Wprowadzenie: Produkcja

Moduł Produkcja systemu Comarch ERP Enterprise umożliwia prowadzenie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa wraz z obsługą procesów produkcyjnych. Moduł Produkcja jest podzielony na następujące elementy:

 • Struktury produkcyjne – pozwalają na zdefiniowanie pełnego procesu produkcyjnego. Strukturami produkcyjnymi są: operacje, marszruty, technologia produkcji, zestawienie materiałowe.
 • Zasoby – umożliwiają wprowadzenie zasobów danego przedsiębiorstwa i nimi zarządzanie w czasie. W systemie zasoby mogą zostać zdefiniowane jako pojedynczy zasób, grupa zasobów lub lista zasobów.
 • Organizacja produkcji – funkcje zarządzania czasem pracy i generowania dokumentacji. Dodatkowo do zarządzania danymi produkcyjnymi niezbędne są procesy obsługiwane przez aplikacje działające w tle.
 • Zlecenie produkcyjne – najważniejsza aplikacja modułu Produkcja odpowiadająca za realizację produkcji w systemie
 • Księgowanie – zbiór aplikacji umożliwiających księgowanie procesu produkcyjnego.
 • Produkcja obca – umożliwia wprowadzenie do procesu operacji produkcyjnych wykonywanych poza firmą
 • Konfiguracja produktu – w przypadku produkcji różnych wariantów produktu system pozwala na utworzenie konfiguratora produktu
 • Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych – funkcja umożliwia wycenę materiałów używanych w rozpoczętych procesach produkcyjnych
 • Funkcje dodatkowe modułu produkcji – umożliwią dostosowanie struktur produkcyjnych do wybranego artykułu produkcyjnego

Moduł produkcyjny może współpracować z innymi obszarami systemu, takimi jak:

 • Planowanie
 • Kalkulacje
 • Sprzedaż
 • Logistyka magazynowa
Powiązania modułu Produkcja z innymi modułami systemu

Na powyższym wykresie przedstawiono powiązania w produkcji. Obrazuje on współdziałanie podstawowych danych produkcyjnych i procesu produkcyjnego oraz czynników wpływających na produkcję. Przykład zdefiniowania krok po kroku procesu produkcyjnego w systemie znajduje się w artykule Przykład konfiguracji procesu produkcyjnego w systemie.

Struktury produkcyjne

Struktury produkcyjne umożliwiają zdefiniowanie danych niezbędnych do wykonania procesu produkcyjnego. System umożliwia przeprowadzanie procesów produkcyjnych na podstawie danych produkcyjnych, które są przypisywane do artykułu produkcyjnego w aplikacji Artykuły → widok Produkcja, są to:

 • Zestawienia materiałowe – do produkcji pobierane są tylko materiały, zlecenia produkcyjne nie są planowane w czasie
Schemat powiązania zestawień materiałowych z artykułami
 • Zestawienia materiałowe oraz Marszruty – do produkcji pobierane są materiały z przypisanego zestawienia materiałowego oraz planowane są operacje z przypisanej marszruty
Schemat powiązania zestawień materiałowych oraz marszrut z artykułami
 • Technologia produkcji – do produkcji pobierane są materiały przypisane do operacji zgodnie ze zdefiniowaną technologią produkcji
Schemat powiązania technologii produkcji z artykułami

Minimalnym wymaganiem do przeprowadzenia procesu produkcji jest utworzenie zestawienia materiałowego zawierającego co najmniej jeden materiał i przypisanie go do artykułu produkcyjnego. Takie ustawienie umożliwia prowadzenie działalności produkcyjnej w oparciu tylko o materiały. Nie ma konieczności definiowania oraz korzystania z danych definiowanych w czasie (zasoby, operacje oraz marszruty).

