Definiowanie stanowiska POS

Wymagania konieczne

Definiowanie stanowiska POS odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na zakładce stanowiska POS dostępnej na formularzu edycji firmy, bądź centrum lokalnego. Przed dodaniem stanowiska POS należy zdefiniować obiekty takie jak rejestry kasowo-bankowe, czy serie numeracji, które są niezbędne do pracy z aplikacją.

Rejestry kasowo-bankowe

Na potrzeby ewidencji finansowej dla każdego stanowiska POS wymagane jest zdefiniowanie rejestrów kasowo-bankowych. W tym celu, z poziomu zakładki Finanse → Rejestry k/b należy dodać nowy rejestr kasowy oraz bankowy, z ustawioną opcją Rodzaj jako Lokalny.

Przykładowe rejestry kasowy i bankowy dla stanowiska POS

Zdefiniowane rejestry należy dołączyć do centrum, dla którego ma zostać utworzone stanowisko sprzedaży POS. Można to zrobić z panelu Dostępność obiektów dostępnego po podniesieniu do edycji wybranego centrum. Rejestr kasowy musi być zdefiniowany odrębnie dla każdego stanowiska POS.

Serie

Definiowanie odrębnej serii dla stanowiska sprzedaży POS jest niezbędne w celu konsekwentnego zachowania unikalności numeracji dokumentów w systemie oraz łatwej identyfikacji stanowiska, z którego pochodzi dany dokument.  Dodawanie serii możliwe jest z poziomu Konfiguracja → Serie. Analogicznie jak w przypadku rejestrów kasowo-bankowych, nowa seria powinna mieć ustawioną opcję Lokalny w kolumnie Typ. Ponadto, w kolumnie Zastosowanie powinna zostać wskazana opcja POS.

Przykładowa seria dla stanowiska POS

Analogicznie jak w przypadku rejestrów kasowo-bankowych, serię należy udostępnić dla centrum, dla którego ma zostać utworzone stanowisko POS. Należy pamiętać, aby dołączoną serię edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których będzie dostępna. Jeżeli typy dokumentów nie zostaną przypisane do danej serii, przy zapisie nowo dodanego stanowiska POS, wyświetli się pytanie: „UWAGA! Do wybranej serii [Nazwa serii] nie zostały przypisane wszystkie wymagane na stanowisku POS typy dokumentów. Praca na tym stanowisku może być niemożliwa. Czy chcesz przypisać je teraz?”. Po wybraniu odpowiedzi [Tak], system zapisze stanowisko POS i automatycznie przypisze serię do typów dokumentów obsługiwanych na stanowisku POS.

Magazyn dla dokumentów MM-

Utworzenie stanowiska POS możliwe jest na centrum tylko wtedy, gdy ma ono przypisany magazyn dedykowany. Przypisanie jest możliwe z poziomu Dostępności obiektów dla obiektu Magazyny. W przeciwnym razie przy próbie zapisu nowo utworzonego stanowiska POS wyświetli się komunikat blokujący: „Nie można zapisać stanowiska POS. Brak magazynu dedykowanego dla centrum [Nazwa centrum]. Aby zapisać stanowisko POS wymagane jest przypisanie magazynu do centrum.”.
W celu umożliwienia tworzenia nowych dokumentów MM- na stanowisku POS należy przypisać do niego magazyn docelowy. W tym celu należy przejść na zakładkę Magazyn -> Magazyny i podnieść wybrany magazyn do edycji. Następnie na zakładce Magazyn docelowy dla POS należy dołączyć do listy wybrane centrum. Jeśli żaden magazyn nie będzie przypisany do centrum, przy zapisie w nim nowo utworzonego stanowiska POS wyświetlony zostanie komunikat: „Uwaga! Do dokumentu MM- nie został przypisany żaden magazyn docelowy. Tworzenie nowych dokumentów MM- nie będzie możliwe. Czy chcesz automatycznie przypisać wszystkie magazyny dostępne w danej firmie?”. Po wybraniu odpowiedzi [Tak], system dokona automatycznego przypisania wszystkich dostępnych magazynów.
Magazyn może być dostępny dla dokumentów MM- tylko w jednym centrum, do którego są przypięte stanowiska POS. Z poziomu Dostępność obiektów, przy próbie udostępnienia dokumentów MM- dla danego magazynu w kolejnym centrum z przypisanymi stanowiskami POS pojawi się komunikat blokujący: „Magazyn nie będzie dostępny/domyślny na dokumencie MM-. Magazyn został już przypisany do dokumentu MM- w innym centrum posiadającym stanowisko POS”.

POS Agent

Uwaga
Do poprawnego działania konieczne jest zdefiniowanie adresu usługi POS Agent Broker z poziomu System -> Konfiguracja -> POS.

Zakładka Stanowiska POS dostępna z poziomu Konfiguracja  Struktura firmy  Struktura praw na definicji centrum lub firmy została podzielona na dwie podzakładki:

 • Ogólne – zawiera dotychczasowe parametry dostępne dla stanowisk POS w danym centrum
 • POS Agent – zawiera dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji usługi POS Agent

Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki
Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki

Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:

 • Kod – wymagany do wypełnienia, gdy centrum posiada zdefiniowane stanowisko POS
 • Host – adres komputera, na którym zainstalowany jest POS Agent
 • Port – numer portu dla POS Agent
 • GUID – globalny identyfikator generowany automatycznie

Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch POS.

Uwaga
Dodawany magazyn musi być dostępny w centrum struktury, a także nie może być dołączony do listy magazynów w konfiguracji POS Agent w żadnym centrum.

Konfiguracja POS Agent

Uwaga
Pola Host, Port, GUID zostaną uzupełnione automatycznie, po poprawnym wprowadzeniu danych w POSAgentConfigurator.exe, znajdującego się w folderze instalacyjnym POS Agent.

Dodanie stanowiska POS

Uwaga
Przy konfiguracji stanowiska należy uzupełnić pole Język danych w zakładce Stanowiska POS na definicji określonego centrum/firmy. Po pierwszej synchronizacji POS z Altum jego zmiana nie będzie możliwa.

Warunkiem koniecznym do dodania stanowiska POS jest uruchomienie sprzedaży z brakami. Parametr Sprzedaż z brakami znajduje się w systemie Comarch ERP Altum na definicji określonego centrum/firmy, z poziomu którego ma zostać umożliwione prowadzenie tego modelu sprzedaży.
Na zakładce Stanowiska POS na formularzu edycji centrum znajduje się lista wszystkich stanowisk POS, które są dołączone do danego centrum. Aby dodać stanowisko POS należy nacisnąć na przycisk [Dodaj]. System sprawdzi, czy w konfiguracji została włączona opcja sprzedaży z brakami. Jeżeli nie, wyświetlony zostanie komunikat o treści: „Nie została włączona sprzedaż z brakami. Czy chcesz ją włączyć teraz?”. Następnie system sprawdzi czy wszystkie zdefiniowane numeratory posiadają element Seria, który wpływa na numerację dokumentów. Jeżeli nie, system wyświetli komunikat o treści: „Nie wszystkie numeratory dokumentów dla stanowiska POS posiadają człon: Seria lub nie wpływa ona na numerację. Czy zmodyfikować odpowiednie numeratory dla tego stanowiska?”. Po potwierdzeniu zapytania system utworzy nowe numeratory z sufiksem _R, po czym automatycznie przypisze je do odpowiednich typów dokumentów.

Przycisk dodawania stanowiska POS

Uwaga
W przypadku braku zdefiniowania rejestrów kasowo-bankowych i serii dla danego centrum/firmy, ikona dodawania nowego stanowiska POS jest nieaktywna.

Okno dodawania nowego stanowiska POS

W oknie dodawania stanowiska POS należy określić:

 • Kod – służy do oznaczenia stanowiska POS, musi być unikalny
 • Nazwa – nazwa nadana stanowisku POS
 • Seria – wykorzystywana w numeratorze dokumentów wystawianych na stanowisku POS. Służy do jednoznacznego określenia z jakiego stanowiska POS pochodzą dokumenty

Uwaga
Podczas zapisywania stanowiska POS system zweryfikuje czy podana seria została przypisana do odpowiednich typów dokumentów. Jeżeli nie, wyświetli komunikat o treści: „UWAGA! Do wybranej serii nie zostały przypisane wszystkie wymagane na stanowisku POS typy dokumentów. Praca na tym stanowisku może być niemożliwa. Czy chcesz przypisać je teraz?”. Po potwierdzeniu zapytania system zapisze stanowisko POS i automatycznie przypisze serię do typów dokumentów obsługiwanych na stanowisku POS.

Rejestry kasowo-bankowe dla form płatności

Na zakładce Ogólne w sekcji Formy płatności spośród wszystkich form płatności zdefiniowanych w systemie należy pozostawić te, które będą wykorzystywane na stanowisku sprzedaży POS. Odłączenie/dołączenie formy płatności odbywa się poprzez jej wskazanie na liście dostępnych i wybranie przycisku [Odłącz]/[Dołącz]. Dla wszystkich wybranych form należy wybrać odpowiedni rejestr kasowo-bankowy z listy rozwijanej w kolumnie Rejestr-zapłata. Zaznaczony parametr Wyczyść po zamknięciu sesji powoduje zerowanie stanu kasy dla danej formy płatności po zamknięciu dnia. Zaznaczenie tego parametru jest niedostępne dla gotówki, dla której saldo zamknięcia równe jest saldu otwarcia na kolejny dzień.
Przycisk [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] umożliwia wyeksportowanie tabeli z formami płatności do arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga
Do stanowiska POS może być przypięta tylko jedna forma płatności typu Kasa oraz typu Bon własny.

Operatorzy dla stanowiska POS

Na zakładce Operatorzy należy przypisać odpowiednie grupy operatorów, które powinny mieć dostęp do stanowiska POS.

Szybka sprzedaż

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów niekorzystających z czytników kodów kreskowych, w Comarch POS dostępne są tzw. „przyciski szybkiej sprzedaży”.

Na formularzu firmy/centrum na zakładce Stanowiska POS wprowadzone zostało pole Tryb sprzedaży z domyślną wartością Standard.  Po zmianie wartości pola na Szybka sprzedaż, z poziomu Dostępności obiektów (Konfiguracja -> Struktura praw) prezentowana jest dodatkowa „wirtualna” kategoria podziału dla grup towarowych Szybka sprzedaż, która jest przeznaczona do konfiguracji szybkiej sprzedaży na POS.

Uwaga
Szybka sprzedaż jest grupą widoczną jedynie z poziomu Dostępności obiektów.

Po wybraniu wskazanego podziału, w prawym oknie dostępne są dwie zakładki: Grupy oraz Artykuły, które są przypisane do kategorii. Po wybraniu przycisku [Dodaj], na liście grup/artykułów prezentowane są tylko te pozycje, które zostały dołączone do danej firmy/centrum.

Kategoria podziału Szybka sprzedaż

Do tabeli grup pozostałych kategorii podziałów dodana została dodatkowa kolumna Szybka sprzedaż prezentująca, które z grup zostały przypisane do podziału Szybka sprzedaż.
Parametry konfiguracyjne

Parametry globalne

Francuskie przepisy VAT

Na formularzu firmy o stawce VAT określonej jako FR dostępny jest parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT. Zaznaczenie go ma wpływ na różne funkcje aplikacji Comarch POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Francuskie przepisy VAT.

Parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT na formularzu firmy

Pieczątka dla centrum lokalnego

Dla centrum lokalnego w panelu bocznym znajduje się parametr Utwórz pieczątkę dla centrum, dzięki któremu na wydrukach dokumentów możliwe jest wyświetlanie innych danych adresowych niż dla firmy.

