Uprawnienia operatorów

W miejscu tym znajdują się wszyscy pracownicy lub tylko pracownicy, którzy zostali przypisani do odpowiedniego centrum w strukturze podległościowej. Uzależnione jest to od uprawnień, jakie zostały przypisane na roli operatorowi. Po kliknięciu na danego operatora można przypisać mu określoną rolę (Rys. poniżej). Dostępne są 4 podstawowe role: Brygadzista, Kierownik magazynu, Magazynier oraz dodatkowy profil Administratora. Oprócz tych ról można tworzyć własne.

Kliknięcie w ikonę obap_iko24 znajdująca się w prawym górnym roku spowoduje otarcie karty z istniejącymi rolami, gdzie można edytować role jak i również tworzyć całkiem nowe.

Uwaga
W przypadku zmiany profilu lub ustawień profilu dla innego użytkownika – zmiany uprawnień będą obowiązywały po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika, któremu uprawnienia zostały zmienione.

Okno umożliwiające tworzenie nowej roli dla operatora zostało podzielone na trzy kolumny: Ogólne, Zarządzanie oraz Magazynier.

 • Ogólne – ustawienie globalne:
 • Nazwa – nazwa roli,
 • Zarządzanie – ustawienia, które dotyczą aplikacji Comarch WMS Zarządzanie:
 • Jednostki logistyczne – ustawienia dotyczące jednostek logistycznych (sekcja dostępna tylko przy włączonej obsłudze jednostek logistycznych):
  • Dodawanie nowego typu – określa czy dany operator może tworzyć nowe typy jednostek logistycznych,
  • Dodawanie nowej jednostki – zezwolenie na dodanie nowej jednostki logistycznej,
 • Dokumenty magazynowe – ustawienia dotyczące dokumentów magazynowych (bez zaznaczenia tych uprawnień dokumenty te nie są wyświetlane):
  • Generowanie z dokumentów handlowych – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych,
  • Generowanie z zamówień – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z zamówień,
  • Generowanie ze zleceń – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych ze zleceń produkcyjnych,
  • Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych – określa czy operator może dodawać i edytować przesunięcia magazynowe z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Edycja sposobu dostawy na dyspozycjach – zaznaczenie opcji umożliwia operatorowi zmianę sposobu dostawy na dyspozycjach z poziomu listy dyspozycji; przy odznaczonej opcji nie ma możliwości modyfikacji sposobu dostawy, ikona obap_iko25 jest wyszarzona,
  • Zatwierdzanie dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera – umożliwia zatwierdzanie dyspozycji przyjęcia z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Anulowanie dokumentów – uprawnienie do wycofywania z realizacji dokumentów z Comarch WMS Zarządzanie,
  • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.
  • Autoryzacja wydań niezgodnych z algorytmem wydań – zaznaczenie tego parametru pozwala wyświetlanie oraz generowanie kodu PIN potrzebnego do autoryzacji zmiany zasobu w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.
 • Inwentaryzacja
  • Dodawanie i edycja inwentaryzacji ciągłej – umożliwia wystawianie inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Konfiguracja grup spisowych – dostęp do konfiguracji grup spisowych,
  • Wybór towarów do ponownego odczytu inwentaryzacyjnego – opcja zaznaczona pozwala na zlecenie ponownego odczytu inwentaryzacyjnego partii towaru lub położenia,
  • Eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku – umożliwia eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku podczas inwentaryzacji,
  • Import odczytu inwentaryzacyjnego z pliku – umożliwia import odczytów z arkusza inwentaryzacyjnego z pliku podczas inwentaryzacji,
  • Pominięcie raportu bez realizacji – zaznaczenie opcji umożliwia pominięcie raportu bez realizacji podczas inwentaryzacji,
  • Zbiorcze generowanie dokumentów różnic – umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów różnic dla wszystkich pozycji (bez konieczności zaznaczania poszczególnych pozycji),
 • Struktura magazynowa – ustawienia umożliwiające zarządzanie elementami magazynu:
  • Definiowanie struktury magazynu – włączenie tego uprawnienia spowoduje, że pracownik, który je posiada będzie mógł budować strukturę magazynową,
  • Edycja elementów struktury magazynu – zezwala na określenie parametrów poszczególnych elementów struktury. Przy braku zaznaczenia nie można edytować parametrów: wygenerowanych położeń, elementów definicji struktury, typów obiektów. Nie można też usuwać ani dodawać nowych typów obiektów magazynu,
  • Import struktury magazynowej – umożliwia import struktury magazynowej z pliku .xls, podczas jej tworzenia,