Strukturami produkcyjnymi w systemie są:

 • Zestawienia materiałowe – to zestawienia wszystkich elementów potrzebnych do produkcji artykułu. Elementami takiego zestawienia mogą być surowce, materiały, półfabrykaty lub inne zestawienia materiałowe. Do artykułów produkcyjnych można przyporządkować jedno lub wiele zestawień materiałowych (w metodzie produkcji).
 • Operacje – to czynności wykonywane w procesie produkcyjnym. Przypisywane są do nich zasoby niezbędne do wykonania danej czynności. Wyróżnia się następujące typy operacji:
  • Operacja – operacja przeprowadzana w firmie, w której zdefiniowany został proces produkcyjny. Do tego typu operacji są przypisywane zasoby oraz listy zasobów niezbędne do jej wykonania.
  • Operacja produkcji obcejoperacja przeprowadzana w firmie zewnętrznej
  • Operacja wewnętrznej produkcji obcejoperacja przeprowadzana w oddziale firmy
 • Marszruty – zawierają operacje konieczne do wyprodukowania artykułu. Kolejność operacji w marszrucie i ewentualne wzajemne zależności pomiędzy operacjami uwzględniane są podczas uruchamiania zlecenia produkcyjnego.
 • Technologia – jest złożona z zestawienia materiałowego i marszruty. W technologii następuje przypisanie materiałów z zestawienia materiałowego do poszczególnych operacji z marszruty. Technologia przedstawia pełny przebieg procesu produkcyjnego.

Na poniższym schemacie został przedstawiony przykład procesu produkcyjnego:

Przykładowy schemat procesu produkcji

W widoku Produkcja w aplikacji Artykuły jest możliwe zdefiniowanie alternatywnej metody produkcji. Alternatywna metoda produkcji umożliwia przypisanie do artykułu innych struktur produkcyjnych, które mogą zostać wykorzystane do wyprodukowania danego artykułu. Użycie alternatywnej metody produkcji może zostać zdefiniowane również za pomocą formuł i warunków dotyczących zestawienia materiałowego, marszruty oraz technologii. Struktury te są wywoływane z poziomu zlecenia produkcyjnego.

Dla każdej aplikacji pozwalającej zdefiniować strukturę produkcyjną na pasku nagłówka dostępny jest Widok struktury. Umożliwia podgląd poziomów struktury produkcyjnej oraz symulację zdefiniowanych struktur niezbędnych do przeprowadzenia procesu produkcyjnego dla wprowadzonych parametrów.

Przykład widoku struktury dla aplikacji Marszruty

Produkty w wielu przypadkach podlegają licznym modyfikacjom technicznym w czasie cyklu życia produkcyjnego. Wymaga to śledzenia zmian wprowadzanych w strukturach produkcyjnych. W tym celu dostępne są funkcje:

 • Wersjonowanie danych konfiguracyjnych produkcji umożliwia definiowanie wersji istniejących struktur produkcyjnych, blokowanie starych wersji oraz podgląd starszych wersji danych produkcyjnych.
 • Numer modyfikacji umożliwia zdefiniowanie dla dodawanych danych produkcyjnych np. dla zasobu dodawanego do operacji numeru, który będzie definiował zmianę wprowadzoną w danej produkcyjnej.

 

Zasoby

W celu wykonania procesu produkcji niezbędnym elementem są zasoby, które będą wykorzystywane w etapach procesu produkcyjnego. Zasobem są maszyny, ludzie, ale również może nim być prąd lub woda niezbędna do produkcji. System umożliwia definiowanie zasobów zgodnie z poniższym schematem:

Przykład możliwości definiowania zasobów w systemie
 • Zasoby są środkiem wykorzystywanym przez operację w produkcji.
 • Listy zasobów – umożliwia przypisanie do jednej definicji zasobów różnego typu. Pozwala na zdefiniowanie np. gniazda produkcyjnego.
 • Grupa zasobówumożliwia utworzenie grupy zasobów tego samego typu. Grupa zasobów umożliwia skuteczniejsze zarządzanie wydajnością zasobów.