Parametr Utwórz pieczątkę dla centrum na formularzu firmy

Zakładka Stanowiska POS dzieli się na dwie podzakładki:

 • Ogólne
 • POS Agent

Ogólne

Na zakładce Stanowiska POSOgólne na formularzu centrum/firmy znajdują się parametry dotyczące wszystkich stanowisk POS dostępnych w danym centrum/firmie.

Zakładka stanowiska POS

Parametry dostępne na zakładce Stanowiska POS -> Ogólne:

 • Język danych – umożliwia wybór języka w jakim wysyłane są dane (m.in. słowniki, nazwy artykułów) na stanowisko sprzedaży POS. Opcja zmiany języka jest możliwa tylko przed pierwszą synchronizacją POS z Comarch ERP Altum.
 • Sposób wyszukiwania dokumentów – dostępne są opcje:
  • Lokalnie – dokument będzie wyszukiwany tylko w lokalnej bazie POS. W przypadku gdy nie zostanie znaleziony pojawi się komunikat „Brak wyników wyszukiwania”. Wartość domyślna.
  • Globalnie – oznacza, że dokument będzie wyszukiwany najpierw w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku gdy nie zostanie znaleziony w lokalnej bazie POS, pojawi się komunikat z pytaniem: „Brak wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” W sytuacji, gdy zostanie znaleziony, u dołu listy wyświetli się pytanie: „Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”. W obu przypadkach po naciśnięciu przycisku [Szukaj], zostanie przeszukana baza ERP.
 • Formy płatności bez przyjmowania zapłaty – pozwala na wskazanie form płatności o typie Bank oraz Czek (dostępnych w ramach edytowanego centrum), które nie będą powodowały rozliczenia dokumentu handlowego, wystawianego na stanowisku POS (po zatwierdzeniu okna płatności nie zostanie wygenerowany dokument KP/KW). Rozliczenia za taki dokument można dokonać w późniejszym terminie w systemie Comarch ERP Altum. Ponadto zaznaczone formy płatności bez przyjmowania zapłaty wpływają na dostępny limit kontrahenta
 • Formy płatności wymagające zewn. walidacji – pozwala na wskazanie form płatności (dostępnych w ramach edytowanego centrum), które będą wymagały zewnętrznej walidacji
 • Zezwalaj na cenę 0 na dokumencie handlowym – pozwala na sprzedaż artykułów bez określonej ceny, domyślnie odznaczony, zmiana dostępna wyłącznie dla baz wykreowanych w języku innym niż Polski
 • Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości – domyślnie zaznaczony, przy odznaczonym parametrze, gdy wartość towarów wydanych jest mniejsza niż wartość zwracanych towarów w wymianie, zatwierdzenie wymiany jest blokowane
 • Zezwalaj na generowanie faktury do paragonu po terminie – domyślnie zaznaczony, odznaczenie parametru powoduje blokadę wygenerowania faktury do paragonu na stanowisku POS, po upływie trzech miesięcy (90 dni) od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wystawiono paragon
 • Automatyczne zamykanie okna płatności – domyślnie zaznaczony, parametr umożliwia ustalenie, czy okno płatności ma być zamykane automatycznie czy ręcznie. W przypadku odznaczonego parametru, po zatwierdzeniu płatności, okno pozostanie otwarte
 • Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy – domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu, przed zatwierdzeniem na stanowisku POS dokumentu MM- utworzonego w Comarch ERP Altum, system weryfikuje czy ilość wydana jest równa ilości z dokumentu przesłanego. W przypadku, gdy ilości te będą się różnić, użytkownik ma możliwość:
  • utworzenia nowego dokumentu MM- na różnicę wynikającą z MM-, które przyszło z centrali, a rzeczywistą ilością na MM-
  • o zaniechania tworzenia kolejnego dokumentu MM-
 • Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży – zaznaczony parametr oznacza, że podczas generowania dokumentu handlowego z zamówienia sprzedaży automatycznie zostaną na niego przeniesione wszystkie pozycje niezrealizowane wraz z informacją o ich ilości, prezentowaną w kolumnie Ilość z zamówienia. Przy odznaczonym parametrze na dokument zostaną skopiowane wszystkie pozycje niezrealizowane z przypisaną ilością „0”. W obu przypadkach na generowanym dokumencie handlowym dostępny jest przycisk [Kopiuj ilość z ZS]
 • Ustaw cenę na korekcie ręcznej – domyślnie odznaczony. W wyniku zaznaczenia, na dokumencie korekty ręcznej dla zwracanego artykułu zostanie automatycznie pobrana najbardziej aktualna cena jednostkowa z cennika z możliwością zmiany
 • Przeliczaj dokumenty handlowe bez pytania – parametr pozwala na przeliczanie wartości na dokumencie handlowym w przypadku zmiany kontrahenta, usuwaniu pozycji lub ilości artykułu wchodzącego w skład promocji pakietowej na dokumencie bez wyświetlania komunikatu
 • Odliczaj zaliczki w 100% – domyślnie zaznaczony, pozwala ustalić, czy domyślnie zaliczki mają być rozliczane w całości automatycznie, czy powinny być ustalane ręcznie przez operatora
 • Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych – decyduje o tym, czy na stanowisku POS ma być uruchomione rozpoznawanie skanowanego obiektu na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu
 • Sprzedaż w różnych walutach wg kursu – umożliwia przeprowadzanie transakcji (sprzedaży) we wszystkich walutach zdefiniowanych w systemie. Z listy rozwijanej jest możliwość wyboru kursu, po jakim będzie dokonywana sprzedaż. Domyślnie wybierane są typy kursów, których waluta bazowa jest zgodna z walutą systemową dla danej firmy: NBP średni, NBP sprzedaży oraz NBP kupna. W polu Liczba dni przed datą użytkownik ma możliwość określenia z ilu dni wstecz względem daty sprzedaży zostanie pobrana wartość kursu
 • Wpłata z zamknięcia do rejestru – przy zamykaniu dnia lub zmiany operatora wpłata końcowa może być wpłacana automatycznie do rejestru wybranego z listy rozwijalnej. Na liście są wyświetlane tylko rejestry w walucie systemowej i udostępnione dla centrum do którego należy stanowisko POS
 • Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS – uaktywnia na operacjach kasowo-bankowych pole Dostępna na, w którym można wybrać serię stanowiska POS. Dokumenty KP/KW z określoną w tym miejscu serią będą wpływały na aktualny stan kasy stanowiska POS (dla którego ta seria jest dostępna). Stan kasy na stanowisku będzie uwzględniał dokumenty wystawione w centrali/centrum po aktualizacji stanu kasy
 • Zezwalaj na minimalizację aplikacji – udostępnia przycisk minimalizacji w aplikacji Comarch POS
 • Blokada otwarcia wielu dokumentów handlowych – uniemożliwia otworzenie więcej niż jednego dokumentu handlowego na stanowisku POS, tj. paragonu, faktury itd.
 • Wymagana autoryzacja dla ujemnego stanu kasy – zaznaczenie parametru wywołuje komunikat blokujący przy próbie osiągnięcia ujemnego stanu kasy
 • Wyszukiwanie kontrahentów online – dla zaznaczonego parametru, po wyszukaniu kontrahenta w lokalnej bazie stanowiska POS, operator może przy pomocy przycisku [Szukaj] wyszukać kontrahenta w bazie systemu ERP.
 • Zezwalaj na logowanie kartą operatora – umożliwia logowanie za pomocą karty na stanowisku Comarch POS, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać swojego loginu i hasła

Logowanie za pomocą karty pracownika

 • Tryb sprzedaży – dostępne są opcje:
  • Standard – standardowy widok tworzenia nowego dokumentu na stanowisku Comarch POS

Standardowy tryb sprzedaży

  • Szybka sprzedaż – na nowym dokumencie włączony zostaje tryb przycisków szybkiej sprzedaży na stanowisku Comarch POS

Tryb szybkiej sprzedaży

 • Obsługa klawiatury numerycznej – uruchamia funkcjonalność klawiatury numerycznej, dzięki której możliwe jest wprowadzanie kodu artykułu na ekranach dotykowych zamiast wyszukiwania go na liście

Klawiatura numeryczna

 • Pokaż powiadomienie o brakującej definicji wydruku – aktywacja parametru skutkuje wyświetlanym komunikatem na stanowisku Comarch POS w przypadku brakującej definicji wydruku
 • Kontroluj maksymalny % rabatu na artykuł przy rabatach użytkownika na POS – kontroluje maksymalny możliwy do nadania rabat % na dany artykuł, przez użytkownika na stanowisku Comarch POS
 • Wyświetlaj okno wyboru opakowania (gratis) przy zatwierdzaniu PAR/FS – umożliwia rozchodowanie darmowych opakowań podczas wystawiania dokumentu handlowego PAR/FS na stanowisku Comarch POS

Komunikat wyświetlany przy zatwierdzaniu PAR/FS

 • Wymagaj podania przyczyny naliczenia rabatu ręcznego – aktywuje okno podania przyczyny rabatu na stanowisku Comarch POS

Powód nadania rabatu

 • Zezwalaj na dodawanie kompletu do rabatu pakietowego na POS – umożliwia dodanie kompletu do tworzonego rabatu pakietowego udostępnianego na stanowisko Comarch POS
 • Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie – umożliwia przyjęcie wszystkich przesyłek za jednym razem z poziomu stanowiska Comarch POS
 • Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach – parametr jest dostępny po uprzednim aktywowaniu parametru: Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie. Aktywacja parametru umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Przycisk [Przyjmij wiele Zamówień Zakupu]

 • Obsługa komunikatów – aktywacja funkcjonalności generowania powiadomień prezentowanych na stanowisku Comarch POS. Wiadomości, które mają być widoczne na stanowisku, należy zdefiniować w systemie Comarch ERP Altum -> zakładka Oddziały -> Komunikaty POS.

Wiadomości na stanowisku Comarch POS

W sekcji Limit kredytowy dostępny jest parametr:

 • Obsługa limitu kredytowego – pozwala na wystawianie dokumentów handlowych w aplikacji Comarch POS na kontrahenta z określonym limitem kredytowym, bez konieczności przyjęcia zapłaty. Aby była taka możliwość, na stanowisku POS musi być dostępna forma płatności typu Bank lub Czek, a w systemie Comarch ERP Altum wybrane formy płatności bez przyjmowania zapłaty. Ustawienia dotyczące kwoty limitu kredytowego i terminu obowiązywania, a także sposobu działania POS w sytuacji przekroczenia przez kontrahenta limitu kredytowego (Brak kontroli, Ostrzeżenie lub Blokada) pobierane są z systemu Comarch ERP Altum. Informacja o limicie kredytowym kontrahenta prezentowana jest w aplikacji na karcie kontrahenta, na dokumencie handlowym (po wprowadzeniu kontrahenta) oraz w oknie płatności. Dla zaznaczonego parametru istnieje możliwość ustawienia następujących opcji:
  • Maksymalny czas od ostatniej synchronizacji (m) – umożliwia określenie czasu (w minutach) od wykonania ostatniej synchronizacji, który nie może zostać przekroczony, aby na stanowisku POS była dostępna funkcjonalność obsługi limitu kredytowego kontrahenta. Domyślnie jest to 60 minut. Ustawienie czasu na 0 minut będzie wymagało uzyskania aktywnego połączenia usługi Data Service przy każdej transakcji na limit kredytowy
  • Prezentacja dostępnego limitu – na dokumencie w zależności od wybranej opcji z listy rozwijalnej:
   • Nie odejmuj wartości dokumentu – prezentowany jest dostępny limit kontrahenta
   • Odejmuj wartość dokumentu – prezentowany jest dostępny limit kontrahenta pomniejszony o wartość pozycji na dokumencie
   • Nie prezentuj na dokumencie – limit nie jest wyświetlony

Sekcja Obsługa transakcji zawiera opcje:

 • Obsługa transakcji – pozwala na określenie trybu wypełniania pola Obsługa transakcji w aplikacji Comarch POS. W zależności od wybranej opcji:
  • Automatycznie – w polu zostanie automatycznie wprowadzona nazwa zalogowanego operatora
  • Ręcznie – pole musi zostać wypełnione przez użytkownika
 • Sposób wprowadzania obsługującego – parametr definiuje, w jaki sposób użytkownik może uzupełnić pole Obsługa transakcji. Dostępne są opcje:
  • Karta i lista pracowników – uzupełnienie za pomocą wczytania karty pracownika, bądź poprzez wyświetlenie listy pracowników w celu wskazania osoby obsługującej daną akcję
  • Tylko karta pracownika – istnieje wyłącznie możliwość wczytania karty pracownika. Lista pracowników nie jest dostępna dla użytkowników stanowiska POS.

