Uprawnienia operatorów

W miejscu tym znajdują się wszyscy pracownicy lub tylko pracownicy, którzy zostali przypisani do odpowiedniego centrum w strukturze podległościowej. Uzależnione jest to od uprawnień, jakie zostały przypisane na roli operatorowi. Po kliknięciu na danego operatora można przypisać mu określoną rolę (Rys. poniżej). Dostępne są 4 podstawowe role: Brygadzista, Kierownik magazynu, Magazynier oraz dodatkowy profil Administratora. Oprócz tych ról można tworzyć własne.

Kliknięcie w ikonę obap_iko24 znajdująca się w prawym górnym roku spowoduje otarcie karty z istniejącymi rolami, gdzie można edytować role jak i również tworzyć całkiem nowe.

Uwaga
W przypadku zmiany profilu lub ustawień profilu dla innego użytkownika – zmiany uprawnień będą obowiązywały po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu użytkownika, któremu uprawnienia zostały zmienione.

Okno umożliwiające tworzenie nowej roli dla operatora zostało podzielone na trzy kolumny: Ogólne, Zarządzanie oraz Magazynier.

 • Ogólne – ustawienie globalne:
 • Nazwa – nazwa roli,
 • Zarządzanie – ustawienia, które dotyczą aplikacji Comarch WMS Zarządzanie:
 • Jednostki logistyczne – ustawienia dotyczące jednostek logistycznych (sekcja dostępna tylko przy włączonej obsłudze jednostek logistycznych):
  • Dodawanie nowego typu – określa czy dany operator może tworzyć nowe typy jednostek logistycznych,
  • Dodawanie nowej jednostki – zezwolenie na dodanie nowej jednostki logistycznej,
 • Dokumenty magazynowe – ustawienia dotyczące dokumentów magazynowych (bez zaznaczenia tych uprawnień dokumenty te nie są wyświetlane):
  • Generowanie z dokumentów handlowych – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych,
  • Generowanie z zamówień – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych z zamówień,
  • Generowanie ze zleceń – możliwość wygenerowania dokumentów magazynowych ze zleceń produkcyjnych,
  • Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych – określa czy operator może dodawać i edytować przesunięcia magazynowe z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Edycja sposobu dostawy na dyspozycjach – zaznaczenie opcji umożliwia operatorowi zmianę sposobu dostawy na dyspozycjach z poziomu listy dyspozycji; przy odznaczonej opcji nie ma możliwości modyfikacji sposobu dostawy, ikona obap_iko25 jest wyszarzona,
  • Zatwierdzanie dyspozycji zrealizowanej przez magazyniera – umożliwia zatwierdzanie dyspozycji przyjęcia z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie.
 • Inwentaryzacja
  • Dodawanie i edycja inwentaryzacji ciągłej – umożliwia wystawianie inwentaryzacji z poziomu Comarch WMS Zarządzanie,
  • Konfiguracja grup spisowych,
  • Wybór towarów do ponownego odczytu inwentaryzacyjnego – opcja zaznaczona pozwala na zlecenie ponownego odczytu inwentaryzacyjnego partii towaru lub położenia,
  • Eksport arkusza inwentaryzacyjnego do pliku,
  • Import odczytu inwentaryzacyjnego z pliku,
  • Zbiorcze generowanie dokumentów różnic – umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów różnic dla wszystkich pozycji (bez konieczności zaznaczania poszczególnych pozycji),
 • Struktura magazynowa – ustawienia umożliwiające zarządzanie elementami magazynu:
  • Definiowanie struktury magazynu – włączenie tego uprawnienia spowoduje, że pracownik, który je posiada będzie mógł budować strukturę magazynową,
  • Edycja elementów struktury magazynu – zezwala na określenie parametrów poszczególnych elementów struktury. Przy braku zaznaczenia nie można edytować parametrów: wygenerowanych położeń, elementów definicji struktury, typów obiektów. Nie można też usuwać ani dodawać nowych typów obiektów magazynu,
 • Inne uprawnienia:
  • Przydzielenie dyspozycji operatorom – umożliwia ręczne rozdzielanie dyspozycji, pozycji oraz nośników na poszczególnych operatorów,
  • Automatyczne przydzielenie dyspozycji – opcja możliwa do włączenie tylko wówczas, gdy załączone jest prawo „Przydzielenie dyspozycji operatorom”. Umożliwia ona automatyczne przypisywanie przez system dyspozycji na dostępnych operatorów. Przydzielanie to dotyczy dokumentów AWD, ZWM pochodzących z systemu Comarch ERP XL oraz dokumentów MP wygenerowanych automatycznie na podstawie stanów minimalnych,