Zasoby są przyporządkowane do centrów kosztowych, co umożliwia wycenę kosztów ich pracy. Dodatkowo mogą one pracować w ograniczeniu czasowym lub w trybie nieograniczonym czasowo, w którym użytkownik może przypisać im dowolną jednostkę pracy. Pozwala to na zdefiniowanie zasobów niezależnych od czasu np. prąd lub woda. Każdy zasób ma definiowany stopień wydajności, na podstawie którego planowane jest jego wykorzystanie.

By umożliwić sprawniejsze zarządzanie zasobami w systemie dostępne są następujące aplikacje:

 • Wydajność zasobów – pozwala na podgląd oraz edycję czasu pracy zasobu
 • Przydział zasobów pozwala na sprawdzenie zaplanowanych czynności produkcyjnych dla zasobów. Umożliwia filtrowanie wydajności po zasobach, zleceniu produkcyjnym, lokalizacji lub okresie czasowym. Aplikacja pozawala także na alokację zasobów w trybie graficznym – przesunięcie danej operacji produkcyjnej w obrębie czasu buforowania.
 • Wykorzystanie zasobów pozwala na ocenę wykorzystania zasobów dostępnych do produkcji. W postaci graficznej lub tabeli zestawia wykorzystany czas pracy zasobu w stosunku do dostępnego czasu. Umożliwia filtrowanie pojemności według zasobów, centrum kosztów, lokalizacji, okresu czasowego lub planowania zapotrzebowania materiałowego.

Organizacja produkcji

Czas w produkcji

Zorganizowanie produkcji oraz zarządzanie nią wymaga w systemie zdefiniowania czasu produkcji, utworzenia dokumentacji produkcyjnej oraz wsparcia w postaci aplikacji działających w tle.

Czas w produkcji jest definiowany na podstawie kalendarza firmowego, zawierającego dni pracujące i wolne. Powstawanie harmonogramu, na podstawie którego jest planowana produkcja przedstawiono na poniższym schemacie:

Przykład aplikacji wpływających na określenie czasu trwania produkcji

Zmiany – w połączeniu z modelem czasu zmiana oznacza określony okres pracy

Modele czasowe – pozwala na zdefiniowanie przedziałów czasowych pracy np. 6:00 – 9:30, 10:00 – 14:00

Model tygodniowy – pozwala na połączenie danych z aplikacji Zmiany oraz Modele czasowe i przypisanie ich do dni tygodnia. Model czasowy jest przypisywany do zasobu, co umożliwia planowanie jego pracy i wydajności.

Dokumenty produkcyjne

W module Produkcja wyróżnia się poniższe dokumenty produkcyjne:

 • Dokumenty zlecenia produkcyjnego – dokumenty związane z uruchamianym zleceniem produkcyjnym
 • Dokumenty materiałowe – dokumenty logistyczne związane z zabezpieczeniem materiałowym procesu produkcyjnego
 • Dokumenty robocze – dokumenty związane z czynnościami w procesie produkcyjnym
 • Zamówienia dostawy dla produkcji obcej – dokumenty związane z procesem produkcji obcej

Na poniższym schemacie zostały przedstawione etapy procesu produkcyjnego, w których jest generowana dokumentacja procesowa:

Proces produkcyjny – dokumentacja

Dodatkowo, do zlecenia produkcyjnego mogą zostać wygenerowane, w zależności od definicji procesu produkcyjnego, dokumenty powiązane:

 • Zamówienia sprzedaży – jeżeli zlecenie produkcyjne zostało wygenerowane z zamówienia sprzedaży (w sposób ręczny lub automatyczny dla skonfigurowanych artykułów).
 • Kalkulacje kosztów produktu – jeżeli skonfigurowany artykuł został obliczony automatycznie lub kalkulacja zlecenia została ręcznie powiązana ze zleceniem produkcyjnym.
 • Zamówienia zakupu – dla uruchomionego zlecenia produkcyjnego zawierającego operacje produkcji obcej.
 • Przyjęcia towarów z produkcji – na podstawie zgłoszenia zakończenia (i zaksięgowania przyjęć) artykułu produkcyjnego i powiązanych produktów ubocznych.
 • Kompletacje produkcji – na podstawie przeniesienia artykułów potrzebnych do wyprodukowania artykułu produkcyjnego z magazynu głównego do magazynu produkcyjnego.
 • Zlecenia dystrybucji – jeśli zlecenie zawiera operacje wewnętrznej produkcji obcej.
Uwaga
Wydania materiałów, które zostały zaksięgowane za pomocą aplikacji Wydania na produkcję, Księgowania operacji oraz Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa nie są wyświetlane w łańcuchu dokumentów powiązanych. Zlecenia dostawy, przyjęcie towaru dla artykułu produkcji obcej oraz materiały dla produkcji obcej również nie są wyświetlane w łańcuchu dokumentów powiązanych. Wyświetlane one są natomiast w łańcuchu dokumentów powiązanych dla właściwego zamówienia zakupu.

Aplikacje działające w tle

Aplikacje działające w tle pozwalają na zarządzanie danymi wprowadzanymi do systemu, ich usuwanie, aktywację lub przeniesienie danych. W trakcie pracy użytkownik może uruchomić proces w tle, dzięki czemu możliwa jest dalsza praca w systemie bez konieczności jej przerywania. W module Produkcja dostępne są poniższe aplikacje w tle:

 • Aktywacja metody produkcji – przy pierwszym uruchomieniu systemu umożliwia aktywację funkcji Metody produkcji, które pozwalają na wybranie sposobu produkcji artykułu w momencie zlecania produkcji
 • Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji – umożliwia usunięcie struktur produkcyjnych oznaczonych znacznikiem usuwania
 • Reorganizacja ilości powiązanych reguł i warunków – umożliwia usunięcie zapisów dotyczących zdefiniowanych formuł i warunków, bezpośrednio z poziomu bazy danych
 • Reorganizacja zestawień materiałowych serwisu – umożliwia usunięcie zestawień materiałowych serwisu oznaczonych znacznikiem usuwania
 • Reorganizacja zleceń produkcyjnych – umożliwia usunięcie zleceń produkcyjnych oznaczonych znacznikiem usuwania oraz wszystkich powiązanych z nimi rezerwacji
 • Reorganizuj zasoby – umożliwia usunięcie zasobów oznaczonych znacznikiem usuwania
 • Reorganizacja grupy zasobów – umożliwia usunięcie grup zasobów oznaczonych znacznikiem usuwania
 • Reorganizacja propozycji produkcji – umożliwia usunięcie propozycji produkcji oznaczonych znacznikiem usuwania
 • Kontrola struktur technologii produkcjiumożliwia weryfikację struktur produkcyjnych pod kątem odniesień cyklicznych
 • Tworzenie historii zmian zleceń produkcyjnychumożliwia eksportowanie danych zleceń produkcyjnych wykorzystywanych do rachunku kosztów w CFE (Comarch Financial Enterprise)
 • Aktualizacja historii zmian zleceń produkcyjnychumożliwia aktualizację danych zleceń produkcyjnych wykorzystywanych do rachunku kosztów w CFE (Comarch Financial Enterprise)
Uwaga
W artykule Aplikacje działające w tle zostały szczegółowo opisane ograniczenia, które dotyczą działania aplikacji w tle.

Zlecenie produkcyjne

Zlecenie produkcyjne jest podstawowym elementem procesu produkcji. Zawiera polecenie wyprodukowania materiałów lub wykonania usług w określonym terminie i w określonej ilości. Zlecenie produkcyjne określa, przy pomocy jakich operacji i z jakich materiałów należy wyprodukować podaną ilość artykułu w konkretnym terminie.