Sekcje Limit minimalny stanu kasy oraz Limit maksymalny stanu kasy umożliwiają skonfigurowanie kontroli limitu stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej. Sekcje zawierają pola:

 • Obsługa limitu minimalnego/maksymalnego – zaznaczenie parametru uruchamia kontrolę limitu minimalnego/maksymalnego dla formy płatności typu Gotówka
 • Kwota limitu – możliwość wprowadzenia liczby całkowitej z zakresu 0-999999
 • Korekty dokumentów handlowych
  • Ostrzeżenie – pojawia się notyfikacja
  • Autoryzacja – pojawia się komunikat blokujący
 • Wypłata końcowa + KW
  • Ostrzeżenie – pojawia się notyfikacja
  • Autoryzacja – pojawia się komunikat blokujący

Sekcja Bezpieczeństwo zawiera pola:

 • Podpowiadanie nazwy użytkownika – przy logowaniu do aplikacji Comarch POS wyświetla listę loginów pasujących do wpisanego fragmentu tekstu

Logowanie do stanowiska POS przy zaznaczonym parametrze Podpowiadanie nazwy użytkownika

 • Blokada POS przy braku aktywności (s) (30 – 300) – umożliwia automatyczne wylogowanie operatora z aplikacji przy braku aktywności po upływie określonego czasu
 • Komunikat o konieczności zmiany hasła (d) (0-30) – umożliwia określenie czasu, po jakim ma być wyświetlany komunikat o konieczności zmiany hasła

Sekcja Przesunięcia magazynowe zawiera opcje:

 • Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy– domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu, przed zatwierdzeniem na stanowisku POS dokumentu MM- utworzonego w Comarch ERP Altum, system weryfikuje czy ilość wydana jest równa ilości z dokumentu przesłanego. W przypadku, gdy ilości te będą się różnić, użytkownik ma możliwość:
  • utworzenia nowego dokumentu MM- na różnicę wynikającą z MM-, które przyszło z centrali, a rzeczywistą ilością na MM-
  • zaniechania tworzenia kolejnego dokumentu MM-
 • Maksymalna liczba artykułów dla ręcznie tworzonego MM-– domyślnie odznaczony, pozwala na określenie limitu dla liczby artykułów, które mogą zostać dodane na ręcznie tworzony dokument MM-
 • Weryfikacja online anulowania dokumentu MM- – weryfikuje anulowanie dokumentu z poziomu Comarch POS w trybie online

Sekcja Przyjęcia zewnętrzne zawiera parametry:

 • Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ(domyślnie zaznaczony) – umożliwia dodawanie nowych pozycji do dokumentu PZ generowanego z dokumentu ZZ
 • Wymagany numer obcy na ręcznych PZ(domyślnie odznaczony)

Ustawienie parametrów można zmieniać w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego, ich ustawienia pobierane są z centrum nadrzędnego.

Sekcja Tryb weryfikacji dokumentów zawiera parametry, które umożliwiają zablokowanie możliwości generowania m.in. dwóch faktur do jednego paragonu:

 • Generowanie faktury do paragonuz wartościami:
  • Offline– brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
  • Online gdy możliwe– włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
  • Zawsze online– włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline
 • Generowanie korekty do dokumentu sprzedaży, z wartościami:
  • Offline– brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
  • Online gdy możliwe– włączenie kontroli online jeżeli jest to możliwe
  • Zawsze online– włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline

Sekcja Inwentaryzacja zawiera parametr:

 • Ostrzeżenie podczas dodawania towaru inwentaryzowanego na dokumenty – wyświetla odpowiedni komunikat na stanowisku Comarch POS w przypadku sprzedaży artykułu podlegającego inwentaryzacji

POS Agent

Zakładka POS Agent

Uwaga
Do prawidłowego działania konieczne jest zdefiniowanie adresu usługi POS Agent Broker z poziomu System -> Konfiguracja -> POS.

Zakładka Stanowiska POS -> POS Agent dostępna z poziomu Konfiguracja-> Struktura firmy ->  Struktura praw na definicji centrum lub firmy zawiera dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji usługi POS Agent.

Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:

 • Kod – wymagany do wpełnienia, gdy centrum posiada zdefiniowane stanowisko POS
 • Host – adres komputera, na którym zarejestrowany jest POS Agent
 • Port – numer portu dla POS Agenta
 • GUID – globalny identyfikator generowany automatycznie

Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch POS.

Dodawany magazyn musi być dostępny w centrum struktury, a także nie może być dołączony do listy magazynów w konfiguracji POS Agent w żadnym centrum.

Uwaga
Pola Host, Port, GUID zostaną uzupełnione automatycznie, po poprawnym wprowadzeniu danych w POSAgentConfigurator.exe, znajdującego się w folderze instalacyjnym POS Agent.

Parametry dla stanowiska POS

Na zakładce Stanowiska POS -> Ogólne dostępnej z poziomu formularza firmy/centrum lokalnego można podnieść do edycji dowolne stanowisko POS w celu konfiguracji dotyczących go parametrów.

Zakładka Parametry przy dodawaniu edycji stanowiska POS

Zakładka Parametry podzielona jest na trzy sekcje. W sekcji Zmianowość znajdują się parametry:

 • Generowanie KP/KW na różnicę przy otwarciu dnia/zmiany – decyduje o tym, czy będzie generowane KP/KW w przypadku wystąpienia różnicy między stanem kasy wyliczonym przez system, a stanem rzeczywistym wprowadzonym przez użytkownika podczas otwarcia zmiany/dnia. Dokument kasowy będzie generowany dla każdej formy płatności, dla której wystąpi różnica. W opisie dokumentu będzie znajdować się treść: „[!] Różnica przy otwarciu dnia
 • Generowanie KP/KW na różnicę przy zamknięciu dnia/zmiany – zasada działania jest analogiczna, jak dla parametru Generowanie KP/KW na różnicę przy otwarciu zmiany/dnia, z tą różnicą, że generowanie KP/KW nastąpi przy zamknięciu zmiany lub dnia. Dokument kasowy będzie generowany dla każdej formy płatności, dla której wystąpi różnica. W opisie dokumentu będzie znajdować się treść: „[!] Różnica przy zamknięciu dnia”.
 • Zezwalaj na otwarcie/zamknięcie dnia bez podania stanu rzeczywistego – decyduje o tym, czy podczas otwarcia/zamknięcia dnia operator musi wpisać stan rzeczywisty kasy (w przypadku jego zaznaczenia domyślna wartość dla stanu rzeczywistego jest ustawiona na 0)
 • Automatyczne zamknięcie dnia – umożliwia automatyczne zamknięcie dnia przez aplikację bez zliczania kasy na stanowisku sprzedażowym. Po zaznaczeniu parametru na liście rozwijanej dostępna jest opcja:
  • Bez wypłaty – na stanowisku POS w polu Wypłata końcowa przypisana zostanie kwota 0,00
 • Godzina zamknięcia dnia – pozwala na ustalenie, o jakiej godzinie nastąpi automatyczne zamknięcie dnia. Domyślnie jest to 23:59.59. Pole jest aktywne, jeżeli parametr Automatyczne zamknięcie dnia jest zaznaczony.
 • Wydruk raportów zmianowych na drukarce fiskalnej – pozwala na drukowanie na drukarce fiskalnej raportów zmianowych przy zamykaniu zmiany lub dnia, a także przy podglądzie zapisanej zmiany kasjera lub raportu dziennego
 • Widoczność dokumentów KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS – decyduje o tym, czy operacje kasowo-bankowe wystawione w systemie Comarch ERP Altum będą widoczne na liście KP/KW na stanowisku POS. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko przy włączonej obsłudze KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS (opcja dostępna z poziomu zakładki Stanowiska POS na formularzu firmy/centrum). Aby operacje kasowo-bankowe z systemu Comarch ERP Altum były widoczne na stanowisku POS, powinny mieć w polu Dostępna na określoną serię POS.

W sekcji Artykuły znajduje się parametr:

 • Wyświetlanie tylko dostępnych – pozwala na wyświetlanie na stanowisku POS tylko tych artykułów, które są aktualnie dostępne na magazynie.

W sekcji Ustawienia numeratorów istnieje możliwość zmiany numeratorów przypisanych do odpowiednich typów dokumentów. Dla numeratorów dokumentów KP oraz KW automatycznie zostaje odznaczony parametr Ma wpływ dla członu Rejestr.

Wydruki

Na zakładce Wydruki znajduje się wykaz dostępnych wydruków prezentowany w formie drzewa. Użytkownik ma możliwość dołączyć nowe lub odłączyć istniejące definicje wydruków naciskając na przycisk [Dołącz] bądź [Odłącz]. Przycisk [Domyślny] określa, który z wydruków podpiętych do danego kontekstu ma być wydrukiem domyślnym. W przypadku, gdy do danego kontekstu podpiętych jest kilka wydruków i żaden z nich nie został oznaczony jako domyślny, w aplikacji Comarch POS za każdym razem, gdy użytkownik wywoła wydruk, zostanie wyświetlone okno wyboru dostępnych wydruków. Dołączenie nowych wydruków do prezentowanych kontekstów jest możliwe po ich wcześniejszym zdefiniowaniu w systemie. Definicje wydruków w Comarch POS muszą być w formacie POS 2.0.

Zakładka Wydruki przy dodawaniu/edycji stanowiska POS

Parametr Drukuj na domyślnej drukarce systemowej domyślnie jest odznaczony, co oznacza, że przed wykonaniem wydruku użytkownik każdorazowo będzie musiał ręcznie wybrać drukarkę. Po zaznaczeniu parametru wydruk będzie automatycznie wykonywany na domyślnej drukarce systemowej. Wydruki dokumentów dołączone do stanowiska sprzedaży POS są automatycznie drukowane po zatwierdzeniu dokumentu, a w przypadku dokumentów handlowych (o ile nie ma skonfigurowanej fiskalizacji dla tych dokumentów) i ich korekt, po zatwierdzeniu okna płatności.
Uprawnienia grup operatorów

System Comarch ERP Altum daje możliwość zarządzania uprawnieniami grup operatorów do obiektów zdefiniowanych w systemie, które dotyczą również stanowisk sprzedaży POS.
W przypadku, gdy operator nieposiadający prawa do danego obiektu lub akcji w systemie będzie próbował z nich skorzystać, zostanie wyświetlone okno autoryzacji, w którym należy podać login i hasło. Operator autoryzujący akcję musi posiadać wyższe uprawnienia do modyfikowanego obiektu/dokumentu i należeć do grupy przypisanej do konkretnego stanowiska POS. Autoryzacja jest operacją jednorazową, kolejna próba wykonania akcji o ograniczonym prawie dostępu wymaga ponownego poświadczenia operatora z wyższymi prawami.