  • Definiowanie algorytmów – zezwolenie na dostęp do funkcji opisanych w artykule Algorytmy zarządzania magazynem,
  • Dostęp do modułu ustawień – zablokowano możliwość dokonania modyfikacji w sytuacji gdy:
   • tylko jeden operator jest przypisany do profilu z dostępem do modułu ustawień. Wówczas blokada zmiany profilu na taki bez tego uprawnienia jest niemożliwa,
   • istnieje tylko jeden profil z dostępem do modułu ustawień, do którego przypisani są operatorzy. Występuje blokada zapisania tego profilu bez tego uprawnienia,
  • Dostęp do modułu raportów – włączenie opcji umożliwia dostęp do modułu raportów; wyłączenie opcji powoduje ukrycie modułu Raporty w menu głównym aplikacji,
  • Modyfikacja ustawień towaru – dotyczy ustawień normatywów (np. stany minimalne na położeniach, położenia domyślne dla towarów). Bez tego uprawnienia nie ma możliwości edycji, dodawania oraz usuwania zarówno stanów minimalnych/maksymalnych jak i również położeń domyślnych,
  • Modyfikacja konfiguracji spedycji – po włączeniu opcji w menu Ustawienia dostępny będzie kafel „Konfiguracja spedycji”.
  • Dostęp do modułu synchronizacji – po włączeniu opcji w menu głównym będzie dostępny moduł synchronizacja – jest to narzędzie pozwalające na kontrolę błędów synchronizacji. Po wyłączeniu tej opcji, moduł nie będzie dostępny z menu głównego.
  • Dostęp do konfiguratora interfejsu kolektora – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do dodatkowych modułów w ustawieniach, umożliwiających konfigurację menu głównego, stylów wyświetlania i komunikatów Toast w WMS Magazynierze.
  • Dostęp do modułu konfiguratora procesów – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do modułu procesów, w którym uzyskujemy dostęp do graficznego konfiguratora procesów.
  • Zaawansowana edycja kolumn oraz filtrów na listach – włączenie tej opcji umożliwia definiowanie i dodawanie własnych kolumn na listach w WMS Zarządzanie.
  • Konfiguracja interpretera kodów GS1 – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do konfiguratora interpretera kodów GS1.
  • Konfiguracja słowników uniwersalnych – włączenie tej opcji umożliwia dostęp do modułu konfiguracji słowników uniwersalnych, w ramach którego możemy zdefiniować znak ‚start’ oraz znak zastępczy dla FNC1, niezbędnych do konfiguracji interpretera kodów GS1.
  Uwaga
  Bardzo ważne, aby dostęp do konfiguratora procesów, konfiguratora menu głównego Comarch WMS Magazynier i Zaawansowanej edycji kolumn oraz filtrów na listach miały osoby odpowiedzialne za wdrożenie/utrzymanie systemu z profilem Administratora. Nie jest wskazane nadawanie takich uprawnień magazynierom, czy nawet kierownikom magazynu.
  Uwaga
  Na potrzeby dostępu do konfiguratorów w Comarch WMS Magazynier stworzono nowy rodzaj profilu: Administrator. Dla profilu Administrator domyślnie, należy ustawić wszystkie parametry z sekcji „Zarządzanie” jako włączone, natomiast część parametrów z sekcji „Magazynier” ustawić jako wyłączone.
 • Magazynier – ustawienia dotyczące aplikacji Comarch WMS Magazynier:
  • Towary:
   • Dodawanie nowego towaru – parametr zezwalający magazynierowi z poziomu kolektora na założenie nowej karty towarowej,
   • Dodawanie nowego EANu na karcie towaru – parametr odpowiadający za umożliwienie dodawanie dodatkowych kodów EAN na karcie towaru z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier,
   • Edycja EANu na karcie towaru – parametr umożliwiający edytowanie kodów EAN przypisanych do towaru,
  • Dostęp do modułów – załączenie spowoduje udostępnienie poniższych modułów w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • Przyjęcia,
   • Wydania,
   • Przesunięcia,
   • Zamówienia wewnętrzne,
   • Inwentaryzacja,
   • Lista kontrahentów,
  • Zapis dokumentów:
   • Zapis do bufora – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do bufora,
   • Zatwierdzenie – pracownik po skończonej pracy z dyspozycją zapisuje dokument, który trafia do systemu ERP jako zatwierdzony,