Podstawowe ustawienia generowanych zleceń produkcyjnych są definiowane w rodzaju zlecenia produkcyjnego w aplikacji Rodzaje zlecenia produkcyjnego.

Rodzaj zlecenie produkcyjnego zawiera szereg ustawień możliwych do skonfigurowania jako predefiniowane dla odpowiedniego rodzaju zlecenia produkcyjnego. Są używane do identyfikowania zleceń produkcyjnych oraz określenia ustawień wstępnych. Dodatkowo w rodzajach zleceń produkcyjnych istnieje szereg danych, które są wykorzystywane w logistyce, księgowości lub też umożliwiają ograniczenie uprawnień dla innych organizacji.

Przykład

Przykładowe ustawienia rodzaju zlecenia produkcyjnego:

 • Schemat numeracji wykorzystywany do automatycznego przydzielania numerów do zleceń produkcyjnych
 • Magazyn produkcyjny, magazyn wydań i magazyn przyjęć.
 • Klucze księgowania do wydań materiałów z magazynu produkcyjnego
 • Ustawienia rezerwacji pozycji materiałowych
 • Rodzaj kompletacji – jeżeli magazyn produkcyjny jest zaopatrywany przez magazyn główny to przeniesienie materiału z magazynu głównego do magazynu produkcyjnego jest kontrolowane przez zlecenie kompletacji
 • Rodzaj zamówienia zakupu oraz rodzaj zlecenia dostawy – jeżeli w zleceniu produkcyjnym uwzględniono operacje produkcji obcej

Zlecenie produkcyjne w oparciu o rodzaj zlecenia produkcyjnego może zostać:

 • utworzone ręcznie w aplikacji Zlecenia produkcyjne
 • skopiowane z istniejącego zlecenia produkcyjnego w aplikacji Zlecenia produkcyjne
 • utworzone na podstawie zamówienia sprzedaży
 • utworzone na podstawie propozycji produkcji
Uwaga
W przypadku, gdy zlecenia produkcyjne są generowane na podstawie planowania zapotrzebowania materiałowego, wówczas wykorzystywane są podstawowe informacje z rodzaju zlecenia produkcyjnego jak również inne parametry ustawione w aplikacji Artykuły → widok Planowanie oraz ilości wynikających z zapotrzebowania.
Uwaga
W przypadku, gdy zlecenia produkcyjne są generowane na podstawie zamówienia sprzedaży, wówczas wykorzystywane są podstawowe informacje z rodzaju zlecenia produkcyjnego, ilości wynikające z samego zamówienia sprzedaży, jak również termin dostawy będący wiążącą datą zakończenia produkcji.

Przykładowe przetwarzanie zlecenia produkcyjnego zostało pokazane na poniższym schemacie:

Przykładowe przetwarzanie zlecenia produkcyjnego

Procesy produkcji rozpoczynają się od utworzenia zlecenia produkcyjnego, obejmują uruchomienie i harmonogramowanie zlecenia, przydziały zdolności produkcyjnych, kontrolę i planowanie aż po raportowanie wszystkich ważnych informacji danych operacji.  Dostępne zdolności produkcyjne są określane w sposób zmienny poprzez przydzielanie profili wydajności produkcyjnych w modelach tygodniowych (przydzielanie modelu czasowego, model zmianowy). Jeśli nie można przypisać stałego modelu tygodniowego dla określonych zasobów, które są dostępne lub wymagane w razie potrzeby, wówczas można elastycznie zdefiniować dostępne wydajności produkcyjne dla zmiany lub modelu czasowego używając aplikacji Wydajność zasobów.