Okno autoryzacji

Uprawnienia do obiektów

Na zakładce Obiekty dostępnej z poziomu edycji grupy operatorów znajduje się lista obiektów systemowych, do których operator należący do grupy B2_admin ma możliwość nadawania praw dostępu.

Uprawnienia do obiektów dla grupy operatorów

Na stanowisku POS dostępne są następujące obiekty, do których mogą być ustalane uprawnienia:

 • Paragon (PAR)
 • Faktura sprzedaży (FS)
 • Korekta ilościowa paragonu (w tym korekta ręczna) (KIPAR)
 • Korekta ilościowa faktury sprzedaży (w tym korekta ręczna) (KIFS)
 • Wpłata kasowo-bankowa (KP)
 • Wypłata kasowo-bankowa (KW)
 • Reklamacja sprzedaży (RLS)
 • Przesunięcia międzymagazynowe (MM-/+)
 • Protokół przyjęcia (PRP)
 • Faktura zaliczkowa sprzedaży (FSL)
 • Korekta wartościowa faktury zaliczkowej sprzedaży (KFSL)
 • Zamówienie sprzedaży (ZS)
 • Oferta sprzedaży (OS)
 • Nota debetowa (DN)
 • TAX FREE (TF)
 • Zgoda na przetwarzanie danych

Zaznaczenie opcji Odczyt, Dodawanie, Modyfikacja, Usuwanie dla wymienionych powyżej obiektów, będzie oznaczało nadanie uprawnień w tym zakresie dla grupy operatorów również na stanowisku POS. W przypadku braku uprawnienia odpowiednie akcje będą wymagały autoryzacji. Poniżej znajduje się szczegółowe objaśnienie działania uprawnień dla poszczególnych typów dokumentów.

Odczyt

Jeśli prawo do odczytu nie jest zaznaczone dla obiektu, to pozostałe prawa również pozostają odznaczone w związku z czym operator ma ograniczony dostęp do obiektów:

 • Faktura sprzedaży, Paragon – operator nie ma dostępu do podglądu oraz dodawania dokumentu. Wybór funkcjonalności [Nowy dokument] wymaga autoryzacji operatora z wyższymi uprawnieniami. Jeżeli operator nie posiada uprawnień wyłącznie do jednego z tych typów dokumentów np. faktury, to autoryzacja wymagana jest wyłącznie przy dodawaniu tego typu dokumentu.
 • Korekta faktury sprzedaży, Korekta paragonu (w tym również korekty ręczne) – operator nie ma dostępu do podglądu oraz dodawania dokumentu korekt, gdyż wymagana jest autoryzacja. Jeżeli operator nie posiada uprawnień wyłącznie do jednego z tych typów dokumentów np. korekty faktury, to autoryzacja wymagana jest wyłącznie przy dodawaniu tego typu dokumentu.
 • Wpłata/Wypłata kasowo-bankowa – operator nie ma dostępu do podglądu listy KP/KW oraz dodawania tych dokumentów. Wybór funkcjonalności [Lista KP/KW] oraz [KP]/[KW] wymaga autoryzacji operatora z wyższymi uprawnieniami. Jeżeli operator nie posiada uprawnień wyłącznie do jednego z tych typów dokumentów np. KP, to autoryzacja wymagana jest wyłącznie przy dodawaniu tego typu dokumentu. Ponadto operator nie ma możliwości zatwierdzenia płatności na dokumencie handlowym oraz zatwierdzenia okna otwarcia/zamknięcia dnia z różnicą w stanie kasy (przy wyłączonej opcji Generowanie KP/KW na różnicę przy otwarciu/zamknięciu dnia). Ponieważ podczas tych operacji automatycznie powstaje dokument KP/KW, akcje te również wymagają autoryzacji.
 • Reklamacja sprzedaży – operator nie ma dostępu do podglądu, dodawania, modyfikacji (zatwierdzania i uznawania dokumentu) oraz zamknięcia dokumentu reklamacji, gdyż wymagana jest autoryzacja.
 • Przesunięcia międzymagazynowe – Protokół przyjęcia – operator nie ma dostępu do podglądu, przyjmowania/wydawania dostawy, modyfikacji (zapisywania i zatwierdzania edytowanego dokumentu PRP) oraz anulowania dokumentu PRP, gdyż wymagana jest autoryzacja.
 • Faktura zaliczkowa sprzedaży – operator nie ma dostępu do podglądu oraz dodawania dokumentu. Wybór funkcjonalności [Faktura zaliczkowa] z listy zamówień sprzedaży wymaga autoryzacji operatora z wyższymi uprawnieniami.
 • Zamówienie sprzedaży, Oferta sprzedaży – operator nie ma dostępu do podglądu, dodania oraz modyfikacji zamówienia i oferty. Dodatkowo, w przypadku zamówień, wybór funkcjonalności [Faktura zaliczkowa] z listy zamówień sprzedaży, również wymaga autoryzacji operatora z wyższymi uprawnieniami.
 • TAX FREE – operator nie ma dostępu do podglądu oraz dodawania dokumentu. Wybór funkcjonalności [TAX FREE] z listy dokumentów handlowych wymaga autoryzacji operatora z wyższymi uprawnieniami.
 • Zgoda na przetwarzanie danych – operator na podglądzie karty kontrahenta nie ma widocznych zgód, które zostały zdefiniowane dla danego kontrahenta.

Dodawanie

Jeżeli wyłącznie prawo do dodawania nie jest zaznaczone dla wymienionych obiektów to operator nie ma dostępu do dodawania tych obiektów z poziomu każdej listy/widoku, w którym istnieje możliwość wykonania tej akcji w aplikacji Comarch POS. Wymagana jest autoryzacja.

Modyfikacja

Jeżeli wyłącznie prawo do modyfikacji nie jest zaznaczone dla wymienionych obiektów to operator nie ma dostępu min. do uznawania i zamknięcia reklamacji, zapisania i zatwierdzania edytowanego dokumentu PRP.

Usuwanie

Jeżeli wyłącznie prawo do usuwania nie jest zaznaczone dla wymienionych obiektów to operator nie ma dostępu do anulowania dokumentu np. PRP.

Minimalne uprawnienia do wystawiania paragonów

Posiadanie uprawnień do wystawiania pewnych dokumentów nie oznacza automatycznie, że operator z grupy posiadającej takie prawa może wystawić ten dokument. Podczas wystawiania dokumentu sprawdzane są również uprawnienia do innych obiektów, na przykład do form płatności czy magazynów.
Minimalne uprawnienia grupy operatorów do wystawiania paragonów na stanowisku POS:

 • Paragon (odczyt, dodawanie)
 • Wpłata kasowo/bankowa (odczyt, dodawanie)
 • Raport kasowo/bankowy (odczyt, dodawanie)

Dodatkowe uprawnienia POS

W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość określenia dodatkowych uprawnień dla grup operatorów, dedykowanych dla operacji wykonywanych na stanowiskach POS. Uprawnienia te są dostępne z poziomu zakładki Uprawnienia POS na formularzu edycji grupy operatorów, a o prawie do ich wykonywania świadczy zaznaczony parametr w kolumnie Aktywny. W aplikacji Comarch POS weryfikowana jest suma uprawnień operatora tzn. jeżeli operator należy do kilku grup operatorów, a przynajmniej jedna z nich posiada prawo do danej akcji, to operator będzie mógł wykonać tę akcję na stanowisku POS.

Zakładka Uprawnienia POS na formularzu edycji grupy operatorów

Dostępne są następujące uprawnienia:

 • Dostęp do konfiguracji – pozwala na otwarcie okna konfiguracji na stanowisku POS
 • Konfiguracja interfejsu – umożliwia modyfikację widoków okien na stanowisku POS
 • Zmiana ceny sprzedaży – daje operatorowi możliwość zmiany ceny artykułu na dokumencie handlowym
 • Ręczne otwarcie szuflady – umożliwia otwarcie szuflady za pomocą kafla [Otwórz szufladę]
 • Drukowanie raportu fiskalnego dobowego – umożliwia drukowanie raportu fiskalnego dobowego za pomocą przycisku [Raport dobowy], który znajduje się w oknie Raporty fiskalne na stanowisku POS wybraniu kafla [Raporty i rozliczenia]
 • Drukowanie raportu okresowego – umożliwia drukowanie raportu fiskalnego okresowego za pomocą przycisku [Raport okresowy], który znajduje się w oknie Raporty fiskalne na stanowisku POS wybraniu kafla [Raporty i rozliczenia]
 • Podgląd stanu kasy – umożliwia wyświetlenie stanu kasy
 • Dodawanie i edycja kontrahenta – operator bez tego uprawnienia nie ma możliwości dodawania i edytowania kontrahentów na liście kontrahentów oraz dokumentach na stanowisku POS
 • Edycja dokumentów innych operatorów – operator bez tego uprawnienia nie może edytować dokumentów wystawionych przez innych operatorów, które znajdują się na liście dokumentów niezatwierdzonych (nawet jeśli ma do nich dostęp)
 • Otwarcie zmiany z różnicą stanu kasy – umożliwia otwarcie zmiany, gdy występuje różnica pomiędzy stanem kasy w systemie, a stanem rzeczywistym podanym przez użytkownika. Jeśli uprawnienie jest nadane, to podczas otwierania zmiany będzie możliwość zatwierdzenia okna otwarcia zmiany bez względu na kwotę różnicy między stanem kasy wyliczonym przez system, a stanem rzeczywistym wprowadzonym przez użytkownika
 • Zamknięcie zmiany bez wypłatyzamknięcie zmiany odbywa się z domyślnie wpisaną kwotą wypłaty równą 0,00
 • Zamknięcie dnia – umożliwia zamknięcie dnia
 • Zamknięcie zmiany lub dnia z różnicą stanu kasy – umożliwia zamknięcie zmiany/dnia pomimo różnicy w stanie kasy
 • Oznaczanie dokumentów jako zafiskalizowane – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji
 • Przekroczenie limitu stanu kasy – umożliwia operatorowi przekroczenie limitu stanu kasy, w przypadku uruchomionej obsługi limitu stanu kasy (minimalnego, maksymalnego, ujemnego stanu kasy)
 • Akceptowanie niezwalidowanych płatności
 • Anulowanie operacji kartą płatniczą – umożliwia anulowanie transakcji kartami płatniczymi dostępne z poziomu [Raporty i rozliczenia] -> [Lista transakcji] za pomocą przycisku [Cofnij F3]
 • Zatwierdzenie zwrotu – umożliwia zatwierdzanie dokumentów generujących zwrot pieniędzy wynikającego z:
  • korekty ilościowej paragonu
  • korekty ilościowej faktury sprzedaży
  • korekty wartościowej faktury zaliczkowej sprzedaży
  • korekt ręcznych
  • zatwierdzenia wywozu dokumentów TF
  • dokumentów procesu wymiany
  • dokumentów sprzedażowych zawierających artykuły typu Skup.
 • Podgląd Inwentaryzacji
 • Otwieranie Inwentaryzacji
 • Zamykanie Inwentaryzacji
 • Otwieranie Arkusza Inwentaryzacji
 • Modyfikowanie Arkusza Inwentaryzacji
 • Zamykanie Arkusza Inwentaryzacji
 • Inwentaryzacje – podgląd listy
 • Akceptacja przekroczonego limitu kredytowego – parametr umożliwiający akceptację dokumentu w sytuacji kiedy dany kontrahent przekroczył przyznany limit. Parametr jest domyślnie odznaczony. Podczas konwersji bazy danych z wersji 2024.0.1 lub niższej w przypadku gdy dla danej grupy operatorów zaznaczony jest parametr Modyfikacja limitu kredytowego to powyższy parametr będzie automatycznie zaznaczany.

