Dodawanie i konfiguracja produktu na przykładzie Comarch Retail

Aby zainstalować i korzystać z wybranego komponentu Comarch należy go uprzednio dodać oraz skonfigurować w Comarch Auto Update. W tym artykule zostanie to przedstawione na przykładzie produktu Comarch Retail. W tym celu należy z poziomu głównego menu wybrać na wstążce przycisk [Konfiguracja], a następnie w sekcji Konfiguracja produktów po zaznaczeniu Produkty wybrać przycisk [Dodaj produkt].

Uwaga
Produkty można również dodawać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na Produkty w sekcji z konfiguracją produktów i wybranie Dodaj produkt. Analogicznie jest z komponentami – należy kliknąć prawy przycisk na nazwę produktu, a następnie Dodaj komponent.
Okno konfiguracji z widocznym przyciskiem [Dodaj produkt]
Okno konfiguracji z widocznym przyciskiem [Dodaj produkt]

Otwarte zostanie okno z listą gdzie należy wybrać odpowiedni produkt do dodania i kliknąć [Dodaj].

Okno wyboru produktów
Okno wyboru produktów

Po dodaniu produktu należy dodać odpowiedni komponent. W tym celu analogicznie, jak przy wyborze produktu, po jego zaznaczeniu należy wybrać przycisk [Dodaj komponent] dostępny na wstążce.

Wybór komponentu
Wybór komponentu

Następnie należy wybrać komponent (w tym przypadku Comarch POS) i kliknąć przycisk [Dodaj]. Po dodaniu komponentu i wybraniu go na liście Konfiguracja produktów na wstążce dostępny będzie przycisk [Konfiguracja] w sekcji Komponent.

Uwaga
W aplikacji istnieje możliwość usuwania produktów i komponentów z listy pod warunkiem, że zostały one uprzednio odinstalowane na danym profilu.
Przycisk konfiguracji komponentu
Przycisk konfiguracji komponentu

Po jego kliknięciu aplikacja przeniesie użytkownika do okna konfiguracji komponentu, gdzie należy zdefiniować odpowiednie parametry przed jego instalacją.

Parametry konfiguracyjne Comarch POS
Parametry konfiguracyjne Comarch POS

Widok dzieli się na poszczególne sekcje:

 • Baza danych – w tej sekcji należy wprowadzić parametry do połączenia z bazą POS, którą zostanie odtworzona pod wybraną nazwą i serwerem. Jest to wymagane do przeprowadzenia instalacji komponentu. W przypadku zmiany serwera, bazy lub loginu dane można edytować. W sekcji należy uzupełnić pola:
  • Nazwa serwera – nazwa lub adres serwera SQL na, którym zostanie utworzona baza danych.
  • Nazwa bazy danych – nazwa bazy pod jaką zostanie utworzona na serwerze.
  • Login – login SQL z uprawnieniami sysadmin, uprawniony do logowania i przeprowadzania operacji na wskazanym wyżej serwerze.
  • Hasło – hasło do wskazanego w polu powyżej loginu.

Po uzupełnieniu pól w sekcji należy wybrać przycisk [Test połączenia] w celu weryfikacji poprawności danych.

 • Konfiguracja dezinstalacji – sekcja zawiera parametr odpowiadający za usunięcie bazy danych wraz z dezinstalacją aplikacji Comarch POS. Parametr jest domyślnie odznaczony.
 • Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji – sekcja odpowiada za kontrolę zachowania powiązanych procesów i usług podczas przeprowadzania aktualizacji komponentu lub instalacji poprawek i dodatków. Sekcja zawiera następujące kolumny:
  • Zamykaj – zaznaczenie powoduje zamknięcie procesu lub zatrzymanie usługi przed rozpoczęciem instalacji
  • Uruchamiaj usługi – zaznaczenie powoduje uruchomienie usługi po ukończonej instalacji. Dla procesów parametr jest nieaktywny.
  • Nazwa procesu – nazwa procesu lub usługi której dotyczy rekord z parametrami
  • Według ustawień dodatków – zaznaczenie powoduje, że procesy i usługi będą się zachowywać według instrukcji zawartych w dodatkach użytkownika. Parametr ma zastosowanie tylko podczas instalacji dodatków.

Uwaga
W skład produktu Comarch Retail wchodzą również komponenty Comarch POS Agent oraz Comarch POS Agent Broker. Konfiguracja w ramach Comarch POS Agent odbywa się analogicznie do komponentu Comarch POS natomiast dla POS Agent Broker konfiguracja jest niedostępna. Szczegółowy opis instalacji i konfiguracji tych komponentów znajduje się w artykułach Comarch POS Agent oraz Comarch POS Agent Broker.

Po przejściu przez konfigurację komponentu należy wybrać przycisk [Zapisz]. Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do instalacji. W tym celu należy przejść na widok główny aplikacji Comarch Auto Update gdzie pojawią się do pobrania i zainstalowania skonfigurowane wcześnie komponenty.

Komponenty do pobrania i zainstalowania
Komponenty do pobrania i zainstalowania

W zależności od potrzeb komponenty można tylko pobrać lub od razu pobrać i zainstalować za pomocą przycisków o analogicznej nazwie. Po ich poprawnej instalacji obok nazwy komponentu pojawi się zielona ikona oraz numer wersji jaka została zainstalowana. Jeśli dostępna jest nowsza wersja to taka informacja pojawi się powyżej komponentów.

W przypadku gdy użytkownik potrzebuje zainstalować starszą wersję komponentu należy skorzystać z funkcjonalności akcji zaawansowanych, która została opisana w artykule Akcje zaawansowane.

Zainstalowane komponenty
Zainstalowane komponenty

Czy ten artykuł był pomocny?