Uruchomienie zlecenia produkcyjnego powoduje następujące działania:

 • dla wszystkich aktualnych pozycji materiałowych w zestawieniach materiałowych generowane są rezerwacje materiałowe, które mają wpływ na obliczenie dostępności, w zależności od ustawień rezerwacji materiałów
 • dla wszystkich aktualnych pozycji produktów ubocznych w zestawieniu materiałowym generowane są pozycje produktów ubocznych
 • dla wszystkich aktualnych operacji marszruty generowane są pozycje operacji
 • dla wszystkich aktualnych zasobów operacji utworzone zostają rezerwacje zasobów
 • dla operacji produkcji obcej generowane są zamówienia zakupu

Dokumenty robocze wymagane dla danego procesu produkcyjnego są tworzone na podstawie zlecenia produkcyjnego. Wydruk dokumentów roboczych powinien nastąpić po zakończeniu edycji zlecenia produkcyjnego. W przeciwnym wypadku należy wygenerować dokumenty robocze ponownie.

Raportowanie jest przeprowadzane za pomocą aplikacji: Księgowania operacji, Wydania na produkcję i Przyjęcia towaru. Zgłoszenia mogą się odbywać również za pośrednictwem urządzeń do wprowadzania danych biznesowych np. przy użyciu odpowiednich interfejsów importowych.

Zgłoszenie to służy jako podstawa do uruchomienia rezerwacji materiałów i zasobów, księgowania powstałych transakcji magazynowych i usługowych oraz dostarczania tych danych do zlecenia produkcyjnego.

Informacja o statusie zlecenia produkcyjnego stanowi dodatkowy element. Statusy są wprowadzane na poziomie całego zlecenia produkcyjnego i poszczególnych pozycji zlecenia. Pozwalają użytkownikowi szybko zorientować się w bieżącym statusie przetwarzania zlecenia produkcyjnego.

Na planowanie zlecenia produkcyjnego znaczący wpływ będzie miał wybór rodzaju harmonogramowania, który w zależności od wybranych dat i dostępność zasobów będzie planował proces produkcyjny na podstawie daty końcowej lub początkowej. Szczegółowy opis typów harmonogramowania jest dostępny w artykule Uruchomienie.

Grupowe zarządzanie zleceniami produkcyjnymi ułatwiają aplikacje typu Lista. Dla zleceń produkcyjnych dostępne są:

 • Lista: Zlecenia produkcyjne/rozdzielania obciążenia 
 • Lista: Zlecenia produkcyjne
 • Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje operacji 
 • Lista: Zlecenia produkcyjne/Pozycje materiałowe

Księgowanie

Raportowanie produkcji odbywa się w aplikacjach księgowania. Wprowadzone dane odnoszące się do zaraportowanych pozycji operacji oraz rezerwacji materiałowych przenoszone są zlecenia produkcyjnego. W module Produkcja dostępne są poniższe aplikacje umożliwiające zaraportowanie zlecenia produkcyjnego:

W celu usprawnienia zarządzania procesami księgowania operacji dostępne są poniższe aplikacje typu Lista:

 • Lista: Księgowania operacji
 • Lista: Księgowania danych produkcyjnych przedsiębiorstwa

Produkcja obca

Moduł Produkcja umożliwia definiowanie operacji produkcji obcej. Wyróżnia się poniższe typy operacji produkcji obcej:

 • Operacja produkcji obcej zewnętrznej

W celu rozpoczęcia proces produkcji obcej w zleceniu produkcyjnym należy dodać jedną lub więcej operacji produkcji obcej. Po uruchomieniu zlecenia produkcyjnego automatycznie generowane są dokumenty zakupu. Zamówienie zakupu zawiera informację o tym co ma być przesłane do jakiego podwykonawcy zewnętrznego, celem wykonania produkcji obcej. Proces produkcji obcej oraz dostawy do podwykonawcy mogą być kontrolowane za pomocą aplikacji Księgowanie operacji produkcji obcej.