Uwaga
W przypadku zaznaczenia na grupie operatorów parametru Modyfikacja limitu kredytowego użytkownik z tej grupy będzie miał możliwość nadawania limitu na stanowisku POS, w tym limitu nieograniczonego dla nowo tworzonego kontrahenta.
Konfiguracja usługi synchronizacji – Data Service

Operator do stanowiska POS

Aby operator mógł logować się na stanowisko POS musi spełniać kryteria:

 • Operator należy do grupy operatorów widocznej na zakładce Operatorzy w sekcji Grupy
 • Typ operatora został określony jako Uniwersalny lub Zewnętrzny
 • Operator jest powiązany z pracownikiem
 • Operator ma ustawione hasło zewnętrzne

Uwaga
Użytkownik, za pomocą którego usługa danych łączy się do bazy danych musi mieć możliwość zalogowania się na wszystkie stanowiska POS oraz należeć do grupy administratorów w Comarch ERP Altum (domyślnie do grupy B2_admin).

Uwaga
Dla baz konwertowanych z wersji wcześniejszych niż wersja 2016.5.5 dla operatora POS należy zdefiniować nowe hasło zewnętrzne. Można tego dokonać z poziomu zakładki Konfiguracja -> Struktura firmy -> Operatorzy poprzez wskazanie danego operatora i wybór przycisku [Zmień hasło/PIN].

Uwaga
W sytuacji gdy więcej niż jeden operator ma przypisanego tego samego pracownika, podczas konwersji systemu do wersji 2016.5 lub wyższej, takim operatorom zostanie nadany typ Wewnętrzny, zatem nie będą oni mogli logować się do aplikacji Comarch POS.

Konfiguracja usługi

Usługa Comarch POS Data Service służy do synchronizacji danych pomiędzy bazami danych systemu Comarch ERP Altum i aplikacji Comarch POS. Ponadto za jej pośrednictwem istnieje możliwość weryfikacji dostępności artykułów w innych magazynach/sklepach, czy zapłaty bonami.
Do konfiguracji usługi Comarch POS Data Service służy narzędzie Konfigurator Comarch ERP Altum uruchamiane z menu start systemu Windows lub bezpośrednio z katalogu instalacyjnego Comarch ERP Altum przez plik NewAltumConfigurator.exe.
Po uruchomieniu narzędzia Konfigurator Comarch ERP Altum, pojawi się okno z wyborem języka.

Okno wyboru języka

Po wybraniu odpowiedniej opcji językowej należy w pierwszej kolejności przejść na zakładkę Serwer klucza, gdzie należy podać serwer, na którym zainstalowany jest system Comarch ERP Altum oraz numer licencji.

Zakładka Serwer klucza

Następnie w celu skonfigurowania usługi danych Data Service, należy przejść na zakładkę Usługa danych POS.

Zakładka Usługa danych POS

W sekcji Baza danych należy podać:

 • Serwer – nazwa serwera SQL bądź jego IP, na którym znajduje się firmowa baza danych systemu Comarch ERP Altum
 • Login SQL– login do serwera SQL posiadający uprawnienia administratora
 • Hasło – odpowiadające loginowi
 • Baza – baza firmowa systemu Comarch ERP Altum

W sekcji Ogólne należy podać:

 • Język – język kultury usługi Comarch POS Data Service
 • Katalog logów – ścieżka dostępu do katalogu, w którym będą zapisywane logi usługi
 • Port – port, na którym działa usługa i po którym stanowisko POS łączy się do usługi. Należy zwrócić uwagę, aby port nie był blokowany przez np. zaporę systemu Windows.
 • Limit czasu operacji – parametr określający górną granicę czasu operacji usługi. Podawany w sekundach i domyślnie ustawiony na 3600 sekund.

W sekcji Załączniki znajduje się parametr:

 • Rozmiar miniaturki – pozwala na ustawienie wysokości oraz szerokości miniatury zdjęcia w pikselach.

W sekcji Notyfikacje przetwarzania dokumentów należy podać:

 • Adres odbiorcy (-ów) – adres mailowy odbiorcy/ów, na który mają być wysyłane komunikaty
 • Serwer SMTP – pozwala na wprowadzenie adresu serwera mailowego, do którego użytkownik loguje się z wykorzystaniem loginu i hasła
 • Port serwera SMTP – numer, jakim posługuje się serwer poczty wychodzącej podczas komunikacji
 • SSL – komunikacja jest szyfrowana przy użyciu certyfikatów SSL. Parametr domyślnie odznaczony
 • Użytkownik – adres e-mail, z którego będą wysyłane notyfikacje
 • Hasło – hasło do konta pocztowego

Funkcjonalność notyfikacji przetwarzania dokumentów pozwala użytkownikowi na otrzymywanie powiadomień drogą mailową o błędach podczas synchronizacji dokumentów.
Po wypełnieniu wszystkich obligatoryjnych pól, konfigurację usługi należy zapisać.
Z poziomu zakładki Usługi można zarządzać usługą Comarch POS Data Service, to znaczy: odświeżyć stan, zainstalować, uruchomić, zatrzymać oraz odinstalować. W przypadku wprowadzenia zmian, usługę należy zrestartować.
Logi synchronizacji usługi zapisywane są w lokalizacji C:\Retail\DS2\Logs.

Zakładka Usługi
Artykuły

Dostępność

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę artykułów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS. Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup artykułów. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału artykułów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału artykułów. Udostępnienie kategorii możliwe jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Dostępność obiektów po wskazaniu odpowiedniego centrum oraz obiektu Grupy artykułów.

Komplety

W aplikacji Comarch POS na dokumentach handlowych oraz magazynowych są obsłużone artykuły o typie Komplet. Definiowanie kompletów odbywa się po stronie systemu Comarch ERP Altum.
Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów:

 • Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
 • Artykuł o typie Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument

Rozróżnienie powyższych typów artykułów typu Komplet zawarte jest w artykule Obsługa kompletów.

Parametr Pobieraj składniki na dokument w systemie Comarch ERP Altum

Skup

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów. Parametr Obsługa skupu aktywujący tą funkcjonalność jest dostępny w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel  w sekcji Artykuły. Po jego zaznaczeniu na karcie artykułu dostępny jest parametr Skup, który określa dany artykuł jako towar lub usługę podlegające skupowi.
Operator może zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu Skup tylko wtedy, gdy posiada uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu nadawane w systemie Comarch ERP Altum w zakładce Uprawnienia POS po podniesieniu do edycji grupy danego operatora.

Odwrotne obciążenie

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę. Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia włączający funkcjonalność odwrotnego obciążenia dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System -> Konfiguracja -> Handel w sekcji Parametry ogólne. Po jego zaznaczeniu na stanowisku POS dostępny jest parametr Odwrotne obciążenie.

Uwaga
Odznaczenie parametru jest zablokowane po wykonaniu synchronizacji z Comarch POS.

W Comarch POS stawka VAT dla elementu podlegającego odwrotnemu obciążeniu jest ustawiana zgodnie z konfiguracją parametru Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja -> Stawki VAT.

Zdjęcia

Zdjęcia artykułów widoczne w aplikacji Comarch POS definiowane są na zakładce Załączniki na karcie artykułu. Definiowanie nowych załączników opisane jest w artykule Definiowanie nowego załącznika. Odpowiedni załącznik należy przypisać do artykułu, a także określić ich dostępność w aplikacji poprzez zaznaczenie parametru Comarch POS na liście załączników. W celu wyświetlania któregoś ze zdjęć jako miniaturę artykułu należy zaznaczyć dla niego parametr w kolumnie Comarch POS jako domyślny. Domyślność załącznika dla obiektu określa się poprzez podwójne kliknięcie w parametr, które powoduje zaznaczenie parametru z obramowaniem.

Tabela dodawania załącznika do obiektu

Analityczna grupa artykułów

Sprzedaż per kategoria produktu jest konfigurowana w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Dostępność obiektów -> Grupy artykułów. W celu ujęcia danej grupy artykułów w raporcie Podsumowanie stanowiska tworzonym na stanowisku POS, należy zaznaczyć parametr w kolumnie Grupa analityczna POS.

Kolumna Grupa analityczna POS dla obiektu Grupy artykułów

Edycja nazwy artykułu na dokumencie niezatwierdzonym

Na stanowisku POS istnieje możliwość zmiany wyświetlanej nazwy artykułu na elemencie niezatwierdzonego dokumentu: PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej. W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum zaznaczyć parametr Edycja nazwy widoczny na nagłówku formularza artykułu.

Parametr Edycja nazwy na karcie artykułu

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu. Więcej informacji na temat edycji nazwy elementu na dokumencie niezatwierdzonym znajduje się w artykule Edycja nazwy.

Cechy

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są na liście artykułów w Comarch POS jako osobne pozycje dla każdej partii.

Wyświetlanie cech na liście artykułów

Definiowanie cech odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce Parametry. Więcej informacji na temat wyboru cech artykułu na wystawianym dokumencie znajduje się w artykule Wybór cechy partii.
Pole filtra tekstowego na liście artykułów umożliwia wyszukiwanie artykułów na podstawie zdefiniowanych cech.

Kody kreskowe

Definiowane kodów kreskowych dla artykułów, które będą jednoznacznie identyfikować artykuł i umożliwiać jego zeskanowanie za pomocą czytnika, odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce Parametry->Kody.

Pozycja na liście kodów artykułu

Artykuły powiązane

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala na kojarzenie ze sobą takich artykułów, które często są sprzedawane razem. Definiowanie powiązań między artykułami odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.
Artykuły powiązane prezentowane są w Comarch POS dla zaznaczonej pozycji wystawianego dokumentu w obszarze roboczym znajdującym się w prawej części okna. Sekcja ta nie zostanie wyświetlona jeżeli zaznaczony artykuł nie będzie posiadał zdefiniowanych artykułów powiązanych.
Kontrahenci

Dostępność

Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę kontrahentów zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS. Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup kontrahentów. Użytkownik ma możliwość definiowania nowych kategorii podziału kontrahentów w słowniku uniwersalnym Ogólne → Kategorie podziału kontrahentów. Udostępnienie kategorii możliwe jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Dostępność obiektów po wskazaniu odpowiedniego centrum oraz obiektu Grupy kontrahentów.
Z poziomu listy kontrahentów w aplikacji Comarch POS istnieje możliwość dodania nowych kontrahentów lub edycji istniejących, a także dodanie nowego i zmianę aktualnego adresu wskazanego kontrahenta. Opcje te dostępne są wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienie Dodawanie i edycja kontrahenta dla stanowiska POS.

Uwaga
Jeżeli w Comarch ERP Altum, na formularzu danego kontrahenta na zakładce Dostępność odznaczony jest parametr Modyfikacja dla centrum, do którego należy POS, to przy próbie edycji tego kontrahenta na stanowisku POS wyświetli się komunikat „Brak uprawnień do edycji kontrahenta [Nazwa kontrahenta]”.

Uwaga
W przypadku odznaczenia na grupie operatorów uprawnień Dodawanie oraz Modyfikacja do obiektu Kontrahent automatycznie zostaje odznaczone uprawnienie z zakładki Uprawnienia POS: Dodawanie i edycja kontrahenta.

