja dyspozycji – parametr odpowiedzialny za dostęp do realizacji dyspozycji swoich jak i również wszystkich dostępnych dyspozycji:
     • Przypisanych do operatora – operator widzi tylko dyspozycje do niego przypisane,
     • Wszystkich dostępnych – operator widzi wszystkie dyspozycje przydzielone do niego oraz te, które nie zostały do nikogo przypisane,
    • Generowanie z dokumentów handlowych,
    • Generowanie z zamówień – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
    • Generowanie ze zleceń – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
    • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Magazynier.
   • Możliwość dodania dokumentu z ręki – uprawnienie do ręcznego wystawienia dokumentu w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
    • AWD,
    • ZWM,
    • MP,
    • ZWE,
    • MM-,
   • Nadrealizacja:
    • Na przyjęciach – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawi się suwak umożliwiający wybranie jednej z dwóch opcji:
     • Realizowana dyspozycja,
     • Nowa dyspozycja – umożliwia wskazanie magazynu, na który ma trafić nadwyżka. Nadwyżka pochodząca z dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu handlowego zawsze trafia na nową dyspozycję,
    • Na wydaniach – parametr umożliwiający wydanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
    • Na przesunięciach między magazynami – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
   • Jednostki logistyczne:
    • Dodawanie nowej jednostki logistycznej,
   • Inwentaryzacja:
    • Zatwierdzanie arkusza – opcja umożliwia operatorowi zatwierdzenie arkusza po zamknięciu wszystkich odczytów inwentaryzacyjnych,
   • Inne uprawnienia:
    • Zmiana położenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument wystawiany jest z ręki w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Wówczas to uprawnienie nie jest sprawdzane,
    • Zmiana zasobu. Uprawnienie sprawdzane tylko przy wydaniach pochodzących z systemu Comarch ERP Altum.

     

    Uwaga
    W przypadku komunikatu „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek” należy sprawdzić w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie czy dany pracownik ma włączone uprawnienie nadrealizacji na przyjęciach. W przypadku wybrania tam konkretnego magazynu należy pamiętać by ten sam magazyn był dostępny dla tego operatora w Comarch ERP Altum.

  Czy ten artykuł był pomocny?