Uwaga
Zasób o odpowiedniej wydajności produkcyjnej dla operacji produkcji obcej jest oferowany przez podwykonawcę. W celu sprecyzowania zdolności produkcyjnych podwykonawcy należy uzupełnić dane w aplikacji Konfiguracja w pozycji Dane dostawcy lub w danych konfiguracyjnych dostawcy w pozycji Dane produkcyjne w polach Początek pracy, Dzienna wydajność i Kalendarz zakładowy. Jeżeli w danych konfiguracyjnych dostawcy nie wprowadzono żadnych zmian, to obowiązują te, które zostały zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja.
Uwaga
Jeżeli poszczególne procesy, takie jak produkcja półfabrykatów lub wykończenie w środowisku wielofirmowym, są zlecane podwykonawcom, wówczas podwykonawca musi być przypisany do organizacji zakupowej w lokalizacji, która zleciła produkcję obcą.
 • Operacja produkcji obcej wewnętrznej

Jeżeli procesy produkcyjne odbywają się w różnych lokalizacjach organizacji, wówczas etapy produkcji są określone dla każdej lokalizacji z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych wykorzystywanych zasobów.

Lokalizacje należące do różnych firm wymagają:

 • różnych centrów kosztowych dla zasobów
 • różnych jednostek kosztowych
 • utworzenia oddzielnych procesów dla lokalizacji

W przypadku zestawień materiałowych:

 • muszą być one utworzone co najmniej raz dla danej lokalizacji
 • posiadać tylko jedną organizację logistyki magazynowej, która jest upoważniona do ich przetwarzania

Zestawienia materiałowe są specyficzne dla danej organizacji tylko wtedy, gdy zostały określone magazyny wydawania materiałów lub magazyny przyjęcia.

W odróżnieniu od technologii, marszrut i zasobów, zestawienia materiałowe mogą być również wykorzystywane oraz powielane w innych lokalizacjach.

W celu duplikacji zestawienia materiałowego należy upewnić się, że materiał posiada dane dotyczące logistyki magazynowej w lokalizacji docelowej, w której ma zostać zduplikowany.

Zlecenia dystrybucji lub transakcji magazynowych umożliwiają przesunięcia materiału i półfabrykatów między lokalizacjami produkcji. Podczas planowania zapotrzebowania materiałowego system może automatycznie generować propozycje dystrybucji materiałów w zależności od ustawień zdefiniowanych w widoku Planowanie w aplikacji Artykuły.

Uwaga
Proces wewnętrznej produkcji obcej nie jest obsługiwany automatycznie. Jeżeli dostarczany materiał i półfabrykaty są wyprodukowane w innej lokalizacji, wymaga to ręcznego ustawienia w procesach takich jak wewnętrzne rozliczenia i przyjęcia towaru.
Uwaga
Ze względu na fakt, że artykuł z produkcji obcej nie posiada żadnych danych logistyki magazynowej, półfabrykatu nie można odesłać z powrotem do własnego magazynu za pomocą przyjęcia towaru.

Poniżej zostały przedstawione schematy działa operacji produkcji obcej zewnętrznej oraz wewnętrznej:

Przykłady schematów operacji produkcji obcej

Konfiguracja produktu

W przypadku gdy istnieje potrzeba utworzenia produktu, którego finalna definicja powstaje na etapie na przykład zamówienia zakupu, w systemie dostępna jest funkcja konfiguracji produktu. System umożliwia zdefiniowanie reguł pozwalających na stworzenie konfiguratora produktu. Konfigurator produktu to graficzne okno dialogowe pozwalające na wybór niezbędnych cech artykułu w celu utworzenia jego finalnej definicji.