Zgody

Zgody zdefiniowane w systemie Comarch ERP Altum są prezentowane przy dodawaniu/edycji kontrahentów w aplikacji Comarch POS.
Możliwość rejestracji zgód na stanowisku POS zależy od uprawnień zalogowanego operatora do obiektu Zgoda na przetwarzanie danych.

Limit kredytowy

Funkcjonalność limitu kredytowego pozwala użytkownikowi na wystawianie dokumentów handlowych na kontrahenta z określonym limitem kredytowym bez konieczności przyjęcia zapłaty.
Konfiguracja obsługi limitu kredytowego dla stanowiska POS odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na formularzu Stanowiska POS. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się w artykule Parametry konfiguracyjne.
Ustawienia dotyczące kwoty limitu kredytowego i terminu obowiązywania pobierane są z systemu Comarch ERP Altum z karty kontrahenta z zakładki Limity kredytowe.
Sposób działania aplikacji Comarch POS w sytuacji przekroczenia przez kontrahenta limitu kredytowego jest modyfikowalny dla definicji dokumentów dostępnych z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw po podniesieniu do edycji centrum, do którego należy stanowisko POS i przejściu na zakładkę Dokumenty. Na zakładce Ogólne należy wybrać dla parametru Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu jedną z opcji:

 • Brak kontroli – zatwierdzanie dokumentu bez sprawdzania limitu kontrahenta, na którego jest wystawiony
 • Ostrzeżenie – w przypadku gdy kontrahent nie posiada wystarczających środków na pokrycie zobowiązania, wyświetlony zostanie komunikat o przekroczeniu limitu
 • Blokada sprzedaży – zatwierdzenie dokumentu wystawionego na kontrahenta, którego limit został przekroczony, nie będzie możliwe

Parametr Kontrola limitu kredytowego przy zatwierdzaniu dokumentu na definicji dokumentu FSZmiana ustawień kontroli limitu kredytowego dostępna jest dla typów Paragon (PAR), Faktura sprzedaży (FS) oraz Zamówienie sprzedaży (ZS).
Informacja o limicie kredytowym kontrahenta prezentowana jest w aplikacji na karcie kontrahenta w sekcji Limit kredytowy w postaci dwóch pól: Maksymalny limit oraz Dostępny limit. W przypadku nieograniczonego limitu wyświetlana jest informacja w obu polach: Nieograniczony.
Na dokumencie handlowym po wprowadzeniu kontrahenta, a także na formularzu płatności w zależności od ustawień parametru Prezentacja dostępnego limitu wartość dostępnego limitu jest pomniejszana przy dodaniu kwoty do formy płatności na oknie płatności, pomniejszana przy dodaniu elementu lub nie jest prezentowana. Analogiczna sytuacja ma miejsce na dokumencie typu korekta, z tym że wartość kwoty jest powiększana.

Uwaga
Aby możliwa była płatność z wykorzystaniem limitu kredytowego na stanowisku POS, w systemie Comarch ERP Altum w konfiguracji stanowisk POS dla danego centrum należy wskazać formy płatności bez przyjmowania zapłaty.

Uwaga
W przypadku włączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty są prezentowane w oknie płatności dla kontrahenta posiadającego limit kredytowy. Natomiast dla kontrahenta bez zdefiniowanego limitu kredytowego, formy te nie są prezentowane.

Obsługa limitu kredytowego na stanowisku POS wymaga trybu pracy online. Określenie, po jakim czasie od ostatniego połączenia z usługą synchronizacji danych obsługa limitu ma zostać blokowana, jest możliwe za pomocą parametru Maksymalny czas od ostatniej synchronizacji (m) dostępnego w systemie Comarch ERP Altum w konfiguracji stanowisk POS dla danego centrum.

Domyślna grupa kontrahentów

Z poziomu systemu Comarch ERP Altum operator ma możliwość określenia domyślnych grup kontrahentów w ramach każdej kategorii podziału. Przy pomocy domyślnej grupy kontrahentów operator może ustalić, do której grupy mają trafiać kontrahenci utworzeni w Comarch POS.
Oznaczenie grup domyślnych dla poszczególnych kategorii odbywa się w Dostępności obiektów centrum dla obiektu Grupy kontrahentów w oknie Grupy w kolumnie Domyślna.

Domyślna grupa kontrahentów w Dostępności obiektów

Odwrotne obciążenie

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę. Parametr Obsługa odwrotnego obciążenia włączający funkcjonalność odwrotnego obciążenia dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System →Konfiguracja →Handel w sekcji Parametry ogólne. Po jego zaznaczeniu na karcie kontrahenta dostępny jest parametr Odwrotne obciążenie.

Uwaga
Odznaczenie parametru jest zablokowane po wykonaniu synchronizacji z Comarch POS.

W Comarch POS stawka VAT dla elementu podlegającego odwrotnemu obciążeniu jest ustawiana zgodnie z konfiguracją parametru Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja →Stawki VAT.

Termin płatności

W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z karty kontrahenta zdefiniowany na zakładce Handlowe.

Ustawienie domyślnego terminu płatności na karcie kontrahenta

Typy cen

Informacje na temat udostępnienia typów cen w poszczególnych centrach znajdują się w artykule Dostępność obiektów – Obiekty.
Dla każdego kontrahenta można zdefiniować dostępność danego typu ceny. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach Rozchodowe typy cen i Przychodowe typy cen
Operator zalogowany na stanowisku POS widzi tylko te typy cen, które są przypisane do centrum, w którym to stanowisko się znajduje i jednocześnie są powiązane z grupą lub grupami operatorów, do których należy ten operator.
Jeśli typ ceny ma przypisanych kontrahentów i zostanie on oznaczony jako domyślny w danym centrum, wówczas podczas dodawania nowego kontrahenta na stanowisku POS, zostanie on automatycznie przypisany do tego typu ceny.

Anonimizacja danych osobowych

Zanonimizowanie danych osobowych kontrahenta dostępne jest tylko z poziomu Comarch ERP Altum. Więcej informacji na temat skutków takiej operacji na stanowisku POS zawarte jest w artykule Anonimizacja danych osobowych. Instrukcja konfiguracji tej funkcjonalności dostępna jest w artykule Anonimizacja danych osobowych.
Typy dokumentów

Praca z dokumentami na stanowisku POS

Podgląd, dodanie, modyfikacja lub usunięcie dokumentu na stanowisku POS wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień do obiektów nadawanych w systemie Comarch ERP Altum.
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów dostępnego w ustawieniach stanowiska POS w systemie Comarch ERP Altum dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Po przejściu do zakładki Dokumenty na formularzu danego centrum/firmy można podnieść do edycji dowolny typ dokumentu w celu skonfigurowania różnych parametrów mających swoje zastosowanie również na stanowisku POS, np. kierunek naliczania VAT.

Dokumenty handlowe

Po naciśnięciu kafla [Dokumenty handlowe] wyświetla się lista wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS. W celu wystawienia paragonu lub faktury należy wybrać kafel [Nowy dokument].

Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z ustawień kontrahenta zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum.
Dodanie korekty dokumentów wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Zatwierdzenie zwrotu nadawanego w systemie Comarch ERP Altum.
Nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu korekty w przypadku nieokreślenia jej przyczyny. Uruchomienie określania przyczyny dla każdej pozycji korekty odbywa się po stronie systemu ERP. Wartości możliwych przyczyn korekty pobierane są ze słownika uniwersalnego Przyczyny korekt na zakładce Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne.

Uwaga
Jeżeli dla stanowiska POS parametr Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości jest odznaczony oraz dla wymiany wybierzemy artykuł o niższej wartości, to po zatwierdzeniu dokumentu pojawi się komunikat: „Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.”

Zamówienia i oferty

Po naciśnięciu kafla [Zamówienia i oferty] wyświetla się lista wszystkich dostępnych zamówień i ofert sprzedaży. W przypadku zamówień, możliwa jest również realizacja dokumentów pochodzących z systemu Comarch ERP Altum oraz Comarch e-Sklep. Pozwala to użytkownikowi na kompleksową obsługę zamówień złożonych przez Klienta w danym sklepie lub innym oddziale firmy, bądź też sklepie internetowym. Ponadto aplikacja Comarch POS umożliwia całościową lub częściową realizację zamówień sprzedaży, przykładowo w sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z danego towaru lub towar ten nie jest dostępny w magazynie.
Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w Comarch ERP Altum możliwa jest zarówno w Comarch ERP Altum jak i na stanowisku POS. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym sklepie. Z Comarch ERP Altum do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.
Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie Comarch ERP Altum lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

 • ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji

Punkt odbioru można wybrać w nagłówku formularza zamówienia sprzedaży zarówno w Comarch ERP Altum jak i w aplikacji Comarch POS. Definiowanie punktów sprzedaży odbywa się wyłącznie po stronie Comarch ERP Altum.

Jeżeli zsynchronizowane zamówienie sprzedaży ze stanowiskiem POS zostanie zamknięte, anulowane lub zmodyfikowane po stronie Comarch ERP Altum, to zmiany te również zostaną zsynchronizowane ze stanowiskiem POS. Dlatego na liście zamówień sprzedaży może być wyświetlany dokument o statusie Zamknięty lub Anulowany.

Na stanowisku POS nie ma możliwości wyłączenia pozycji zamówienia z realizacji, ale w aplikacji można kontynuować tak zmodyfikowany dokument. Zmiany wprowadzone w systemie Comarch ERP Altum, związane z wyłączeniem pozycji lub modyfikacjami na zatwierdzonym dokumencie ZS są przesyłane do Comarch POS. Modyfikacja elementów zatwierdzonego zamówienia oraz wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia wymaga od użytkownika posiadania specjalnych uprawnień.

Operacje wykonywane na :

 • zamówieniach wystawionych w Comarch POS oraz zsynchronizowanych z Comarch ERP Altum,
 • zamówieniach wystawionych w Comarch ERP Altum i przesłanych na stanowisko POS,
 • zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS

wymagają połączenia z usługa Data Service. W przypadku takich zamówień przy próbie:

 • zmiany statusu,
 • otwarcia,
 • zamknięcia,
 • anulowania,
 • wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,

następuje połączenie online z Comarch ERP Altum, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia. W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie Comarch ERP Altum) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”.
Przy obsłudze online wersja zamówienia w Comarch ERP Altum powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu Comarch ERP Altum, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana.

W przypadku braku połączenia nadal będzie możliwość:

 • wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
 • wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z Comarch ERP Altum. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. Natomiast w takiej sytuacji będzie możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

Dokument ZS w stanie Niezatwierdzony nie jest synchronizowany na stanowisko POS.
W przypadku braku połączenia z usługą Data Service, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS, w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.

Uwaga
Przy próbie wygenerowania dokumentu handlowego do dokumentu ZS, do którego w Comarch ERP Altum został już wygenerowany PAR/FS pojawi się komunikat: „Nie można utworzyć dokumentu. Zamówienie zostało zmienione na innym stanowisku.”

Dokumenty magazynowe

Kafel [Dokumenty magazynowe] wyświetla listę dokumentów magazynowych wystawionych w systemie Comarch ERP Altum w ramach magazynu dedykowanego dla danego stanowiska sprzedaży POS. Na liście znajdują się zarówno te dokumenty, które są dyspozycją przyjęcia, jak i wydania towaru z danego sklepu.

Obsługa dokumentów przesunięć międzymagazynowych pomiędzy centralą a magazynami oddziałowymi możliwa jest na trzy sposoby:

 • Tworzenie MM- z poziomu systemu Comarch ERP Altum i dalsza obsługa na stanowisku POS. Funkcjonalność stosowana w przypadku firm posiadających centralny dział alokacji zasobów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Dyspozycja przesunięcia towaru.
 • Tworzenie MM- na stanowisku POS zarówno na magazyn centrali jak i inne magazyny oddziałowe. W tym przypadku obsługa przesunięć wydań i przyjęć dokonywana jest na stanowisku POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Dodanie dokumentu MM-.
 • Przyjęcie dostawy na stanowisku POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Przyjęcie dostawy.