  • Eksport struktury magazynowej – umożliwia eksport struktury magazynowej do pliku .xls,
 • Uprawnienia konfiguracyjne:
  • Definiowanie algorytmów – zezwolenie na dostęp do funkcji opisanych w artykule Algorytmy zarządzania magazynem
  • Dostęp do modułu ustawień – zablokowano możliwość dokonania modyfikacji w sytuacji gdy:
   • tylko jeden operator jest przypisany do profilu z dostępem do modułu ustawień. Wówczas blokada zmiany profilu na taki bez tego uprawnienia jest niemożliwa,
   • istnieje tylko jeden profil z dostępem do modułu ustawień, do którego przypisani są operatorzy. Występuje blokada zapisania tego profilu bez tego uprawnienia,
  • Modyfikacja ustawień towaru – dotyczy ustawień normatywów (np. stany minimalne na położeniach, położenia domyślne dla towarów). Bez tego uprawnienia nie ma możliwości edycji, dodawania oraz usuwania zarówno stanów minimalnych/maksymalnych jak i również położeń domyślnych,
  • Dostęp do konfiguratora interfejsu kolektora – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do dodatkowych modułów w ustawieniach, umożliwiających konfigurację menu głównego, stylów wyświetlania i komunikatów Toast w Comarch WMS Magazynierze.
  • Dostęp do konfiguracji interfejsu Comarch WMS Zarządzanie – włączenie tej opcji umożliwia konfiguracje ustawień związanych ze zmianami w interfejsie Comarch WMS Zarządzanie,
  • Dostęp do modułu konfiguratora procesów – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do modułu procesów, w którym uzyskujemy dostęp do graficznego konfiguratora procesów.
  • Zaawansowana edycja kolumn oraz filtrów na listach – włączenie tej opcji umożliwia definiowanie i dodawanie własnych kolumn na listach w Comarch WMS Zarządzanie.
  • Konfiguracja interpretera kodów GS1 – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do konfiguratora interpretera kodów GS1.
  • Konfiguracja słowników uniwersalnych – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do modułu konfiguracji słowników uniwersalnych, w ramach którego możemy zdefiniować znak 'start’ oraz znak zastępczy dla FNC1, niezbędnych do konfiguracji interpretera kodów GS1.
 • Inne uprawnienia:
  • Przydzielenie dyspozycji operatorom – umożliwia ręczne rozdzielanie dyspozycji, pozycji oraz nośników na poszczególnych operatorów,
  • Automatyczne przydzielenie dyspozycji – opcja możliwa do włączenie tylko wówczas, gdy załączone jest prawo „Przydzielenie dyspozycji operatorom”. Umożliwia ona automatyczne przypisywanie przez system dyspozycji na dostępnych operatorów. Przydzielanie to dotyczy dokumentów AWD, ZWM pochodzących z systemu Comarch ERP Altum oraz dokumentów MP wygenerowanych automatycznie na podstawie stanów minimalnych,
  • Dostęp do modułu raportów – włączenie opcji umożliwia dostęp do modułu raportów; wyłączenie opcji powoduje ukrycie modułu Raporty w menu głównym aplikacji,
  • Modyfikacja konfiguracji spedycji – po włączeniu opcji w menu Ustawienia dostępny będzie kafel „Konfiguracja spedycji”.
  • Dostęp do modułu synchronizacji – po włączeniu opcji w menu głównym będzie dostępny moduł synchronizacja – jest to narzędzie pozwalające na kontrolę błędów synchronizacji. Po wyłączeniu tej opcji, moduł nie będzie dostępny z menu głównego.
  Uwaga
  Bardzo ważne, aby dostęp do powyższych konfiguratorów miały osoby odpowiedzialne za wdrożenie/utrzymanie systemu z profilem Administratora. Nie jest wskazane nadawanie takich uprawnień magazynierom, czy nawet kierownikom magazynu.
  Uwaga
  Na potrzeby dostępu do konfiguratorów w Comarch WMS Magazynier stworzono nowy rodzaj profilu: Administrator. Dla profilu Administrator domyślnie, należy ustawić wszystkie parametry z sekcji „Zarządzanie” jako włączone, natomiast część parametrów z sekcji „Magazynier” ustawić jako wyłączone.
 • Magazynier – ustawienia dotyczące aplikacji Comarch WMS Magazynier:
  • Towary:
   • Dodawanie nowego towaru – parametr zezwalający magazynierowi z poziomu kolektora na założenie nowej karty towarowej,
   • Dodawanie nowego EANu na karcie towaru – parametr odpowiadający za umożliwienie dodawanie dodatkowych kodów EAN na karcie towaru z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier,
   • Edycja EANu na karcie towaru – parametr umożliwiający edytowanie kodów EAN przypisanych do towaru,
  • Dostęp do modułów – załączenie spowoduje udostępnienie poniższych modułów w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • Przyjęcia,
   • Wydania,
   • Przesunięcia,
   • Zamówienia wewnętrzne,
   • Inwentaryzacja,
   • Lista kontrahentów,
  • Zapis dokumentów:
   • Zapis do bufora – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do bufora,
   • Zatwierdzenie – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do systemu ERP jako zatwierdzony,
   • Wybór operatora – pracownika po skończonej pracy z dokumentem ma możliwość zapisu do bufora bądź też może go od razu zatwierdzić. Wyboru dokonuje w wyświetlonym oknie (zapisz lub zatwierdź),
Uwaga
Jeżeli na profilu operatora w menu Ustawienia ->Ustawienia Operatorów ustawiono inne uprawnienie do zapisu dokumentu niż na danym procesie w menu Ustawienia -> Procesy wówczas pod uwagę brane jest zawsze uprawnienie bardziej restrykcyjne.
Przykład
Na procesie wydania ustawiono “Zapis dokumentu: wybór operatora”, natomiast w Ustawieniach Operatorów ustawiono “Zapis dokumentu: zapis do bufora”. Operator realizując dyspozycję zapisze ją do bufora.
  • Dokumenty magazynowe:
   • Realizacja dyspozycji – parametr odpowiedzialny za dostęp do realizacji dyspozycji swoich jak i również wszystkich dostępnych dyspozycji:
    • Przypisanych do operatora – operator widzi tylko dyspozycje do niego przypisane,
    • Wszystkich dostępnych – operator widzi wszystkie dyspozycje przydzielone do niego oraz te, które nie zostały do nikogo przypisane,
   • Generowanie z dokumentów handlowych,
   • Generowanie z zamówień – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Generowanie ze zleceń – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Magazynier.
  • Możliwość dodania dokumentu z ręki – uprawnienie do ręcznego wystawienia dokumentu w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • AWD,
   • ZWM,
   • MP,
   • ZW,
   • MMW,
  • Nadrealizacja:
   • Na przyjęciach – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawią się suwaki umożliwiające wybranie odpowiedniej konfiguracji:
    • Obsługa nadrealizacji:
     • Ilościowa – operator może przyjąć większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie. Brak możliwości dodawania towarów niezwiązanych z dokumentem.
     • Zasobowa – operator może przyjąć większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie oraz dodać do dokumentu nową pozycję.
     • Realizowana dyspozycja – nadwyżka pochodząca z dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu handlowego zawsze trafia na aktualnie realizowaną dyspozycję.
     • Nowa dyspozycja –  nadwyżka pochodząca z dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu handlowego zawsze trafia na nową dyspozycję.
   • Na wydaniach – parametr umożliwiający wydanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawi się suwak umożliwiający wybranie odpowiedniej konfiguracji obsługi nadrealizacji:
    • Ilościowa – operator może wydać większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie. Brak możliwości dodawania towarów niezwiązanych z dokumentem.
    • Zasobowa – operator może wydać większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie oraz dodać do dokumentu nową pozycję.
   • Na przesunięciach między magazynami – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
  • Jednostki logistyczne:
   • Dodawanie nowej jednostki logistycznej,
  • Inwentaryzacja:
   • Zatwierdzanie arkusza – opcja umożliwia operatorowi zatwierdzenie arkusza po zamknięciu wszystkich odczytów inwentaryzacyjnych,
  • Inne uprawnienia:
   • Zmiana położenia – uprawnienie do zmiany położenia zasobu – wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument wystawiany jest z ręki w aplikacji Comarch WMS Magazynier, wówczas to uprawnienie nie jest sprawdzane,
   • Zmiana zasobu – uprawnienie do zmiany zasobu – uprawnienie sprawdzane tylko przy wydaniach pochodzących z systemu Comarch ERP:
    • Bez autoryzacji – Zmiana nie wymaga wpisania kodu PIN przez operatora w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
    • Wymaga autoryzacji PIN – Zmiana wymaga wpisania kodu PIN przez operatora w aplikacji Comarch WMS Magazynier.
   • Zmiana zasobu dla pozycji brakowych – uprawnienie do zmiany partii wydawanego towaru.
   • Definiowanie kolejności zbierania – umożliwia określenie ścieżki, jaką operator ma realizować kolejne pozycje.

    

   Uwaga
   W przypadku komunikatu „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek” należy sprawdzić w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie czy dany pracownik ma załączone uprawnienie nadrealizacji na przyjęciach. W przypadku wybrania innego magazynu w ramach konfiguracji algorytmów zarządzania, należy pamiętać by ten sam magazyn był dostępny dla tego operatora w Comarch ERP Altum.

Czy ten artykuł był pomocny?