   • Wybór operatora – pracownika po skończonej pracy z dokumentem ma możliwość zapisu do bufora bądź też może go od razu zatwierdzić. Wyboru dokonuje w wyświetlonym oknie (zapisz lub zatwierdź),
Uwaga
Jeżeli na profilu operatora w menu Ustawienia ->Ustawienia Operatorów ustawiono inne uprawnienie do zapisu dokumentu niż na danym procesie w menu Ustawienia -> Procesy wówczas pod uwagę brane jest zawsze uprawnienie bardziej restrykcyjne.
Przykład
Na procesie wydania ustawiono “Zapis dokumentu: wybór operatora”, natomiast w Ustawieniach Operatorów ustawiono “Zapis dokumentu: zapis do bufora”. Operator realizując dyspozycję zapisze ją do bufora.
  • Dokumenty magazynowe:
   • Realizacja dyspozycji – parametr odpowiedzialny za dostęp do realizacji dyspozycji swoich jak i również wszystkich dostępnych dyspozycji:
    • Przypisanych do operatora – operator widzi tylko dyspozycje do niego przypisane,
    • Wszystkich dostępnych – operator widzi wszystkie dyspozycje przydzielone do niego oraz te, które nie zostały do nikogo przypisane,
   • Generowanie z dokumentów handlowych,
   • Generowanie z zamówień – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Generowanie ze zleceń – możliwość generowania dokumentów magazynowych z zamówień z systemu ERP,
   • Grupowanie dyspozycji – zaznaczenie opcji uprawnia użytkownika do grupowania i rozgrupowania dyspozycji z poziomu Comarch WMS Magazynier.
  • Możliwość dodania dokumentu z ręki – uprawnienie do ręcznego wystawienia dokumentu w aplikacji Comarch WMS Magazynier:
   • AWD,
   • ZWM,
   • MP,
   • ZW,
   • MMW,
  • Nadrealizacja:
   • Na przyjęciach – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawią się suwaki umożliwiające wybranie odpowiedniej konfiguracji:
    • Obsługa nadrealizacji:
     • Ilościowa – operator może przyjąć większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie. Brak możliwości dodawania towarów niezwiązanych z dokumentem.
     • Zasobowa – operator może przyjąć większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie oraz dodać do dokumentu nową pozycję.
    • Magazyn nadwyżkowy:
     • Realizowana dyspozycja.
     • Nowa dyspozycja – umożliwia wskazanie magazynu, na który ma trafić nadwyżka. Nadwyżka pochodząca z dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu handlowego zawsze trafia na nową dyspozycję.
   • Na wydaniach – parametr umożliwiający wydanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie. Po jej zaznaczeniu pojawi się suwak umożliwiający wybranie odpowiedniej konfiguracji obsługi nadrealizacji:
    • Ilościowa – operator może wydać większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie. Brak możliwości dodawania towarów niezwiązanych z dokumentem.
    • Zasobowa – operator może wydać większą ilość towaru, który znajduje się na dokumencie oraz dodać do dokumentu nową pozycję.
   • Na przesunięciach między magazynami – parametr umożliwiający przyjmowanie większej ilości niż została zadeklarowana na dokumencie,
  • Jednostki logistyczne:
   • Dodawanie nowej jednostki logistycznej,
  • Inwentaryzacja:
   • Zatwierdzanie arkusza – opcja umożliwia operatorowi zatwierdzenie arkusza po zamknięciu wszystkich odczytów inwentaryzacyjnych,
  • Inne uprawnienia:
   • Zmiana położenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dokument wystawiany jest z ręki w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Wówczas to uprawnienie nie jest sprawdzane,
   • Zmiana zasobu. Uprawnienie sprawdzane tylko przy wydaniach pochodzących z systemu Comarch ERP XL.
   • Zmiana zasobu dla pozycji brakowych. Uprawnienie do zmiany partii wydawanego towaru.
   • Definiowanie kolejności zbierania – umożliwia określenie ścieżki jaką operator ma realizować kolejne pozycje.

    

   Uwaga
   W przypadku komunikatu „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek” należy sprawdzić w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie czy dany pracownik ma załączone uprawnienie nadrealizacji na przyjęciach. W przypadku wybrania tam konkretnego magazynu należy pamiętać by ten sam magazyn był dostępny dla tego operatora w Comarch ERP XL.

Czy ten artykuł był pomocny?