Magazyn może być dostępny dla dokumentów MM- tylko w jednym centrum, do którego są przypięte stanowiska POS. Więcej informacji na temat udostępniania magazynu dla dokumentów MM- znajduje się w artykule Definiowanie stanowiska POS.

Aby dokument MM-/MM+ został przesłany do stanowiska POS powinien spełniać jeden z warunków:

 • MM- w stanie zatwierdzonym z magazynem źródłowym przypisanym do dokumentu MM- w centrum, do którego przypisany jest POS. W tym przypadku centrala z góry wymusza wysłanie pewnej ilości ze sklepu.
 • MM- w stanie zatwierdzonym wystawione na magazyn docelowy w centrum, do którego przypisany jest POS. Magazyn musi być przypisany do dokumentu MM+ w tym samym centrum.
 • MM+ w stanie zatwierdzonym z magazynem docelowym przypisanym do dokumentu MM+ w centrum, do którego przypisany jest POS.

Funkcjonalność przyjmowania i wydawania dostaw dostępna jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia do modyfikacji dokumentów przesunięć międzymagazynowych oraz protokołu przyjęcia (w przypadku przyjmowania dostaw).

Dokument MM- utworzony w Comarch ERP Altum posiada nadany numer. Podczas zatwierdzenia MM- na stanowisku POS następuje przenumerowanie zgodnie z numeracją POS. Informacja o wcześniejszym numerze znajduje się w polu Numer źródłowy, dzięki temu zarówno na stanowisku POS jak i w Comarch ERP Altum możliwe jest odnalezienie powiązanych dokumentów MM-.

Dokumenty kasowe

Kafel [Lista KP/KW] wyświetla listę dokumentów kasowych wystawionych ręcznie na stanowisku sprzedaży POS tzn. nie powiązanych z dokumentem handlowym, np. paragonem lub fakturą sprzedaży.
Rabaty

Lista rabatów obsługiwanych w aplikacji Comarch POS dostępna jest w artykule Rabaty. Definiowanie rabatów odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.
Zasady i kolejność naliczania rabatów opisane są w artykule Rabaty – Informacje ogólne.
Aby zdefiniować nowy rabat należy w systemie Comarch ERP Altum wybrać Sprzedaż → Rabaty, a następnie dodać nowy rabat. W polu Typ rabatu należy wybrać jeden z dostępnych w systemie typów w zależności od rodzaju definiowanej promocji.

Definiowanie nowego rabatu w systemie Comarch ERP Altum

Sposób w jaki naliczane są promocje pakietowe został sparametryzowany na definicjach dokumentów paragonu (PAR), faktury sprzedaży (FS), ofertach sprzedaży (OS) oraz zamówienia sprzedaży (ZS). Aby zmienić parametr Obsługa rabatów pakietowych należy edytować centrum/firmę do którego należy stanowisko POS i na zakładce Dokumenty wybrać dokument PAR, FS, OS lub ZS i w sekcji Parametry dokumentu wybrać jedną z wartości:

 • Automatyczna przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu. Wartość domyślna.
 • Ręczna – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]

W przypadku gdy na definicji dokumentu (OS, ZS, FS, PAR) parametr Obsługa rabatów pakietowych jest odznaczony, na danym typie dokumentu promocje pakietowe nie są naliczane – system nie weryfikuje przynależności elementów do pakietu podczas dodawania elementów. Rabaty podczas zatwierdzania lub modyfikacji danych na dokumencie nie są naliczane.
Atrybuty

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w aplikacji Comarch POS takich jak: kontrahent, artykuł, dokument handlowy, korekta, reklamacja, dokument KP/KW.
Atrybut będzie dostępny do podglądu/edycji na stanowisku POS jeżeli w systemie Comarch ERP Altum z poziomu zakładki Konfiguracja → Atrybuty na definicji danego atrybutu w sekcji POS zostanie zaznaczony parametr Podgląd/Edycja. Zaznaczenie parametru Edycja będzie skutkowało automatycznym zaznaczeniem parametru Podgląd.

Zaznaczony obszar Comarch POS na oknie dodawania/edycji atrybutu

Na stanowisku POS są obsługiwane następujące typy atrybutów:

 • Tekst
 • Liczba
 • Lista
 • Data
 • Wartość logiczna
 • Słowniki

Uwaga
Na karcie kontrahenta domyślnie atrybuty nie są widoczne. W celu wyświetlenia tych atrybutów należy zmodyfikować widok. Modyfikacja widoku została opisana w rozdziale Zarządzanie widokami.

Uwaga
Na stanowisku POS atrybuty wielowartościowe nie są obsługiwane.

Atrybuty dokumentu

Z poziomu widoków dokumentów handlowych czy reklamacyjnych dostępne jest pole prezentujące atrybuty przypisane do typu dokumentu. Atrybuty z zaznaczoną opcją POS – Podgląd będą wyświetlane w aplikacji bez możliwości edycji ich wartości, natomiast z opcją POS – Podgląd i Edycja, z możliwością edycji ich wartości. Wartości atrybutów synchronizowane do systemu Comarch ERP Altum są widoczne przy podglądzie danego dokumentu.
Aplikacja Comarch POS posiada funkcjonalność przenoszenia wartości atrybutów z karty kontrahenta na dokument lub z karty artykułu na element dokumentu. W przypadku przenoszenia atrybutów z karty kontrahenta na dokument konieczne jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do karty kontrahenta jak i dokumentu. Przepisanie wartości określonej dla atrybutu na karcie kontrahenta nastąpi w momencie wskazania tego kontrahenta na dokumencie. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej wypełnił wartości tych atrybutów na dokumencie, zmieni kontrahenta i zdecyduje się na aktualizację tych danych, to zostaną zmienione wartości wspólnych atrybutów na te określone na karcie kontrahenta. Pozostałe wartości atrybutów dokumentu nie zostaną zmienione.
Przenoszenie atrybutów z karty artykułu na element dokumentu odbywa się na analogicznych zasadach. Warunkiem jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do kart artykułu i określenia dla nich wartości, jak i do elementu dokumentu. Przeniesienie wartości nastąpi w momencie dodania artykułu na pozycję dokumentu. Jednakże wartości atrybutów przeniesione z artykułu nie podlegają edycji.
Funkcjonalność przenoszenia atrybutów jest dostępna także dla generowania dokumentów faktur z paragonów oraz tworzenia korekt do paragonów i faktur. Przeniesienie wartości atrybutów odbywa się z dokumentu źródłowego i jego elementów na dokument generowany i jego elementy, tylko dla klas atrybutów przypisanych do obydwu typów dokumentów lub elementów dokumentów. Wartości atrybutów przeniesione na dokument docelowy nie podlegają edycji.
W przypadku atrybutów z zaznaczoną opcją Wymagany, nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu bez określenia dla nich wartości. Aplikacja wyświetli komunikat o treści „Uzupełnij pole [nazwa_atrybutu]”. W modyfikacji widoku istnieje możliwość ustalenia wymagalności danego atrybutu.
Konfiguracja fantomów

Funkcjonalność fantomów pozwala użytkownikowi łączyć ze sobą artykuły różniące się jakąś cechą (np. rozmiarem, kolorem), gdy dla każdego z tych artykułów są tworzone osobne karty towarowe. Fantomy powiązane są za pomocą atrybutu grupującego przypisanego do artykułów oraz powiązania typu Towar nadrzędny.
Aby była możliwa prezentacja zgrupowanych artykułów w zależności od danej cechy, należy w systemie Comarch ERP Altum z poziomu Konfiguracja → Atrybuty dla danego atrybutu ustawić parametr Grupujący.

Parametr Grupujący dla atrybutu

Atrybutem grupującym może być atrybut typu Lista lub Tekst. Atrybut ten musi mieć zaznaczony parametr Podgląd w obszarze Comarch POS.

Uwaga
Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Informacje na temat dodawania i definiowania atrybutów można odnaleźć w artykule Definicja atrybutu.
Po określeniu atrybutu grupującego artykuły należy połączyć rodzajem powiązania Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Przykład

Firma prowadzi sprzedaż bransoletek różniących się kolorem. W zależności od wybranego koloru nadawany jest inny rabat.
W Comarch ERP Altum zdefiniowany jest atrybut Kolor o typie Tekst z zaznaczonym parametrem Grupujący oraz parametrem Podgląd dla POS.
W systemie dostępny jest artykuł Bransoletka oraz artykuły wraz z dodanym atrybutem Kolor:

 • Bransoletka szara. Kolor: Szara
 • Bransoletka zielona. Kolor: Zielony
 • Bransoletka niebieska. Kolor: Niebieski
 • Bransoletka czerwona. Kolor: Czerwony

Bransoletka szara jest powiązana z pozostałymi artykułami powiązaniem typu Towar nadrzędny.

Artykuł Bransoletka jest powiązany z artykułem Bransoletka szara powiązaniem typu Zamiennik.

Artykuł Bransoletka zielona ma zdefiniowany rabat 15%.
Po dodaniu artykułu Bransoletka na dokument handlowy w obszarze artykułów powiązanych znajduje się artykuł Bransoletka szara. Następnie po wybraniu tego artykułu zostanie wyświetlone okno z wyborem wartości atrybutu Kolor.

Wybór artykułów zgrupowanych atrybutem Wzór

Po wybraniu wartości np. Zielony na dokument zostanie dodany artykuł Bransoletka zielona z rabatem 15%.

Paragon z dodanym artykułem- fantomem
Konfiguracja szuflady

Kafel [Otwórz szufladę] umożliwia bezpośrednie otwarcie szuflady kasowej z poziomu aplikacji Comarch POS. W celu korzystania z tej funkcjonalności konieczne jest zdefiniowanie urządzenia typu Szuflada z poziomu zakładki Konfiguracja → Ogólne → Urządzenia zewnętrzne oraz wskazanie zdefiniowanego urządzenia w konfiguracji stanowiska POS w systemie Comarch ERP Altum. Następnie w konfiguracji danego stanowiska POS należy zaznaczyć parametr Korzystaj z szuflady.
Skanowanie kontekstowe

W Comarch POS istnieje możliwość rozpoznawania skanowanego obiektu, na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu.

Przykład
Wystawiony zostaje dokument handlowy, a następnie operator skanuje kartę kontrahenta. Skutkuje to automatycznym przypisaniem tego kontrahenta do aktywnego dokumentu. Zeskanowanie karty w innym miejscu aplikacji skutkuje otwarciem karty kontrahenta.

Na wstążce, w sekcji Stanowiska POS (przy edycji centrum typu Firma, na zakładce Stanowiska POS) dostępny jest przycisk [Wzorce kodów kreskowych].

Przycisk Wzorce kodów kreskowych

Po jego naciśnięciu otwiera się lista pozwalająca na zdefiniowanie wzorców masek dla poszczególnych obiektów. Maska ma postać wyrażenia regularnego. Na liście są wyświetlane trzy kolumny:

 • Nazwa obiektu – pole wyboru dostępnych typów obiektów: Artykuł, Kontrahent, Bon, Dokument, Pracownik
 • Maska – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wyrażenia regularnego
 • Liczba porządkowa – kolumna domyślnie ukryta

Wzorce masek są definiowane w obrębie firmy i po zapisie automatycznie są przesyłane na wszystkie stanowiska POS przypiętego do centrów podrzędnych do danej firmy.

