Dodawanie i konfiguracja produktu na przykładzie Comarch ERP Narzędzia

Aby zainstalować i korzystać z wybranego komponentu Comarch należy go uprzednio dodać oraz skonfigurować w Comarch Auto Update. W tym artykule zostanie to przedstawione na przykładzie produktu Comarch ERP Narzędzia oraz komponentu Kreator dodatków. W tym celu należy z poziomu głównego menu wybrać na wstążce przycisk [Konfiguracja], a następnie w sekcji Konfiguracja produktów po zaznaczeniu Produkty wybrać przycisk [Dodaj produkt].

Uwaga
Produkty można również dodawać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na Produkty w sekcji z konfiguracją produktów i wybranie Dodaj produkt. Analogicznie jest z komponentami – należy kliknąć prawy przycisk na nazwę produktu, a następnie Dodaj komponent.
Okno konfiguracji z widocznym przyciskiem [Dodaj produkt]
Okno konfiguracji z widocznym przyciskiem [Dodaj produkt]

Otwarte zostanie okno z listą gdzie należy wybrać odpowiedni produkt do dodania i kliknąć [Dodaj].

Okno wyboru produktów
Okno wyboru produktów

Po dodaniu produktu należy dodać odpowiedni komponent. W tym celu analogicznie, jak przy wyborze produktu, po jego zaznaczeniu należy wybrać przycisk [Dodaj komponent] dostępny na wstążce.

Wybór komponentu
Wybór komponentu

Następnie należy wybrać komponent Kreator dodatków, a potem przycisk [Dodaj]. Kreator dodatków działa jako niezależna aplikacja nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Funkcjonalność komponentu została opisana w artykule Kreator dodatków.

Komponent Kreator dodatków
Komponent Kreator dodatków

Uwaga
W aplikacji istnieje możliwość usuwania produktów i komponentów z listy pod warunkiem, że zostały one uprzednio odinstalowane na danym profilu.

Po dodaniu komponentu należy wybrać przycisk [Zapisz]. Analogicznie na widoku konfiguracji również należy wybrać przycisk [Zapisz] aby zapisać dodane produkty i komponenty. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do instalacji. W tym celu należy przejść na widok główny aplikacji Comarch Auto Update gdzie pojawią się do pobrania i zainstalowania skonfigurowane wcześnie komponenty.

Komponenty do pobrania i zainstalowania
Komponenty do pobrania i zainstalowania

W zależności od potrzeb komponenty można tylko pobrać lub od razu pobrać i zainstalować za pomocą przycisków o analogicznej nazwie. Po ich poprawnej instalacji obok nazwy komponentu pojawi się zielona ikona oraz numer wersji jaka została zainstalowana. Jeśli dostępna jest nowsza wersja to taka informacja pojawi się powyżej komponentów.

W przypadku gdy użytkownik potrzebuje zainstalować starszą wersję komponentu należy skorzystać z funkcjonalności akcji zaawansowanych, która została opisana w artykule Akcje zaawansowane.

Zainstalowane komponenty
Zainstalowane komponenty

Czy ten artykuł był pomocny?