Schemat tworzenia reguł konfiguracji produktu jest pokazany poniżej:

Przykład procesu tworzenia reguł konfiguracji produktu

Proces produkcji artykułu konfigurowalnego jest przedstawiony na poniższym schemacie:

Przykład procesu produkcji artykułu konfigurowanego

Specyfikacja artykułów

Artykułami można zarządzać za pomocą numerów identyfikacyjnych. Numery indentyfikacyjne są używane do jednoznacznego rozpoznania artykułu. Można zastosować następujące identyfikatory istotne dla produkcji:

 • Partia
 • Szarża produkcyjna/seria
 • Numer seryjny z ewidencją zapasów
 • Numer seryjny bez ewidencji zapasów

W niektórych branżach przemysłowych niezbędne są informacje o specyfikacjach materiałów używanych w produkcji (śledzenie serii). Jeżeli artykuł produkcyjny jest zarządzany przez specyfikacje, wówczas tworzona jest analiza specyfikacji źródłowej i jej zastosowanie.

Numery identyfikacyjne mogą być wykorzystane do:

 • dostarczenia informacji o pochodzeniu artykułu.
 • dostarczenia informacji o przebiegu procesu produkcji.
Uwaga
Źródłowy numer identyfikacyjny dostarczony przez podwykonawcę może być zaimportowany, co oznacza, że może być również tworzony przez operacje obce.

Dla skonfigurowanych artykułów z tym samym numerem, ale posiadających różne właściwości, można przypisać dodatkowe rozróżnienie poprzez numer identyfikacyjny.

Produkty uboczne

Produkt uboczny powstaje na różnych etapach produkcji produktu głównego. Produkty uboczne to artykuły magazynowe, które są księgowane w magazynie przyjęcia, gdy artykuł produkcyjny jest przyjmowany. Mogą one podlegać częściowym kosztom produkcji w obliczeniach całościowych procesu produkcyjnego.

Są one odejmowane ze stanu magazynowego jako materiał, a następnie ponownie księgowane na stan magazynowy jako produkt uboczny po przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu produkcji.

W przypadku produktów ubocznych termin realizacji dla artykułu można określić w zleceniu produkcyjnym. Termin ten jest uwzględniany w dostępności materiału jako planowane przyjęcie.

Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych

Obliczanie wartości zapasów produkcyjnych umożliwia obliczenie wartości materiałów, które są obecnie przetwarzane w niezakończonych procesach produkcyjnych. Materiały, które są w procesach produkcyjnych, nie są widocznie na stanie magazynowym, co powoduje brak możliwości sprawdzenia ich wartości. Do powyżej opisanej czynności w systemie są wykorzystywane aplikacje:

 • Oblicz wartości zapasów produkcyjnych – umożliwia zdefiniowanie danych procesu obliczania wartości materiałów (ceny, daty) oraz zawężenie procesu dla konkretnych artykułów, klasyfikacji, jednostek kosztowych lub zleceń produkcyjnych. Obliczanie jest procesem działającym w tle, który należy uruchomić przy użyciu przycisku [Wycena wartości zapasów, które znajdują się w procesie produkcji].
 • Zapytanie o wartości zapasów produkcji – umożliwia podgląd wyników przeprowadzonego procesu obliczania wartości zapasów produkcyjnych

Funkcje dodatkowe

W przypadku złożonych procesów produkcyjnych system pozwala na:

 • Wykorzystanie parametrów – są to pola zdefiniowanie przez użytkownika, które są definiowane dla operacji oraz zasobów. Mogą one zostać wykorzystane w utworzonych warunkach, formułach lub funkcjach zastępczych, dzięki którym będą zmieniać się właściwości procesu produkcyjnego
 • Utworzenie warunków, formuł oraz funkcji zastępczych – są to formuły matematyczne oraz gotowe funkcje zdefiniowane w systemie pozwalające zautomatyzować zmiany parametrów procesu produkcyjnego w zależności od wybranych danych wejściowych. Np. wykorzystanie artykułów w zestawieniu materiałowym w zależności od wybranego wariantu kolorystycznego artykułu.

Szczegółowe informacje na temat funkcji modułu produkcyjnego znajdują się na stronie pomocy produktu w kategorii Produkcja.

Czy ten artykuł był pomocny?