Uwaga
W przypadku skonfigurowania wzorców kodów kreskowych dla firmy głównej, maski nie będą przesyłane do centrów podrzędnych o typie Firma.

Uwaga
Miejsca, w których zeskanowanie kodu obiektu nie wywoła żadnej akcji:

 • Ekran logowania
 • Okna modalne (m.in. komunikaty, dodawanie adresu kontrahenta)
 • Widok otwarcia/zamknięcia dnia (z wyjątkiem skanowania pracownika)

Oprócz zdefiniowania masek, należy również uruchomić funkcjonalność skanowania kontekstowego poprzez zaznaczenie parametru na definicji centrum, na zakładce Stanowiska POS.

Parametr Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych

Kontekstowe skanowanie kontrahenta

W przypadku zeskanowania kodu kontrahenta:

 • na dokumencie (PAR, FS, OS, ZS, FSL, RLS, TF lub korekcie ręcznej) wskazany kontrahent ustawi się jako Nabywca/Odbiorca. Na potwierdzeniu wywozu, na dokumencie TF wyłączone jest skanowanie kontekstowe dla obiektu Kontrahent
 • na dokumentach kasowych (KP/KW) wskazany kontrahent ustawi się jako Płatnik
 • na liście kontrahentów wskazany kontrahent powinien zostać wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu otworzy się karta kontrahenta w trybie do podglądu.

Kontekstowe skanowanie artykułu

W przypadku zeskanowania kodu artykułu (lub numeru partii):

 • na liście artykułów wskazany artykuł powinien zostać wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu otworzy się listę artykułów przefiltrowaną do wskazanego artykułu/partii
 • na dokumencie wskazany artykuł zostanie dodany jako element dokumentu (nie dotyczy dokumentu TF).

W przypadku zeskanowania numeru partii na oknie Wybierz właściwości (wybór cech), wyszuka się odpowiednia partia wskazanego artykułu i podmieni ją na liście elementów dokumentu.

Kontekstowe skanowanie pracownika

W przypadku zeskanowania numeru karty pracownika/operatora:

 • na dokumencie (PAR, FS, korektach, ZS, OS, MM-, PRP, KP, KW, FSL, RLS, TF) wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący
 • na otwarciu/zamknięciu dnia wskazany pracownik zostanie ustawiony jako Obsługujący
 • w dowolnym innym miejscu nie wywoła żadnej akcji.

Uwaga
Na dokumentacji KP/KW zeskanowanie pracownika nie ustawi go w polu Płatnik.

Kontekstowe skanowanie dokumentu

W przypadku zeskanowania numeru dokumentu:

 • na liście dokumentów danego typu wskazany dokument zostanie wyszukany
 • w dowolnym innym miejscu zostanie wyszukany dokument lokalnie (również na parkingu). Po wyszukaniu wyświetli się okno z podglądem danego dokumentu. W przypadku wyszukania dokumentu z parkingu, zostanie on otwarty w trybie do edycji.

Kontekstowe skanowanie bonu

W przypadku zeskanowania numeru bonu (jeżeli nie jest powiązany z kontrahentem jako kartą stałego klienta):

 • na dokumencie handlowym zostanie dodany bon jako element do sprzedaży
 • na KP/KW zostanie przyjęta płatność w formie Bon własny
 • na oknie płatności otworzy się okno dodawania bonów własnych i doda się do niej wskazany bon
 • w pozostałych miejscach systemu otwiera się listę artykułów zawężoną do wskazanego bonu.

W przypadku zeskanowania bonu powiązanego z kontrahentem jako kartą stałego klienta (analogicznie jak dla skanowania kodu kontrahenta):

 • na dokumentach ustawi się powiązany do wskazanego bonu kontrahent jako Nabywcę/Odbiorcę
 • w pozostałych miejscach systemu otwiera się do podglądu kartę powiązanego kontrahenta.Profile

Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w motywach. W aplikacji Comarch POS motyw domyślny nie może być zmieniony. Przy próbie zapisu wprowadzonych modyfikacji dla tego motywu za pomocą przycisku [Zapisz] wyświetlany jest komunikat „Nie można edytować motywu domyślnego. Zmiany zostaną zapisane jako jego kopia”. W oknie należy wprowadzić nazwę, pod którą motyw zostanie zapisany.

Wybranie przycisku [Nowy motyw] umożliwia wprowadzenie nazwy nowego motywu lokalnego, czyli dostępnego tylko na danym stanowisku POS. Aby motyw lokalny był dostępny do wyboru na innych stanowiskach sprzedaży POS, należy wybrać przycisk [Eksportuj motyw] i wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .layout. Następie w systemie Comarch ERP Altum należy edytować centrum, do którego ma zostać zaimportowany motyw i przejść na zakładkę Stanowiska POS. Z górnego menu należy wybrać przycisk [Profile POS], który otwiera okno konfiguracji profili POS. Za pomocą przycisku [Import z ZIP] operator ma możliwość wybrania pliku z zapisanym motywem Comarch POS. Wybrany profil zostanie wyświetlony na liście w lewej części okna. Prawa część okna podzielona jest na obszary grup operatorów przypisanych oraz nieprzypisanych do profilu. Aby dołączyć lub odłączyć grupę do profilu należy zaznaczyć grupę, a następnie wybrać przycisk [Dołącz]/[Odłącz].

Okno konfiguracji profili POS

Po przeprowadzonej synchronizacji między Comarch ERP Altum i Comarch POS operator należący do grupy przypisanej do wskazanego profilu ma możliwość wyboru zapisanego motywu w konfiguracji interfejsu na stanowisku sprzedaży POS.
Waluty

Parametr Sprzedaż w różnych walutach wg kursu – umożliwia przeprowadzanie transakcji (sprzedaży) we wszystkich walutach zdefiniowanych w systemie.

Domyślnie w systemie Comarch ERP Altum nominały są zdefiniowane dla walut PLN, EUR i USD. W przypadku dodania nowej waluty do systemu, istnieje możliwość wprowadzenia odpowiednich nominałów z poziomu Konfiguracja → Waluty. W tym celu należy edytować odpowiednią walutę i na zakładce Nominały wprowadzić dane dotyczące symbolu nominału, przelicznika w stosunku do nominału jednostkowego, a także można wprowadzić dodatkowy opis. Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Aby wprowadzone nominały były dostępne w funkcjonalności zliczania stanu kasy, należy zaktualizować dane na stanowisku POS lub uruchomić aplikację ponownie.

Waluty w oknie płatności

Po wyświetleniu okna płatności kwota z pola Do zapłaty zostanie automatycznie przeniesiona do pola znajdującego się nad klawiaturą numeryczną, dzięki czemu użytkownik ma od razu możliwość zmiany kwoty z klawiatury. Przycisk [Przypisz] widoczny z prawej strony pola pozwala na ponowne przypisanie pełnej kwoty do rozliczenia. Kwota domyślnie wyświetlona jest w walucie systemowej. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie Comarch ERP Altum.
Przypisanie kwoty do formy płatności odbywa się przez naciśnięcie na kafel z daną formą płatności np. [Gotówka] lub [Karta]. W oknie płatności wyświetlane są wszystkie aktywne formy płatności zdefiniowane dla stanowiska POS. Dezaktywacja danej formy płatności, bądź jej odłączenie od stanowiska POS spowoduje, że nie będzie już wyświetlana na oknie płatności.
Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności np. Gotówka zostanie zaprezentowana jako suma płatności w każdej z walut osobno.
Wyświetlenie kwoty w polu Pozostało/Reszta będzie zależeć od sumy wszystkich płatności przeliczonych na walutę systemową. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełni pole znajdujące się nad klawiaturą numeryczną pozostałą kwotą do zapłaty.

Okno otwarcia i zamknięcia dnia

Na oknie otwarcia dnia wyświetlony jest stan początkowy kasy dla formy płatności typu Gotówka w ramach walut dostępnych w systemie. Okno zamknięcia dnia zawiera listę wszystkich form płatności dostępnych na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut.

Wpłaty i wypłaty kasowe

Wpłaty i wypłaty kasowe w programie Comarch POS mogą być realizowane w różnej walucie (o ile został dołączony rejestr obsługujący walutę inną niż systemowa), w wybranej formie płatności oraz wystawiane na kontrahenta lub pracownika.
Logi synchronizacji usługi

W logach synchronizacji usługi Data Service zapisywane są informacje o wszystkich obiektach importowanych z Comarch POS do Comarch ERP Altum. Na ich podstawie można stwierdzić, czy obiekt został prawidłowo zsynchronizowany, czy wystąpiły błedy.

Logi synchronizacji usługi zapisywane są w lokalizacji wskazanej w pliku DS.exe.config dostępnym w folderze instalacyjnym Comarch ERP Altum w polu LoggingDirectoryPath.
Komunikaty na POS

Komunikaty na POS

Aby istniała możliwość wysyłania komunikatów użytkownikom pracującym na stanowiskach POS w pierwszej kolejności należy zaznaczyć parametr Obsługa komunikatów na wybranych centrach POS na zakładce Stanowiska POS. Następnie istnieje możliwość ich zdefiniowania na zakładce Oddziały.

Zakładka Oddziały

Z poziomu zakładki Oddziały istnieje możliwość wysyłania na poszczególne stanowiska POS dedykowanych komunikatów. W tym celu z poziomu centrum do którego należy POS (bądź centrum nadrzędnego) należy otworzyć zakładkę Oddziały -> Komunikaty POS.

Po jej wybraniu otwarta zostanie lista ze zdefiniowanymi już komunikatami.

Lista komunikatów POS

W celu dodania nowego komunikatu należy wybrać przycisk [Dodaj]. Otwarty zostanie formularz definiowania nowego komunikatu.

Formularz tworzenia komunikatu

Zakładka Ogólne

Na zakładce Ogólne  w sekcji Komunikaty należy określić:

 • Temat – (pole wymagane) tytuł notatki wysyłanej na stanowisko POS
 • Zakończone – parametr domyślnie odznaczony z możliwością ręcznego zaznaczenia przez użytkownika lub zaznaczany automatycznie jeśli upłynie data w polu Data końcowa.
 • Priorytet – pozwala określić ważność notatki (kolejność prezentowania komunikatów na POS) do wyboru są opcje
  • Normalny
  • Wysoki
 • Treść – (pole wymagane) pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie treści/linków wysyłanych na POS
 • Centra POS – centrum POS dostępne w strukturze firmy do jakich dana notatka ma zostać wysłana. Wymaganym jest aby co najmniej jedno centrum POS miało zaznaczony parametr Aktywny.

Uwaga
Aby notatka została wysłana na dane stanowisko POS musi zostać zaznaczony parametr Aktywny.

 • Notatki – treść komunikatu nie przekazywana na POS, pozwala na doszczegółowienie pola Treść o informacje istotne dla centrali.

W sekcji Szczegóły planowania, możliwe jest określenie daty obowiązywania danej notatki z możliwością określenia: Daty początkowej, Daty końcowej lub zaznaczenia parametru Wydarzenie całodzienne.

Zakładka Realizacja

Zakładka pozwala zweryfikować informacje związane z komunikatem przesłanym do POS:

 • Kod POS – kod stanowiska POS na którym zostało potwierdzone przeczytanie komunikatu
 • Kod operatora – kod operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Imię – imię operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Nazwisko – nazwisko operatora, który potwierdził przeczytanie komunikatu
 • Przeczytano – data i godzina potwierdzenia przeczytania komunikatu

Po synchronizacji komunikatu na stanowisko POS istnieje możliwość wydłużenia czasu obowiązywania komunikatu lub zaznaczenia parametru Zakończone.